Skróty klawiszowe:

Urząd Miejski
Dzisiaj w Zawierciu
Wkrótce

Wydział Promocji, Kultury i Sportu

Strona główna » Urząd Miejski » Samorząd » Komórki organizacyjne UM » Wydział Promocji, Kultury i Sportu

Wydział Promocji, Kultury i Sportu- WPKS

Naczelnik: Bartosz Romanek

ul. Piastowska 1

tel: (32) 67 243 31

promocja@zawiercie.eu

Do zakresu działania Wydziału Promocji, Kultury i Sportu należy w szczególności:

1.     Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta poprzez przygotowywanie i prowadzenie przedsięwzięć promocyjnych.

2.     Promowanie i utrzymywanie strony internetowej Urzędu Miejskiego w Zawierciu oraz portali społecznościowych.

3.     Prowadzenie w ramach Centrum Informacji Miejskiej: punktu informacji miejskiej, punktu informacji turystycznej i punktu informacji kulturalnej.

4.     Udział miasta w targach turystycznych w kraju i za granicą.

5.     Współpraca zagraniczna z miastami partnerskimi.

6.     Przygotowanie dokumentów, materiałów niezbędnych do promocji miasta.

7.     Stały benchmarking i poszukiwanie możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych.

8.     Administrowanie billbordami miejskimi.

9.     Prowadzenie sprawozdawczości dla Głównego Urzędu Statystycznego w zakresie spraw dotyczących funkcjonowania Gminy.

10.  Planowanie, koordynacja i nadzór nad kampaniami promocyjnymi, informacyjnymi i społecznymi.

11.  Przygotowywanie materiałów promocyjnych na różnorodnych nośnikach, skierowanych do określonych grup docelowych oraz ich dystrybucja w kraju i za granicą.

12.  Redagowanie publikacji promocyjnych i informacyjnych (ulotki, plakaty, albumy i książki).

13.  Inicjowanie i utrzymywanie kontaktów z mediami w celu zapewnienia właściwego i rzetelnego przepływu informacji o działalności Urzędu i jego kierownictwa, a także w celu kreowania pozytywnego wizerunku.

14.  Przygotowanie, redagowanie informacji i materiałów prasowych.

15.  Realizacja zadań wynikających z przepisów ustawy prawo prasowe, w tym przekazywanie środkom masowego przekazu informacji o działaniach podejmowanych przez władze miasta.

16.  Organizowanie konferencji prasowych.

17.  Obsługa prasowa sesji Rady Miejskiej w Zawierciu, obsługa administracyjna Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta oraz spotkań, wizyt gości itp.

18.  Współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miejskiego w Zawierciu.

19.  Współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej, stowarzyszeniami i organizacjami, a także instytucjami społecznymi, kulturalnymi, turystycznymi, szkołami itp. w celu podejmowania wspólnych przedsięwzięć promocyjnych gminy.

20.  Współorganizowanie spotkań, imprez, uroczystości i konferencji z udziałem organów gminy.

21.  Pomoc w organizowaniu i przeprowadzaniu konsultacji społecznych.

22.  Prowadzenie dokumentacji wydarzeń organizowanych przez miasto.

23.  Przygotowywanie postępowań w zakresie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Zawiercie.

24.  Przygotowanie prac komisji konkursowych.

25.  Rozliczanie organizacji z przyznanych dotacji – analiza sprawozdań i przeprowadzanie kontroli realizowanych umów.

26.  Przygotowywanie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz sprawozdania z jego realizacji.

27.  Przygotowywanie spotkań Prezydenta Miasta z przedstawicielami organizacji pozarządowych.

28.  Organizowanie szkoleń i spotkań dla organizacji pozarządowych.

29.  Obsługa miejskiego systemu informacji.

30.  Promocja Karty Dużej Rodziny i Zawierciańskiego Seniora.

31.  Współpraca przy przygotowywaniu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz sprawozdania z jego realizacji.

32.  Prowadzenie rejestru miejskich instytucji kultury.

33.  Współpraca ze środowiskiem twórczym, organizacjami pozarządowymi, instytucjami kultury oraz szkolnictwem artystycznym w zakresie mecenatu miasta nad artystami i realizacji zadań miasta w zakresie upowszechniania kultury i sztuki w kraju i za granicą.

34.  Realizacja polityki kulturalnej miasta w dziedzinie inicjatyw artystycznych i kulturalnych.

35.  Prowadzenie postępowań w zakresie przyznawania stypendiów, nagród i wyróżnień dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury.

36.  Opracowanie rekomendacji do programów dotacyjnych, wniosków do odznaczeń, wyróżnień i nagród kierowanych do kapituł organów administracji rządowej, samorządowej, fundatorów w zakresie zadań związanych z dziedzictwem kulturowym, kulturą, sportem i turystyką.

37.  Przygotowywanie postępowań w zakresie otwartych konkursów ofert na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu.

38.  Prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nagród i wyróżnień oraz stypendiów sportowych.

39.  Rozliczanie organizacji z przyznanych dotacji w ramach konkursów na rozwój sportu – analiza sprawozdań i przeprowadzanie kontroli realizowanych umów.

40.  Wspieranie klubów i stowarzyszeń sportowych działających na terenie miasta w zakresie upowszechniania sportu wśród mieszkańców oraz dzieci i młodzieży.

41.  Prowadzenie zadań Kapituły Konkursu Laureatów Zawiercia.

42.  Obsługa Młodzieżowej Rady Miasta oraz Zawierciańskiej Rady Seniorów.

43.  Przyjmowanie zgłoszeń imprezy kulturalnej, sportowo-rekreacyjnej nie będącej imprezą masową.

44.  Przyjmowanie wniosków dotyczących objęcia przedsięwzięcia honorowym patronatem Prezydenta Miasta Zawiercie.

45.  Koordynowanie spraw związanych z przyznaniem okolicznościowych wyróżnień honorowych w postaci statuetki „Zasłużony dla miasta Zawiercie”.

46.  Sprawowanie opieki nad miejscami pamięci oraz grobami wojennymi.

47.  Realizowanie zadań obronnych wynikających z zakresu zadań Wydziału.

 • ZAWIERCIE - CZYSTA GMINA
 • Uniwersytet Dziecięcy w Zawierciu
 • Portal mapowy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w wersji wektorowej
 • Lokale użytkowe do wynajęcia
 • Zawiercie w liczbach
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
 • Zawierciański Senior
 • Dla Dzieci i Rodziców
 • Platforma Konsultacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Zawierciu
 • Zawierciańska Karta Dużej Rodziny
 • Straż Miejska
 • System Informacji Przestyrzennej Geoinfo 6
 • Obwieszczenia
 • Fundusze Strukturalne
 • Ostrzeżenia meteorologiczne
 • Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
 • Herb i logo miasta
 • Spacer po Zawierciu
 • Galeria Leszka Dutki
 • Internetowa Telewizja Zawiercie
 • Portal Kulturalne Zawiercie
 • Mapa AED w Zawierciu
 • Projekty edukacyjne

Urząd Miejski w Zawierciu
ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 32 494 12 65, fax +48 32 67 215 13
e-mail: urzad@zawiercie.eu

Portal internetowy Urzędu Miejskiego w Zawierciu. Zawiercie jest miastem leżącym w sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Niewątpliwym atutem miasta jest bliskość aglomeracji śląskiej. Wykorzystując swe położenie, Zawiercie od kilku lat wzmacnia swój wizerunek jako centrum obsługi ruchu turystycznego dla Jury, przez co przyciąga nowe inwestycje i pobudza przedsiębiorczość wśród mieszkańców Zawiercia i okolic.
Poleć stronę
Zapytanie
Facebook
Wersja mobilna