Skróty klawiszowe:

Urząd Miejski
Dzisiaj w Zawierciu
Wkrótce

Wydział Ochrony Środowiska

Strona główna » Urząd Miejski » Samorząd » Komórki organizacyjne UM » Wydział Ochrony Środowiska

Wydział Ochrony Środowiska - WOŚ

Naczelnik: Anna Danielewska - Trzepla

tel: (32) 67 222 15

pok. 213

ochronasrodowiska@zawiercie.eu

Do zakresu działania Wydziału Ochrony Środowiska należy w szczególności:

     

 1. Prowadzenie spraw z zakresu przyjmowania zgłoszeń i wydawania zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów oraz sprawy form ochrony przyrody.
 2. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasu wraz 
  z pisemnym poinformowaniem właścicieli lasów o podstawie naliczenia podatku leśnego.
 3. Współdziałanie w sprawach związanych z zagospodarowaniem obwodów łowieckich, 
  w szczególności w zakresie ochrony i hodowli zwierzyny oraz opiniowanie z zakresu dzierżawy obwodów łowieckich i rocznych planów łowieckich.
 4. Prowadzenie spraw z zakresu wydawania zezwoleń na uprawę maku i konopii włóknistych.
 5. Prowadzenie spraw z zakresu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 6. Prowadzenie spraw z zakresu wydawania decyzji nakazujących usunięcie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania.
 7. Prowadzenie spraw z zakresu zmian stanu wody na gruncie ze szkodą dla gruntów sąsiednich oraz prowadzenie spraw ugody ustalającej zmiany stanu wody na gruncie, a także wyjaśnienia w zakresie gospodarki wodnej.
 8. Prowadzenie spraw z zakresu przyjmowania zgłoszeń od użytkowników urządzeń lub instalacji, której emisja nie wymaga zezwolenia w przypadku zwykłego korzystania ze środowiska przez osoby fizyczne.
 9. Prowadzenie spraw w zakresie nałożenia obowiązku na osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami, prowadzące instalację lub będące użytkownikiem urządzeń, których eksploatacja może negatywnie oddziaływać na środowisko, a z których emisja nie wymaga pozwolenia; przyjmowanie wyników pomiarów w tych sprawach.
 10. Prowadzenie spraw dotyczących wydawania decyzji w przypadkach działalności negatywnie oddziałującej na środowisko prowadzonej przez osoby fizyczne.
 11. Przyjmowanie pozwoleń wydanych przez inne organy z zakresu gospodarki odpadami i ich przemieszczania.
 12. Prowadzenie spraw z zakresu wydawania opinii dotyczących rekultywacji i zagospodarowania gruntów oraz w przedmiocie nałożenia obowiązku zdjęcia próchnicznej warstwy gleby z gruntów rolnych i jej wykorzystania na cele poprawy wartości użytkowej gruntów, a także przyjmowanie decyzji dotyczących wyłączenia z produkcji rolnej i leśnej gruntów niezwiązanych z działaniami gminy.
 13. Prowadzenie spraw dotyczących zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
 14. Opiniowanie w sprawach zatwierdzenia programu gospodarowania odpadami wydobywczymi.
 15. Opracowanie gminnego programu ochrony środowiska oraz raportu z jego wykonania.
 16. Przekazywanie generalnemu dyrektorowi ochrony środowiska informacji o prowadzonych ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko.
 17. Opiniowanie w sprawach udzielenia koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża kopaliny.
 18. Przyjmowanie map obszarów górniczych z rejestru obszarów górniczych.
 19. Opiniowanie w sprawach planu ruchu zakładu górniczego, w tym także w przypadkach, gdy nie stosuje się przepisów o planach ruchu zakładu górniczego - uzgodnienia w zakresie sposobu wykonania obowiązków ochrony środowiska i likwidacji zakładu górniczego w decyzji stwierdzającej wygaśnięcie koncesji.
 20. Przyjmowanie decyzji wydawanych na podstawie działu III ustawy Prawo geologiczne 
  i górnicze.
 21. Opiniowanie w sprawach zatwierdzenia projektu robót geologicznych.
 22. Przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze rozpoczęcia robót geologicznych.
 23. Opiniowanie w sprawach likwidacji funduszu likwidacji zakładu górniczego
 24. Prowadzenie spraw z zakresu wydawania zezwoleń na prowadzenie hodowli lub utrzymania psa rasy uznawanej za agresywną.
 25. Przyjmowanie informacji dotyczących oceny jakości wody w miejscu wykorzystywanym do kąpieli.
 26. Współpraca z samorządem rolniczym, w tym w szczególności w zakresie spisu uprawnionych do udziału w głosowaniu do izb rolniczych.
 27. Prowadzenie spraw z zakresu wydawania zaświadczeń na podstawie ustawy o wliczeniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy.
 28. Prowadzenie działań w zakresie podnoszenia świadomości ekologicznej wśród mieszkańców.
 29. Koordynowanie działań komisji ds. szacowania strat w rolnictwie.
 30. Udzielanie dotacji osobom fizycznym z budżetu gminy zgodnie z przyjętymi uchwałami na podstawie prawa ochrony środowiska.
 31. Występowanie do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o podjęcie odpowiednich działań będących w jego kompetencji, jeżeli w wyniku kontroli stwierdzono naruszenie przepisów o ochronie środowiska lub występuje uzasadnione podejrzenie, że takie naruszenie mogło nastąpić, przekazując dokumentację sprawy.
 32. Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie.
 33. Współpraca z jednostkami urzędu oraz instytucjami zewnętrznymi w zakresie działań oraz realizacji programów na rzecz ochrony środowiska, w tym w szczególności na rzecz ochrony przyrody, ochrony powietrza, ochrony zwierząt oraz w zakresie gospodarki wodnej.
 34. Prowadzenie spraw z zakresu opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.
 35. Prowadzenie spraw z zakresu wydawania zaświadczeń na podstawie ustawy o wliczeniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy.
 36. Prowadzenie spraw z zakresu poświadczenia oświadczenia na podstawie ustawy z dnia 
  11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego.

       37. Realizowanie zadań obronnych wynikających z zakresu zadań wydziału.

 • ZAWIERCIE - CZYSTA GMINA
 • Uniwersytet Dziecięcy w Zawierciu
 • Portal mapowy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w wersji wektorowej
 • Lokale użytkowe do wynajęcia
 • Zawiercie w liczbach
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
 • Zawierciański Senior
 • Dla Dzieci i Rodziców
 • Platforma Konsultacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Zawierciu
 • Zawierciańska Karta Dużej Rodziny
 • Straż Miejska
 • System Informacji Przestyrzennej Geoinfo 6
 • Obwieszczenia
 • Fundusze Strukturalne
 • Ostrzeżenia meteorologiczne
 • Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
 • Herb i logo miasta
 • Internetowa Telewizja Zawiercie
 • Portal Kulturalne Zawiercie
 • Mapa AED w Zawierciu
 • Projekty edukacyjne

Urząd Miejski w Zawierciu
ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 32 494 12 65, fax +48 32 67 215 13
e-mail: urzad@zawiercie.eu

Portal internetowy Urzędu Miejskiego w Zawierciu. Zawiercie jest miastem leżącym w sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Niewątpliwym atutem miasta jest bliskość aglomeracji śląskiej. Wykorzystując swe położenie, Zawiercie od kilku lat wzmacnia swój wizerunek jako centrum obsługi ruchu turystycznego dla Jury, przez co przyciąga nowe inwestycje i pobudza przedsiębiorczość wśród mieszkańców Zawiercia i okolic.
Poleć stronę
Zapytanie
Facebook
Wersja mobilna