Skróty klawiszowe:

Urząd Miejski
Dzisiaj w Zawierciu
Wkrótce

Wydział Zagospodarowania Przestrzennego

Strona główna » Urząd Miejski » Samorząd » Komórki organizacyjne UM » Wydział Zagospodarowania Przestrzennego

Wydział Zagospodarowania Przestrzennego - WZP

Naczelnik: Aneta Reszka

tel: 32 67 225 34

architerktura@zawiercie.eu

 1. Przygotowywanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy.
 2. Przygotowywanie oceny aktualności studium i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 3. Przygotowanie analiz dotyczących zasadności przystąpienia do sporządzenia planów miejscowych
  i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium.
 4. Wykonywanie czynności związanych z procedurami uchwalania lub zmiany miejscowych planów oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, określonych                         w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 5. Wykonywanie czynności związanych z uzyskiwaniem zgód na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne.
 6. Opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego i studium innych gmin.
 7. Prowadzenie rejestrów planów miejscowych oraz rejestrów wniosków o ich sporządzenie  lub zmianę.
 8. Wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego                          i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia.
 9. Wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu terenów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz o przyjętych kierunkach w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia.
 10. Udzielanie pisemnych informacji co do zgodności lokalizacji przedsięwzięć  z ustaleniami planów miejscowych w sprawach: udzielenia koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża kopaliny oraz dot. projektów robót geologicznych i wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 11. Prowadzenie spraw w zakresie ustalania zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonywane.
 12. Przygotowywanie i wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 13. Przygotowywanie umów i zleceń dot. sporządzania projektów decyzji o warunkach zabudowy
  i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego przez osobę uprawnioną.
 14. Wydawanie decyzji przenoszących decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na rzecz innej osoby.
 15. Wydawanie decyzji stwierdzających wygaśnięcia decyzji o warunkach zabudowy i decyzji                        o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 16. Prowadzenie rejestrów decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz wniosków o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 17. Wydawanie postanowień opiniujących wstępne projekty podziałów nieruchomości w zakresie ich zgodności z ustaleniami obowiązujących planów miejscowych lub z przepisami odrębnymi w przypadku braku planu miejscowego.
 18. Wydawanie zaświadczeń o zgodności projektu lub zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 19. Wydawanie zaświadczeń o zgodności budowy obiektów budowlanych z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 20. Wydawanie zaświadczeń o zgodności lokalizacji  magazynu dostosowanego do przechowywania napojów alkoholowych z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub opinii odnośnie możliwości prowadzenia obrotu hurtowego napojami alkoholowymi we wskazanym miejscu.
 21. Opiniowanie projektów inwestycyjnych pod względem ich zgodności z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 22. Nadzór nad realizacją ustaleń planów zagospodarowania przestrzennego.
 23. Analiza aktów notarialnych pod kątem występowania wzrostu wartości nieruchomości, o którym mowa w art. 36 ust. 4 obowiązującej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 24. Zlecanie rzeczoznawcy majątkowemu sporządzanie operatów szacunkowych określających wzrost wartości nieruchomości dla potrzeb ustalenia wysokości opłaty planistycznej oraz opinii
  w przedmiocie analizy aktów notarialnych pod kątem zasadności roszczeń określonych art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 25. Wydawanie decyzji dotyczących ustalania jednorazowej opłaty należnej gminie z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego lub jego zmianą.
 26. Udział w prowadzeniu spraw związanych z roszczeniami właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości wynikających z uchwalenia bądź zmiany planów miejscowych.
 27. Prowadzenie rejestru decyzji dotyczących ustalania jednorazowej opłaty należnej gminie z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego lub jego zmianą.
 28. Prowadzenie spraw związanych z egzekucją jednorazowej opłaty należnej gminie z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego lub jego zmianą.
 29. Udzielanie pisemnych informacji w przedmiocie istniejących zaległości z tytułu opłaty planistycznej.
 30. Przygotowywanie części merytorycznych do specyfikacji istotnych warunków zamówień publicznych, projektów umów, harmonogramów prac, udział w przetargach na wykonanie zadań należących do właściwości Wydziału.
 31. Przygotowanie niezbędnych dokumentów związanych z udzieleniem zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (o wartości powyżej 6000 euro do 30 000 euro).
 32. Prowadzenie postępowań w przedmiocie udzielania zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (o wartości do 6000 euro).
 33. Kontrola realizacji umów z wykonawcami, a w przypadku ich przekroczenia naliczanie kar umownych i ich egzekwowanie.
 34. Prowadzenie gminnej ewidencji zabytków oraz współpraca z Wojewódzkim Urzędem Ochrony

Zabytków w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, użytkowania nieruchomych
i ruchomych dóbr kultury.

 1. Współdziałanie z organami administracji rządowej, samorządowej, komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta oraz instytucjami i podmiotami zewnętrznymi przy realizacji przydzielonych zadań.
 2. Prowadzenie zadań wynikających z ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej dot. działalności Wydziału.
 3. Przygotowywanie projektów uchwał oraz zarządzeń w sprawach należących do właściwości Wydziału.
 4. Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie w zakresie właściwości Wydziału.
 5. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem stronom dokumentów archiwalnych z Archiwum Zakładowego.
 6. Przygotowywanie dokumentacji spraw prowadzonych w zakresie Wydziału, celem przekazania do Archiwum Zakładowego.
 7. Przygotowywanie sprawozdań z zakresu działania Wydziału.
 8. Prowadzenie obsługi Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.
 9. Udział w naradach koordynacyjnych uzgadniających sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarze miasta.
 10. Realizowanie zadań obronnych wynikających z zakresu zadań wydziału. 

 

 • Związek Samorządów Polskich
 • OZE
 • Rada Miejska w Zawierciu
 • Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 • Lokale użytkowe do wynajęcia
 • ZAWIERCIE - CZYSTA GMINA
 • Platforma Konsultacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Zawierciu
 • Zawierciański Senior
 • Uniwersytet Dziecięcy w Zawierciu
 • Portal mapowy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w wersji wektorowej
 • Straż Miejska
 • Zawiercie w liczbach
 • Obwieszczenia
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
 • Ostrzeżenia meteorologiczne
 • Dla Dzieci i Rodziców
 • Projekty edukacyjne
 • Geoportal 7
 • Herb i logo miasta
 • Zawierciańska Karta Dużej Rodziny
 • Fundusze Strukturalne
 • Mapa AED w Zawierciu

Urząd Miejski w Zawierciu
ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 32 494 12 65, fax +48 32 67 215 13
e-mail: urzad@zawiercie.eu

Deklaracja dostępności
Portal internetowy Urzędu Miejskiego w Zawierciu. Zawiercie jest miastem leżącym w sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Niewątpliwym atutem miasta jest bliskość aglomeracji śląskiej. Wykorzystując swe położenie, Zawiercie od kilku lat wzmacnia swój wizerunek jako centrum obsługi ruchu turystycznego dla Jury, przez co przyciąga nowe inwestycje i pobudza przedsiębiorczość wśród mieszkańców Zawiercia i okolic.
Poleć stronę
Zapytanie
Facebook
Wersja mobilna