Skróty klawiszowe:

Urząd Miejski
Dzisiaj w Zawierciu
Wkrótce

Wydział Edukacji

Strona główna » Urząd Miejski » Samorząd » Komórki organizacyjne UM » Wydział Edukacji

Wydział Edukacji - WE

Naczelnik: Tomasz Bojanek

tel: 32 67 212 39

edukacja@zawiercie.eu

Do zakresu działania Wydziału Edukacji należy w szczególności :

 1. Realizacja zadań związanych z zakładaniem i prowadzeniem publicznych przedszkoli, w tym  z oddziałami integracyjnymi i szkół podstawowych.
 2. Prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem planów sieci szkół, zakładaniem, przekształcaniem i likwidowaniem szkół podstawowych i przedszkoli. 
 3. Rejestracja i ewidencja żłobków oraz klubów dziecięcych prowadzonych na terenie gminy Zawiercie.
 4. Rejestracja i ewidencji szkół oraz przedszkoli niepublicznych na podstawie wniosków złożonych przez osoby fizyczne/prawne.
 5. Prowadzenie spraw związanych z przeprowadzaniem konkursów na stanowiska dyrektorów szkół podstawowych i przedszkoli. 
 6. Prowadzenie spraw kadrowych dla dyrektorów szkół i przedszkoli.
 7. Dokonywanie wspólnie z organami sprawującymi nadzór pedagogiczny oceny pracy nauczycieli pełniących funkcje kierownicze w szkołach podstawowych i przedszkolach.
 8. Wnioskowanie o przyznanie dyrektorom szkół podstawowych i przedszkoli nagród i odznaczeń Prezydenta Miasta, Kuratora Oświaty i Ministra Edukacji Narodowej. 
 9. Przygotowywanie do zatwierdzenia na dany rok szkolny arkuszy organizacji szkół podstawowych i przedszkoli. 
 10. Sporządzanie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy za poprzedni rok szkolny.
 11. Analiza zasadności przyznania zgody na kształcenie specjalne, realizację nauczania indywidualnego oraz realizację zajęć rewalidacyjnych, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i innych zajęć specjalistycznych zgodnie z odrębnymi przepisami
 12. Wykonywanie czynności kontrolnych dotyczących działalności  przedszkoli i szkół w zakresie warunków organizacyjnych,  administracyjnych, bezpieczeństwa i higieny pracy uczniów 
  i pracowników.
 13. Przeprowadzanie postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 14. Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem nauczycielom dofinansowania do form dokształcania i  doskonalenia zawodowego.
 15. Prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych. 
 16. Opiniowanie spraw związanych z dowożeniem uczniów niepełnosprawnych do szkół.
 17. Kontrola spełnienia obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki przez dzieci, młodzież w wieku 16-18 lat.
 18. Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o systemie informacji oświatowej.
 19. Nadzór nad działalnością Żłobka Miejskiego w Zawierciu.
 20. Rozliczenie finansowe między jednostkami samorządu terytorialnego dotyczące dotacji przedszkolnej.
 21. Realizacja spraw związanych z transportem organizowanym przez Gminę dla dzieci i uczniów niepełnosprawnych realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązek szkolny i obowiązek nauki.
 22. Opiniowanie wniosków o dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.
 23. Monitorowanie prognoz demograficznych dzieci w wieku przedszkolnym w celu zapewnienia miejsc w przedszkolach.
 24. Sporządzanie i przedkładanie do Wydziału Księgowości Budżetowej dyspozycji na środki finansowe w formie dotacji dla niepublicznych żłobków, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, szkół podstawowych, dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz dotacji dla szkół publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne/prawne inne niż JST.
 25. Przeprowadzanie planowanych i doraźnych kontroli w publicznych i niepublicznych szkołach 
  i przedszkolach prowadzonych przez osoby fizyczne/prawne inne niż JST w zakresie prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji.  
 26. Koordynowanie zadań związanych z udzielaniem i rozliczaniem dotacji dla niepublicznych żłobków oraz klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Zawiercie.
 27. Planowanie i rozliczanie środków budżetowych w ramach działalności Wydziału. Realizowanie zadań obronnych wynikających z zakresu zadań Wydziału.
 • Związek Samorządów Polskich
 • OZE
 • Rada Miejska w Zawierciu
 • Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 • Lokale użytkowe do wynajęcia
 • ZAWIERCIE - CZYSTA GMINA
 • Platforma Konsultacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Zawierciu
 • Uniwersytet Dziecięcy w Zawierciu
 • Zawierciański Senior
 • Portal mapowy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w wersji wektorowej
 • Straż Miejska
 • Zawiercie w liczbach
 • Obwieszczenia
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
 • Ostrzeżenia meteorologiczne
 • Dla Dzieci i Rodziców
 • Projekty edukacyjne
 • Geoportal 7
 • Herb i logo miasta
 • Zawierciańska Karta Dużej Rodziny
 • Fundusze Strukturalne
 • Mapa AED w Zawierciu

Urząd Miejski w Zawierciu
ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 32 494 12 65, fax +48 32 67 215 13
e-mail: urzad@zawiercie.eu

Deklaracja dostępności
Portal internetowy Urzędu Miejskiego w Zawierciu. Zawiercie jest miastem leżącym w sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Niewątpliwym atutem miasta jest bliskość aglomeracji śląskiej. Wykorzystując swe położenie, Zawiercie od kilku lat wzmacnia swój wizerunek jako centrum obsługi ruchu turystycznego dla Jury, przez co przyciąga nowe inwestycje i pobudza przedsiębiorczość wśród mieszkańców Zawiercia i okolic.
Poleć stronę
Zapytanie
Facebook
Wersja mobilna