Skróty klawiszowe:

Urząd Miejski
Dzisiaj w Zawierciu
Wkrótce

Wydział Nieruchomości Miejskich i Mienia Komunalnego

Strona główna » Urząd Miejski » Samorząd » Komórki organizacyjne UM » Wydział Nieruchomości Miejskich i Mienia Komunalnego

Wydział Nieruchomości Miejskich i Mienia Komunalnego - WNMK

Naczelnik: Marcin Migalski

tel: (32) 67 222 53

pok. 218,219,220

mieniegminy@zawiercie.eu

Do zakresu działania  Wydziału  Nieruchomości Miejskich i Mienia Komunalnego należy  w szczególności:

 

 1. Realizacja uprawnień właścicielskich przysługujących Gminie Zawiercie w stosunku do nieruchomości i mienia komunalnego,  nie pozostającego w zarządzie innych jednostek organizacyjnych Gminy Zawiercie.
 2. Zarządzanie gminnym zasobem nieruchomości.
 3. Aktualizacja stanów prawnych nieruchomości.
 4. Pozyskiwanie nieruchomości do gminnego zasobu.
 5. Prowadzenie spraw terenowo-prawnych związanych z inwestycjami miejskimi.
 6. Prowadzenie ewidencji nieruchomości gminy.
 7. Sporządzanie planów wykorzystywania zasobów majątku komunalnego.
 8. Sprzedaż nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych w trybie przetargowym i bezprzetargowym.
 9. Oddawanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste.
 10. Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców.
 11. Wykonywanie roszczeń w zakresie żądania zwrotu udzielonej bonifikaty.
 12. Organizowanie i przeprowadzanie przetargów związanych z mieniem gminy.
 13. Gromadzenie danych oraz dokonywanie analiz i sprawozdań związanych z obrotem nieruchomości stanowiących zasób gminy; monitorowanie rynku nieruchomości (gromadzenie danych, analizy, prognozy).
 14. Promocja ofert nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie przetargowym.
 15. Nabywanie nieruchomości na rzecz gminy.
 16. Zamiany nieruchomości.
 17. Wykonywanie prawa pierwokupu.
 18. Wydzierżawianie, oddawanie w najem, użyczenie, użytkowanie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych.
 19. Przygotowywanie umów dotyczących udostępniania mienia gminy i kontrola ich realizacji.
 20. Przygotowywanie i prowadzenie danych oraz dokonywanie analiz i sprawozdań związanych z wydzierżawianiem, oddawaniem w najem, użyczenie, użytkowanie nieruchomości stanowiących zasób gminy.
 21. Dokonywanie naliczeń za bezumowne korzystanie z nieruchomości gminy.
 22. Uzgadnianie lokalizacji infrastruktury technicznej na nieruchomościach stanowiących zasób gminy.
 23. Ustanawianie na wniosek samorządowej jednostki organizacyjnej trwałego zarządu.
 24. Kontrola wydanych decyzji, nadzór nad jednostką sprawującą trwały zarząd.
 25. Wszczęcie postępowań oraz wydanie decyzji o naliczeniu opłaty adiacenckiej w wyniku podziału nieruchomości.
 26. Wszczęcie postępowań oraz wydanie decyzji o naliczeniu opłaty adiacenckiej w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej.
 27. Prowadzenie danych oraz dokonywanie analiz i sprawozdań związanych  z wydanymi decyzjami.
 28. Występowanie z żądaniem rozwiązania umowy oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste.
 29. Aktualizacja stawek oraz opłat za użytkowanie wieczyste oraz trwały zarząd.
 30. Udzielanie bonifikat od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego.
 31. Wyrażanie zgody na zmianę terminu płatności z tytułu opłaty rocznej.
 32. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego.
 33. Wnoszenie nieruchomości jako wkładów niepieniężnych do spółek (aporty).
 34. Przekazywanie nieruchomości i innego mienia jako wyposażenie nowo tworzonych podmiotów przez gminę.
 35. Uwłaszczenie osób prawnych i fizycznych w oparciu  o obowiązujące przepisy prawa.
 36. Prowadzenie postępowań w zakresie m.in. uregulowania stanów prawnych w pasach drogowych.
 37. Wszczęcie postępowań oraz udział w postępowaniach sądowych o nabycie spadku.
 38. Przygotowanie materiałów do wszczęcia postępowań sądowych o zasiedzenie.
 39. Ustanawianie służebności gruntowych.
 40. Komunalizacja mienia – postępowanie z urzędu.
 41. Podziały nieruchomości.
 42. Prowadzenie spraw związanych z ekspozycją reklam na działkach będących własnością Gminy Zawiercie, za wyjątkiem pasów drogowych.
 43. Prowadzenie spraw związanych z wydaniem zgody na wycinkę drzew na nieruchomościach gminnych dla ich posiadaczy, za wyjątkiem pasów drogowych.
 44. Prowadzenie spraw związanych z egzekucją opłat wchodzących w zakres działania Wydziału.
 45. Realizowanie zadań obronnych wynikających z zakresu zadań wydziału.
 • ZAWIERCIE - CZYSTA GMINA
 • Uniwersytet Dziecięcy w Zawierciu
 • Portal mapowy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w wersji wektorowej
 • Lokale użytkowe do wynajęcia
 • Zawiercie w liczbach
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
 • Zawierciański Senior
 • Dla Dzieci i Rodziców
 • Platforma Konsultacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Zawierciu
 • Zawierciańska Karta Dużej Rodziny
 • Straż Miejska
 • System Informacji Przestyrzennej Geoinfo 6
 • Obwieszczenia
 • Fundusze Strukturalne
 • Ostrzeżenia meteorologiczne
 • Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
 • Herb i logo miasta
 • Spacer po Zawierciu
 • Galeria Leszka Dutki
 • Internetowa Telewizja Zawiercie
 • Portal Kulturalne Zawiercie
 • Mapa AED w Zawierciu
 • Projekty edukacyjne

Urząd Miejski w Zawierciu
ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 32 494 12 65, fax +48 32 67 215 13
e-mail: urzad@zawiercie.eu

Portal internetowy Urzędu Miejskiego w Zawierciu. Zawiercie jest miastem leżącym w sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Niewątpliwym atutem miasta jest bliskość aglomeracji śląskiej. Wykorzystując swe położenie, Zawiercie od kilku lat wzmacnia swój wizerunek jako centrum obsługi ruchu turystycznego dla Jury, przez co przyciąga nowe inwestycje i pobudza przedsiębiorczość wśród mieszkańców Zawiercia i okolic.
Poleć stronę
Zapytanie
Facebook
Wersja mobilna