Skróty klawiszowe:

Urząd Miejski

Wydział Nieruchomości, Gospodarki Miejskiej i Transportu

Strona główna » Urząd Miejski » Samorząd » Komórki organizacyjne UM » Wydział Nieruchomości, Gospodarki Miejskiej i Transportu

Wydział Nieruchomości, Gospodarki Miejskiej i Transportu - WNGMT

Naczelnik: Kamila Dworak - pok.220, tel 32 67 222 53

Zastępca Naczelnika: Grzegorz Kurzawa - pok.219, tel. 32 49 412 30

pok. 203,218

nieruchomości@zawiercie.eu

k.dworak@zawiercie.eu

g.kurzawa@zawiercie.eu

drogi@zawiercie.eu

u.kusmierska@zawiercie.eu

Do zakresu działania Wydziału Nieruchomości, Gospodarki Miejskiej i Transportu, należy 
w szczególności:


 

1.     Realizacja uprawnień właścicielskich przysługujących Gminie Zawiercie w stosunku do nieruchomości i mienia komunalnego,  nie pozostającego w zarządzie innych jednostek organizacyjnych Gminy Zawiercie.

2.     Zarządzanie gminnym zasobem nieruchomości.

3.     Aktualizacja stanów prawnych nieruchomości.

4.     Pozyskiwanie nieruchomości do gminnego zasobu.

5.     Prowadzenie spraw terenowo-prawnych związanych z inwestycjami miejskimi.

6.     Prowadzenie ewidencji nieruchomości gminy.

7.     Sporządzanie planów wykorzystywania zasobów majątku komunalnego.

8.     Sprzedaż nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych w trybie przetargowym 
i bezprzetargowym.

9.     Oddawanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste.

10.  Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

11.  Wykonywanie roszczeń w zakresie żądania zwrotu udzielonej bonifikaty.

12.  Organizowanie i przeprowadzanie przetargów związanych z mieniem gminy.

13.  Gromadzenie danych oraz dokonywanie analiz i sprawozdań związanych z obrotem nieruchomości stanowiących zasób gminy; monitorowanie rynku nieruchomości (gromadzenie danych, analizy, prognozy).

14.  Promocja ofert nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie przetargowym.

15.  Nabywanie nieruchomości na rzecz gminy.

16.  Zamiany nieruchomości.

17.  Wykonywanie prawa pierwokupu.

18.  Wydzierżawianie, oddawanie w najem, użyczenie, użytkowanie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych.

19.  Przygotowywanie umów dotyczących udostępniania mienia gminy i kontrola ich realizacji.

20.  Przygotowywanie i prowadzenie danych oraz dokonywanie analiz i sprawozdań związanych
 z wydzierżawianiem, oddawaniem w najem, użyczenie, użytkowanie nieruchomości stanowiących zasób gminy.

21.  Dokonywanie naliczeń za bezumowne korzystanie z nieruchomości gminy.

22.  Uzgadnianie lokalizacji infrastruktury technicznej na nieruchomościach stanowiących zasób gminy.

23.  Ustanawianie na wniosek samorządowej jednostki organizacyjnej trwałego zarządu.

24.  Kontrola wydanych decyzji, nadzór nad jednostką sprawującą trwały zarząd.

25.  Wszczęcie postępowań oraz wydanie decyzji o naliczeniu opłaty adiacenckiej w wyniku podziału nieruchomości.

26.  Wszczęcie postępowań oraz wydanie decyzji o naliczeniu opłaty adiacenckiej w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej.

27.  Prowadzenie danych oraz dokonywanie analiz i sprawozdań związanych  z wydanymi decyzjami.

28.  Występowanie z żądaniem rozwiązania umowy oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste.

29.  Aktualizacja stawek oraz opłat za użytkowanie wieczyste oraz trwały zarząd.

30.  Udzielanie bonifikat od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego.

31.  Wyrażanie zgody na zmianę terminu płatności z tytułu opłaty rocznej.

32.  Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego.

33.  Wnoszenie nieruchomości jako wkładów niepieniężnych do spółek (aporty).

34.  Przekazywanie nieruchomości i innego mienia jako wyposażenie nowo tworzonych podmiotów przez gminę.

35.  Uwłaszczenie osób prawnych i fizycznych w oparciu  o obowiązujące przepisy prawa. 

36.  Prowadzenie postępowań w zakresie m.in. uregulowania stanów prawnych w pasach drogowych.

37.  Wszczęcie postępowań oraz udział w postępowaniach sądowych o nabycie spadku.

38.  Przygotowanie materiałów do wszczęcia postępowań sądowych o zasiedzenie.

39.  Ustanawianie służebności gruntowych.

40.  Komunalizacja mienia – postępowanie z urzędu. 

41.  Podziały nieruchomości.

42.  Prowadzenie spraw związanych z ekspozycją reklam na działkach będących własnością Gminy Zawiercie, za wyjątkiem pasów drogowych.

43.  Prowadzenie spraw związanych z wydaniem zgody na wycinkę drzew na nieruchomościach gminnych dla ich posiadaczy, za wyjątkiem pasów drogowych.

44.  Prowadzenie spraw związanych z egzekucją opłat wchodzących w zakres działania Wydziału.

45.  Współdziałanie w zaopatrzeniu gminy w wodę, energię elektryczną, cieplną i gazową.

46.  Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe a w przypadku gdy plany przedsiębiorstw energetycznych nie zapewniają realizacji założeń opracowanie projektu planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, dla obszaru gminy lub jej części.

47.  Koordynowanie spraw związanych z utrzymaniem czystości na przystankach autobusowych.

48.  Realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu.

49.  Prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom.

50.  Sporządzenie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad.

51.  Dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego na drogach gminnych.

52.  Realizacja zadań związanych z remontami jezdni, chodników, parkingów, drogowych obiektów inżynierskich w pasach drogowych.

53.  Prowadzenie spraw dotyczących lokalizowania w pasach drogowych dróg gminnych i dróg wewnętrznych Gminy Zawiercie obiektów budowlanych lub urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

54.  Opiniowanie wniosków dot. zaliczenia dróg do kategorii dróg powiatowych.

55.  Zaliczenie dróg do kategorii dróg gminnych.

56.  Ustalenie przebiegu dróg gminnych.

57.  Prowadzenie spraw z zakresu zajęcia pasa drogowego oraz lokalizacji zjazdów z dróg gminnych i dróg wewnętrznych Gminy Zawiercie, w tym orzekanie o przywróceniu do stanu poprzedniego w razie naruszenia.

58.  Dokonywanie uzgodnień spoczywających na zarządcy dróg gminnych w zakresie wykorzystania pasa drogowego na potrzeby imprez, które powodują utrudnienia w ruchu lub wymagają korzystania z drogi w sposób szczególny. Uzgodnienia dotyczą obszaru wykorzystania pasa drogowego oraz sposobu i terminu przywrócenia go do stanu poprzedniego.

59.  Prowadzenie ewidencji wpłat należności z tytułu zajęcia pasa drogowego.

60.  Prowadzenie spraw dotyczących windykacji należności z tytułu zajęcia pasa drogowego.

61.  Prowadzenie spraw związanych z oświetleniem dróg, ulic i placów, w tym jego finansowanie  
z wyłączeniem spraw związanych z inwestycjami w zakresie dobudowy nowego oświetlenia.

62.  Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem kanalizacji deszczowej zlokalizowanej  
w pasach drogowych dróg publicznych gminnych i dróg wewnętrznych gminy Zawiercie.

63.  Prowadzenie spraw opłat związanych z umieszczeniem urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami zarządzania ruchu drogowego w pasach drogowych - dokonywanie i przyjmowanie opłat oraz kar.

64.  Regulowanie opłat za korzystanie ze środowiska w zakresie wprowadzania wód opadowych  
i roztopowych do wód lub do ziemi.

65.  Przygotowanie projektu uchwały w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych po uzgodnieniu projektu planu przez Wydział Zagospodarowania Przestrzennego oraz Wydział Ochrony Środowiska.

66.  Prowadzenie nadzoru nad realizacją umowy powierzenia zadań z zakresu użyteczności publicznej na terenie Gminy Zawiercie zawartej w dniu 18 lipca 2016 r. z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych sp. z o.o. z siedzibą w Zawierciu.

67.  Prowadzenie spraw uzyskiwania zezwoleń na wycięcie drzew z terenów, których utrzymanie powierzono Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych sp. z o.o. z siedzibą w Zawierciu,  
w szczególności w pasach drogowych dróg gminnych oraz na gminnych terenach zieleni. Współpraca w tym zakresie z Wydziałem Ochrony Środowiska.

68.  Przygotowanie projektu uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Współpraca w tym zakresie z Wydziałem Ochrony Środowiska.

69.  Utrzymanie i obsługa systemu wodnego i elektrycznego obiektów wodnych takich jak fontanny na Placu Jana Pawła II, fontanny „Żabki” przy ul. Leśnej, fontanny granitowej w parku im. Adama Mickiewicza, kaskady wodnej w parku im. Adama Mickiewicza oraz tzw. cieku wodnego - źródła Warty przy kapliczce w Kromołowie.

70.  Opracowanie projektów planów rozwoju sieci drogowej. Współpraca w tym zakresie  
z Wydziałem Inwestycji i Projektów oraz Wydziałem Zagospodarowania Przestrzennego. 

71.  Uzgodnienia w zakresie przejazdu pojazdów nienormatywnych drogami kategorii gminnej oraz wydawanie zezwoleń na przejazd kat. III.

72.  Sprawy związane z planowaniem rozwoju transportu, organizowaniem publicznego transportu zbiorowego oraz zarządzaniem publicznym transportem zbiorowym.

73.  W zakresie spraw związanych z planowaniem rozwoju transportu:

1)     podejmowanie wszelkich czynności związanych z opracowywaniem oraz aktualizacją  planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu drogowego;

2)     podejmowanie działań zmierzających do realizacji istniejącego planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu drogowego.

W zakresie organizowania publicznego transportu zbiorowego:
1)   badanie i analiza potrzeb przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym, 
z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej zdolności ruchowej;

2)   zapewnienie odpowiednich warunków funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego, w szczególności w zakresie:

a)   standardów dotyczących przystanków komunikacyjnych oraz dworców,

b)   korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz dworców,

c)   funkcjonowania zintegrowanych węzłów przesiadkowych,

d)   funkcjonowania zintegrowanego systemu taryfowo-biletowego,

e)   systemu informacji dla pasażera;

3)   określanie sposobu oznakowania środków transportu   wykorzystywanych 
w przewozach o charakterze użyteczności publicznej;

4)   pobieranie opłat za korzystanie przez    operatorów i przewoźników 

z przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem albo zarządzającym

nie jest Organizator, zlokalizowanych na liniach komunikacyjnych na obszarze właściwości Organizatora;

5)     określanie przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym   jest Organizator, udostępnionych dla Operatorów  i Przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów;

6)     określanie przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym nie jest Organizator, udostępnionych dla wszystkich Operatorów Przewoźników oraz informowanie o stawce opłat za korzystanie  z tych obiektów;

7)     przygotowanie i przeprowadzanie postępowania prowadzącego do zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego;

8)     ustalanie sposobu dystrybucji biletów za usługę świadczoną przez Operatora 
w zakresie publicznego transportu zbiorowego,

9)     wydawanie zezwoleń i decyzji administracyjnych w zakresie wykonywania przewozów regularnych i regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym osób,

10)  wydawanie operatorom zaświadczeń potwierdzających posiadanie przez nich uprawnień do wykonywania publicznego transportu zbiorowego na danej linii komunikacyjnej,

11)  sporządzanie corocznych sprawozdań z zakresu publicznego transportu zbiorowego i przekazywanie ich marszałkowi województwa śląskiego.

75.  W zakresie zarządzania publicznym transportem zbiorowym : 

1)     negocjowanie i przedkładanie   Prezydentowi do zatwierdzania zmian do zawartej umowy wykonawczej z Operatorem; 

2)     ocena i kontrola realizacji przez Operatora (oraz Przewoźników) usług  w zakresie publicznego transportu zbiorowego;

3)     kontrola nad przestrzeganiem przez Operatora (oraz Przewoźników) zasad funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego;

4)     współpraca przy aktualizacji rozkładów jazdy w celu poprawy funkcjonowania przewozów  o charakterze użyteczności publicznej;

5)     analiza realizacji zaspokajania   potrzeb przewozowych wynikających z wykonywania przewozów na podstawie umowy o świadczenie usług  w zakresie publicznego transportu zbiorowego;

6)     dokonywanie zmian w przebiegu istniejących linii komunikacyjnych;

7)     zatwierdzanie    rozkładów jazdy oraz dokonywanie ich aktualizacji w przypadku przewozów wykonywanych na podstawie potwierdzenia zgłoszenia przewozu;

8)     administrowanie systemem informacji dla pasażera.

76.  Wykonywanie innych obowiązków w zakresie planowania rozwoju transportu, organizowania publicznego transportu zbiorowego oraz zarządzania publicznym transportem zbiorowym określonymi obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym, ustawie o transporcie drogowym, ustawie Prawo przewozowe oraz w rozporządzeniu (WE) nr 1370/2007.

77.  Publikacja porozumień komunalnych dotyczących realizacji publicznego transportu zbiorowego.

78.  Realizowanie zadań obronnych wynikających z zakresu zadań wydziału.

 • Związek Samorządów Polskich
 • OZE
 • Rada Miejska w Zawierciu
 • Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 • Lokale użytkowe do wynajęcia
 • ZAWIERCIE - CZYSTA GMINA
 • Platforma Konsultacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Zawierciu
 • Uniwersytet Dziecięcy w Zawierciu
 • Zawierciański Senior
 • Portal mapowy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w wersji wektorowej
 • Straż Miejska
 • Zawiercie w liczbach
 • Obwieszczenia
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
 • Ostrzeżenia meteorologiczne
 • Dla Dzieci i Rodziców
 • Projekty edukacyjne
 • Geoportal 7
 • Herb i logo miasta
 • Zawierciańska Karta Dużej Rodziny
 • Fundusze Strukturalne
 • Mapa AED w Zawierciu

Urząd Miejski w Zawierciu
ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 32 494 12 65, fax +48 32 67 215 13
e-mail: urzad@zawiercie.eu

Deklaracja dostępności
Portal internetowy Urzędu Miejskiego w Zawierciu. Zawiercie jest miastem leżącym w sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Niewątpliwym atutem miasta jest bliskość aglomeracji śląskiej. Wykorzystując swe położenie, Zawiercie od kilku lat wzmacnia swój wizerunek jako centrum obsługi ruchu turystycznego dla Jury, przez co przyciąga nowe inwestycje i pobudza przedsiębiorczość wśród mieszkańców Zawiercia i okolic.
Poleć stronę
Zapytanie
Facebook
Wersja mobilna