Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Urząd Miejski

Poradnik Interesanta

Urząd Stanu Cywilnego

ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO CYWILNEGO

ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO CYWILNEGO

WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński do wglądu przedstawiają dokumenty tożsamości
  2.  Nieletnie kobiety załączają prawomocne postanowienie sądu, zezwalające na zawarcie małżeństwa.
  3. Cudzoziemcy składają:

-  odpis aktu urodzenia, a jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu lub odpis aktu małżeństwa  z dokumentem potwierdzającym jego ustanie,

- dokument stwierdzający możność zawarcia małżeństwa według prawa ojczystego albo prawomocne postanowienie sądu o zwolnieniu cudzoziemca od obowiązku złożenia kierownikowi USC takiego dokumentu,

- urzędowe tłumaczenie wymienionych dokumentów dokonane przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę Ministra Sprawiedliwości bądź polskiego konsula.

4. W przypadku gdy małżeństwo ma być zawarte przez pełnomocnika należy dodatkowo załączyć:

a. prawomocne postanowienie sądu zezwalające na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika,

b. pełnomocnictwo do złożenia oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński, sporządzone na piśmie z podpisem poświadczonym notarialnie.

5. Wniosek stron o udzielenie związku małżeńskiego poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego.

6. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.

OPŁATY:

84 zł – opłatę skarbową za sporządzenie aktu małżeństwa należy wpłacić na konto Urzędu Miasta Zawiercie.

1000 zł – opłata dodatkowa za udzielenie ślubu poza lokalem.

Opłaty skarbowej można dokonać w kasie Urzędu Miasta w Zawierciu przy ul. Leśnej 2 lub w Urzędzie Skarbowym przy ul. Leśnej 8.

Przelewem na konto o numerze:

Bank PEKAO SA95 1240 2975 1111 0010 4312 8173

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTU:

Urząd Stanu Cywilnego w Zawierciu.

Zawiercie 42-400 ul. Piastowska 1

tel. 32 6722676

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Urząd Stanu Cywilnego w Zawierciu.

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Akt małżeństwa zawartego w Urzędzie Stanu Cywilnego w Zawierciu jak i poza jego lokalem zostaje sporządzony w następnym dniu roboczym.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

sporządzenie aktu,

wydanie jednego egzemplarza odpisu skróconego aktu małżeństwa

TRYB ODWOŁAWCZY:

Do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego,      w terminie 14 dni od dnia doręczenia odmowy przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu      w związek małżeński.

UWAGI:

  1. Osoby zamierzające zawrzeć cywilny związek małżeński obowiązane są do złożenia pisemnego zapewnienia o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa, które jest ważne przez okres 6 m-cy. Zapewnienie składane jest przed właściwym kierownikiem urzędu stanu cywilnego w kraju, a za granicą przed polskim konsulem. Cudzoziemiec nie znający języka polskiego składa przedmiotowe zapewnienie w obecności tłumacza.

 

2. W dniu zawarcia związku małżeńskiego narzeczeni oraz pełnoletni świadkowie przedstawiają dokumenty tożsamości. Jeżeli chociaż jedna z ww. wymienionych osób nie zna języka polskiego małżeństwo zawierane jest przy współudziale tłumacza.

3. Zawarcie małżeństwa następuje zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego             i opiekuńczego.

 

PODSTAWA PRAWNA:

  1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r.-Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2018r. poz.2224 ze zm.)
  2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1044 ze zm.).
  3. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 682 ze zm.)

 

Aktualizacja 27.05.2019

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

wyszukaj

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.