Skróty klawiszowe:

Urząd Miejski
Dzisiaj w Zawierciu
Wkrótce

Wydział Zagospodarowania Przestrzennego

Strona główna » Urząd Miejski » Samorząd » Komórki organizacyjne UM » Wydział Zagospodarowania Przestrzennego

Wydział Zagospodarowania Przestrzennego - WZP

Naczelnik: Aneta Reszka

tel: 32 67 225 34

architerktura@zawiercie.eu

Do zakresu działania Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego należy w szczególności:

1.   Przygotowywanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy.

2.   Przygotowywanie oceny aktualności studium i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

3.   Przygotowanie analiz dotyczących zasadności przystąpienia do sporządzenia planów miejscowych i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium.

4.   Wykonywanie czynności związanych z procedurami uchwalania lub zmiany miejscowych planów oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, określonych
w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

5.   Prowadzenie rejestrów planów miejscowych oraz rejestrów wniosków o ich sporządzenie
lub zmianę.

6.   Wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia.

7.   Wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu terenów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz o przyjętych kierunkach w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia.

8.   Przygotowywanie i wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

9.   Przygotowywanie umów i zleceń dot. sporządzania projektów decyzji o warunkach zabudowy
i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego przez osobę uprawnioną.

10. Wydawanie decyzji przenoszących decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na rzecz innej osoby.

11. Wydawanie decyzji stwierdzających wygaśnięcia decyzji o warunkach zabudowy i decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

12. Prowadzenie rejestrów decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz wniosków o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

13. Wydawanie postanowień opiniujących wstępne projekty podziałów nieruchomości w zakresie ich zgodności z ustaleniami obowiązujących planów miejscowych lub z przepisami odrębnymi
w przypadku braku planu miejscowego.

14. Wydawanie zaświadczeń o zgodności zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych
z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

15. Sprawowanie nadzoru urbanistyczno-architektonicznego w zakresie zgodności realizacji inwestycji z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

16. Analiza aktów notarialnych pod kątem występowania roszczeń, o których mowa w art. 36 ust. 4 obowiązującej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

17. Wydawanie decyzji dotyczących ustalania jednorazowej opłaty należnej gminie z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego lub jego zmianą.

18. Prowadzenie rejestru decyzji dotyczących ustalania jednorazowej opłaty należnej gminie z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego lub jego zmianą.

19. Uzgadnianie w oparciu o ustalenia planów miejscowych lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (w przypadku braku planu miejscowego) koncesji na działalność związaną z wydobywaniem kopalin ze złóż, podziemnym bezzbiornikowym magazynowaniem substancji, podziemnym składowaniem odpadów albo podziemnym składowaniem dwutlenku węgla oraz decyzji inwestycyjnych, o których mowa w art. 49z ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze.

20. Przygotowywanie części merytorycznych do specyfikacji istotnych warunków zamówień publicznych, projektów umów, harmonogramów prac, udział w przetargach na wykonanie zadań należących do właściwości Wydziału.

21. Współpraca z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków.

22. Współpraca z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego.

23. Prowadzenie obsługi Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

24. Udział w naradach koordynacyjnych uzgadniających sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarze miasta.

25. Realizowanie zadań obronnych wynikających z zakresu zadań wydziału.

 • ZAWIERCIE - CZYSTA GMINA
 • Uniwersytet Dziecięcy w Zawierciu
 • Portal mapowy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w wersji wektorowej
 • Lokale użytkowe do wynajęcia
 • Zawiercie w liczbach
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
 • Zawierciański Senior
 • Dla Dzieci i Rodziców
 • Platforma Konsultacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Zawierciu
 • Zawierciańska Karta Dużej Rodziny
 • Straż Miejska
 • System Informacji Przestyrzennej Geoinfo 6
 • Obwieszczenia
 • Fundusze Strukturalne
 • Ostrzeżenia meteorologiczne
 • Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
 • Herb i logo miasta
 • Internetowa Telewizja Zawiercie
 • Portal Kulturalne Zawiercie
 • Mapa AED w Zawierciu
 • Projekty edukacyjne

Urząd Miejski w Zawierciu
ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 32 494 12 65, fax +48 32 67 215 13
e-mail: urzad@zawiercie.eu

Portal internetowy Urzędu Miejskiego w Zawierciu. Zawiercie jest miastem leżącym w sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Niewątpliwym atutem miasta jest bliskość aglomeracji śląskiej. Wykorzystując swe położenie, Zawiercie od kilku lat wzmacnia swój wizerunek jako centrum obsługi ruchu turystycznego dla Jury, przez co przyciąga nowe inwestycje i pobudza przedsiębiorczość wśród mieszkańców Zawiercia i okolic.
Poleć stronę
Zapytanie
Facebook
Wersja mobilna