Skróty klawiszowe:

Urząd Miejski
Dzisiaj w Zawierciu
Wkrótce

Wydział Planowania i Finansowania Budżetu

Strona główna » Urząd Miejski » Samorząd » Komórki organizacyjne UM » Wydział Planowania i Finansowania Budżetu

Wydział Planowania i Finansowania Budżetu - WPiFB

Skarbnik: Arkadiusz Ilski

tel: 32 494 12 48

budzet@zawiercie.eu

Do zakresu działania Wydziału Planowania i Finansowania Budżetu należy w szczególności:

1.   Opracowywanie wytycznych dla dysponentów środków budżetowych w sprawie propozycji do projektu budżetu na kolejny rok budżetowy,

2.   Przyjmowanie i weryfikowanie planów finansowych dysponentów środków budżetowych,

3.   Opracowywanie projektu budżetu oraz uchwał dotyczących budżetu,

4.   Opracowywanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej,

5.   Przedkładanie  Regionalnej Izbie Obrachunkowej zarządzeń Prezydenta Miasta oraz uchwał Rady Miejskiej wprowadzających zmiany w budżecie w celu zbadania ich zgodności z prawem oraz wydania opinii,

6.   Bieżący nadzór nad prawidłowym wykorzystaniem środków na zadania realizowane w ramach budżetu przez wszystkich dysponentów finansowych z punktu widzenia ich zgodności z budżetem, zasadami dyscypliny budżetowej,

7.   Formułowanie wniosków dotyczących stwierdzenia naruszenia zasad dyscypliny finansów publicznych,

8.   Rozliczanie otrzymanych dotacji celowych oraz środków przyznanych na zadania  z zakresu administracji rządowej, a także kontrola wydatkowania środków przekazanych z budżetu miasta
w formie dotacji celowych,

9.   Współpraca z wszystkimi dysponentami środków finansowych w celu pozyskania na finansowanie zadań budżetowych środków pochodzących spoza budżetu miasta, w tym z funduszy celowych, darowizn oraz środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych,

10. Nadzorowanie procesów dotyczących zaciągania i spłaty zobowiązań w ramach długu publicznego oraz prowadzenie spraw związanych z udzielaniem przez miasto gwarancji i  poręczeń kredytów
i pożyczek,

11. Sporządzanie obligatoryjnych sprawozdań z wykonania budżetu miasta zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

12. Opracowywanie analiz dotyczących realizacji dochodów i wydatków budżetowych, informacji
z wykonania budżetu miasta oraz planów finansowych,

13. Współpraca z bankami, Regionalną Izbą Obrachunkową, Śląskim Urzędem Wojewódzkim, Ministerstwem Finansów, Wojewódzkim i Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w zakresie zadań realizowanych przez Wydział Planowania i Finansowania Budżetu.

14. Realizowanie zadań obronnych wynikających z zakresu zadań wydziału.

 • ZAWIERCIE - CZYSTA GMINA
 • Uniwersytet Dziecięcy w Zawierciu
 • Portal mapowy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w wersji wektorowej
 • Lokale użytkowe do wynajęcia
 • Zawiercie w liczbach
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
 • Zawierciański Senior
 • Dla Dzieci i Rodziców
 • Platforma Konsultacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Zawierciu
 • Zawierciańska Karta Dużej Rodziny
 • Straż Miejska
 • System Informacji Przestyrzennej Geoinfo 6
 • Obwieszczenia
 • Fundusze Strukturalne
 • Ostrzeżenia meteorologiczne
 • Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
 • Herb i logo miasta
 • Spacer po Zawierciu
 • Galeria Leszka Dutki
 • Internetowa Telewizja Zawiercie
 • Portal Kulturalne Zawiercie
 • Mapa AED w Zawierciu
 • Projekty edukacyjne

Urząd Miejski w Zawierciu
ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 32 494 12 65, fax +48 32 67 215 13
e-mail: urzad@zawiercie.eu

Portal internetowy Urzędu Miejskiego w Zawierciu. Zawiercie jest miastem leżącym w sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Niewątpliwym atutem miasta jest bliskość aglomeracji śląskiej. Wykorzystując swe położenie, Zawiercie od kilku lat wzmacnia swój wizerunek jako centrum obsługi ruchu turystycznego dla Jury, przez co przyciąga nowe inwestycje i pobudza przedsiębiorczość wśród mieszkańców Zawiercia i okolic.
Poleć stronę
Zapytanie
Facebook
Wersja mobilna