Skróty klawiszowe:

Urząd Miejski
Dzisiaj w Zawierciu
Wkrótce

Wydział Zamówień Publicznych

Strona główna » Urząd Miejski » Samorząd » Komórki organizacyjne UM » Wydział Zamówień Publicznych

Wydział Zamówień Publicznych - ZP

Naczelnik: Jarosław Felczuk

tel: 32 494 12 67, 32 494 12 74, 32 494 12 52

zamowieniapubliczne@zawiercie.eu

Do zadań Wydziału Zamówień Publicznych należy w szczególności:

1.   Przygotowanie i prowadzenie w oparciu o wnioski wydziałów postępowań o udzielenie zamówień publicznych realizowanych przez urząd w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych.

2.   Przygotowanie i prowadzenie w oparciu o wnioski wydziałów konkursów, o których mowa
w ustawie Prawo Zamówień Publicznych.

3.   Obsługa procedury w zakresie udzielania zamówień publicznych których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30000 euro dla Urzędu Miejskiego w Zawierciu.

4.   Weryfikowanie materiałów źródłowych, stanowiących podstawę do wszczęcia procedur udzielenia zamówień publicznych.

5.   Udzielanie wyjaśnień związanych z opracowywaniem materiałów stanowiących podstawę u dzielenia zamówienia publicznego.

6.   Zamieszczanie ogłoszeń, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń
( prowadzenie tablicy ogłoszeń w tym zakresie ).

7.   Prowadzeniu Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie zamówień publicznych.

8.   Publikacja ogłoszeń, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych za pośrednictwem Urzędu Publikacji Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

9.   Przygotowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zaproszeń do negocjacji, zaproszeń do składania ofert, zaproszeń do dialogu, regulaminu konkursu.

10. Uzgadnianie składu komisji przetargowej i przygotowywanie projektów zarządzeń w tej sprawie.

11. Udział w pracach komisji przetargowej, w tym: badanie i ocena ofert, w tym: ocena spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu, wzywanie wykonawców do uzupełnienia oświadczeń, dokumentów i pełnomocnictw, badanie i ocena złożonych ofert, wzywanie wykonawców do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, dokonywanie poprawek w ofertach, prowadzenie – w uzasadnionych przypadkach – postępowania mającego na celu ustalenie, czy oferta zawiera rażąco niską cenę, wnioskowanie o zwrot lub zatrzymanie wadium, wnioskowanie do Prezydenta Miasta o: wykluczenie wykonawcy z postępowanie, odrzucenie oferty, unieważnienie postępowania, dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty, przygotowanie propozycji odpowiedzi na odwołanie lub informację o niezgodnej z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych czynności podjętej przez zamawiającego lub zaniechaniu czynności.

12. Sporządzanie protokołu z postępowania oraz udostępnianie dokumentacji związanej
z postępowaniem.

13. Udział w postępowaniu odwoławczym przed Krajową Izbą Odwoławczą.

14. Udział w postępowaniu skargowym przed sądem okręgowym.

15. Przygotowywanie stosownych informacji dla Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w zakresie przewidzianym ustawą Prawo zamówień publicznych.

16. Sporządzenie rocznego sprawozdania z udzielonych zamówień publicznych.

17. Prowadzenie rejestru zamówień publicznych Urzędu.

18. Prowadzenie instruktażu, sprawozdawczości, analityki, kontroli procedur i pomocy prawnej
w zakresie udzielanych zamówień publicznych.

19. Nadzór nad realizacją zamówień publicznych w zakresie zadań własnych i zleconych na podstawie i w zakresie upoważnień udzielonych przez Prezydenta Miasta w gminnych jednostkach organizacyjnych w oparciu o odrębne upoważnienia.

20. Opracowanie rocznego planu prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych
w oparciu o wstępne plany opracowane przez komórki organizacyjne Urzędu.

21.    Realizowanie zadań obronnych wynikających z zakresu zadań wydziału.

 • ZAWIERCIE - CZYSTA GMINA
 • Uniwersytet Dziecięcy w Zawierciu
 • Portal mapowy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w wersji wektorowej
 • Lokale użytkowe do wynajęcia
 • Zawiercie w liczbach
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
 • Zawierciański Senior
 • Dla Dzieci i Rodziców
 • Platforma Konsultacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Zawierciu
 • Zawierciańska Karta Dużej Rodziny
 • Straż Miejska
 • System Informacji Przestyrzennej Geoinfo 6
 • Obwieszczenia
 • Fundusze Strukturalne
 • Ostrzeżenia meteorologiczne
 • Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
 • Herb i logo miasta
 • Internetowa Telewizja Zawiercie
 • Portal Kulturalne Zawiercie
 • Mapa AED w Zawierciu
 • Projekty edukacyjne

Urząd Miejski w Zawierciu
ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 32 494 12 65, fax +48 32 67 215 13
e-mail: urzad@zawiercie.eu

Portal internetowy Urzędu Miejskiego w Zawierciu. Zawiercie jest miastem leżącym w sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Niewątpliwym atutem miasta jest bliskość aglomeracji śląskiej. Wykorzystując swe położenie, Zawiercie od kilku lat wzmacnia swój wizerunek jako centrum obsługi ruchu turystycznego dla Jury, przez co przyciąga nowe inwestycje i pobudza przedsiębiorczość wśród mieszkańców Zawiercia i okolic.
Poleć stronę
Zapytanie
Facebook
Wersja mobilna