Skróty klawiszowe:

Urząd Miejski

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Strona główna » Urząd Miejski » Samorząd » Komórki organizacyjne UM » Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - ZK

Naczelnik: Anita Czajkowska - Łukasik

tel: 32 49 41 247 wew. 303

pokój nr 215

Do zakresu działania Biura Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych należy w szczególności:

 1. Przygotowanie i kierowanie formacjami obrony cywilnej.
 2. Przygotowanie i kierowanie działaniami Systemu Wykrywania i Alarmowania oraz Systemu Wczesnego Ostrzegania.
 3. Opracowanie oraz bieżąca aktualizacja Planu Obrony Cywilnej miasta Zawiercia.
 4. Organizowanie i prowadzenie szkoleń dla formacji obrony cywilnej i ludności w zakresie powszechnej samoobrony.
 5. Przygotowanie i prowadzenie procesu ewakuacji ludności.
 6. Współdziałanie w zakresie zapobiegania, zwalczania i usuwania skutków klęsk żywiołowych 
  i innych nadzwyczajnych zagrożeń.
 7. Ustalanie i nadzorowanie wykonania zadań w zakresie obrony cywilnej w stosunku do instytucji  i podmiotów gospodarczych działających na terenie miasta.
 8. Planowanie świadczeń osobistych i rzeczowych na potrzeby obronności, obrony cywilnej
   i w celu zwalczania klęsk żywiołowych.
 9. Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony.
 10. Planowanie i realizacja zaopatrzenia w sprzęt obrony cywilnej.
 11. Opiniowanie Planu zagospodarowania przestrzennego i infrastruktury technicznej pod kątem wymogów obrony cywilnej.
 12. Opracowywanie oraz bieżąca aktualizacja baz danych na potrzeby planowania cywilnego, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej.
 13. Wykonywanie zadań planistyczno-operacyjnych dla Prezydenta Miasta w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń.
 14. Zapewnienie warunków do koordynacji działań w zakresie wystąpienia zdarzeń noszących znamiona kryzysu.
 15. Planowanie potrzeb w zakresie budowli ochronnych, prowadzenie ewidencji obiektów oraz urządzeń specjalnych.
 16. Koordynowanie zadań w zakresie ochrony dóbr kultury.
 17. Opracowanie oraz bieżąca aktualizacja Planu Zarządzania Kryzysowego miasta Zawiercia.
 18. Obsługa kancelaryjno-biurowa Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
 19. Współdziałanie z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego.
 20. Planowanie i realizacja szkolenia obronnego.
 21. Opracowywanie oraz bieżąca aktualizacja planów operacyjnych związanych
  z przygotowaniami obronnymi państwa.
 22. Opracowanie oraz bieżąca aktualizacja dokumentacji związanej z funkcjonowaniem Głównego Stanowiska Kierowania oraz Zastępczego Miejsca Pracy.
 23. Opracowanie oraz bieżąca aktualizacja dokumentacji związanej z funkcjonowaniem Systemu Stałego Dyżuru Prezydenta Miasta.
 24. Koordynowanie działalności wydziałów Urzędu Miejskiego oraz jednostek podległych 
  i nadzorowanych w zakresie realizacji spraw obronnych.
 25. Współdziałanie z organizacjami społecznymi w przygotowywaniu i wykonywaniu przedsięwzięć na rzecz ochrony mieszkańców miasta.
 26. Prowadzenie Kancelarii Informacji Niejawnych Urzędu Miejskiego.
 27. Prowadzenie rejestracji osób podlegających kwalifikacji oraz udział w pracy Powiatowej Komisji Kwalifikacyjnej.
 28. Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących służby wojskowej.
 29. Opracowywanie oraz bieżąca aktualizacja dokumentacji Akcji Kurierskiej i szkolenie kurierów.
 30. Udział w treningach Akcji Kurierskiej organizowanych przez Śląski Urząd Wojewódzki.
 31. Koordynowanie spraw związanych z masowymi imprezami sportowymi, kulturalnymi odbywającymi się na terenie gminy Zawiercie.
 32. Przyjmowanie zgłoszeń masowej imprezy sportowej, artystycznej lub rozrywkowej oraz wydawanie decyzji zezwalającej na odbycie się w/w imprez.
 33. Prowadzenie działań na rzecz poprawy jakości powietrza.
 34. Realizowanie zadań obronnych wynikających z zakresu zadań wydziału.
 • Związek Samorządów Polskich
 • OZE
 • Rada Miejska w Zawierciu
 • Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 • Lokale użytkowe do wynajęcia
 • ZAWIERCIE - CZYSTA GMINA
 • Platforma Konsultacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Zawierciu
 • Zawierciański Senior
 • Uniwersytet Dziecięcy w Zawierciu
 • Portal mapowy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w wersji wektorowej
 • Straż Miejska
 • Zawiercie w liczbach
 • Obwieszczenia
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
 • Ostrzeżenia meteorologiczne
 • Dla Dzieci i Rodziców
 • Projekty edukacyjne
 • Geoportal 7
 • Herb i logo miasta
 • Zawierciańska Karta Dużej Rodziny
 • Fundusze Strukturalne
 • Mapa AED w Zawierciu

Urząd Miejski w Zawierciu
ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 32 494 12 65, fax +48 32 67 215 13
e-mail: urzad@zawiercie.eu

Deklaracja dostępności
Portal internetowy Urzędu Miejskiego w Zawierciu. Zawiercie jest miastem leżącym w sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Niewątpliwym atutem miasta jest bliskość aglomeracji śląskiej. Wykorzystując swe położenie, Zawiercie od kilku lat wzmacnia swój wizerunek jako centrum obsługi ruchu turystycznego dla Jury, przez co przyciąga nowe inwestycje i pobudza przedsiębiorczość wśród mieszkańców Zawiercia i okolic.
Poleć stronę
Zapytanie
Facebook
Wersja mobilna