Skróty klawiszowe:

Urząd Miejski

Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych

Strona główna » Urząd Miejski » Samorząd » Komórki organizacyjne UM » Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych

Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych - WIZP

tel.  (32) 494 12 67, (32) 494 12 74, pok. 202

Naczelnik: 

Zastępca Naczelnika: Jarosław Felczuk

tel. (32) 494 12 52, pok. 201

zamowieniapubliczne@zawiercie.eu,  fax. (32) 67 22 684

projekty@zawiercie.eu , infratruktura@zawiercie.eu tel: (32) 67 235 17; (32) 67 273 80

Do zakresu działania Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych należy w szczególności:

 

 1. Opracowywanie dokumentacji projektowej.
 2. Przygotowywanie wymaganych prawem zgłoszeń do organu nadzoru budowlanego, dotyczących rozpoczęcia robót budowlanych, w tym nie wymagających pozwolenia na budowę a podlegających zgłoszeniu.
 3. Przygotowanie inwestycji w zakresie opracowywania projektów umów oraz nadzorowanie zawierania umów z wykonawcami w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji.
 4. Nadzorowanie i koordynacja realizacji zadań inwestycyjnych prowadzonych przez wykonawców na rzecz Gminy.
 5. Kontrola realizacji umów z wykonawcami, a w przypadku ich przekroczenia naliczanie kar umownych i ich egzekwowanie.    
 6. Udział w przekazywaniu placu budowy oraz w odbiorach końcowych realizowanych zadań inwestycyjnych.
 7. Dokonywanie przeglądów gwarancyjnych i zgłaszanie wykonawcy koniecznych napraw
  w ramach gwarancji i rękojmi.
 8. Koordynowanie prac pomiędzy wykonawcami robót inwestycyjnych.
 9. Opracowywanie projektów planów finansowych w zakresie działalności Wydział.
 10. Udział w przygotowaniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności:
  1. przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
  2. wykonawstwo robót budowlanych w zakresie ustalonym w obowiązującym Regulaminie udzielania zamówień publicznych.
 11. Rozliczanie inwestycji oraz przekazywanie wykonanych pod nadzorem Wydziału obiektów inwestycyjnych na ewidencję majątku Gminy.
 12. Sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z realizacji prowadzonych zadań inwestycyjnych, wydatków bieżących oraz realizacji dochodów.
 13. Przygotowanie i prowadzenie w oparciu o wnioski wydziałów postępowań o udzielenie zamówień publicznych realizowanych przez urząd w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych.
 14. Przygotowanie i prowadzenie w oparciu o wnioski wydziałów konkursów, o których mowa 
  w ustawie Prawo Zamówień Publicznych.
 15. Obsługa procedury w zakresie udzielania zamówień publicznych których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30000 euro dla Urzędu Miejskiego w Zawierciu
 16. Weryfikowanie materiałów źródłowych, stanowiących podstawę do wszczęcia procedur udzielenia zamówień publicznych.  W oparciu o obowiązujący Regulamin w tym zakresie.
 17. Udzielanie wyjaśnień związanych z opracowywaniem materiałów stanowiących podstawę
  u dzielenia zamówienia publicznego.
 18. Zamieszczanie ogłoszeń, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych
  w Biuletynie Zamówień Publicznych, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń  (prowadzenie tablicy ogłoszeń w tym zakresie).
 19. Prowadzeniu Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie zamówień publicznych.
 20. Publikacja ogłoszeń, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych
  za pośrednictwem Urzędu Publikacji Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
 21. Przygotowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zaproszeń do negocjacji, zaproszeń do składania ofert, zaproszeń do dialogu, regulaminu konkursu.
 22. Uzgadnianie składu komisji przetargowej i przygotowywanie projektów zarządzeń w tej sprawie.
 23. Udział w pracach komisji przetargowej, w tym: badanie i ocena ofert, w tym: ocena spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu, wzywanie wykonawców do uzupełnienia oświadczeń, dokumentów i pełnomocnictw, badanie i ocena złożonych ofert, wzywanie wykonawców do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, dokonywanie poprawek w ofertach, prowadzenie – w uzasadnionych przypadkach – postępowania mającego na celu ustalenie, czy oferta zawiera rażąco niską cenę, wnioskowanie o zwrot lub zatrzymanie wadium, wnioskowanie do Prezydenta Miasta o: wykluczenie wykonawcy z postępowanie, odrzucenie oferty, unieważnienie postępowania, dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty, przygotowanie propozycji odpowiedzi na odwołanie lub informację o niezgodnej z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych czynności podjętej przez zamawiającego lub zaniechaniu czynności.
 24. Sporządzanie protokołu z postępowania oraz udostępnianie dokumentacji związanej 
  z postępowaniem.
 25. Udział w postępowaniu odwoławczym przed Krajową Izbą Odwoławczą.
 26. Udział w postępowaniu skargowym przed sądem okręgowym.
 27. Przygotowywanie stosownych informacji dla Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych
  w zakresie przewidzianym ustawą Prawo zamówień publicznych.
 28. Sporządzenie rocznego sprawozdania z udzielonych zamówień publicznych.
 29. Prowadzenie rejestru zamówień publicznych Urzędu.
 30. Prowadzenie instruktażu, sprawozdawczości, analityki, kontroli procedur i pomocy prawnej 
  w zakresie udzielanych zamówień publicznych.
 31. Opracowanie rocznego planu prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych  w oparciu o wstępne plany opracowane przez komórki organizacyjne Urzędu.
 32. Realizowanie zadań obronnych wynikających z zakresu zadań wydziału.

 

 • Związek Samorządów Polskich
 • OZE
 • Rada Miejska w Zawierciu
 • Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 • Lokale użytkowe do wynajęcia
 • ZAWIERCIE - CZYSTA GMINA
 • Platforma Konsultacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Zawierciu
 • Zawierciański Senior
 • Uniwersytet Dziecięcy w Zawierciu
 • Portal mapowy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w wersji wektorowej
 • Straż Miejska
 • Zawiercie w liczbach
 • Obwieszczenia
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
 • Ostrzeżenia meteorologiczne
 • Dla Dzieci i Rodziców
 • Projekty edukacyjne
 • Geoportal 7
 • Herb i logo miasta
 • Zawierciańska Karta Dużej Rodziny
 • Fundusze Strukturalne
 • Mapa AED w Zawierciu

Urząd Miejski w Zawierciu
ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 32 494 12 65, fax +48 32 67 215 13
e-mail: urzad@zawiercie.eu

Deklaracja dostępności
Portal internetowy Urzędu Miejskiego w Zawierciu. Zawiercie jest miastem leżącym w sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Niewątpliwym atutem miasta jest bliskość aglomeracji śląskiej. Wykorzystując swe położenie, Zawiercie od kilku lat wzmacnia swój wizerunek jako centrum obsługi ruchu turystycznego dla Jury, przez co przyciąga nowe inwestycje i pobudza przedsiębiorczość wśród mieszkańców Zawiercia i okolic.
Poleć stronę
Zapytanie
Facebook
Wersja mobilna