Skróty klawiszowe:

Urząd Miejski
Dzisiaj w Zawierciu
Wkrótce

Wydział Księgowości Budżetowej

Strona główna » Urząd Miejski » Samorząd » Komórki organizacyjne UM » Wydział Księgowości Budżetowej

Wydział Księgowości Budżetowej - WKB

Naczelnik: Jadwiga Kulińska

tel: 32 494 12 42

ksiegowosc@zawiercie.eu

Do zakresu działania Wydziału Księgowości Budżetowej należy w szczególności :        

1.   Prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej jednostki budżetowej – Urzędu Miejskiego.

2.   Prowadzenie ewidencji księgowej majątku trwałego, wartości niematerialnych i prawnych oraz pozostałych środków trwałych.

3.   Prowadzenie spraw płacowych pracowników Urzędu Miejskiego.

4.   Wykonywanie obowiązków płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

5.   Sporządzanie dokumentów rozliczeniowych z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym.

6.   Organizowanie i nadzorowanie prawidłowego obiegu dokumentacji niezbędnej dla potrzeb rachunkowości.

7.   Wstępna kontrola dowodów księgowych pod względem formalno-rachunkowym oraz sprawdzanie zgodności operacji gospodarczych z planem finansowym.

8.   Prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej organu finansowego.

9.   Realizacja dyspozycji płatniczych.

10. Sporządzanie bilansu z wykonania budżetu, bilansu jednostki samorządu terytorialnego, zbiorczego bilansu, bilansu skonsolidowanego j.s.t.

11. Sporządzanie jednostkowych i zbiorczych sprawozdań budżetowych.

12. Prowadzenie ewidencji analitycznych należności z tytułu: opłat za użytkowanie wieczyste gruntu, trwałego zarządu, opłaty adiacenckiej, renty planistycznej oraz wszczynanie w tym zakresie postępowań windykacyjnych.

13. Współpraca z wydziałami merytorycznie zajmującymi się windykacją należności.

14. Współpraca z Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Regionalną Izbą Obrachunkową i bankiem obsługującym budżet miasta.

15. Realizowanie zadań obronnych wynikających z zakresu zadań wydziału.

 • Związek Samorządów Polskich
 • OZE
 • Rada Miejska w Zawierciu
 • Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 • Lokale użytkowe do wynajęcia
 • ZAWIERCIE - CZYSTA GMINA
 • Platforma Konsultacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Zawierciu
 • Zawierciański Senior
 • Uniwersytet Dziecięcy w Zawierciu
 • Portal mapowy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w wersji wektorowej
 • Straż Miejska
 • Zawiercie w liczbach
 • Obwieszczenia
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
 • Ostrzeżenia meteorologiczne
 • Dla Dzieci i Rodziców
 • Projekty edukacyjne
 • Geoportal 7
 • Herb i logo miasta
 • Zawierciańska Karta Dużej Rodziny
 • Fundusze Strukturalne
 • Mapa AED w Zawierciu

Urząd Miejski w Zawierciu
ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 32 494 12 65, fax +48 32 67 215 13
e-mail: urzad@zawiercie.eu

Deklaracja dostępności
Portal internetowy Urzędu Miejskiego w Zawierciu. Zawiercie jest miastem leżącym w sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Niewątpliwym atutem miasta jest bliskość aglomeracji śląskiej. Wykorzystując swe położenie, Zawiercie od kilku lat wzmacnia swój wizerunek jako centrum obsługi ruchu turystycznego dla Jury, przez co przyciąga nowe inwestycje i pobudza przedsiębiorczość wśród mieszkańców Zawiercia i okolic.
Poleć stronę
Zapytanie
Facebook
Wersja mobilna