Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Urząd Miejski

Poradnik Interesanta

Urząd Stanu Cywilnego

ZMIANA IMION I NAZWISK

ZMIANA IMION I NAZWISK

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wniosek o zmianę imienia/on, nazwiska.
 2. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.
 3. Do wglądu: dokument stwierdzający tożsamość wnioskodawcy
 4. Do wglądu: dokument tożsamości dziecka lub legitymacja szkolna - jeżeli ukończyło 13 rok życia.
 5. Pełnomocnictwo (w przypadku działania przez pełnomocnika)

OPŁATY:

37 zł – opłata skarbowa za wydanie decyzji.

Opłaty skarbowej można dokonać w kasie Urzędu Miasta w Zawierciu przy ul. Leśnej 2 lub w Urzędzie Skarbowym przy ul. Leśnej 8.

Przelewem na konto o numerze:

Bank PEKAO SA95 1240 2975 1111 0010 4312 8173

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTU:

Urząd Stanu Cywilnego w Zawierciu.

Zawiercie 42-400 ul. Piastowska 1

tel. 32 6722676

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Urząd Stanu Cywilnego w Zawierciu

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 1. do 1 miesiąca
 2. do 2 miesięcy sprawy szczególnie skomplikowane.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 1. Wydanie decyzji o zmianie imienia/on, nazwiska
 2. Aktualizacja bazy PESEL

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji, odmawiającej dokonania czynności, wydanej przez Kierownika USC    w Zawierciu, przysługuje odwołanie do Wojewody Śląskiego w Katowicach, za pośrednictwem kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

UWAGI:

 1. Zmiana imienia/on, nazwiska małoletniego dziecka następuje na pisemny wniosek przedstawiciela ustawowego dziecka, za zgodą drugiego z rodziców, chyba że nie ma on pełnej zdolności do czynności prawnych, nie żyje bądź jest pozbawiony władzy rodzicielskiej (należy przedłożyć prawomocne postanowienie sądu). W razie braku porozumienia między rodzicami każde    z nich może zwrócić się o rozstrzygnięcie do sądu i wówczas decyzja co do zmiany imienia/on, nazwiska małoletniego dziecka zapada po uprawomocnieniu się postanowienia sądu.
 2. W przypadku złożenia wniosku o zmianę imienia/on, nazwiska małoletniego dziecka przez jednego z rodziców wymagana jest zgoda drugiego rodzica wyrażona osobiście przed Kierowaniem lub Zastępcą Kierownika USC bądź w formie pisemnej z podpisem potwierdzonym notarialnie.
 3. Gdy dziecko skończyło 13 lat potrzebna jest jego pisemna zgoda wyrażona osobiście przed Kierownikiem lub Zastępcą Kierownika USC bądź w formie pisemnej z podpisem potwierdzonym notarialnie.
 4. Jeżeli wnioskodawca i jego małoletnie dzieci nie posiadają aktów stanu cywilnego sporządzonych na terytorium RP wraz z wnioskiem o zmianę imienia/on, nazwiska składa się wniosek o transkrypcję zagranicznych dokumentów stanu cywilnego.
 5. Po zmianie imienia/on można mieć najwyżej dwa imiona.
 6. Po zmianie nazwiska nie może ono składać się więcej niż z dwóch członów, chyba że osoba ubiegająca się o zmianę nazwiska nosi nazwisko wieloczłonowe, zgodnie z przepisami prawa państwa, którego się obywatelstwo również posiada.
 7. Zmiany imienia/on, nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów.
 8. Zmiana imienia/on, nazwiska następuje na wniosek osoby ubiegającej się       o zmianę.
 9. Wniosek o zmianę imienia/on, nazwiska składa się do wybranego w Polsce Kierownika USC (lub jego Zastępcy)
 10. W przypadku składania dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, należy uiścić opłatę skarbową 17 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).
 11. Osoby zamieszkałe za granicą wniosek o zmianę imienia/on,   nazwiska mogą złożyć za pośrednictwem Konsula RP.

 

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 17 października 2008r. o zmianie imienia i nazwiska ( t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 10 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1044 ze zm.).

Załączniki:

 1. Wniosek o zmianę imienia/on, nazwiska.
 2. Wniosek o zmianę imienia/on, nazwiska małoletniego dziecka.

 

wprowadzomo 17.06.2019

 

 

 

 

 

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

wyszukaj

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.