Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Urząd Miejski

Poradnik Interesanta

Wydział Nieruchomości, Gospodarki Miejskiej i Transportu

Zezwolenie na zajęcia pasa drogowego dróg gminnych w celu umieszczenia obiektu budowlanego

Zezwolenie na zajęcia pasa drogowego dróg gminnych w celu umieszczenia obiektu budowlanego

Zezwolenie na zajęcia pasa drogowego dróg gminnych w celu umieszczenia obiektu budowlanego

Wydział / Referat załatwiający sprawę:

Wydział Nieruchomości, Gospodarki Miejskiej i Transportu

Do kogo adresowana jest procedura:

Inwestor lub  osoba  posiadająca pełnomocnictwo inwestora

Forma załatwienia sprawy:

Decyzja administracyjna.

Wymagane dokumenty (załączniki):

Wniosek o wydanie zezwolenia
 Wymagane załączniki :

 1. szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1 : 1000 lub 1 : 500 z zaznaczeniem granic i podaniem  wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego
 2. projekt budowlany obiektu budowlanego umieszczanego w pasie drogowym
 3. zatwierdzony przez organ zarządzający ruchem drogowym  projekt organizacji ruchu drogowego wraz z określeniem sposobu zabezpieczenia robót zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu drogowego, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpłynie na ruch drogowy lub ograniczy widoczność na drodze albo spowoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych,
 4. informacja o sposobie zabezpieczenia robót jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu drogowego,
 5. oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu  budowlanego lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzenia robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.

Opłaty:

 1. Opłata za zajęcie pasa drogowego liczona zgodnie z art. 40 ust. 3, ust. 6, ust. 10 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.),
 2. uchwały nr XXII/247/04 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2004 r. nr 81, poz. 2376), uchwały nr XVI/200/07 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/247/04  Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych (Dz. Urz. Woj. Śląskiego  z 2008 r. nr 12 poz. 350)

Termin załatwienia sprawy:

Bez zbędnej zwłoki, w przypadku sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania; nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Pokój, w którym można uzyskać informacje:

Pokój 213 (II piętro)

Telefon, e-mail:

tel. 32 494 12 59
e-mail: drogi@zawiercie.eu

Formularz wniosku (druk do pobrania):

Załącznik : Wzór wniosku

Podstawa prawna:

 1. Art. 40 ust 1,ust. 2 pkt. 3, ust. 3,ust. 6, ust. 10, ust 11, ust. 13, ust. 15, art. 40d ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.),
 2. uchwała nr  XXIV/237/2000 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 18.09.2000 r. w sprawie zaliczenia dróg publicznych do kategorii dróg gminnych znajdujących się na terenie miasta Zawiercie lub uchwała nr XXXIV/363/01 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia  28.08.2001r. w sprawie zaliczenia ul. Okólnej do kategorii dróg gminnych lub uchwała nr XL/425/02 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 23.04.2002r. w sprawie zaliczenia dróg publicznych na terenie Zawiercia do kategorii dróg gminnych,
 3. uchwały nr XIV/91/15 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2015 r., poz. 5170),
 4. uchwały nr XXII/247/04 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2004 r. nr 81, poz. 2376), uchwały nr XVI/200/07 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/247/04  Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2008 r., nr 12, poz. 350),
 5. art. 104  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.).

Tryb odwołania:

Zgodnie z art. 127 §1 i art. 129 §1 i §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie, Al. Niepodległości 20/22, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Zawiercie.

Informacje o zastosowaniu:

Decyzja pozwoli na zajęcia pasa drogowego dróg gminnych w celu umieszczenia obiektu budowlanego.

Uwagi:

Wniosek należy składać w Biurze Obsługi Interesanta w holu głównym Urzędu Miejskiego w Zawierciu ul. Leśna 2 (parter).

 

Aktualizacja: 13.02.2017 r.

 

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.