Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Urząd Miejski

Poradnik Interesanta

Wydział Spraw Obywatelskich

Ewidencja Ludności

7. Wymeldowanie decyzją administracyjną

7. Wymeldowanie decyzją administracyjną

Wydział / Referat załatwiający sprawę:

Wydział Spraw Obywatelskich

Do kogo adresowana jest procedura:

Właściciel lokalu lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu.

Forma załatwienia sprawy:

Decyzja administracyjna

Wymagane dokumenty (załączniki):

 • wniosek o wymeldowanie decyzją administracyjną
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu/budynku (umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu/budynku - oryginał do wglądu),
 • kserokopie innych dokumentów potwierdzających fakty opisane we wniosku (np. sentencja wyroku rozwodowego, wyrok orzekający eksmisję, protokół z wykonania eksmisji-oryginały do wglądu).
 • dowód wniesienia opłaty skarbowej za wydanie decyzji.
 • pisemne pełnomocnictwo  w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej.

 

Opłaty:

 • 10 zł – opłata skarbowa za wydanie decyzji.
 • 17 zł – opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika), z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
 • opłaty należy dokonać w kasie Urzędu Miejskiego na konto: 
  Pekao SA 34 1240 6292 1111 0011 0500 3617
 • opłata skarbowa podlega zwrotowi w przypadku wydania decyzji umarzającej postępowanie. Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek strony.
 • termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania wniosku.

Termin załatwienia sprawy:

Postępowanie administracyjne kończy się w ciągu miesiąca od złożenia wniosku o wymeldowanie decyzją administracyjną, a w sytuacjach szczególnie skomplikowanych termin ten może zostać wydłużony do 2 miesięcy z możliwością przedłużenia terminu. Postępowanie administracyjne kończy się wydaniem decyzji o:

 • wymeldowaniu z pobytu stałego (z adresu wskazanego we wniosku),
 • wymeldowaniu z pobytu czasowego (z adresu wskazanego we wniosku),
 • odmowie wymeldowania z pobytu stałego (z adresu wskazanego we wniosku),
 • odmowie wymeldowania z pobytu czasowego (z adresu wskazanego we wniosku),
 • umorzeniu postępowania.

Wymeldowanie następuje po stwierdzeniu ostateczności decyzji.

Pokój, w którym można uzyskać informacje:

W Biurze Obsługi Interesantów w holu głównym Urzędu Miejskiego  (parter),

pokój nr  7  (parter).

Telefon, e-mail:

Tel. 32 6721661 wew. 115 lub 116, 32 6700498, 32 4941214

email: ewidencja@zawiercie.eu

Formularz wniosku (druk do pobrania)

 Brak

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 510
z późn.zm.)

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U.
z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 1923
z późn. zm.).

 

Tryb odwołania:

Odwołanie wnosi się do Wojewody Śląskiego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Zawiercie  w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego.

Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.


 

Informacje o zastosowaniu:

 1. Obowiązek wymeldowania powstaje, gdy osoba opuszcza miejsce pobytu trwale, dobrowolnie lub w wyniku orzeczenia sądu.
 2. Organ gminy wydaje na wniosek właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu lub z urzędu decyzję w sprawie wymeldowania osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego lub czasowego przed upływem deklarowanego terminu pobytu i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się.
 3. Wydanie decyzji o wymeldowaniu lub odmowie wymeldowania następuje
  po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, w ramach którego organ ewidencji ludności prowadzi postępowanie wyjaśniające (tzn. ustala czy osoba faktycznie trwale
  i dobrowolnie opuściła lokal, z którego ma nastąpić wymeldowanie, przesłuchuje strony oraz świadków, przeprowadza oględziny przedmiotowego lokalu).
  O terminie dokonywania przez organ czynności wyjaśniających Wnioskodawca jest informowany odrębnymi pismami.
 4. W przypadku braku możliwości ustalenia miejsca pobytu osoby, w stosunku do której prowadzone jest postępowanie o wymeldowanie, na drodze sądowej ustalany jest przedstawiciel dla osoby nieobecnej, celem reprezentowania tej osoby w postępowaniu.

 

Uwagi:

Podanie można złożyć w Biurze Obsługi Interesantów w holu głównym Urzędu Miejskiego  (parter)

Decyzja może być przesłana pocztą pod wskazany adres lub odebrana w pokoju nr  7

Godziny urzędowania :

Poniedziałek 800 – 1800, Wtorek – Piątek 700 – 1500  

Kasy

Kasa czynna:

Poniedziałek  815 – 1500    przerwa 1000 –10 15    przerwa 1230 – 1245

Wtorek-Piątek 715 – 1400   

 

 

 

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.