Skróty klawiszowe:

Urząd Miejski
Dzisiaj w Zawierciu
Wkrótce

Wydział Obsługi Urzędu

Strona główna » Urząd Miejski » Samorząd » Komórki organizacyjne UM » Wydział Obsługi Urzędu

Sekretarz Miasta - Agata Jarza-Korpyś
a.jarza@zawiercie.eu 
tel. 32 49 412 33
I piętro, pokój nr 114

 

Wydział Obsługi Urzędu  - WOU

Naczelnik: Agnieszka Pabisiak

tel: (32) 67 217 22, (32) 67 227 33

pok. 104, 106 i 114

gospodarczy@zawiercie.eu

organizacyjny@zawiercie.eu

Do zakresu działania Wydziału Obsługi Urzędu należy prowadzenie całości spraw związanych z organizacją  pracy Prezydenta oraz Urzędu, a także koordynowanie współpracy z obsługą prawną tut. Urzędu, a w szczególności:

 1. Opracowywanie struktury organizacyjnej i regulaminu organizacyjnego Urzędu oraz innych aktów prawnych dotyczących funkcjonowania Urzędu, w tym również z zakresu prawa pracy.
 2. Prowadzenie rejestru zarządzeń Prezydenta Miasta oraz nadzór nad wykonywaniem zarządzeń.
 3. Prowadzenie dokumentów związanych ze stanem prawnym jednostek organizacyjnych oraz spółek gminnych (statuty, regulaminy, umowy).
 4. Koordynowanie spraw związanych z udziałem gminy w związkach i porozumieniach.
 5. Prowadzenie rejestru skarg i wniosków.
 6. Prowadzenie rejestru upoważnień i pełnomocnictw udzielanych przez Prezydenta.
 7. Przygotowywanie odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania zgłaszane przez radnych.
 8. Koordynowanie spraw związanych z udzielaniem informacji publicznej.
 9. Prowadzenie spraw związanych ze współdziałaniem z jednostkami podległymi.
 10. Prowadzenie jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz nadzór nad stosowaniem instrukcji kancelaryjnej.
 11. Współpraca z instytucjami i organizacjami.
 12. Prowadzenie spraw związanych z oświadczeniami majątkowymi pracowników Urzędu
  i kierowników jednostek organizacyjnych oraz publikacja oświadczeń w BIP.
 13. Prowadzenie spraw związanych z organizacją wyborów i  referendów.
 14. Prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej.
 15. Opracowywanie miesięcznych sprawozdań z działalności Prezydenta Miasta.
 16. Obsługa sekretariatu Prezydenta Miasta.
 17. Prowadzenie zbioru zakresów czynności pracowników Urzędu.
 18. Prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych (za wyjątkiem dyrektorów szkół i przedszkoli).
 19. Prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników Urzędu.
 20. Prowadzenie postępowań reklamacyjnych dotyczących wykonywania powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej z urzędu.
 21. Organizowanie naborów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym wolne kierownicze stanowiska urzędnicze    oraz na stanowiska dyrektorów        gminnych jednostek organizacyjnych (z wyłączeniem placówek oświatowych).
 22. Organizowanie szkoleń i doskonalenia zawodowego pracowników Urzędu.
 23. Prowadzenie rejestru wydawanych delegacji służbowych.
 24. Prowadzenie rejestru wydanych opinii prawnych.
 25. Prowadzenie rejestru umów zawieranych przez Gminę Zawiercie,
 26. Koordynowanie prowadzenia spraw sądowych w postępowaniach procesowych i nieprocesowych
  z udziałem Gminy Zawiercie.
 27. Wnoszenie nieruchomości jako wkładów niepieniężnych do spółek (aporty).
 28. Współdziałanie z komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie przekazywania i aktualizowania zebranych materiałów i dowodów niezbędnych dla usprawnienia i przyspieszenia prowadzonych spraw sądowych.
 29. Kompletowanie, prowadzenie i aktualizacja dokumentacji spółek, w których Gmina Zawiercie jest większościowym lub jedynym udziałowcem.
 30. Prowadzenie kancelarii ogólnej Urzędu, w tym rejestru pism przychodzących i wychodzących 
  z Urzędu.
 31. Prowadzenie archiwum zakładowego.
 32. Planowanie i rozliczanie środków budżetowych w ramach działalności wydziału.
 33. Prowadzenie spraw związanych z prenumeratą i rozdzielaniem wydawnictw urzędowych i prasy.
 34. Prowadzenie ewidencji i rozliczanie zamawianych pieczęci urzędu.
 35. Planowanie i realizacja inwestycji, remontów kapitalnych i bieżących budynku Urzędu.
 36. Gospodarka środkami rzeczowymi (zakup inwentarza ruchomego, materiałów i pomocy biurowych).
 37. Prowadzenie spraw związanych z zabezpieczeniem przeciwpożarowym Urzędu oraz gminnymi jednostkami Ochotniczej Straży Pożarnej.
 38. Prowadzenie spraw dotyczących przyznawania ryczałtów i limitów kilometrowych dla pracowników Urzędu za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych.
 39. Realizacja zadań Gminy w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz współdziałanie z gminnymi jednostkami OSP oraz rozliczanie w tym zakresie kart drogowych.
 40. Prowadzenie gospodarki taborem samochodowym Urzędu.
 41. Nadzór nad mieniem Urzędu, utrzymywanie czystości i porządku w budynku Urzędu oraz wokół niego.
 42. Wykonywanie zadań związanych z obsługą funduszu sołeckiego.
 43. Obsługa uroczystości odbywających się w siedzibie Urzędu.
 44. Prowadzenie tablicy ogłoszeń w Urzędzie.
 45. Prowadzenie spraw związanych z łącznością w Urzędzie, w tym centrali telefonicznej.
 46. Prowadzenie spraw związanych z ubezpieczaniem  budynku Urzędu Miejskiego w Zawierciu.
 47. Windykacja mandatów karnych wystawionych przez Straż Miejską.
 48. Realizowanie zadań obronnych wynikających z zakresu zadań wydziału.
 • Związek Samorządów Polskich
 • OZE
 • Rada Miejska w Zawierciu
 • Lokale użytkowe do wynajęcia
 • ZAWIERCIE - CZYSTA GMINA
 • Platforma Konsultacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Zawierciu
 • Zawierciański Senior
 • Uniwersytet Dziecięcy w Zawierciu
 • Portal mapowy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w wersji wektorowej
 • Straż Miejska
 • Zawiercie w liczbach
 • Obwieszczenia
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
 • Ostrzeżenia meteorologiczne
 • Dla Dzieci i Rodziców
 • Projekty edukacyjne
 • Geoportal 7
 • Herb i logo miasta
 • Zawierciańska Karta Dużej Rodziny
 • Fundusze Strukturalne
 • Mapa AED w Zawierciu

Urząd Miejski w Zawierciu
ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 32 494 12 65, fax +48 32 67 215 13
e-mail: urzad@zawiercie.eu

Deklaracja dostępności
Portal internetowy Urzędu Miejskiego w Zawierciu. Zawiercie jest miastem leżącym w sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Niewątpliwym atutem miasta jest bliskość aglomeracji śląskiej. Wykorzystując swe położenie, Zawiercie od kilku lat wzmacnia swój wizerunek jako centrum obsługi ruchu turystycznego dla Jury, przez co przyciąga nowe inwestycje i pobudza przedsiębiorczość wśród mieszkańców Zawiercia i okolic.
Poleć stronę
Zapytanie
Facebook
Wersja mobilna