Skróty klawiszowe:

Urząd Miejski
Dzisiaj w Zawierciu
Wkrótce

Wydział Gospodarki Miejskiej

Strona główna » Urząd Miejski » Samorząd » Komórki organizacyjne UM » Wydział Gospodarki Miejskiej

Wydział Gospodarki Miejskiej

Wydział Gospodarki Miejskiej - WGM

Naczelnik: Zbigniew Wątor

tel: 32 494 12 59

drogi@zawiercie.eu

pok. 203

Do zakresu działania Wydziału Gospodarki Miejskiej należy w szczególności:

 1. Współdziałanie w zaopatrzeniu gminy w wodę, energię elektryczną, cieplną i gazową.
 2. Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe a w przypadku gdy plany przedsiębiorstw energetycznych nie zapewniają realizacji założeń opracowanie projektu planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, dla obszaru gminy lub jej części.
 3. Koordynowanie spraw związanych z utrzymaniem czystości na przystankach autobusowych.
 4. Realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu.
 5. Prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom.
 6. Sporządzenie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad.
 7. Dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego na drogach gminnych.
 8. Realizacja zadań związanych z remontami jezdni, chodników, parkingów, drogowych obiektów inżynierskich w pasach drogowych.
 9. Prowadzenie spraw dotyczących lokalizowania w pasach drogowych dróg gminnych i dróg wewnętrznych Gminy Zawiercie obiektów budowlanych lub urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
 10. Opiniowanie wniosków dot. zaliczenia dróg do kategorii dróg powiatowych.
 11. Zaliczenie dróg do kategorii dróg gminnych.
 12. Ustalenie przebiegu dróg gminnych.
 13. Prowadzenie spraw z zakresu zajęcia pasa drogowego oraz lokalizacji zjazdów z dróg gminnych i dróg wewnętrznych Gminy Zawiercie, w tym orzekanie o przywróceniu do stanu poprzedniego w razie naruszenia.
 14. Dokonywanie uzgodnień spoczywających na zarządcy dróg gminnych w zakresie wykorzystania pasa drogowego na potrzeby imprez, które powodują utrudnienia w ruchu lub wymagają korzystania z drogi w sposób szczególny. Uzgodnienia dotyczą obszaru wykorzystania pasa drogowego oraz sposobu i terminu przywrócenia go do stanu poprzedniego.
 15. Prowadzenie ewidencji wpłat należności z tytułu zajęcia pasa drogowego.
 16. Prowadzenie spraw dotyczących windykacji należności z tytułu zajęcia pasa drogowego.
 17. Prowadzenie spraw związanych z oświetleniem dróg, ulic i placów, w tym jego finansowanie 
  z wyłączeniem spraw związanych z inwestycjami w zakresie dobudowy nowego oświetlenia.
 18. Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem kanalizacji deszczowej zlokalizowanej 
  w pasach drogowych dróg publicznych gminnych i dróg wewnętrznych gminy Zawiercie.
 19. Prowadzenie spraw opłat związanych z umieszczeniem urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami zarządzania ruchu drogowego w pasach drogowych - dokonywanie i przyjmowanie opłat oraz kar.
 20. Regulowanie opłat za korzystanie ze środowiska w zakresie wprowadzania wód opadowych 
  i roztopowych do wód lub do ziemi.
 21. Przygotowanie projektu uchwały w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych po uzgodnieniu projektu planu przez Wydział Zagospodarowania Przestrzennego oraz Wydział Ochrony Środowiska.
 22. Prowadzenie nadzoru nad realizacją umowy powierzenia zadań z zakresu użyteczności publicznej na terenie Gminy Zawiercie zawartej w dniu 18 lipca 2016 r. z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych sp. z o.o. z siedzibą w Zawierciu.
 23. Prowadzenie spraw uzyskiwania zezwoleń na wycięcie drzew z terenów, których utrzymanie powierzono Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych sp. z o.o. z siedzibą w Zawierciu, 
  w szczególności w pasach drogowych dróg gminnych oraz na gminnych terenach zieleni. Współpraca w tym zakresie z Wydziałem Ochrony Środowiska.
 24. Przygotowanie projektu uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Współpraca w tym zakresie z Wydziałem Ochrony Środowiska.
 25. Utrzymanie i obsługa systemu wodnego i elektrycznego obiektów wodnych takich jak fontanny na Placu Jana Pawła II, fontanny „Żabki” przy ul. Leśnej, fontanny granitowej w parku im. Adama Mickiewicza, kaskady wodnej w parku im. Adama Mickiewicza oraz tzw. cieku wodnego - źródła Warty przy kapliczce w Kromołowie.
 26. Opracowanie projektów planów rozwoju sieci drogowej. Współpraca w tym zakresie 
  z Wydziałem Inwestycji i Projektów oraz Wydziałem Zagospodarowania Przestrzennego.
 27. Uzgodnienia w zakresie przejazdu pojazdów nienormatywnych drogami kategorii gminnej oraz wydawanie zezwoleń na przejazd kat. I.

       28. Realizowanie zadań obronnych wynikających z zakresu zadań wydziału

 • ZAWIERCIE - CZYSTA GMINA
 • Uniwersytet Dziecięcy w Zawierciu
 • Portal mapowy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w wersji wektorowej
 • Lokale użytkowe do wynajęcia
 • Zawiercie w liczbach
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
 • Zawierciański Senior
 • Dla Dzieci i Rodziców
 • Platforma Konsultacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Zawierciu
 • Zawierciańska Karta Dużej Rodziny
 • Straż Miejska
 • System Informacji Przestyrzennej Geoinfo 6
 • Obwieszczenia
 • Fundusze Strukturalne
 • Ostrzeżenia meteorologiczne
 • Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
 • Herb i logo miasta
 • Spacer po Zawierciu
 • Galeria Leszka Dutki
 • Internetowa Telewizja Zawiercie
 • Portal Kulturalne Zawiercie
 • Mapa AED w Zawierciu
 • Projekty edukacyjne

Urząd Miejski w Zawierciu
ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 32 494 12 65, fax +48 32 67 215 13
e-mail: urzad@zawiercie.eu

Portal internetowy Urzędu Miejskiego w Zawierciu. Zawiercie jest miastem leżącym w sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Niewątpliwym atutem miasta jest bliskość aglomeracji śląskiej. Wykorzystując swe położenie, Zawiercie od kilku lat wzmacnia swój wizerunek jako centrum obsługi ruchu turystycznego dla Jury, przez co przyciąga nowe inwestycje i pobudza przedsiębiorczość wśród mieszkańców Zawiercia i okolic.
Poleć stronę
Zapytanie
Facebook
Wersja mobilna