Skróty klawiszowe:

Urząd Miejski
Dzisiaj w Zawierciu
Wkrótce

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Miejskiej

Strona główna » Urząd Miejski » Samorząd » Komórki organizacyjne UM » Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Miejskiej

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Miejskiej - WOŚGM

Naczelnik: Anna Danielewska - Trzepla

tel: (32) 67 222 15

pok. 203

ochronasrodowiska@zawiercie.eu

Do zakresu działania Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Miejskiej należy w szczególności:

 

 

     

1.     Prowadzenie spraw z zakresu ochrony przyrody w tym w szczególności z zakresu zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów oraz z zakresu form ochrony przyrody.

2.     Wyłożenie do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasu wrazz pisemnym poinformowaniem właścicieli lasów o podstawie naliczenia podatku leśnego.

3.     Współdziałanie w sprawach związanych z zagospodarowaniem obwodów łowieckich, w szczególności w zakresie ochrony i hodowli zwierzyny oraz opiniowanie z zakresu dzierżawy obwodów łowieckich i rocznych planów łowieckich.

4.     Prowadzenie spraw z zakresu wydawania zezwoleń na uprawę maku i konopii włóknistych.

5.     Prowadzenie spraw z zakresu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

6.     Prowadzenie spraw z zakresu wydawania decyzji nakazujących usunięcie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania.

7.     Prowadzenie spraw z zakresu zmian stanu wody na gruncie ze szkodą dla gruntów sąsiednich oraz prowadzenie spraw ugody ustalającej zmiany stanu wody na gruncie, a także wyjaśnienia w zakresie gospodarki wodnej.

8.     Prowadzenie spraw z zakresu przyjmowania zgłoszeń od użytkowników urządzeń lub instalacji, której emisja nie wymaga zezwolenia w przypadku zwykłego korzystania ze środowiska przez osoby fizyczne.

9.     Prowadzenie spraw w zakresie nałożenia obowiązku na osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami, prowadzące instalację lub będące użytkownikiem urządzeń, których eksploatacja może negatywnie oddziaływać na środowisko, a z których emisja nie wymaga pozwolenia; przyjmowanie wyników pomiarów w tych sprawach.

10.  Prowadzenie spraw dotyczących wydawania decyzji w przypadkach działalności negatywnie oddziałującej na środowisko prowadzonej przez osoby fizyczne.

11.  Przyjmowanie pozwoleń wydanych przez inne organy z zakresu gospodarki odpadami i ich przemieszczania.

12.  Prowadzenie spraw z zakresu wydawania opinii dotyczących rekultywacji i zagospodarowania gruntów oraz w przedmiocie nałożenia obowiązku zdjęcia próchnicznej warstwy gleby z gruntów rolnych i jej wykorzystania na cele poprawy wartości użytkowej gruntów, a także przyjmowanie decyzji dotyczących wyłączenia z produkcji rolnej i leśnej gruntów niezwiązanych z działaniami gminy.

13.  Prowadzenie spraw dotyczących zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

14.  Opiniowanie w sprawach zatwierdzenia programu gospodarowania odpadami wydobywczymi.

15.  Opracowanie gminnego programu ochrony środowiska oraz raportu z jego wykonania.

16.  Przekazywanie generalnemu dyrektorowi ochrony środowiska informacji o prowadzonych ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko.

17.  Opiniowanie w sprawach udzielenia koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża kopaliny.

18.  Przyjmowanie map obszarów górniczych z rejestru obszarów górniczych.

19.  Opiniowanie w sprawach planu ruchu zakładu górniczego, w tym także w przypadkach, gdy nie stosuje się przepisów o planach ruchu zakładu górniczego - uzgodnienia w zakresie sposobu wykonania obowiązków ochrony środowiska i likwidacji zakładu górniczego w decyzji stwierdzającej wygaśnięcie koncesji.

20.  Przyjmowanie decyzji wydawanych na podstawie działu III ustawy Prawo geologiczne i górnicze.

21.  Opiniowanie w sprawach zatwierdzenia projektu robót geologicznych.

22.  Przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze rozpoczęcia robót geologicznych.

23.  Opiniowanie w sprawach likwidacji funduszu likwidacji zakładu górniczego

24.  Prowadzenie spraw z zakresu wydawania zezwoleń na prowadzenie hodowli lub utrzymania psa rasy uznawanej za agresywną.

25.  Przyjmowanie informacji dotyczących oceny jakości wody w miejscu wykorzystywanym do kąpieli.

26.  Współpraca z samorządem rolniczym, w tym w szczególności w zakresie spisu uprawnionych do udziału w głosowaniu do izb rolniczych.

27.  Prowadzenie spraw z zakresu wydawania zaświadczeń na podstawie ustawy o wliczeniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy.

28.  Prowadzenie działań w zakresie podnoszenia świadomości ekologicznej wśród mieszkańców.

29.  Koordynowanie działań komisji ds. szacowania strat w rolnictwie.

30.  Udzielanie dotacji osobom fizycznym z budżetu gminy zgodnie z przyjętymi uchwałami na podstawie prawa ochrony środowiska.

31.  Występowanie do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o podjęcie odpowiednich działań będących w jego kompetencji, jeżeli w wyniku kontroli stwierdzono naruszenie przepisów o ochronie środowiska lub występuje uzasadnione podejrzenie, że takie naruszenie mogło nastąpić, przekazując dokumentację sprawy.

32.  Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie.

33.  Współpraca z jednostkami urzędu oraz instytucjami zewnętrznymi w zakresie działań oraz realizacji programów na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej (w tym m.in. w zakresie programu ochrony powietrza).

34.  Współdziałanie w zaopatrzeniu gminy w wodę, energię elektryczną, cieplną i gazową.

35.  Koordynowanie spraw związanych z utrzymaniem czystości na przystankach autobusowych.

36.  Realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu.

37.  Prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom.

38.  Sporządzenie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad.

39.  Dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego na drogach gminnych.

40.  Realizacja zadań związanych z remontami jezdni, chodników, parkingów, drogowych obiektów inżynierskich w pasach drogowych.

41.  Prowadzenie spraw dotyczących lokalizowania w pasach drogowych dróg gminnych i dróg wewnętrznych Gminy Zawiercie obiektów budowlanych lub urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

42.  Opiniowanie wniosków dot. zaliczenia dróg do kategorii dróg powiatowych.

43.  Zaliczenie dróg do kategorii dróg gminnych.

44.  Ustalenie przebiegu dróg gminnych.

45.  Prowadzenie spraw z zakresu zajęcia pasa drogowego dróg gminnych i dróg wewnętrznych Gminy Zawiercie, w tym orzekanie o przywróceniu do stanu poprzedniego w razie naruszenia.

46.  Dokonywanie uzgodnień spoczywających na zarządcy dróg gminnych w zakresie wykorzystania pasa drogowego na potrzeby imprez, które powodują utrudnienia w ruchu lub wymagają korzystania z drogi w sposób szczególny. Uzgodnienia dotyczą obszaru wykorzystania pasa drogowego oraz sposobu i terminu przywrócenia go do stanu poprzedniego.

47.  Prowadzenie ewidencji wpłat należności z tytułu zajęcia pasa drogowego.

48.  Prowadzenie spraw dotyczących windykacji należności z tytułu zajęcia pasa drogowego.

49.  Prowadzenie spraw związanych z oświetleniem dróg, ulic i placów, w tym jego finansowanie z wyłączeniem spraw związanych z inwestycjami w zakresie dobudowy nowego oświetlenia.

50.  Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w pasach drogowych dróg publicznych gminnych i dróg wewnętrznych gminy Zawiercie.

51.  Prowadzenie spraw opłat związanych z umieszczeniem urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami zarządzania ruchu drogowego w pasach drogowych - dokonywanie i przyjmowanie opłat oraz kar.

52.  Regulowanie opłat za korzystanie ze środowiska w zakresie wprowadzania wód opadowych i roztopowych do wód lub do ziemi.

53.  Sprawdzanie przedstawionych przez przedsiębiorstwo wodociągowo kanalizacyjne wieloletnich planów rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych i taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków czy zostały opracowane zgodnie z przepisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

54.  Prowadzenie nadzoru nad realizacją umowy powierzenia zadań z zakresu użyteczności publicznej na terenie Gminy Zawiercie zawartej w dniu 18 lipca 2016 r. z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych sp. z o.o. z siedzibą w Zawierciu.

 1. Realizowanie zadań obronnych wynikających z zakresu zadań wydziału.
 • ZAWIERCIE - CZYSTA GMINA
 • Uniwersytet Dziecięcy w Zawierciu
 • Portal mapowy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w wersji wektorowej
 • Lokale użytkowe do wynajęcia
 • Zawiercie w liczbach
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
 • Zawierciański Senior
 • Dla Dzieci i Rodziców
 • Platforma Konsultacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Zawierciu
 • Zawierciańska Karta Dużej Rodziny
 • Straż Miejska
 • System Informacji Przestyrzennej Geoinfo 6
 • Obwieszczenia
 • Fundusze Strukturalne
 • Ostrzeżenia meteorologiczne
 • Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
 • Herb i logo miasta
 • Spacer po Zawierciu
 • Galeria Leszka Dutki
 • Internetowa Telewizja Zawiercie
 • Portal Kulturalne Zawiercie
 • Mapa AED w Zawierciu
 • Projekty edukacyjne

Urząd Miejski w Zawierciu
ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 32 494 12 65, fax +48 32 67 215 13
e-mail: urzad@zawiercie.eu

Portal internetowy Urzędu Miejskiego w Zawierciu. Zawiercie jest miastem leżącym w sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Niewątpliwym atutem miasta jest bliskość aglomeracji śląskiej. Wykorzystując swe położenie, Zawiercie od kilku lat wzmacnia swój wizerunek jako centrum obsługi ruchu turystycznego dla Jury, przez co przyciąga nowe inwestycje i pobudza przedsiębiorczość wśród mieszkańców Zawiercia i okolic.
Poleć stronę
Zapytanie
Facebook
Wersja mobilna