Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Urząd Miejski

Poradnik Interesanta

Wydział Ochrony Środowiska

Wydawanie zaświadczenia o okresach pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy

Wydawanie zaświadczenia o okresach pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy

Wydział / Referat załatwiający sprawę:
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA
 
Do kogo adresowana jest procedura:
Osoby ubiegające się o wliczenie do pracowniczego stażu pracy okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym:
- prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego lub pracy w takim gospodarstwie, prowadzonym przez współmałżonka,
- pracy przypadające przed dniem 1 stycznia 1983 r. okresy pracy po ukończeniu 16 roku życia w gospodarstwie rolnym prowadzonym przez rodziców lub teściów, poprzedzające objęcie tego gospodarstwa i rozpoczęcie jego prowadzenia osobiście lub wraz ze współmałżonkiem,
- pracy przypadające po dniu 31 grudnia 1982 r. okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym w charakterze domownika w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin.
 
Forma załatwienia sprawy:
Zaświadczenie.
 
Na wniosek zainteresowanej osoby właściwy urząd gminy jest obowiązany stwierdzić, okresy jej pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym, wydając stosowne zaświadczenie w celu przedłożenia w zakładzie pracy.
Jeżeli organ, nie dysponuje dokumentami uzasadniającymi wydanie zaświadczenia o pracy zainteresowanej osoby
w indywidualnym gospodarstwie rolnym, zawiadamia ją o tej okoliczności na piśmie.
W wypadku, jeżeli organ nie dysponuje dokumentami uzasadniającymi wydanie zaświadczenia okresy pracy
w indywidualnym gospodarstwie rolnym mogą być udowodnione zeznaniami co najmniej dwóch świadków zamieszkujących w tym czasie na terenie, na którym jest położone to gospodarstwo rolne.
 
Wymagane dokumenty (załączniki):
Pismo o wydanie zaświadczenia.
 
Opłaty:
 
Termin załatwienia sprawy:
Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni.
 
Pokój, w którym można uzyskać informacje:
Biuro Obsługi Interesanta – hol Urzędu
Pokój 213 (II piętro)
 
Telefon, e-mail:
tel.: 32 494 1273, tel.: 32 67 222 15
e-mail: ochronasrodowiska@zawiercie.eu
 
Formularz wniosku (druk do pobrania): -
 
Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy (Dz. U. Nr 54, poz. 310).
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.).

Tryb odwołania: -
 
Informacje o zastosowaniu:
Wliczenie okresu pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy.
 
Klauzula informacyjna wydawania zaświadczeń o okresach pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy WOŚ.221
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), zwanego dalej RODO, informuję, iż:
1) Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Zawiercie – Anna Nemś, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie.
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Michał Furgacz, e-mail: m.furgacz@zawiercie.eu, tel. 32 494 12 00.
3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku  prawnego ciążącego na administratorze oraz w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym na podstawie art. 6 ust 1 lit. c) i e) RODO w celu wydawania zaświadczeń o okresach pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych na podstawie art. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 1990 r. o wyliczeniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy (Dz. U. 1990 r. Nr 54 poz. 310).
4) Odbiorcami danych osobowych będą pracownicy Urzędu Miejskiego w Zawierciu oraz organy władzy publicznej.
5) Dokumenty zawierające dane osobowe przechowywane są zgodnie z kategorią archiwalną - BE50.
6) Istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
7) Istnieje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8) Dane pozyskiwane są zgodnie z wymogiem ustawowym a osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania.
 
Uwagi:
DOKUMENT NALEŻY SKŁADAĆ W BIURZE OBSŁUGI INTERESANTA URZĘDU MIEJSKIEGO (PARTER).
 
Aktualizacja:                                                   
                                                

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

wyszukaj

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.