Skróty klawiszowe:

Urząd Miejski
Dzisiaj w Zawierciu
Wkrótce

Wydział Dialogu Społecznego

Strona główna » Urząd Miejski » Samorząd » Komórki organizacyjne UM » Wydział Dialogu Społecznego

Wydział Dialogu Społecznego

Naczelnik: Maciej Smoleń

Zastępca Naczelnika: Justyna Gajek - Gołuchowska

ul. Leśna 2

tel: (32) 67 243 31

promocja@zawiercie.eu

Pokój 204

Do zakresu działania Wydziału Dialogu Społecznego należy w szczególności:

 1. Kreowanie pozytywnego    wizerunku miasta poprzez przygotowywanie i prowadzenie przedsięwzięć promocyjnych.
 2. Promowanie i utrzymywanie strony internetowej Urzędu Miejskiego w Zawierciu oraz portali społecznościowych.
 3. Prowadzenie w ramach Centrum Informacji Miejskiej: punktu informacji miejskiej, punktu informacji turystycznej i punktu informacji kulturalnej.
 4. Udział miasta w targach turystycznych w kraju i za granicą.
 5. Współpraca zagraniczna z miastami partnerskimi.
 6. Przygotowanie dokumentów, materiałów niezbędnych do promocji miasta.
 7. Stały benchmarking i poszukiwanie możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych.
 8. Administrowanie billboardami miejskimi.
 9. Prowadzenie sprawozdawczości dla Głównego Urzędu Statystycznego w zakresie spraw dotyczących funkcjonowania Gminy.
 10. Planowanie, koordynacja i nadzór nad kampaniami promocyjnymi, informacyjnymi i społecznymi.
 11. Przygotowywanie    materiałów promocyjnych na różnorodnych nośnikach, skierowanych do określonych grup docelowych oraz ich dystrybucja w kraju i za granicą.
 12. Redagowanie publikacji promocyjnych i informacyjnych (ulotki, plakaty, albumy i książki).
 13. Inicjowanie i utrzymywanie kontaktów z mediami w celu zapewnienia właściwego i rzetelnego przepływu informacji o działalności Urzędu i jego kierownictwa, a także w celu kreowania pozytywnego wizerunku.
 14. Przygotowanie, redagowanie informacji i materiałów prasowych.
 15. Realizacja zadań wynikających z przepisów ustawy prawo prasowe, w tym przekazywanie środkom masowego przekazu informacji o działaniach podejmowanych przez władze miasta.
 16. Organizowanie konferencji prasowych.
 17. Współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miejskiego w Zawierciu.
 18. Współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej, stowarzyszeniami i organizacjami, a także instytucjami społecznymi, kulturalnymi, turystycznymi, szkołami itp. w celu podejmowania wspólnych przedsięwzięć promocyjnych gminy.
 19. Współorganizowanie spotkań, imprez, uroczystości i konferencji z udziałem organów gminy.
 20. Pomoc w organizowaniu i przeprowadzaniu konsultacji społecznych.
 21. Prowadzenie dokumentacji wydarzeń organizowanych przez miasto.
 22. Obsługa miejskiego systemu informacji.
 23. Promocja Karty Dużej Rodziny i Zawierciańskiego Seniora.
 24. Prowadzenie rejestru miejskich instytucji kultury.
 25. Współpraca ze środowiskiem twórczym, organizacjami pozarządowymi, instytucjami kultury oraz szkolnictwem artystycznym w zakresie mecenatu miasta nad artystami i realizacji zadań miasta                w zakresie upowszechniania kultury i sztuki w kraju i za granicą.
 26. Realizacja polityki kulturalnej miasta w dziedzinie inicjatyw artystycznych i kulturalnych.
 27. Prowadzenie postępowań w zakresie przyznawania stypendiów, nagród i wyróżnień dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury.
 28. Opracowanie rekomendacji do programów dotacyjnych, wniosków do odznaczeń, wyróżnień                        i nagród kierowanych do kapituł organów administracji rządowej, samorządowej, fundatorów                     w zakresie zadań związanych z dziedzictwem kulturowym, kulturą, sportem i turystyką.
 29. Prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nagród i wyróżnień oraz stypendiów sportowych.
 30. Wspieranie klubów i stowarzyszeń sportowych działających na terenie miasta w zakresie upowszechniania sportu wśród mieszkańców oraz dzieci i młodzieży.
 31. Prowadzenie zadań Kapituły Konkursu Laureatów Zawiercia.
 32. Obsługa Młodzieżowej Rady Miasta oraz Zawierciańskiej Rady Seniorów.
 33. Przyjmowanie zgłoszeń imprezy kulturalnej, sportowo-rekreacyjnej nie będącej imprezą masową.
 34. Przyjmowanie wniosków dotyczących objęcia przedsięwzięcia honorowym patronatem Prezydenta Miasta Zawiercie.
 35. Koordynowanie spraw związanych z przyznaniem okolicznościowych wyróżnień honorowych                     w postaci statuetki „Zasłużony dla miasta Zawiercie”. 
 36. Sprawowanie opieki nad miejscami pamięci oraz grobami wojennymi.
 37. Realizowanie zadań obronnych wynikających z zakresu zadań Wydziału.
 • Rada Miejska w Zawierciu
 • Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 • Lokale użytkowe do wynajęcia
 • ZAWIERCIE - CZYSTA GMINA
 • Platforma Konsultacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Zawierciu
 • Uniwersytet Dziecięcy w Zawierciu
 • Zawierciański Senior
 • Portal mapowy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w wersji wektorowej
 • Straż Miejska
 • Zawiercie w liczbach
 • Obwieszczenia
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
 • Ostrzeżenia meteorologiczne
 • Dla Dzieci i Rodziców
 • Projekty edukacyjne
 • System Informacji Przestyrzennej Geoinfo 6
 • Herb i logo miasta
 • Zawierciańska Karta Dużej Rodziny
 • Portal Kulturalne Zawiercie
 • Fundusze Strukturalne
 • Internetowa Telewizja Zawiercie
 • Mapa AED w Zawierciu

Urząd Miejski w Zawierciu
ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 32 494 12 65, fax +48 32 67 215 13
e-mail: urzad@zawiercie.eu

Portal internetowy Urzędu Miejskiego w Zawierciu. Zawiercie jest miastem leżącym w sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Niewątpliwym atutem miasta jest bliskość aglomeracji śląskiej. Wykorzystując swe położenie, Zawiercie od kilku lat wzmacnia swój wizerunek jako centrum obsługi ruchu turystycznego dla Jury, przez co przyciąga nowe inwestycje i pobudza przedsiębiorczość wśród mieszkańców Zawiercia i okolic.
Poleć stronę
Zapytanie
Facebook
Wersja mobilna