Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Urząd Miejski

Poradnik Interesanta

Wydział Spraw Obywatelskich

Ewidencja Ludności

2. Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego

2. Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego

Wydział / Referat załatwiający sprawę:

 

Wydział Spraw Obywatelskich

 

Do kogo adresowana jest procedura:

 

Osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego lub opuszcza miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego czasu pobytu.

 

Forma załatwienia sprawy:

Dokonanie wpisu w  rejestrze PESEL

Istnieją dwie możliwości dokonania wymeldowania – wniosek można złożyć w Urzędzie Miejskim lub przez Internet. Dokumenty wymagane do wymeldowania można złożyć osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwa można udzielić wyłącznie na piśmie. W przypadku składania wniosku przez Internet należy udzielić pełnomocnictwa podpisanego elektronicznie.

 

Wymagane dokumenty (załączniki):

 • wypełniony formularz „Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego” lub „Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego”
 • dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu),
 • pisemne pełnomocnictwo, w przypadku dokonania czynności meldunkowej przez pełnomocnika oryginał lub urzędowo poświadczony odpis  (do wglądu).

Opłaty:

 • nie pobiera się opłaty za dokonanie czynności dotyczących realizacji obowiązku meldunkowego.
 • 17 zł – opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia na wniosek osoby dokonującej wymeldowania z pobytu czasowego lub z pobytu stałego - opłaty można dokonać w kasie Urzędu Miejskiego (parter) lub na konto  Bank Pekao SA 

             Numer konta do opłaty skarbowej :
             Pekao SA 34 1240 6292 1111 0011 0500 3617.

 • Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu.

 

Termin załatwienia sprawy:

 Niezwłocznie

Pokój, w którym można uzyskać informacje:

W Biurze Obsługi Interesanta w holu głównym Urzędu   Miejskiego  (parter)

Pokój nr 7  (parter)

Telefon, e-mail:

Tel. 32 67 216 61 do 63  wew. 115 lub 116, 32 67 004 98, 032 494 12 14

Email:ewidencja@zawiercie.eu

Formularz wniosku (druk do pobrania)

Druk  „ Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego” lub „Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu  czasowego”

Podstawa prawna:

 • ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.)
 • ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2021, poz. 510 z późn. zm.).
 • ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1923 z późn. zm.).
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r.
  w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. 2017 poz. 2411).

 

Tryb odwołania

Brak, czynność materialno-techniczna

Informacje o zastosowaniu:

 1. Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu, jest obowiązany wymeldować się w organie gminy (miasta), właściwym ze względu na dotychczasowe miejsce jego pobytu, najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca.
 2. Osoba zgłaszająca wymeldowanie jest obowiązana złożyć wypełniony formularz Zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego.
  Dla każdej wymeldowującej osoby składa się oddzielny formularz (również dla dziecka), podpisany przez osobę wymeldowującą się (za osobę małoletnią podpis składa przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu).
  W celu dokonania zgłoszenia wyjazdu na pobyt stały za granicę należy wypełnić formularz Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej. Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej na okres dłuższy niż 6 miesięcy i zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej. 
 3. Wymeldowania nie trzeba dokonywać osobiście.
 4. Wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub czasowego można dokonać osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub ważnego paszportu.
 5. Wniosek można złożyć w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
 6. Za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych, obowiązku wymeldowania dokonuje przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
 7. Zgłoszenie zgonu dokonane w urzędzie stanu cywilnego, zgodnie z przepisami prawa o aktach stanu cywilnego, zastępuje wymeldowanie osoby zmarłej z miejsca pobytu stałego
  i czasowego.
 8. Wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu stałego lub czasowego można dokonać podczas zameldowania w nowym miejscu pobytu.

Wymeldowanie z pobytu stałego skutkuje skreślenie osoby z rejestru wyborców.

 

Uwagi

Druk wyżej wymieniony można również pobrać w Biurze Obsługi Interesanta w holu głównym Urzędu  Miejskiego – parter lub w pokoju nr  7  (parter).

Godziny urzędowania :        

Godziny urzędowania:

Poniedziałek:      8.00 – 18.00

Wtorek – Piątek: 7.00 – 15.00

 

 

Kasy

Kasa czynna:

Poniedziałek        8 15  – 15 00      przerwa     10 00  – 10 15

Wtorek – Piątek   7 15  – 14 00     przerwa      12 30  – 12 45                                                                                                                                  

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.