Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Urząd Miejski

Poradnik Interesanta

Wydział Gospodarki Komunalnej

zezwolenie zbiorniki bezodpływowe

zezwolenie zbiorniki bezodpływowe

Wydział / Referat załatwiający sprawę:
Wydział Gospodarki Komunalnej
 
Do kogo adresowana jest procedura:
Przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Zawiercie.
 
Forma załatwienia sprawy:
Decyzja administracyjna
 
Wymagane dokumenty (załączniki):
Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych powinien zawierać:
- Imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie;
- Numer identyfikacji podatkowej (NIP);
- Określenie przedmiotu i obszaru działalności;
- Określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem;
- Informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem;
- Proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności;
- Określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia.
 
Do wniosku o wydanie zezwolenia dołącza się następujące dokumenty:
1. Zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne z klauzulą następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia."
2. Dokument potwierdzający gotowość odbioru przez stację zlewną nieczystości ciekłych pochodzących ze zbiorników bezodpływowych lub z osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków.
3. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.
4. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w uchwale Nr XC/1277/23 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 25 października 2023 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Zawiercie.
 
Opłaty:
- Opłata skarbowa za zezwolenie na wykonywanie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych - 107,00 zł.
- Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać w kasach Urzędu Miejskiego lub przelewem na konto:
Bank PEKAO SA 95 1240 2975 1111 0010 4312 8173
 
Termin załatwienia sprawy:
Bez zbędnej zwłoki, w przypadku sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania; nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
 
Pokój, w którym można uzyskać informacje:
Wydział Gospodarki Komunalnej
ul. Leśna 10B
42 – 400 Zawiercie
 
Telefon, e-mail:
tel.: 32 67 235 70, 32 67 223 40
e-mail: gospodarkakomunalna@zawiercie.eu
 
Formularz wniosku (druk do pobrania):
Załącznik: Wzór wniosku
 
Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 399)
- Uchwała nr XC/1277/23 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 25 października 2023 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Zawiercie (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 9 listopada 2023 r., poz. 8248)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 193 poz. 1617)
- Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.).
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz.572).
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2111).
 
Tryb odwołania:
Zgodnie z art. 127 §1 i art. 129 §1 i §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie, Al. Niepodległości 20/22, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Zawiercie.
Zgodnie z art.  127a § 1 i § 2  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
 
Informacje o zastosowaniu:
Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków  i transportu nieczystości ciekłych wymaga uzyskania zezwolenia.
 
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), zwanego dalej RODO, informuję, iż:
1) Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Zawiercie – Anna Nemś, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie, tel. 32 67 216 61, e-mail: prezydent@zawiercie.eu
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Michał Furgacz, e-mail: iod@zawiercie.eu, Tel. 32 494 12 00,
3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz w celu  wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym na podstawie art. 6 ust 1 lit. c) i e) RODO, a także  w celu  prowadzenia w formie elektronicznej ewidencji udzielonych i cofniętych zezwoleń na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2024, poz. 399),
4) Odbiorcami danych osobowych będą pracownicy Urzędu Miejskiego w Zawierciu, podmioty świadczące utrzymanie systemów informatycznych, podmioty świadczące pomoc prawną dla administratora, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Zawiercie przetwarzają dane osobowe, organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów publicznych , w zakresie i celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa/ inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą przetwarzają dane osobowe
5) Dokumenty zawierające dane osobowe przechowywane są zgodnie z kategorią archiwalną – B5 przez okres 5 lat od dnia 1 stycznia kolejnego roku po zakończeniu sprawy,
6) Istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7) Istnieje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
8) Dane pozyskiwane są zgodnie z wymogiem ustawowym, a osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Niepodanie danych skutkować będzie odmową wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Zawiercie.
9) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą podlegały profilowaniu.
 
Uwagi:
Wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Zawiercie zgodnie z art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2024, poz. 399) określa uchwała Nr XC/1277/23 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 25 października 2023 r.  (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 9 listopada 2023 r. poz. 8248):
§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące wymagania:
1) w zakresie wyposażenia technicznego:
  a) powinien posiadać co najmniej jeden pojazd asenizacyjny przeznaczony do świadczenia usługi, który:
       - spełnia wymagania dla pojazdów asenizacyjnych określonych w odrębnych przepisach,
       - został zarejestrowany i dopuszczony do ruchu,
       - jest oznakowany w sposób czytelny i widoczny, umożliwiający łatwą identyfikację podmiotu świadczącego usługę, poprzez umieszczenie na nim nazwy firmy, adresu i numeru telefonu przedsiębiorcy;
  b) powinien dysponować bazą transportową, na terenie której będą garażowane środki transportu przewidziane do świadczenia usługi objętej zezwoleniem. Baza transportowa powinna być zlokalizowana na terenie utwardzonym i zabezpieczonym przed dostępem osób trzecich oraz spełniać wymagania wynikające z przepisów Prawa budowlanego i Prawa wodnego;
2) w zakresie zabiegów sanitarnych i porządkowych:
  a) powinien dysponować miejscem do mycia i dezynfekcji pojazdów asenizacyjnych spełniających wymagania wynikające z przepisów Prawa budowlanego i Prawa wodnego lub dysponować umową z uprawnionym przedsiębiorcą na wykonywanie tego typu usług;
  b) powinien myć pojazdy do opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych każdorazowo po zakończeniu pracy, a część spustowa winna być odkażana po dokonaniu opróżnienia zbiornika;
  c) powinien prowadzić działalność opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych w sposób nie powodujący zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców, zanieczyszczenia tras wywozu, uszkodzeń infrastruktury technicznej oraz nadmiernego hałasu;
  d) powinien świadczyć usługi w sposób zapobiegający wypływaniu nieczystości ciekłych ze zbiornika, w wyniku jego przepełnienia lub niewłaściwego opróżniania, a tym samym zanieczyszczeniu powierzchni ziemi i wód gruntowych.
3) w zakresie miejsc przekazywania nieczystości ciekłych:
  a) powinien posiadać pisemne potwierdzenie gotowości odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną w Zawierciu lub inne stacje zlewne położone najbliżej w stosunku do obsługiwanego obszaru.
 
Wniosek na wydawanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych należy składać w Biurze Obsługi Interesanta (parter) Urzędu Miejskiego, ul. Leśna 2, Zawiercie.

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

wyszukaj

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.