Skróty klawiszowe:

Urząd Miejski

Wydział Ochrony Środowiska

Strona główna » Urząd Miejski » Samorząd » Komórki organizacyjne UM » Wydział Ochrony Środowiska

Wydział Ochrony Środowiska - WOŚ

Naczelnik: Joanna Haręża

tel: (32) 67 222 15

pok. 213

ochronasrodowiska@zawiercie.eu

 

Do zakresu działania Wydziału Ochrony Środowiska należy w szczególności:

 1. Prowadzenie spraw z zakresu przyjmowania zgłoszeń i wydawania zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów oraz sprawy form ochrony przyrody.
 2. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasu wraz
  z pisemnym poinformowaniem właścicieli lasów o podstawie naliczenia podatku leśnego.
 3. Prowadzenie spraw z zakresu Prawa łowieckiego:
 1. współdziałanie w sprawach zagospodarowania obwodów łowieckich oraz w sprawach związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt;
 2. przyjmowanie informacji o terminie rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscu polowania zbiorowego;
 3. podawanie do publicznej wiadomości terminu rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowania zbiorowego nie później niż w terminie 5 dni od dnia otrzymania informacji;
 4. przyjmowanie od właściciela, posiadacza lub zarządcy gruntu sprzeciwu do organizowanego polowania zbiorowego wraz z uzasadnieniem i wskazaniem przez wnoszącego sprzeciw  dokładnego adresu nieruchomości, której sprzeciw dotyczy,
  a w przypadku gdyby takiego adresu nie było - numeru działki ewidencyjnej i obrębu,
  w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia; niezwłoczne powiadomienie dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego
  o wniesionym przez właściciela, posiadacza albo zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego wraz z przekazaniem sprzeciwu wraz
  z uzasadnieniem;
 5. przyjmowanie informacji o miejscu przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym;
 6. podanie niezwłocznie do publicznej wiadomości informacji o miejscu przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym oraz o sposobie udostępniania informacji zawartych w książce ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym i ich zakresie;
 7. opiniowanie rocznych planów łowieckich i przyjmowanie zatwierdzonych planów do wiadomości;

 

 1. Prowadzenie spraw z zakresu wydawania zezwoleń na uprawę maku i konopii włóknistych.
 2. Prowadzenie spraw z zakresu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 3. Prowadzenie spraw z zakresu wydawania decyzji nakazujących usunięcie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania. 
 4. Prowadzenie spraw z zakresu zmian stanu wody na gruncie ze szkodą dla gruntów sąsiednich oraz prowadzenie spraw ugody ustalającej zmiany stanu wody na gruncie, a także wyjaśnienia w zakresie gospodarki wodnej.
 5. Prowadzenie spraw z zakresu przyjmowania zgłoszeń od użytkowników urządzeń lub instalacji, której emisja nie wymaga pozwolenia w przypadku zwykłego korzystania ze środowiska przez osoby fizyczne.
 6. Prowadzenie spraw w zakresie nałożenia obowiązku na osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami, prowadzące instalację lub będące użytkownikiem urządzeń, których eksploatacja może negatywnie oddziaływać na środowisko, a z których emisja nie wymaga pozwolenia; przyjmowanie wyników pomiarów w tych sprawach.
 7. Prowadzenie spraw dotyczących wydawania decyzji w przypadkach działalności negatywnie oddziałującej na środowisko prowadzonej przez osoby fizyczne.
 8.  Przyjmowanie do wiadomości kopii zezwoleń na przywóz odpadów z zagranicy, kopii zezwoleń na wywóz odpadów za granicę oraz kopii zezwoleń wstępnych na zasadach określonych ustawą o z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów.
 9. Opiniowane zezwoleń na zbieranie odpadów lub zezwoleń na przetwarzanie odpadów na zasadach określonych ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
 10. Prowadzenie spraw z zakresu wydawania opinii dotyczących rekultywacji i zagospodarowania gruntów oraz w przedmiocie nałożenia obowiązku zdjęcia próchnicznej warstwy gleby
  z gruntów rolnych i jej wykorzystania na cele poprawy wartości użytkowej gruntów, a także przyjmowanie decyzji dotyczących wyłączenia z produkcji rolnej i leśnej gruntów niezwiązanych z działaniami gminy. 
 11. Prowadzenie spraw dotyczących zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
 12. Opiniowanie w sprawach zatwierdzenia programu gospodarowania odpadami wydobywczymi.
 13. Opracowanie gminnego programu ochrony środowiska oraz raportu z jego wykonania.
 14. Wprowadzanie i aktualizacja informacji i danych w bazie danych o ocenach oddziaływania na środowisko w zakresie prowadzonych spraw w terminie 30 dni od dnia ich wytworzenia lub wpływu do organu.
 15. Opiniowanie w sprawach udzielenia koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża kopaliny.
 16. Przyjmowanie map obszarów górniczych z rejestru obszarów górniczych. 
 17. Opiniowanie w sprawach planu ruchu zakładu górniczego, w tym także w przypadkach, gdy nie stosuje się przepisów o planach ruchu zakładu górniczego - uzgodnienia w zakresie sposobu wykonania obowiązków ochrony środowiska i likwidacji zakładu górniczego w decyzji stwierdzającej wygaśnięcie koncesji.
 18. Przyjmowanie decyzji wydawanych na podstawie działu III ustawy Prawo geologiczne 
  i górnicze.
 19. Opiniowanie w sprawach zatwierdzenia projektu robót geologicznych. 
 20. Przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze rozpoczęcia robót geologicznych.
 21. Opiniowanie w sprawach likwidacji funduszu likwidacji zakładu górniczego
 22. Prowadzenie spraw z zakresu wydawania zezwoleń na prowadzenie hodowli lub utrzymania psa rasy uznawanej za agresywną.
 23. Przyjmowanie informacji dotyczących oceny jakości wody w miejscu wykorzystywanym do kąpieli.
 24. Prowadzenie spraw z zakresu wydawania zaświadczeń na podstawie ustawy o wliczeniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy.
 25. Prowadzenie działań w zakresie podnoszenia świadomości ekologicznej wśród mieszkańców.
 26. Koordynowanie działań Komisji ds. oszacowania zakresu i wysokości szkód doznanych
  w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę w Gminie Zawiercie. 
 27. Udzielanie dotacji osobom fizycznym z budżetu gminy zgodnie z przyjętymi uchwałami na podstawie Prawa ochrony środowiska.
 28. Występowanie do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o podjęcie odpowiednich działań będących w jego kompetencji, jeżeli w wyniku kontroli stwierdzono naruszenie przepisów o ochronie środowiska lub występuje uzasadnione podejrzenie, że takie naruszenie mogło nastąpić, przekazując dokumentację sprawy.
 29. Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie. 
 30. Współpraca z jednostkami urzędu oraz instytucjami zewnętrznymi w zakresie działań oraz realizacji programów na rzecz ochrony środowiska, w tym w szczególności na rzecz ochrony przyrody, ochrony powietrza, ochrony zwierząt oraz w zakresie gospodarki wodnej.
 31. Prowadzenie spraw z zakresu opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.
 32. Prowadzenie spraw z zakresu poświadczenia oświadczenia na podstawie ustawy z dnia 
  11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego.
 33. Przygotowanie opinii: do projektu uchwały w sprawie programu ochrony powietrza mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji, do projektu uchwały w sprawie w sprawie programu ochrony powietrza mającego na celu osiągnięcie poziomów docelowych substancji w powietrzu, a także do projektu uchwały w sprawie planu działań krótkoterminowych, na zasadach i w trybie określonym Prawem ochrony środowiska.
 34. Przygotowanie corocznego sprawozdania z Programu ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego, w terminie do 30 kwietnia roku następnego za rok poprzedni.
 35. Przygotowanie opinii do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, na zasadach i w trybie określonym Prawem ochrony środowiska.
 36. Przygotowanie sprawozdań z realizacji działań zawartych w planach gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy oraz planach zarządzania ryzykiem powodziowym, obowiązujących
  w odniesieniu do obszaru Gminy Zawiercie, na zasadach i w trybie określonym Prawem wodnym, w terminie do dnia 28 lutego roku następnego za rok poprzedni.

Realizowanie zadań obronnych wynikających z zakresu zadań wydziału

 • Związek Samorządów Polskich
 • OZE
 • Rada Miejska w Zawierciu
 • Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 • Lokale użytkowe do wynajęcia
 • ZAWIERCIE - CZYSTA GMINA
 • Platforma Konsultacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Zawierciu
 • Zawierciański Senior
 • Uniwersytet Dziecięcy w Zawierciu
 • Portal mapowy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w wersji wektorowej
 • Straż Miejska
 • Zawiercie w liczbach
 • Obwieszczenia
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
 • Ostrzeżenia meteorologiczne
 • Dla Dzieci i Rodziców
 • Projekty edukacyjne
 • Geoportal 7
 • Herb i logo miasta
 • Zawierciańska Karta Dużej Rodziny
 • Fundusze Strukturalne
 • Mapa AED w Zawierciu

Urząd Miejski w Zawierciu
ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 32 494 12 65, fax +48 32 67 215 13
e-mail: urzad@zawiercie.eu

Deklaracja dostępności
Portal internetowy Urzędu Miejskiego w Zawierciu. Zawiercie jest miastem leżącym w sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Niewątpliwym atutem miasta jest bliskość aglomeracji śląskiej. Wykorzystując swe położenie, Zawiercie od kilku lat wzmacnia swój wizerunek jako centrum obsługi ruchu turystycznego dla Jury, przez co przyciąga nowe inwestycje i pobudza przedsiębiorczość wśród mieszkańców Zawiercia i okolic.
Poleć stronę
Zapytanie
Facebook
Wersja mobilna