Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Urząd Miejski

Poradnik Interesanta

Wydział Spraw Obywatelskich

Ewidencja Ludności

6. Zameldowanie decyzją administracyjną

6. Zameldowanie decyzją administracyjną

Wydział / Referat załatwiający sprawę:

Wydział Spraw Obywatelskich

 

Do kogo adresowana jest procedura:

Osoba dokonująca zameldowania a nie posiadająca potwierdzenia pobytu w lokalu.

 

Forma załatwienia sprawy:

Decyzja administracyjna

 

Wymagane dokumenty (załączniki):

 • wniosek z umotywowanym wyjaśnieniem, dlaczego Wnioskodawca nie mógł zameldować się w trybie uproszczonym oraz wskazaniem właściciela lokalu/nieruchomości.
 • formularz zgłoszenia pobytu stałego lub zgłoszenie pobytu czasowego (w zależności od deklarowanego we wniosku pobytu)
 • pisemne pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.

 

Opłaty:

 • 17 zł – opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika)
 • opłaty należy dokonać w kasie Urzędu Miejskiego  lub na konto: Bank Pekao 34 1240 6292 1111 0011 0500 3617
 • z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
 • termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania wniosku.

 

Termin załatwienia sprawy:

Postępowanie administracyjne kończy się w ciągu miesiąca od złożenia wniosku o zameldowanie decyzją administracyjną, a w sytuacjach szczególnie skomplikowanych termin ten może zostać wydłużony do 2 miesięcy z możliwością przedłużenia terminu.. Postępowanie administracyjne kończy się wydaniem decyzji o:

 • zameldowaniu na pobyt stały (pod adresem wskazanym we wniosku),
 • zameldowaniu na pobyt czasowy (pod adresem wskazanym we wniosku),
 • odmowie zameldowania na pobyt stały (z adresu wskazanego we wniosku),
 • odmowie zameldowania na pobyt czasowy (z adresu wskazanego we wniosku),

Zameldowanie następuje po stwierdzeniu ostateczności decyzji.

 

Pokój, w którym można uzyskać informacje:

w Biurze Obsługi Interesantów w holu głównym Urzędu Miejskiego (parter),

pokój  nr  7  (parter)

 

Telefon, e-mail:

Tel. 32 6721661 wew. 115 lub 116, 32 6700498, 32 4941214

email: ewidencja@zawiercie.eu

 

Formularz wniosku (druk do pobrania)

Brak

 

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 510 z późn.zm.)

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 1923 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. 2017 poz. 2411).

 

Tryb odwołania:

Odwołanie wnosi się do Wojewody Śląskiego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Zawiercie  w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.


 

Informacje o zastosowaniu:

 

 1. Osoba przebywająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązana zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia
  do tego miejsca.
 2. Wszelkie wątpliwości dotyczące zgłoszenia zameldowania lub charakteru pobytu osoby
  w lokalu, w którym ma nastąpić zameldowanie, rozstrzyga właściwy organ w trybie administracyjnym. Oznacza to konieczność przeprowadzenia postępowania administracyjnego i wydanie w tym zakresie stosownej decyzji administracyjnej.
 3. Konieczność przeprowadzenia postępowania administracyjnego najczęściej ma miejsce
  w przypadku:
  • zgłoszenia zameldowania na pobyt stały lub czasowy, gdy dane zawarte
   w zgłoszeniu oraz załączonych dokumentach budzą wątpliwości organu przyjmującego (tzn. występują braki formalne których nie można uzupełnić),- np. brak potwierdzenia faktu przebywania osoby w lokalu dokonane przez właściciela lokalu lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do tego lokalu.
  • nieuregulowanego stanu prawnego lokalu, w którym ma nastąpić zameldowanie, przez co nie jest możliwe potwierdzenie faktu pobytu przez osobę uprawnionej
   do dysponowania tym lokalem lub osoba ta odmawia dokonania takiego potwierdzenia,
  • gdy organ ma poważne wątpliwości co do faktu przebywania osoby dokonującej zgłoszenia w lokalu, w którym ma nastąpić zameldowanie.
 4. Zastosowanie trybu administracyjnego polega na tym, że organ ewidencji ludności prowadzi postępowanie wyjaśniające (tzn. ustala czy osoba faktycznie zamieszkuje w lokalu, w którym ma nastąpić zameldowanie, przesłuchuje strony oraz świadków, przeprowadza oględziny
  w przedmiotowym lokalu), a następnie rozstrzyga decyzją administracyjną o zameldowaniu lub odmowie zameldowania osoby pod wskazanym adresem.
  O terminie dokonywania przez organ czynności wyjaśniających Wnioskodawca jest informowany odrębnymi pismami.
 5. Osoba zgłaszająca zameldowanie jest obowiązana złożyć wniosek o dokonanie zameldowania decyzją administracyjną oraz wypełniony formularz zgłoszenia odpowiedniego do rodzaju zameldowania, o które się ubiega:
  • Zgłoszenie pobytu stałego
  • Zgłoszenie pobytu czasowego.

        Dla każdej meldowanej osoby składa się oddzielny formularz (również dla dziecka),

        podpisany przez osobę meldującą się (za osobę małoletnią podpis składa przedstawiciel

        ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu

        ich wspólnego pobytu).

 1. Pobytem stałym jest zamieszkiwanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem
  z zamiarem stałego przebywania. W tym samym czasie można mieć tylko jedno miejsce pobytu stałego.
 2. Pobytem czasowym jest przebywanie przez określony czas w innej miejscowości pod oznaczonym adresem, bez zamiaru zmiany miejsca pobytu stałego lub przebywanie
  w tej samej miejscowości, co miejsce pobytu stałego, lecz pod innym adresem niż adres miejsca pobytu stałego. W tym samym czasie można mieć tylko jedno miejsce pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące.
 3. Zameldowanie następuje tylko i wyłącznie wówczas, gdy osoba zgłaszająca zameldowanie faktycznie przebywa pod adresem wskazanym w zgłoszeniu. W przeciwnym razie organ wydaje decyzję o odmowie zameldowania.
 4. Zameldowanie w lokalu służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu w tym lokalu.

 


 

 

Uwagi:

Podanie można złożyć w Biurze Obsługi Interesantów w holu głównym Urzędu Miejskiego – parter

Decyzja może być przesłana pocztą pod wskazany adres lub odebrana w pokoju nr  7

 

Godziny urzędowania :

Poniedziałek 800 – 1800, Wtorek – Piątek 700 – 1500  

 

Kasy

Kasa czynna:

Poniedziałek  815 – 1800    przerwa 1000 –10 15    przerwa 1230 – 1245

Wtorek-Piątek 715 – 1400   

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.