Skróty klawiszowe:

Urząd Miejski
Dzisiaj w Zawierciu
Wkrótce

Wydział Spraw Obywatelskich

Strona główna » Urząd Miejski » Samorząd » Komórki organizacyjne UM » Wydział Spraw Obywatelskich

Wydział Spraw Obywatelskich - WSO

Naczelnik: Zbigniew Fujak

Pokój Nr 1 - Naczelnik Wydziału tel: 32 494 12 16  z.fujak@zawiercie.eu

Pokój Nr 2 - ewidencja działalności gospodarczej tel: 32 67 227 57; 32 67 216 61-3 wew. 135, handel@zawiercie.eu

Pokój Nr 4 - dowody osobiste tel: 32 494 12 15

Pokój Nr 5 - ewidencja ludności tel: 32 67 004 98; 32 67 216 61-3 wew. 115, ewidencja@zawiercie.eu

Pokój Nr 7 - sprawy mieszkaniowe tel: 32 67 224 43; 32 67 216 61-3 wew. 114, obywatelski@zawiercie.eu

Do zadań Wydziału Spraw Obywatelskich należy w szczególności:

1. W zakresie spraw mieszkaniowych:

1)      weryfikacja wniosków o przydział mieszkania z mieszkaniowego zasobu gminy,

2)      obsługa społecznej Komisji Mieszkaniowej,

3)      koordynacja i nadzór nad przygotowaniem wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy wraz z coroczną analizą realizacji założeń programowych,

4)      sporządzanie corocznych list osób uprawnionych do najmu oraz zamiany lokali,

5)      wydawanie skierowań do zawarcia umowy najmu na lokale mieszkalne, socjalne, zamienne i pomieszczenia tymczasowe,

6)      rozpatrywanie wniosków i wydawanie skierowań do zawarcia umowy najmu w przypadku dokonywania zamiany mieszkań,

7)      rozpatrywanie wniosków na sporządzenie aneksu do umowy najmu po śmierci głównego najemcy na podstawie art. 691 Kc,

8)      rozpatrywanie wniosków i wydawanie skierowań do zawarcia umowy najmu osobom, które nie wstąpiły w stosunek najmu na podstawie art. 691 Kc oraz osobom pozostającym w lokalu  po wyprowadzeniu się głównego najemcy,

9)      rozpatrywanie wniosków dotyczących  ubiegania się o dodatkową powierzchnię użytkową oraz podział lokalu,

10)    rozpatrywanie wniosków o umorzenie należności czynszowych.

 

1.   W zakresie ewidencji ludności:

1)      dokonywanie zameldowań i wymeldowań na pobyt stały oraz na pobyt czasowy,

2)      prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących zameldowania i wymeldowania w drodze decyzji administracyjnej,

3)      prowadzenie rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców,

4)      udostępnianie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców,

5)      prowadzenie rejestru wyborców i sporządzanie spisu wyborców,

6)      wydawanie zaświadczeń z rejestru mieszkańców.

 

2.   W zakresie dowodów osobistych:

1)      przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego,

2)      wydawanie dowodów osobistych,

3)      unieważnianie dowodów osobistych,

4)      wydawanie zaświadczeń o utracie dowodu osobistego,

5)      zakładanie kopert dowodowych i prowadzenie ich archiwum,

6)      udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych,

7)      udostępnianie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi.

 

3.   W zakresie ewidencji działalności gospodarczej:

1)      weryfikacja treści składanych przez przedsiębiorców wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, przekształcanie wniosków w formę elektronicznego dokumentu oraz podpisywanie ich podpisem elektronicznym i przesyłanie do CEIDG,

2)      wydawanie zaświadczeń, duplikatów, odpisów i wypisów z ewidencji działalności gospodarczej za okres, w którym Prezydent Miasta był organem ewidencyjnym,

3)      wydawanie licencji i dokonywanie zmian licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką,

4)      wydawanie decyzji administracyjnych dotyczących odmowy udzielenia, cofnięcia bądź zmiany lub  wygaśnięcia licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką,

5)      wydawanie zezwoleń i decyzji administracyjnych w zakresie wykonywania przewozów regularnych i regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym osób,

6)      wydawanie operatorom zaświadczeń potwierdzających posiadanie przez nich uprawnień do wykonywania publicznego transportu zbiorowego na danej linii komunikacyjnej,

7)      sporządzanie corocznych sprawozdań z zakresu publicznego transportu zbiorowego i przekazywanie ich marszałkowi województwa śląskiego,

8)      wydawanie decyzji administracyjnych dotyczących udzielania zezwoleń, odmowy udzielania zezwoleń, cofnięcia zezwoleń, wygaśnięcia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

9)      współpraca z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zawierciu w  zakresie wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

10)    ustalanie wysokości i kontrola wnoszenia opłat z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów  alkoholowych.

 

4.   W zakresie pozostałych spraw:

1)      opiniowanie harmonogramów dyżurów aptek ogólnodostępnych,

2)      prowadzenie spraw związanych z organizowaniem zgromadzeń publicznych,

3)      wydawanie Karty Dużej Rodziny

 

5.   Realizowanie zdań obronnych wynikających z zakresu zadań wydziału.

 • ZAWIERCIE - CZYSTA GMINA
 • Uniwersytet Dziecięcy w Zawierciu
 • Portal mapowy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w wersji wektorowej
 • Lokale użytkowe do wynajęcia
 • Zawiercie w liczbach
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
 • Zawierciański Senior
 • Dla Dzieci i Rodziców
 • Platforma Konsultacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Zawierciu
 • Zawierciańska Karta Dużej Rodziny
 • Straż Miejska
 • System Informacji Przestyrzennej Geoinfo 6
 • Obwieszczenia
 • Fundusze Strukturalne
 • Ostrzeżenia meteorologiczne
 • Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
 • Herb i logo miasta
 • Spacer po Zawierciu
 • Galeria Leszka Dutki
 • Internetowa Telewizja Zawiercie
 • Portal Kulturalne Zawiercie
 • Mapa AED w Zawierciu
 • Projekty edukacyjne

Urząd Miejski w Zawierciu
ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 32 494 12 65, fax +48 32 67 215 13
e-mail: urzad@zawiercie.eu

Portal internetowy Urzędu Miejskiego w Zawierciu. Zawiercie jest miastem leżącym w sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Niewątpliwym atutem miasta jest bliskość aglomeracji śląskiej. Wykorzystując swe położenie, Zawiercie od kilku lat wzmacnia swój wizerunek jako centrum obsługi ruchu turystycznego dla Jury, przez co przyciąga nowe inwestycje i pobudza przedsiębiorczość wśród mieszkańców Zawiercia i okolic.
Poleć stronę
Zapytanie
Facebook
Wersja mobilna