Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Urząd Miejski

Poradnik Interesanta

Wydział Ochrony Środowiska

Wydawanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Wydawanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Wydawanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Wydział / Referat załatwiający sprawę:

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Miejskiej  

Do kogo adresowana jest procedura:

Przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Zawiercie

Forma załatwienia sprawy:

Decyzja administracyjna – zezwolenie na prowadzenia działalności w zakresie prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Zawiercie

Wymagane dokumenty (załączniki):

Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części wraz z załącznikami:
1.    Zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne z klauzulą następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia."
2. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis Krajowego Rejestru Sądowego potwierdzające działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt/ w zakresie prowadzenia grzebowisk i/lub spalarni zwłok zwierzęcych
i ich części*.
3. Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości na której ma być prowadzona działalność.
4. Umowa o stałej współpracy z weterynarzem potwierdzająca gotowość świadczenia usług weterynaryjnych w schronisku*.
5.    Umowa o świadczeniu usług, jeżeli były świadczone przez przedsiębiorcę w innej gminie przed złożeniem wniosku o wydanie zezwolenie.
6. Stosowne zezwolenia i dokumenty wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) i/lub  ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku  o odpadach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.) i/lub ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.).
7.    Zaświadczenia o ukończeniu szkoleń lub kursów potwierdzające znajomość problematyki z zakresu postępowania ze zwierzętami oraz przepisów o ochronie zwierząt, przez kadrę pracowniczą wnioskodawcy.

Uwagi:
*) – w zależności od rodzaju zezwolenia
Wymagania jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części zostały określone w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XLI/591/09 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 5 lutego 2010 roku Nr 18, poz. 291 i 294).

Opłaty:

1) Opłata od wydania zezwolenia na wykonywanie działalności gospodarczej - 616,00 zł.
2) Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej),

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać w kasach Urzędu Miejskiego lub przelewem na konto:
Bank PEKAO SA 95 1240 2975 1111 0010 4312 8173

Termin załatwienia sprawy:

Bez zbędnej zwłoki, w przypadku sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania; nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Pokój, w którym można uzyskać informacje:

Pokój 203 (II piętro)

Telefon, e-mail:

telefon: 32 67 222 15
e-mail: ochronasrodowiska@zawiercie.eu

Formularz wniosku (druk do pobrania):

Załącznik - wzór wniosku

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.).
- Uchwała Rady Miejskiej w Zawierciu nr XLI/591/09 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 5.02.2010 r. Nr 18 poz. 291).
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827)
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.)

Tryb odwołania:

Zgodnie z art. 127 §1 i art. 129 §1 i §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie, Al. Niepodległości 20/22, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Zawiercie.

Informacje o zastosowaniu:

Prowadzenie działalności w zakresie prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

Uwagi:

WNIOSEK NA WYDAWANIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE PROWADZENIA SCHRONISK DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT A TAKŻE GRZEBOWISK I SPALARNI ZWŁOK ZWIERZĘCYCH I ICH CZĘŚCI NALEŻY SKŁADAĆ W BIURZE OBSŁUGI INTERESANTA URZĘDU MIEJSKIEGO (PARTER)

 

Aktualizacja: 13.02.2017 r.

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.