Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Urząd Miejski

Poradnik Interesanta

GODGiK

Wykonanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków

Wykonanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków

PROCEDURA URZĘDU MIEJSKIEGO W ZAWIERCIU

Wykonanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków

ydział / Referat załatwiający sprawę:

 

Gminny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

 

Do kogo adresowana jest procedura:

 

Każda osoba fizyczna i prawna, która udokumentuje interes prawny

 

Forma załatwienia sprawy:

 

Art.40b.ust.1 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne wypis i wyrys jest odpłatny.

 

Art.24 ust.5. Starosta udostępnia dane ewidencji gruntów i budynków zawierające dane podmiotów, o których mowa w art. 20 ust. 2 pkt 1, oraz wydaje wypisy z operatu ewidencyjnego, zawierające takie dane, na żądanie:

1) właścicieli oraz osób i jednostek organizacyjnych władających gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy udostępniany zbiór danych lub wypis;

2) organów administracji publicznej albo podmiotów niebędących organami administracji publicznej, realizujących, na skutek powierzenia lub zlecenia przez organ administracji publicznej, zadania publiczne związane z gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy udostępniany zbiór danych lub wypis;

2a) operatorów sieci w rozumieniu ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2062 z późn. zm.);

3) innych podmiotów niż wymienione w pkt 1 i 2, które mają interes prawny w tym zakresie.

 

Wymagane dokumenty (załączniki):

 

Wniosek o wydanie wypisu/wyrysu z ewidencji gruntów i budynków (Załącznik nr 4 – Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne)

 

Opłaty:

 

Opłata skarbowa – nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art.3 ustawy z dnia 16.11.2006

o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 1044 z późn. zm.) z wyłączeniem decyzji o odmowie wydania wypisu/wypisu i wyrysu egbil.

Opłata geodezyjna pobierana jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 2101 z późn. zm).

 

 

UWAGA! Zgodnie z art. 40d ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne opłatę za wypis i wyrys należy wnieść przy składaniu wniosku.

 

Opłata geodezyjna może być uiszczona przed złożeniem wniosku przelewem na konto Urzędu Miasta Zawiercie po wcześniejszym uzgodnieniu takiej formy płatności na następujący rachunek bankowy:

Gmina Zawiercie

Nazwa banku: Bank PEKAO S.A

Numer rachunku: 73 1240 2975 1111 0010 4312 6629

z podaniem w tytule wpłaty następujących informacji:

OPŁATA GEODEZYJNA i numer dokumentu obliczenia opłaty, za który jest dokonywana wpłata.

Potwierdzenie wpłaty należy przedstawić do składanego wniosku.

 

Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie

 

Pokój, w którym można uzyskać informacje:

Parter – pokój nr 13

Informacja – holl Urzędu

 

Telefon, e-mail:

Tel./fax.(32) 67-126-01

e-mail: geodezja@zawiercie.eu

http://www.zawiercie.eu

 

Formularz wniosku (druk do pobrania)

Wniosek o wydanie wypisu/wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków EGIB –załącznik nr 1 do procedury 002.

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2101
  z późn. zm.)

 2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków z dnia 29 marca 2001r. (Dz. U. z 2019 r. poz.393)

 3. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (t. j . Dz. U. z 2019 r., poz. 434)

 

Tryb odwołania:

Odwołanie od decyzji o odmowie wydania wypisu/wypisu i wyrysu z egbil przysługuje do:

Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

40-032 Katowice, ul. Jagiellońska 25 za pośrednictwem Prezydenta Miasta Zawiercie

 

Informacje o zastosowaniu:

Wypis i wyrys służy m.in. do założenia Księgi Wieczystej oraz innych czynności prawnych związanych z obrotem nieruchomościami

 

Uwagi:

 

Godziny otwarcia kas :

Kasa Poniedziałek 8:00 – 14:45 przerwa 10.00 – 10.15, 12:30 – 12:45

Wtorek – Piątek 7:00 – 13:45 przerwa 10.00 – 10.15, 12:30 - 12:45

 

Klauzula informacyjna :

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), zwanego dalej RODO, informuję, iż:

 

 1. administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Zawiercie – Anna Nemś,
  ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie,

 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Michał Furgacz,

e-mail: m.furgacz@zawiercie.eu, Tel. 32 494 12 00,

 1. dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i e) RODO, a także w celu wydania wypisu/wypisu i wyrysu/wyrysu z ewidencji gruntów i budynków na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r.
  w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz Dokumentu Obliczania Opłaty (Dz. U. z 2014r. poz. 917 z późn. zm.),

 2. odbiorcami danych osobowych będą pracownicy Urzędu Miejskiego w Zawierciu oraz organy władzy publicznej, wnioskujący o udostępnienie danych,

 3. dokumenty zawierające dane osobowe przechowywane są zgodnie z kategorią archiwalną – BE 5,

 4. istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

 5. istnieje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

 6. podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a osoba, której dotyczą dane jest zobowiązana do ich podania.

 

 

 

 

Aktualizacja: 7 maja 2024 r.

 

 

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

wyszukaj

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.