Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Urząd Miejski

Fundusze strukturalne

Zawierciański Senior - Aktywnie!

Zawierciański Senior - Aktywnie!

Informacja dotycząca rozpoczęcia realizacji projektu pt:

Zawierciański Senior – Aktywnie!”

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.09.02.05-24-0124/20-00

oś priorytetowa: IX. Włączenie społeczne

dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne

dla poddziałania:9.2.5. Rozwój usług społecznych – konkurs.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu informuje, że z dniem 01.09.2021r rozpoczyna realizację projektu pt:” Zawierciański Senior – Aktywnie!” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Projekt będzie realizowany w okresie od 01.09.2021 do 31.12.2022r.

 

Łączna wartość projektu wynosi: 2 176 176,45 PLN

Dotacja UE wynosi: 2 023 844,09 PLN

- płatność ze środków europejskich – 1 849 749,98 PLN

- dotacja celowa z budżetu państwa – 174 094,11 PLN

Wkład własny JST – 152 332,36 PLN

 

 

CEL PROJEKTU:

Celem projektu jest upowszechnienie i zwiększenie dostępu do usług społecznych takich jak usługi opiekuńcze, asystenckie w miejscu zamieszkania, system teleopieki oraz działania społeczne związane z klubem seniora dla mieszkańców Zawiercia. Przewidziane do realizacji działania skierowane będą w pierwszej kolejności do osób zamieszkujących tereny rewitalizowane wynikające z Lokalnego Programu Rewitalizacji (LPR).

Projekt jest powiązany z celami rewitalizacyjnymi. Zaplanowanym zakresem wsparcia wpisuje się w sferę społeczną ujętą w LPR.

 

 

UCZESTNICZKI I UCZESTNICY PROJEKTU:

Wsparcie w ramach projektu przewidziane jest dla 85 osób (63 kobiet oraz 22 mężczyzn) – mieszkańców obszarów objętych rewitalizacją tj. Osiedle TAZ, Osiedle Stary Rynek oraz Osiedle Warty. Grupę docelową stanowią osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego:

osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym,  osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności
w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,

osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości,

osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii,

osoby z niepełnosprawnością,

członkowie gospodarstw domowych sprawujący opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, rodziny z dzieckiem
z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z nich nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad osobą z niepełnosprawnością,

osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu,

- osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań,

osoby odbywające kary pozbawienia wolności,

osoby korzystające z PO PŻ.

 

 

Pierwszeństwo w rekrutacji zapewnione jest osobom zamieszkującym na obszarach rewitalizowanych,
w szczególności:

a/ osobom, u których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej;

b/ osobom starszym, bez wsparcia otoczenia (w pierwszej kolejności będą brane pod uwagę osoby, które ukończyły 65 rok życia);

c/ osobom wykluczonym społecznie lub narażonym na wykluczenie społeczne;

d/ osobom z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu znacznym i umiarkowanym, w tym osobom z zaburzeniami psychicznymi, upośledzeniem umysłowym;

e/ osobom potrzebująceym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, wymagającym wsparcia osób trzecich;

f/ osobom korzystającym z PO PŻ

g/ otoczenie osób zależnych.

 

WSPARCIE I DZIAŁANIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU:

 

Usługi opiekuńcze

Realizacja wsparcia w postaci usług opiekuńczych będzie polegała na objęciu 30 uczestników projektu (KiM) tzw.: pakietami usług opiekuńczych i asystenckich, w ramach których możliwe będzie uzyskanie:

- pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych w miejscu zamieszkania (tj. dostarczenie produktów żywnościowych, przygotowanie posiłków, pomoc w spożywaniu posiłków lub karmienie, pomoc w czynnościach związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego, pomoc w załatwieniu spraw urzędowych, itp.);

- pomocy w zakresie utrzymania higieny osobistej;

- opieki pielęgnacyjnej zaleconej przez lekarza obejmującej czynności pielęgnacyjne wynikające z przedłożonego zaświadczenia lekarskiego lub dokumentu medycznego będące uzupełnieniem pielęgnacyjnej opieki środowiskowej;

- pomocy i wsparcia w utrzymywaniu kontaktów z otoczeniem;

- usług towarzyszących tj. fryzjer, kosmetyczka;

- pomocy psychologicznej, prawnej, fizjoterapeutycznej;

- dostarczanie cateringu.

 

Klub seniora

Zostanie utworzony Klub Seniora dla 25 uczestników/ uczestniczek. Działania w klubie będą polegały na organizowaniu czasu wolnego poprzez aktywność edukacyjną, kulturalną, sportową i rekreacyjną. Dzięki organizacji wizyt studyjnych zajęcia będą też okazją do poznania funkcjonowania innych klubów seniora w województwie śląskim. Za sprawą organizowanych w ramach klubu inicjatyw zajęcia przyczynią się do integracji i aktywizacji oraz zwiększenia uczestnictwa seniorów w lokalnych wydarzeniach kulturalnych.

 

Teleopieka i wsparcie dla opiekunów faktycznych.

Zostanie wdrożony system teleopieki, który zwiększy poczucie bezpieczeństwa 50 podopiecznych oraz zoptymalizuje pracę opiekunów. Nowoczesna technologia informacyjno- komunikacyjna umożliwi natychmiastową reakcję w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia uczestników/ uczestniczek projektu. Dodatkowo dla 30 opiekunów faktycznych zorganizowane będzie szkolenie w zakresie prawidłowej opieki nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, które również przyczyni się do nabycia umiejętności takich jak udzielanie pierwszej pomocy, pielęgnacja osób niesamodzielnych, asertywność, radzenie sobie ze stresem, wypaleniem i negatywnymi emocjami.

Zadanie to zrealizuje partner - Fundacja na Rzecz Seniorów „BONUM VITAE”.

 

Wkład własny realizowany będzie w formie wypłaty świadczeń zgodnie z ustawą o pomocy społecznej oraz udostępnienia sal szkoleniowych.

 

Szczegółowe informacje na temat projektu i możliwości uczestnictwa można uzyskać w Biurze Projektu: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu, ul. Niedziałkowskiego 22, tel. 32 494-13-98 (wew.12)

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

wyszukaj

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.