Skróty klawiszowe:

Urząd Miejski
Dzisiaj w Zawierciu
Wkrótce

Wydział Spraw Obywatelskich

Strona główna » Urząd Miejski » Samorząd » Komórki organizacyjne UM » Wydział Spraw Obywatelskich

Wydział Spraw Obywatelskich - WSO

Naczelnik: Zbigniew Fujak

Pokój Nr 1 - Naczelnik Wydziału tel: 32 494 12 16  z.fujak@zawiercie.eu

Pokój Nr 2 - ewidencja działalności gospodarczej tel: 32 67 227 57; 32 67 216 61-3 wew. 135, handel@zawiercie.eu

Pokój Nr 4 - dowody osobiste tel: 32 494 12 15

Pokój Nr 5 - ewidencja ludności tel: 32 67 004 98; 32 67 216 61-3 wew. 115, ewidencja@zawiercie.eu

Pokój Nr 7 - sprawy mieszkaniowe tel: 32 67 224 43; 32 67 216 61-3 wew. 114, obywatelski@zawiercie.eu

Do zakresu działania Wydziału Spraw Obywatelskich należy w szczególności:

 1. W zakresie spraw mieszkaniowych:
  1. weryfikacja wniosków o przydział mieszkania z mieszkaniowego zasobu gminy,
  2. obsługa społecznej Komisji Mieszkaniowej,
  3. koordynacja i nadzór nad przygotowaniem wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy wraz z coroczną analizą realizacji założeń programowych,
  4. sporządzanie corocznych list osób uprawnionych do najmu oraz zamiany lokali,
  5. wydawanie skierowań do zawarcia umowy najmu na lokale mieszkalne, socjalne, zamienne                  i pomieszczenia tymczasowe,
  6. rozpatrywanie wniosków i wydawanie skierowań do zawarcia umowy najmu w przypadku dokonywania zamiany mieszkań,
  7. rozpatrywanie wniosków na sporządzenie aneksu do umowy najmu po śmierci głównego najemcy na podstawie art. 691 Kc,
  8. rozpatrywanie wniosków i wydawanie skierowań do zawarcia umowy najmu osobom, które nie wstąpiły w stosunek najmu na podstawie art. 691 Kc oraz osobom pozostającym w lokalu po wyprowadzeniu się głównego najemcy,
  9. rozpatrywanie wniosków dotyczących  ubiegania się o dodatkową powierzchnię użytkową oraz podział lokalu,
  10. rozpatrywanie wniosków o umorzenie należności czynszowych.

2. W zakresie ewidencji ludności:

 1. dokonywanie zameldowań i wymeldowań osób na pobyt stały oraz na pobyt czasowy,
 2. prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących zameldowania i wymeldowania
  w drodze decyzji administracyjnej,
 3. prowadzenie rejestru mieszkańców,
 4. usuwanie niezgodności w rejestrze mieszkańców,
 5. udostępnianie danych z rejestru mieszkańców,
 6. prowadzenie rejestru wyborców i sporządzanie spisu wyborców,
 7. wydawanie zaświadczeń z rejestru mieszkańców,
 8. udzielanie informacji z zakresu spraw meldunkowych,
 1. W zakresie dowodów osobistych:
  1. przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego,
  2. wydawanie dowodów osobistych,
  3. unieważnianie dowodów osobistych,
  4. wydawanie zaświadczeń o utracie dowodu osobistego,
  5. zakładanie kopert dowodowych i prowadzenie ich archiwum,
  6. udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych,
  7. udostępnianie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi.
 2. W zakresie ewidencji działalności gospodarczej:
  1. weryfikacja treści składanych przez przedsiębiorców wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, przekształcanie wniosków w formę elektronicznego dokumentu oraz podpisywanie ich podpisem elektronicznym i przesyłanie do CEIDG,
  2. wydawanie zaświadczeń, duplikatów, odpisów i wypisów z ewidencji działalności gospodarczej za okres, w którym Prezydent był organem ewidencyjnym,
  3. wydawanie licencji i dokonywanie zmian licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką,
  4. wydawanie decyzji administracyjnych dotyczących odmowy udzielenia, cofnięcia bądź zmiany lub wygaśnięcia licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką, 
  5. wydawanie decyzji administracyjnych dotyczących udzielania zezwoleń, odmowy udzielania zezwoleń, cofnięcia zezwoleń, wygaśnięcia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
  6. współpraca z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zawierciu                         w  zakresie wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
  7. ustalanie wysokości i kontrola wnoszenia opłat z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów  alkoholowych.
 3. W zakresie pozostałych spraw:
  1. opiniowanie harmonogramów dyżurów aptek ogólnodostępnych,
  2. prowadzenie spraw związanych z organizowaniem zgromadzeń.
 4. Realizowanie zadań obronnych wynikających z zakresu zadań wydziału.

 

 • Związek Samorządów Polskich
 • OZE
 • Rada Miejska w Zawierciu
 • Lokale użytkowe do wynajęcia
 • ZAWIERCIE - CZYSTA GMINA
 • Platforma Konsultacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Zawierciu
 • Zawierciański Senior
 • Uniwersytet Dziecięcy w Zawierciu
 • Portal mapowy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w wersji wektorowej
 • Straż Miejska
 • Zawiercie w liczbach
 • Obwieszczenia
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
 • Ostrzeżenia meteorologiczne
 • Dla Dzieci i Rodziców
 • Projekty edukacyjne
 • Geoportal 7
 • Herb i logo miasta
 • Zawierciańska Karta Dużej Rodziny
 • Fundusze Strukturalne
 • Mapa AED w Zawierciu

Urząd Miejski w Zawierciu
ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 32 494 12 65, fax +48 32 67 215 13
e-mail: urzad@zawiercie.eu

Deklaracja dostępności
Portal internetowy Urzędu Miejskiego w Zawierciu. Zawiercie jest miastem leżącym w sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Niewątpliwym atutem miasta jest bliskość aglomeracji śląskiej. Wykorzystując swe położenie, Zawiercie od kilku lat wzmacnia swój wizerunek jako centrum obsługi ruchu turystycznego dla Jury, przez co przyciąga nowe inwestycje i pobudza przedsiębiorczość wśród mieszkańców Zawiercia i okolic.
Poleć stronę
Zapytanie
Facebook
Wersja mobilna