Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Urząd Miejski

Poradnik Interesanta

Wydział Spraw Obywatelskich

Ewidencja Ludności

8. Wydawanie zaświadczeń z rejestru mieszkańców lub rejestru PESEL

8. Wydawanie zaświadczeń z rejestru mieszkańców lub rejestru PESEL

 Wydział / Referat załatwiający sprawę:

 

Wydział Spraw Obywatelskich

 

Do kogo adresowana jest procedura:

 

Do osoby zainteresowanej otrzymaniem zaświadczenia potwierdzającego dane  z rejestru mieszkańców lub rejestru PESEL.

 

Forma załatwienia sprawy:

Na pisemny wniosek osoby zainteresowanej urząd gminy wydaje zaświadczenie z rejestru mieszkańców lub rejestru PESEL dotyczące tej osoby.

Istnieją dwie możliwości uzyskania zaświadczenia z rejestru mieszkańców lub rejestru PESEL:

wniosek można złożyć w Urzędzie Miejskim lub przez Internet. Wniosek o wydanie zaświadczenia
z rejestru mieszkańców lub rejestru PESEL można  złożyć osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwa można udzielić wyłącznie na piśmie. W przypadku składania wniosku przez Internet należy udzielić pełnomocnictwa podpisanego elektronicznie.

 

Wymagane dokumenty (załączniki):

 • wypełniony formularz wniosku.
 • dowód wniesienia opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia.
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (oryginał do wglądu - w przypadku uzyskiwania informacji o ilości osób zameldowanych lub braku zameldowania osób  w lokalu).
 • dowód osobisty lub paszport (do wglądu).
 • pisemne pełnomocnictwo  (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika).

 

Opłaty:

 • 17,00 zł – opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia – opłaty można dokonać w kasie Urzędu Miejskiego  (parter) lub na konto Bank Pekao SA 34 1240 6292 1111 0011 0500 3617.
 • 17,00 zł – opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika).
 • Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego  małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu.

 

Termin załatwienia sprawy:

Wydanie Zaświadczenia lub Postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia następuje w ciągu 7 dni od złożenia kompletnego wniosku.

 

Pokój, w którym można uzyskać informacje:

W Biurze Obsługi Interesanta w holu głównym Urzędu Miejskiego  (parter)

Pokój nr 7 (parter)

 

Telefon, e-mail:

Tel. 32 67 216 61 do 63  wew. 115 lub 116, 32 67 004 98, 032 494 12 14

Email:ewidencja@zawiercie.eu

 

Formularz wniosku (druk do pobrania)

 Druk „ Wniosku o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu, wymeldowaniu”.

 Druk „ Wniosku o wydanie zaświadczenia o ilości lub  o braku osób zameldowanych w lokalu, budynku”.

 

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.).
 • ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2021, poz. 510 z późn. zm.).
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. 2021 r., poz. 1923 z późn. zm).
 • ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r., poz. 670).

 

Tryb odwołania:

Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia wnosi się do Wojewody Śląskiego
w terminie 7 dni od dnia otrzymania rozstrzygnięcia, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Zawiercie.

Wniesienie zażalenia jest wolne od opłat.

 

Informacje o zastosowaniu:

Wydanie zaświadczenia z Rejestru Mieszkańców:
Organ gminy prowadzący rejestr mieszkańców wydaje zaświadczenie na wniosek zainteresowanej osoby złożony na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem lub w postaci elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

 

Wydanie zaświadczenia z rejestru PESEL:
Dowolny organ gminy wydaje zaświadczenie na wniosek zainteresowanej osoby złożony na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem lub w postaci elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

W sytuacji składania wniosku w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym, dostarczenie dokumentu tożsamości do wglądu nie jest wymagane.

 • wniosek składa się osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub ważnego paszportu.
 • wniosek można złożyć w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

 

Uwagi:

Wniosek  wyżej wymieniony można również pobrać oraz złożyć w Biurze Obsługi Interesanta w holu głównym Urzędu  Miejskiego  (parter) lub w pokoju nr 7 (parter).

Rozpatrzony wniosek może być przesłany pocztą pod wskazany adres lub odebrany w pokoju nr 7.

Dane osoby zmarłej niezbędne do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia uzyskuje się bezpłatnie po złożeniu wniosku o udostępnienie danych.

 

Godziny urzędowania :        

Poniedziałek:      800 - 1800

Wtorek – Piątek: 700 - 1500  

                              

Kasy

Kasa czynna:

Poniedziałek        8 15  – 15 00      przerwa     10 00  – 10 15

Wtorek – Piątek   7 15  – 14 00     przerwa      12 30  – 12 45                                                                                                                                 

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.