Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Urząd Miejski

Poradnik Interesanta

Wydział Nieruchomości, Gospodarki Miejskiej i Transportu

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej na prawach wyłączności

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej na prawach wyłączności

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej na prawach wyłączności
 
Wydział / Referat załatwiający sprawę:

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Miejskiej

Do kogo adresowana jest procedura:

Inwestor robót lub inna osoba posiadająca pełnomocnictwo inwestora

Forma załatwienia sprawy:

Decyzja administracyjna.

Wymagane dokumenty (załączniki):

Wniosek o wydanie zezwolenia
Wymagane załączniki :

  1. szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1 : 1000 lub 1 : 500, z zaznaczeniem granic i podaniem  wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego,
  2. zatwierdzony przez organ zarządzający ruchem drogowym  projekt czasowej organizacji ruchu drogowego, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpłynie na ruch drogowy lub ograniczy widoczność na drodze albo spowoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych,
  3. informacja o sposobie zabezpieczenia robót jeżeli nie jest wymagany projekt zmiany organizacji ruchu  drogowego.

Opłaty:

Opłata za zajęcie pasa drogowego liczona zgodnie z art. 40 ust. 3, ust. 4, ust.10, ust. 11 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.),
uchwały nr XXII/247/04 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2004 r. nr 81, poz. 2376), uchwały nr XVI/200/07 Rady Miejskiej w Zawierciu
z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/247/04  Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych (Dz. Urz. Woj. Śląskiego  z 2008 r. nr 12 poz. 350)

Termin załatwienia sprawy:

Bez zbędnej zwłoki, w przypadku sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania; nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Pokój, w którym można uzyskać informacje:

Pokój 213 ( II piętro )

Telefon, e-mail:

tel. 32 494 12 59
e-mail: drogi@zawiercie.eu

Formularz wniosku (druk do pobrania)

Załącznik : Wzór wniosku

Podstawa prawna:

  1. Art. 40 ust 1,ust. 2 pkt 4, ust. 3, ust. 4, ust. 10, ust. 11, ust. 13, ust. 15, art. 40d  ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.),
  2. uchwała nr  XXIV/237/2000 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 18.09.2000 r. w sprawie zaliczenia dróg publicznych do kategorii dróg gminnych znajdujących się na terenie miasta Zawiercie lub uchwała nr XXXIV/363/01 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 28.08.2001r. w sprawie zaliczenia ul. Okólnej do kategorii dróg gminnych lub uchwała nr XL/425/02 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 23.04.2002r. w sprawie zaliczenia dróg publicznych na terenie Zawiercia do kategorii dróg gminnych,
  3. uchwały nr XIV/91/15 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2015 r., poz. 5170),
  4. uchwały nr XXII/247/04 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2004 r. nr 81, poz. 2376), uchwały nr XVI/200/07 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/247/04  Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2008 r., nr 12, poz. 350),
  5. art. 104  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.).

Tryb odwołania:

Zgodnie z art. 127 §1 i art. 129 §1 i §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie, Al. Niepodległości 20/22, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Zawiercie.

Informacje o zastosowaniu:

Decyzja zezwoli na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej na prawach wyłączności np. w celu złożenia materiałów budowlanych, umieszczenia straganu, wygrodzenia części drogi w związku z robotami wykonywanymi poza pasem drogowym itp.

Uwagi:

Wniosek należy składać w Biurze Obsługi Interesanta w holu głównym Urzędu Miasta (parter).

Aktualizacja: 13.02.2017 r.

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

wyszukaj

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.