Skróty klawiszowe:

Urząd Miejski
Dzisiaj w Zawierciu
Wkrótce

Wydział Edukacji

Strona główna » Urząd Miejski » Samorząd » Komórki organizacyjne UM » Wydział Edukacji

Wydział Edukacji - WE

Naczelnik: Tomasz Bojanek

tel: 32 67 212 39

edukacja@zawiercie.eu

Do zadań Wydziału Edukacji należy w szczególności :

1.     Realizacja zadań związanych z zakładaniem i prowadzeniem publicznych przedszkoli, w tym z oddziałami integracyjnymi i szkół podstawowych.

2.     Prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem planów sieci szkół, zakładaniem, przekształcaniem i likwidowaniem szkół podstawowych i przedszkoli.

3.     Rejestracja i ewidencja żłobków oraz klubów dziecięcych prowadzonych na terenie gminy Zawiercie.

4.     Rejestracja i ewidencji szkół oraz przedszkoli niepublicznych na podstawie wniosków złożonych przez osoby fizyczne/prawne.

5.     Prowadzenie spraw związanych z przeprowadzaniem konkursów na stanowiska dyrektorów szkół podstawowych i przedszkoli.

6.     Prowadzenie spraw kadrowych dla dyrektorów szkół i przedszkoli.

7.     Dokonywanie wspólnie z organami sprawującymi nadzór pedagogiczny oceny pracy nauczycieli pełniących funkcje kierownicze w szkołach podstawowych i przedszkolach.

8.     Wnioskowanie o przyznanie dyrektorom szkół podstawowych i przedszkoli nagród
i odznaczeń Prezydenta Miasta, Kuratora Oświaty i Ministra Edukacji Narodowej.

9.     Przygotowywanie do zatwierdzenia na dany rok szkolny arkuszy organizacji szkół podstawowych i przedszkoli.

10.  Sporządzanie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy za poprzedni rok szkolny.

11.  Analiza zasadności przyznania zgody na kształcenie specjalne, realizację nauczania indywidualnego oraz realizację zajęć rewalidacyjnych, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i innych zajęć specjalistycznych zgodnie z odrębnymi przepisami

12.  Wykonywanie czynności kontrolnych dotyczących działalności przedszkoli i szkół w zakresie warunków organizacyjnych, administracyjnych, bezpieczeństwa i higieny pracy uczniów i pracowników.

13.  Przeprowadzanie postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

14.  Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem nauczycielom dofinansowania do form dokształcania i  doskonalenia zawodowego.

15.  Prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych.

16.  Opiniowanie spraw związanych z dowożeniem uczniów niepełnosprawnych do szkół.

17.  Kontrola spełnienia obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki przez dzieci, młodzież w wieku 16-18 lat.

18.  Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o systemie informacji oświatowej.

19.  Koordynowanie wypoczynku dzieci i młodzieży w szkołach.

20.  Nadzór nad działalnością Żłobka Miejskiego w Zawierciu.

21.  Opiniowanie wniosków o dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

22.  Monitorowanie prognoz demograficznych dzieci w wieku przedszkolnym w celu zapewnienia miejsc w przedszkolach.

23.  Sporządzanie i przedkładanie do Wydziału Księgowości Budżetowej dyspozycji na środki finansowe w formie dotacji dla niepublicznych żłobków, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, szkół podstawowych, dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz dotacji dla szkół publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne/prawne inne niż JST.

24.  Przeprowadzanie planowanych i doraźnych kontroli w publicznych i niepublicznych szkołach
i przedszkolach prowadzonych przez osoby fizyczne/prawne inne niż JST w zakresie prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji.  

25.  Koordynowanie zadań związanych z udzielaniem i rozliczaniem dotacji dla niepublicznych żłobków oraz klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Zawiercie.

26.  Planowanie i rozliczanie środków budżetowych w ramach działalności Wydziału.

27. Realizowanie zadań obronnych wynikających z zakresu zadań Wydziału.

 

 • ZAWIERCIE - CZYSTA GMINA
 • Uniwersytet Dziecięcy w Zawierciu
 • Portal mapowy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w wersji wektorowej
 • Lokale użytkowe do wynajęcia
 • Zawiercie w liczbach
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
 • Zawierciański Senior
 • Dla Dzieci i Rodziców
 • Platforma Konsultacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Zawierciu
 • Zawierciańska Karta Dużej Rodziny
 • Straż Miejska
 • System Informacji Przestyrzennej Geoinfo 6
 • Obwieszczenia
 • Fundusze Strukturalne
 • Ostrzeżenia meteorologiczne
 • Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
 • Herb i logo miasta
 • Spacer po Zawierciu
 • Galeria Leszka Dutki
 • Internetowa Telewizja Zawiercie
 • Portal Kulturalne Zawiercie
 • Mapa AED w Zawierciu
 • Projekty edukacyjne

Urząd Miejski w Zawierciu
ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 32 494 12 65, fax +48 32 67 215 13
e-mail: urzad@zawiercie.eu

Portal internetowy Urzędu Miejskiego w Zawierciu. Zawiercie jest miastem leżącym w sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Niewątpliwym atutem miasta jest bliskość aglomeracji śląskiej. Wykorzystując swe położenie, Zawiercie od kilku lat wzmacnia swój wizerunek jako centrum obsługi ruchu turystycznego dla Jury, przez co przyciąga nowe inwestycje i pobudza przedsiębiorczość wśród mieszkańców Zawiercia i okolic.
Poleć stronę
Zapytanie
Facebook
Wersja mobilna