Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Urząd Miejski

Poradnik Interesanta

Wydział Spraw Obywatelskich

Sprawy Mieszkaniowe

Ustalanie uprawnień do najmu lokali z mieszkaniowego zasobu gminy - dotyczy osób nie posiadających tytułu prawnego do lokalu a pozostających w nim po zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych przez najemcę

Ustalanie uprawnień do najmu lokali z mieszkaniowego zasobu gminy - dotyczy osób nie posiadających tytułu prawnego do lokalu a pozostających w nim po zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych przez najemcę

Wydział / Referat załatwiający sprawę:
Wydział Spraw Obywatelskich

Do kogo adresowana jest procedura:
Osób  nie posiadających tytułu prawnego do lokalu  a pozostających w nim po zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych  przez najemcę, tj:
1. wstępnych  ( rodzice, dziadkowie, pradziadkowie )
2. dzieci,
3. pełnoletniego  rodzeństwa
4. osób, które pozostawały faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą ( konkubinat )

Forma załatwienia sprawy:
Skierowanie do zawarcia umowy najmu

Wymagane dokumenty (załączniki):

  • podanie ( winna napisać osoba, która opuszcza lokal mieszkalny )
  • wypełniony druk wniosku o najem lokalu mieszkalnego ( składa osoba pozostająca w lokalu )
  • deklaracja o dochodach osób pozostających w lokalu za okres ostatnich trzech miesięcy
  • oświadczenie o braku tytułu prawnego do innego lokalu
  • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach osób ubiegających się o najem lokalu

Za dochód uważa się  wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego, zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r., świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych, świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r.  o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 hektara przeliczeniowego, ostatnio ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.
Wysokość dochodu powinna być udokumentowana przez wnioskodawcę w formie deklaracji o wysokości dochodów, wszystkie dochody powinny być potwierdzone zaświadczeniem od pracodawcy. W przypadku dochodów z innego tytułu należy przedłożyć  dokument informujący o wysokości otrzymanych dochodów ( np. decyzję o wysokości renty lub emerytury, orzeczenie sądu o wysokości alimentów, zaświadczenie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o wysokości zasiłku rodzinnego) Status osoby bezrobotnej potwierdza Powiatowy Urząd Pracy. W przypadku uzyskiwania dochodów z prac dorywczych osoba składa oświadczenie o wysokości osiąganych dochodów. W przypadku uzyskiwania dochodu w walucie obcej wysokość tego dochodu ustala się wg średniego kursu NBP z dnia złożenie wniosku lub z dnia dokonania weryfikacji.

      
Opłaty:
Brak

Termin załatwienia sprawy:
2 miesiące od daty złożenia kompletnego wniosku.

Pokój, w którym można uzyskać informacje:
Pokój nr 4 - parter

Telefon, e-mail:
Tel. 32 67 224 43 , 32 67 216 61 wew.114


Formularz wniosku (druk do pobrania)

Wniosek o najem lokalu mieszkalnego – załącznik

Deklaracja o dochodach osób pozostających w lokalu za okres ostatnich trzech miesięcy– załącznik

Oświadczenie o braku tytułu prawnego do innego lokalu – załącznikPodstawa prawna:
- Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu  cywilnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 611 z późn.zm.)
- Uchwała Nr VII / 28 / 15 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Zawiercie ( Dziennik. Urzędowy Województwa Śląskiego  poz. 2031 z późn. zm.).

Tryb odwołania:
Brak

Informacje o zastosowaniu:

Warunkiem uzyskania tytułu prawnego do lokalu po zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych poza lokalem przez najemcę jest:

- faktyczne zamieszkiwanie w lokalu przez okres nie krótszy niż dwa lata przez osoby o których mowa w punktach 1, 2, 3 a osoby wymienione w punkcie 4 winny zamieszkiwać przez okres nie krótszy niż pięć lat

nieposiadanie tytułu prawnego do innego lokalu ( dotyczy również współmałżonka osoby ubiegającej się o zawarcie umowy najmu lokalu )

- niewystępowanie zaległości w opłatach czynszowych za lokal i opłatach związanych z wynajmowanym lokalem pobieranych przez wynajmującego przez okres 12 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku oraz w okresie do wydania skierowania do zawarcia

umowy najmu lokalu

- rozwiązanie umowy najmu z najemcą, który lokal opuścił

- spełnienie kryterium dochodu

Dochód osoby ubiegającej się o najem lokalu mieszkalnego w zasobach miasta Zawiercie za

ostatnie trzy miesiące poprzedzające datę złożenia wniosku powinien na najem lokali na czas

nieoznaczony wynosić:

- w gospodarstwie wieloosobowym nie może przekraczać 100% najniższej emerytury,

       - w gospodarstwie jednoosobowym nie może przekraczać 175 % najniższej emerytury,


Uwagi:
Wniosek o najem lokalu można również pobrać w Biurze Obsługi Interesantów w holu głównym Urzędu Miasta  - parter lub w pokoju nr 4 – parter

Skierowanie do spisania umowy najmu można odebrać w pokoju nr 4 lub zostanie przesłane pocztą pod wskazany adres

Godziny urzędowania:

Pn. 8.00 – 18.00

Wt – Pt. 7.00 – 15.00

Aktualizacja: 15.07.2021 r.

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.