Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Urząd Miejski

Poradnik Interesanta

Wydział Spraw Obywatelskich

Dowody Osobiste

Wydawanie dowodów osobistych

Wydawanie dowodów osobistych

 

Wydział / Referat załatwiający sprawę:

 

Wydział Spraw Obywatelskich

 

Do kogo adresowana jest procedura:

- Osoby będącej obywatelem polskim

 

- Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście w organie dowolnej gminy na

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

- Wniosek o wydanie dowodu osobistego w formie dokumentu elektronicznego składa się

w drodze przekazania do siedziby organu dowolnej gminy wniosku w postaci elektronicznej,

opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym

profilem zaufanym ePUAP.

- W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną

zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego wniosek składa

rodzic, opiekun prawny lub kurator.

- Do złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego wymagana jest obecność osoby, której

wniosek dotyczy. Wyjątek stanowią dzieci, które nie ukończyły 5 roku życia.

- Osoba obowiązana do posiadania dowodu osobistego może złożyć wniosek nie wcześniej

niż 30 dni przed datą 18 urodzin.

- W przypadku niemożności złożenia wniosku o wydanie dowodu z powodu choroby,

niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, wnioskodawca zawiadamia o

tym organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, chyba, że

okoliczności nie pozwalają na przyjęcie tego wniosku.

 

Dowód osobisty odbiera się osobiście w organie gminy , w którym został złożony wniosek.

Dowód osobisty dla osoby niepełnoletniej odbiera:

do 13 roku życia jeden z rodziców lub opiekun prawny,

13 – 18 lat odbiera małoletni, a dla osoby ubezwłasnowolnionej odbiera opiekun prawny.

Forma załatwienia sprawy:

Wydanie dowodu osobistego

Wymagane dokumenty (załączniki):

 

- Dotychczasowy dowód osobisty lub paszport

- Kolorowa fotografia osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego o wymiarach 35×45

mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny

kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby

twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i

przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami

patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem

twarzy i zamkniętymi ustami.

Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może dołączyć do wniosku

fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku do

wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności.

Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do

do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni

widoczny. W takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do

wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.

W uzasadnionych przypadkach organ gminy może wydać dowód osobisty na wniosek, do

którego została dołączona fotografia przedstawiająca osobę z zamkniętymi oczami, innym

niż naturalny wyrazem twarzy lub z otwartymi ustami.

- W przypadku elektronicznego składania wniosku plik zawierający fotografię o wymiarach co

najmniej 492x633 pikseli i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB. Do wniosku składanego

w postaci elektronicznej załącza się odwzorowanie cyfrowe orzeczenia lub zaświadczenia albo

zawierający orzeczenie lub zaświadczenie dokument elektroniczny opatrzony bezpiecznym

podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu

lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Jeżeli do wniosku składanego w postaci elektronicznej załączono odwzorowanie cyfrowe

Orzeczenia lub zaświadczenia, jego oryginał składa się przy odbiorze dowodu osobistego.

 

Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

 

 

Opłaty:

 

Brak

 

Termin załatwienia sprawy:

Do 30 dni od dnia złożenia wniosku

Pokój, w którym można uzyskać informacje:

W Biurze Obsługi Interesantów w holu głównym Urzędu Miejskiego – parter

Pokój nr 5 - parter

Telefon, e-mail:

Tel. 32 67 216 61 wew. 117 lub 324941215, 32 49 412 98 e-mail: dowody@zawiercie.eu

Formularz wniosku (druk do pobrania)

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 653 z późń. zm.).
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2020 r. poz. 31).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego (Dz. U. z 2019 r. poz. 400).

 

Tryb odwołania:

Od decyzji odmawiającej wydania dowodu osobistego przysługuje odwołanie do Wojewody Śląskiego

Informacje o zastosowaniu:

-

Uwagi:

Od 4 marca 2019 roku jest wydawany e-dowód to dowód osobisty z warstwą elektroniczną.

Wnioski o wydanie dowodu osobistego można również pobrać w Biurze Obsługi Interesanta w holu głównym Urzędu Miasta – parter lub w pokoju nr 5 parter, natomiast złożyć w pokoju nr 5 lub przesłać w postaci elektronicznej, opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Wydanie nowego dowodu osobistego następuje w przypadku:

- upływu terminu ważności dowodu osobistego;

- zmiany danych zawartych w warstwie graficznej dowodu osobistego, z wyjątkiem zmiany nazwy

organu wydającego;

- zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego w stosunku do wizerunku twarzy

zamieszczonego w dowodzie osobistym w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację

jego posiadacza;

- żądania wymiany na dowód osobisty z warstwą elektroniczną;

- utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego;

- przekazania do organu gminy lub do placówki konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej przez osobę

trzecią znalezionego dowodu osobistego;

Godziny urzędowania :

Poniedziałek 8.00 – 16.00

Wtorek – Piątek 7.00 – 15.00

 

Aktualizacja: 28.02.2020 r.

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.