Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Urząd Miejski

Poradnik Interesanta

Wydział Spraw Obywatelskich

Działalność Gospodarcza

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

PROCEDURA URZĘDU MIEJSKIEGO W ZAWIERCIU

ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

 

Wydział / Referat załatwiający sprawę:

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH

Do kogo adresowana jest procedura:

Przedsiębiorca lub osoba upoważniona przez przedsiębiorcę.

Forma załatwienia sprawy:
 
 • postanowienie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 • zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, lub poza miejscem sprzedaży
 • zezwolenie na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych,
 • zaświadczenie potwierdzające dokonanie opłaty za korzystanie  z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 • decyzja o odmowie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
 • decyzja  o wygaśnięciu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych


Wymagane dokumenty (załączniki):

 1. wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (druki do pobrania)
 2. wniosek o  wydanie zaświadczenia  o opłacie,

Załączniki:

 • dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
 • pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
 • decyzja właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu.

Oryginały w/wymienionych dokumentów do wglądu.

Opłaty:

 1. Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynikają z art. 1111 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W celu pozyskania dodatkowych środków na finansowanie zadań określonych w art. 41 ust. 1 gminy pobierają opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, o których mowa w art. 18.
 2. Opłatę, o której mowa w ust. 1, wnosi się na rachunek gminy, przed wydaniem zezwolenia, w wysokości:
  • 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
  • 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
  • 2100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.
 3. Opłata, o której mowa w ust. 2, dotyczy przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w tym zakresie.
 4. Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.
 5. Opłatę o której mowa w ust. 1, przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:
  • 37500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa - wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
  • 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
  • 77 000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu wnosi w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.
 6. Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła wartości, o których mowa w ust. 5, wnoszą opłatę w wysokości określonej w ust. 2.
 7. Opłata, o której mowa w ust. 1, wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.
 8. W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty, o których mowa w ust. 1-5, dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.
 9. Wartość sprzedaży należy obliczać oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych.
 10. Zezwolenia, o których mowa w art. 18, 181 oraz 184 nie podlegają opłacie skarbowej.Opłatę należy uiścić w kasie Nr 1 i 2 Urzędu Miasta albo na konto Gminy Zawiercie

Bank PEKAO SA
95 1240 2975 1111 0010 4312 8173


Termin załatwienia sprawy:

miesiąc.

Pokój, w którym można uzyskać informacje:

Biuro Obsługi Interesanta – holl Urzędu
Pok. 2 (parter)


Telefon, e-mail:

tel. 32 672 27 57, 32 672 16 61 wew. 223
http://www.zawiercie.eu
e-mail:handel@zawiercie.eu

Formularz wniosku (druk do pobrania):

POBIERZ DRUK

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu w placówkach detalicznych i gastronomicznych

Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za 2022 r.

Klauzula informacyjna (RODO)

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz.2277)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2018 r. poz. 2096),
 • Uchwała nr LIX/539/18 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 23 października 2001 r., w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Zawiercie.
 • Uchwała Nr LIX/540/18 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 27 czerwca 2018 r, w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Zawiercie miejsc sprzedaży i podawania  napojów alkoholowych oraz wyznaczenia miejsc sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych zawierających więcej niż 4,5% alkoholu podczas imprez na otwartym powietrzu.

Tryb odwołania:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Częstochowie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Zawiercie :
 
 • w terminie 7 dni na wniesienie zażalenia na postanowienie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 • w terminie 14 dni od wniesienia odwołania od decyzji Prezydenta Miasta Zawiercie


Informacje o zastosowaniu:

Dotyczy wydania zezwolenia na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych.

Uwagi:

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W BIURZE PODAWCZYM PRZY BIURZE OBSŁUGI INTERESANTÓW W HOLU GŁÓWNYM URZĘDU MIASTA.

Godziny urzędowania:

Poniedziałek 8.00 - 16.00,

Wtorek - Piątek 7.00 - 15.00

Kasy:

Poniedziałek 8.00 - 14.45, przerwa 10.00 - 10.15

Wtorek - Piątek 7.00 - 13.45, przerwa 9.45 - 10.00

Na ul. Krzywej 3

Poniedziałek 8.00 - 14.30, przerwa 9.45 - 10.00

Wtorek - Piątek 8.00 - 13.30

Aktualizacja: 2.01.2023 r.

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.