Skróty klawiszowe:

Urząd Miejski

Wydział Podatków

Strona główna » Urząd Miejski » Samorząd » Komórki organizacyjne UM » Wydział Podatków

Wydział Podatków - WP

Naczelnik: Beata Jurczak

tel: 32 67 222 42; 32 494 12 09 - 13

podatki@zawiercie.eu

Numer konta Bank PEKAO SA 95 1240 2975 1111 0010 4312 8173

Do zakresu działania Wydziału Podatków należy w szczególności:

1.   Prowadzenie spraw z zakresu:

1)      podatku od nieruchomości,

2)      podatku rolnego,

3)      podatku leśnego,

4)      podatku od środków transportu,

5)      podatku akcyzowego,

6)      podatków stanowiących dochody miasta, a pobieranych przez Urząd Skarbowy,

7)      opłata od posiadania psa,

8)      opłaty skarbowej,

9)      opłaty targowej,

10)    pomocy publicznej, pomocy de minimis w podatkach lokalnych.

2.   Prowadzenie postępowań wyjaśniających w zakresie składanych przez podatników deklaracji
i informacji w przypadku stwierdzenia ich niezgodności ze stanem faktycznym.

3.   Sporządzanie decyzji ustalających wysokość podatków, decyzji zmieniających oraz pozostałych decyzji i postanowień z zakresu spraw podatkowych.

4.   Rozpatrywanie spraw dotyczących skarg i odwołań podatników od otrzymanych decyzji.

5.   Rozpatrywanie spraw związanych z ulgami w podatkach, tj. odraczanie, umarzanie, rozkładanie na raty.

6.   Monitorowanie oraz egzekucja zaległości podatkowych:

1)      naliczanie odsetek za zwłokę w zapłacie podatku,

2)      wystawianie upomnień,

3)      wystawianie tytułów wykonawczych,

4)      ustanawianie zabezpieczeń,

7.   Współdziałanie z wydziałami Urzędu Miejskiego i innymi instytucjami w zakresie przekazywania
i aktualizowania materiałów informacyjnych dla usprawnienia i przyspieszenia egzekucji zaległości podatkowych.

8.   Współpraca z organami egzekucyjnymi w zakresie ściągania zaległości podatkowych.

9.   Prowadzenie księgowości podatkowej.

10. Wydawanie zaświadczeń:

1)      o nie zaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości,

2)      o stanie majątkowym,

3)      o wysokości zaległości podatkowych,

4)      o pomocy de minimis,

5)      o wysokości zobowiązań spadkodawcy,

6)      o wielkości użytków rolnych.

11. Przygotowywanie i wydawanie interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego dotyczącego podatków i opłat lokalnych.

12. Prowadzenie obsługi kasowej urzędu.

13.Realizowanie zadań obronnych wynikających z zakresu zadań wydziału.

 • Związek Samorządów Polskich
 • OZE
 • Rada Miejska w Zawierciu
 • Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 • Lokale użytkowe do wynajęcia
 • ZAWIERCIE - CZYSTA GMINA
 • Platforma Konsultacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Zawierciu
 • Zawierciański Senior
 • Uniwersytet Dziecięcy w Zawierciu
 • Portal mapowy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w wersji wektorowej
 • Straż Miejska
 • Zawiercie w liczbach
 • Obwieszczenia
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
 • Ostrzeżenia meteorologiczne
 • Dla Dzieci i Rodziców
 • Projekty edukacyjne
 • Geoportal 7
 • Herb i logo miasta
 • Zawierciańska Karta Dużej Rodziny
 • Fundusze Strukturalne
 • Mapa AED w Zawierciu

Urząd Miejski w Zawierciu
ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 32 494 12 65, fax +48 32 67 215 13
e-mail: urzad@zawiercie.eu

Deklaracja dostępności
Portal internetowy Urzędu Miejskiego w Zawierciu. Zawiercie jest miastem leżącym w sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Niewątpliwym atutem miasta jest bliskość aglomeracji śląskiej. Wykorzystując swe położenie, Zawiercie od kilku lat wzmacnia swój wizerunek jako centrum obsługi ruchu turystycznego dla Jury, przez co przyciąga nowe inwestycje i pobudza przedsiębiorczość wśród mieszkańców Zawiercia i okolic.
Poleć stronę
Zapytanie
Facebook
Wersja mobilna