Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Urząd Miejski

Poradnik Interesanta

Wydział Spraw Obywatelskich

Ewidencja Ludności

4. Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

4. Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

Wydział / Referat załatwiający sprawę:

 

Wydział Spraw Obywatelskich
 

Do kogo adresowana jest procedura:

 

Osoby wyjeżdżające poza granice Rzeczypospolitej Polskiej na okres dłuższy niż 6 miesięcy.

 

Forma załatwienia sprawy:

Dokonanie wpisu w rejestrze PESEL

Istnieją dwie możliwości dokonania zgłoszenia wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej na okres dłuższy niż 6 miesięcy – wniosek można złożyć w Urzędzie Miejskim lub przez Internet. Dokumenty wymagane do zgłoszenia wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej na okres dłuższy niż 6 miesięcy można złożyć osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwa można udzielić wyłącznie na piśmie. W przypadku składania wniosku przez Internet należy udzielić pełnomocnictwa podpisanego elektronicznie.

 

Wymagane dokumenty (załączniki):

 • wypełniony formularz „Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej ”
 • ważny dokument podróży lub inny dokument  (do wglądu)
 • pisemne pełnomocnictwo w przypadku dokonania zgłoszenia wyjazdu przez pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis – do wglądu),

Opłaty:

        -    nie pobiera się opłat za dokonanie czynności dot. realizacji obowiązku meldunkowego.

 

Termin załatwienia sprawy:

niezwłocznie

 

Pokój, w którym można uzyskać informacje:

W Biurze Obsługi Interesanta w holu głównym Urzędu  Miejskiego  (parter)

Pokój nr  7  (parter)

 

Telefon, e-mail:

Tel. 32 67 216 61 do 63  wew. 115 lub 116, 32 67 004 98, 032 494 12 14

Email:ewidencja@zawiercie.eu

 

Formularz wniosku (druk do pobrania)

Druk  „Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej”

 

Podstawa prawna:

 • ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735).
 • ustawa z 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2021 r., poz. 510 z późn. zm.).
 • ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1923 z późn. zm).
 • ustawa z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r., poz. 2070).
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 2411 ze zm.).

 

Tryb odwołania:

Brak - czynność materialno-techniczna

 

Informacje o zastosowaniu:

 1. Obywatel polski, który wyjeżdża poza granice Rzeczypospolitej Polskiej z zamiarem stałego pobytu poza granicami RP, obowiązany jest zgłosić swój wyjazd. Zgłoszenie to skutkuje wymeldowaniem z pobytu stałego i czasowego.
 2. Obywatel polski, który wyjeżdża poza granice Rzeczypospolitej Polskiej – bez zamiaru stałego pobytu, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, jest obowiązany zgłosić swój wyjazd oraz powrót.
 3. Zgłoszenia wyjazdu należy dokonać najpóźniej w dniu opuszczenia miejsca pobytu stałego albo czasowego na piśmie utrwalonym w postaci papierowej w organie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości, w której zamieszkuje opatrzonym własnoręcznym podpisem, przedstawiając do wglądu dowód osobisty lub paszport, albo  w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
 4. Zgłoszenia wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej można dokonać przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.
 5. Za osobę nie posiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

Uwagi:

Druk wyżej wymieniony można również  pobrać w Biurze Obsługi Interesanta w holu głównym Urzędu  Miejskiego  (parter) lub w pokoju nr  7  (parter)

Godziny urzędowania:

Poniedziałek:      8 00  – 18 00

Wtorek – Piątek: 7 00  – 15 00

Kasy:

Kasa czynna:

Poniedziałek        8 15  – 15 00      przerwa     10 00  – 10 15

Wtorek – Piątek   7 15  – 14 00     przerwa      12 30  – 12 45                                                                                                                                  

                                                                                                                          

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.