Skróty klawiszowe:

Urząd Miejski
Dzisiaj w Zawierciu
Wkrótce

Wydział Inwestycji i Projektów

Strona główna » Urząd Miejski » Samorząd » Komórki organizacyjne UM » Wydział Inwestycji i Projektów

Wydział Inwestycji i Projektów - WIP

Naczelnik: Wojciech Mikuła

tel: 32 67 235 17; 32 67 273 80

projekty@zawiercie.eu

infrastruktura@zawiercie.eu

Do zakresu działania Wydziału Inwestycji i Projektów należy w szczególności:

1.   Przygotowanie rocznych planów rozwoju i programów inwestycyjnych
w zakresie infrastruktury technicznej.

2.   Opracowywanie wieloletnich planów inwestycyjnych miasta.

3.   Opracowywanie harmonogramów dla poszczególnych przedsięwzięć inwestycyjnych wraz
z planami rzeczowo-finansowymi.

4.   Opracowywanie dokumentacji projektowej.

5.   Przygotowywanie wymaganych prawem zgłoszeń do organu nadzoru   budowlanego, dotyczących rozpoczęcia robót budowlanych, w tym nie wymagających pozwolenia na budowę a podlegających zgłoszeniu.

6.   Przygotowanie inwestycji w zakresie opracowywania projektów umów oraz nadzorowanie zawierania umów z wykonawcami w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji.

7.   Nadzorowanie i koordynacja realizacji zadań inwestycyjnych prowadzonych przez wykonawców na rzecz Gminy.

8.   Kontrola realizacji umów z wykonawcami, a w przypadku ich przekroczenia naliczanie kar umownych i ich egzekwowanie.   

9.   Udział w przekazywaniu placu budowy oraz w odbiorach końcowych realizowanych zadań inwestycyjnych.

10. Dokonywanie przeglądów gwarancyjnych i zgłaszanie wykonawcy koniecznych napraw
w ramach gwarancji i rękojmi.

11. Koordynowanie prac pomiędzy wykonawcami robót inwestycyjnych.

12. Opracowywanie projektów planów finansowych w zakresie działalności Wydział.

13. Udział w przygotowaniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
w szczególności:

1)      przygotowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej,

2)      wykonawstwo robót budowlanych w zakresie ustalonym w obowiązującym Regulaminie udzielania zamówień publicznych.

14. Uzgadnianie inwestycji prowadzonych przez inwestorów zewnętrznych na terenie Miasta.

15. Rozliczanie inwestycji oraz przekazywanie wykonanych pod nadzorem Wydziału obiektów inwestycyjnych na ewidencję majątku Gminy.         

16. Sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych  z realizacji prowadzonych zadań inwestycyjnych, wydatków bieżących oraz realizacji dochodów.

17. Wdrażanie i zarządzanie Projektem w zakresie rzeczowym i finansowym zgodnie
z Harmonogramem Realizacji Projektu, Planem Płatności, Harmonogramem Rzeczowo – Finansowym, procedurami oraz obowiązującymi przepisami prawa.

18. Koordynacja prac wszystkich służb zaangażowanych w realizację Projektu.

19. Zapewnienie terminowej realizacji płatności Projektu.    

20. Prowadzenie rzeczowego i finansowego monitorowania Projektu, zgodnie
z zapisami Decyzji o dofinansowaniu Projektu i Umowy Finansowania.

21. Opracowywanie i przekazywanie miesięcznych sprawozdań z realizacji Projektu.

22. Organizacja narad koordynacyjnych na terenie wykonywanych prac budowlanych – montażowych określonych Projektem.

23. Realizacja zadań związanych z rozliczeniem Projektu Gospodarka Ściekowa.

24. Prowadzenie i koordynowanie działań promocyjnych i informacyjnych w zakresie realizacji projektów oraz udzielanie informacji o projekcie.

25. Zapewnienie obsługi przedsięwzięcia Funduszu Spójności „Gospodarka ściekowa Zawiercia” do końca okresu trwałości projektu.                                                                                                                      

26. Realizowanie zadań obronnych wynikających z zakresu zadań wydziału.

 • ZAWIERCIE - CZYSTA GMINA
 • Uniwersytet Dziecięcy w Zawierciu
 • Portal mapowy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w wersji wektorowej
 • Lokale użytkowe do wynajęcia
 • Zawiercie w liczbach
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
 • Zawierciański Senior
 • Dla Dzieci i Rodziców
 • Platforma Konsultacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Zawierciu
 • Zawierciańska Karta Dużej Rodziny
 • Straż Miejska
 • System Informacji Przestyrzennej Geoinfo 6
 • Obwieszczenia
 • Fundusze Strukturalne
 • Ostrzeżenia meteorologiczne
 • Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
 • Herb i logo miasta
 • Internetowa Telewizja Zawiercie
 • Portal Kulturalne Zawiercie
 • Mapa AED w Zawierciu
 • Projekty edukacyjne

Urząd Miejski w Zawierciu
ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 32 494 12 65, fax +48 32 67 215 13
e-mail: urzad@zawiercie.eu

Portal internetowy Urzędu Miejskiego w Zawierciu. Zawiercie jest miastem leżącym w sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Niewątpliwym atutem miasta jest bliskość aglomeracji śląskiej. Wykorzystując swe położenie, Zawiercie od kilku lat wzmacnia swój wizerunek jako centrum obsługi ruchu turystycznego dla Jury, przez co przyciąga nowe inwestycje i pobudza przedsiębiorczość wśród mieszkańców Zawiercia i okolic.
Poleć stronę
Zapytanie
Facebook
Wersja mobilna