Skróty klawiszowe:

Urząd Miejski
Dzisiaj w Zawierciu
Wkrótce

Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych

Strona główna » Urząd Miejski » Samorząd » Komórki organizacyjne UM » Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych

Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych - WIZP

tel.  (32) 494 12 67, (32) 494 12 74, pok. 202

Naczelnik: Patrycja Kowalska

Zastępca Naczelnika: Jarosław Felczuk

tel. (32) 494 12 52, pok. 201

zamowieniapubliczne@zawiercie.eu,  fax. (32) 67 22 684

projekty@zawiercie.eu , infratruktura@zawiercie.eu tel: (32) 67 235 17; (32) 67 273 80

Do zakresu działania Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych należy w szczególności:

 

 

 1. Przygotowanie rocznych planów rozwoju i programów inwestycyjnych w zakresie infrastruktury technicznej.
 2. Opracowywanie wieloletnich planów inwestycyjnych miasta.
 3. Opracowywanie harmonogramów dla poszczególnych przedsięwzięć inwestycyjnych wraz 
  z planami rzeczowo-finansowymi.
 4. Opracowywanie dokumentacji projektowej.
 5. Przygotowywanie wymaganych prawem zgłoszeń do organu nadzoru budowlanego, dotyczących rozpoczęcia robót budowlanych, w tym nie wymagających pozwolenia na budowę a podlegających zgłoszeniu.
 6. Przygotowanie inwestycji w zakresie opracowywania projektów umów oraz nadzorowanie zawierania umów z wykonawcami w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji.
 7. Nadzorowanie i koordynacja realizacji zadań inwestycyjnych prowadzonych przez wykonawców     na rzecz Gminy.
 8. Kontrola realizacji umów z wykonawcami, a w przypadku ich przekroczenia naliczanie kar umownych i ich egzekwowanie.    
 9. Udział w przekazywaniu placu budowy oraz w odbiorach końcowych realizowanych zadań inwestycyjnych.
 10. Dokonywanie przeglądów gwarancyjnych i zgłaszanie wykonawcy koniecznych napraw  
  w ramach gwarancji i rękojmi.
 11. Koordynowanie prac pomiędzy wykonawcami robót inwestycyjnych.
 12. Opracowywanie projektów planów finansowych w zakresie działalności Wydział.
 13. Udział w przygotowaniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności:
  1. przygotowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej,
  2. wykonawstwo robót budowlanych w zakresie ustalonym w obowiązującym Regulaminie udzielania zamówień publicznych.
 14. Uzgadnianie inwestycji prowadzonych przez inwestorów zewnętrznych na terenie Miasta.
 15. Rozliczanie inwestycji oraz przekazywanie wykonanych pod nadzorem Wydziału obiektów inwestycyjnych na ewidencję majątku Gminy.          
 16. Sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z realizacji prowadzonych zadań inwestycyjnych, wydatków bieżących oraz realizacji dochodów.
 17. Wdrażanie        i zarządzanie     Projektem w zakresie rzeczowym i finansowym zgodnie                
  z  Harmonogramem Realizacji Projektu, Planem Płatności, Harmonogramem Rzeczowo – Finansowym, procedurami oraz obowiązującymi przepisami prawa.
 18. Koordynacja prac wszystkich służb zaangażowanych w realizację Projektu.
 19. Zapewnienie terminowej realizacji płatności Projektu.     
 20. Prowadzenie rzeczowego i finansowego monitorowania Projektu, zgodnie z zapisami Decyzji o dofinansowaniu Projektu i Umowy Finansowania.
 21. Opracowywanie i przekazywanie miesięcznych sprawozdań z realizacji Projektu.
 22. Organizacja narad koordynacyjnych na terenie wykonywanych prac budowlanych – montażowych określonych Projektem.
 23. Realizacja zadań związanych z rozliczeniem Projektu Gospodarka Ściekowa. 
 24. Prowadzenie i koordynowanie działań promocyjnych i informacyjnych w zakresie realizacji projektów oraz udzielanie informacji o projekcie.
 25. Zapewnienie obsługi przedsięwzięcia Funduszu Spójności „Gospodarka ściekowa Zawiercia” do końca okresu trwałości projektu.                                                                                                                        
 26. Realizowanie zadań obronnych wynikających z zakresu zadań wydziału
 27. Przygotowanie i prowadzenie w oparciu o wnioski wydziałów postępowań o udzielenie zamówień publicznych realizowanych przez urząd w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych.
 28. Przygotowanie i prowadzenie w oparciu o wnioski wydziałów konkursów, o których mowa  
  w ustawie Prawo Zamówień Publicznych.
 29. Obsługa procedury w zakresie udzielania zamówień publicznych których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30000 euro dla Urzędu Miejskiego w Zawierciu.
 30. Weryfikowanie materiałów źródłowych, stanowiących podstawę do wszczęcia procedur udzielenia zamówień publicznych.
 31. Udzielanie wyjaśnień związanych z opracowywaniem materiałów stanowiących podstawę 
  u dzielenia zamówienia publicznego.
 32. Zamieszczanie ogłoszeń, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń  ( prowadzenie tablicy ogłoszeń w tym zakresie ).
 33. Prowadzeniu Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie zamówień publicznych.
 34. Publikacja ogłoszeń, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 
  za pośrednictwem Urzędu Publikacji Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
 35. Przygotowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zaproszeń do negocjacji, zaproszeń do składania ofert, zaproszeń do dialogu, regulaminu konkursu.
 36. Uzgadnianie składu komisji przetargowej i przygotowywanie projektów zarządzeń w tej sprawie.
 37. Udział w pracach komisji przetargowej, w tym: badanie i ocena ofert, w tym: ocena spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu, wzywanie wykonawców do uzupełnienia oświadczeń, dokumentów i pełnomocnictw, badanie i ocena złożonych ofert, wzywanie wykonawców do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, dokonywanie poprawek w ofertach, prowadzenie – w uzasadnionych przypadkach – postępowania mającego na celu ustalenie, czy oferta zawiera rażąco niską cenę, wnioskowanie o zwrot lub zatrzymanie wadium, wnioskowanie do Prezydenta Miasta o: wykluczenie wykonawcy z postępowanie, odrzucenie oferty, unieważnienie postępowania, dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty, przygotowanie propozycji odpowiedzi na odwołanie lub informację o niezgodnej z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych czynności podjętej przez zamawiającego lub zaniechaniu czynności.
 38. Sporządzanie protokołu z postępowania oraz udostępnianie dokumentacji związanej  
  z postępowaniem.
 39. Udział w postępowaniu odwoławczym przed Krajową Izbą Odwoławczą.
 40. Udział w postępowaniu skargowym przed sądem okręgowym.
 41. Przygotowywanie stosownych informacji dla Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w zakresie przewidzianym ustawą Prawo zamówień publicznych.
 42. Sporządzenie rocznego sprawozdania z udzielonych zamówień publicznych.
 43. Prowadzenie rejestru zamówień publicznych Urzędu.
 44. Prowadzenie instruktażu, sprawozdawczości, analityki, kontroli procedur i pomocy prawnej  
  w zakresie udzielanych zamówień publicznych.
 45. Nadzór nad realizacją zamówień publicznych w zakresie zadań własnych i zleconych na podstawie i w zakresie upoważnień udzielonych przez Prezydenta Miasta w gminnych jednostkach organizacyjnych w oparciu o odrębne upoważnienia.
 46. Opracowanie rocznego planu prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych  w oparciu o wstępne plany opracowane przez komórki organizacyjne Urzędu.
 47. Realizowanie zadań obronnych wynikających z zakresu zadań wydziału.

 

 • ZAWIERCIE - CZYSTA GMINA
 • Uniwersytet Dziecięcy w Zawierciu
 • Portal mapowy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w wersji wektorowej
 • Lokale użytkowe do wynajęcia
 • Zawiercie w liczbach
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
 • Zawierciański Senior
 • Dla Dzieci i Rodziców
 • Platforma Konsultacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Zawierciu
 • Zawierciańska Karta Dużej Rodziny
 • Straż Miejska
 • System Informacji Przestyrzennej Geoinfo 6
 • Obwieszczenia
 • Fundusze Strukturalne
 • Ostrzeżenia meteorologiczne
 • Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
 • Herb i logo miasta
 • Internetowa Telewizja Zawiercie
 • Portal Kulturalne Zawiercie
 • Mapa AED w Zawierciu
 • Projekty edukacyjne

Urząd Miejski w Zawierciu
ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 32 494 12 65, fax +48 32 67 215 13
e-mail: urzad@zawiercie.eu

Portal internetowy Urzędu Miejskiego w Zawierciu. Zawiercie jest miastem leżącym w sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Niewątpliwym atutem miasta jest bliskość aglomeracji śląskiej. Wykorzystując swe położenie, Zawiercie od kilku lat wzmacnia swój wizerunek jako centrum obsługi ruchu turystycznego dla Jury, przez co przyciąga nowe inwestycje i pobudza przedsiębiorczość wśród mieszkańców Zawiercia i okolic.
Poleć stronę
Zapytanie
Facebook
Wersja mobilna