Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Urząd Miejski

Poradnik Interesanta

Wydział Spraw Obywatelskich

Dowody Osobiste

Wydawanie dowodów osobistych

Wydawanie dowodów osobistych

 

Wydział / Referat załatwiający sprawę:

 

Wydział Spraw Obywatelskich

 

Do kogo adresowana jest procedura:

- Osoby będącej obywatelem polskim

 

- Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście w organie dowolnej gminy na

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

- Wniosek o wydanie dowodu osobistego dla osób, które nie ukończyły 12. roku życia można złożyć, 

także w formie dokumentu elektronicznego w drodze przekazania do siedziby organu dowolnej

gminy wniosku w postaci elektronicznej, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym

lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

- W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną

zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego wniosek składa

rodzic, opiekun prawny lub kurator.

- Do złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego wymagana jest obecność osoby, której

wniosek dotyczy. Wyjątek stanowią dzieci, które nie ukończyły 5 roku życia.

- Osoba obowiązana do posiadania dowodu osobistego może złożyć wniosek nie wcześniej

niż 30 dni przed datą 18 urodzin.

- W przypadku niemożności złożenia wniosku o wydanie dowodu z powodu choroby,

niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, wnioskodawca zawiadamia

o tym organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, chyba, że

okoliczności nie pozwalają na przyjęcie tego wniosku.

- Podczas składania wniosku o wydanie dowodu osobistego pobiera się odciski palców od osoby

ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, z wyłączeniem osoby:

a.   która nie ukończyła 12. roku życia

b.  od której chwilowo fizycznie nie jest możliwe pobranie odcisków któregokolwiek z palców

     (wówczas dowód wydaje się na 12 miesięcy).

c.  od której pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe.

 

Dowód osobisty odbiera się osobiście w organie gminy , w którym został złożony wniosek.

Dowód osobisty dla osoby niepełnoletniej odbiera:

do 12. roku życia jeden z rodziców lub opiekun prawny,

12 – 18 lat odbiera małoletni, a dla osoby ubezwłasnowolnionej odbiera opiekun prawny.

Forma załatwienia sprawy:

Wydanie dowodu osobistego

Wymagane dokumenty (załączniki):

 

- Dotychczasowy dowód osobisty lub paszport

- Kolorowa fotografia osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego o wymiarach 35×45

mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny

kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby

twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice z widocznymi

brwiami i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej z zachowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia

głowy i okularów z ciemnymi szkłami patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami,

z naturalnym wyrazem twarzy, zamkniętymi ustami i odzwierciedlającą w sposób niebudzący

uzasadnionych wątpliwości wizerunek twarzy osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego.

Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może dołączyć do wniosku

fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku do

wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności.

Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do

do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni

widoczny. W takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do

wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.

W uzasadnionych przypadkach organ gminy może wydać dowód osobisty na wniosek, do

którego została dołączona fotografia przedstawiająca osobę z zamkniętymi oczami, innym

niż naturalny wyrazem twarzy lub z otwartymi ustami.

- W przypadku elektronicznego składania wniosku dla osoby, która nie ukończyła 12. roku życia

plik zawierający fotografię o wymiarach co najmniej 492x633 pikseli i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB.

Do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się odwzorowanie cyfrowe orzeczenia

lub zaświadczenia albo zawierający orzeczenie czy zaświadczenie dokument elektroniczny opatrzony

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu

lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Jeżeli do wniosku składanego w postaci

 elektronicznej załączono odwzorowanie cyfrowe orzeczenia lub zaświadczenia, jego oryginał

składa się przy odbiorze dowodu osobistego.

Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

 

 

Opłaty:

 

Brak

 

Termin załatwienia sprawy:

Do 30 dni od dnia złożenia wniosku

Pokój, w którym można uzyskać informacje:

W Biurze Obsługi Interesantów w holu głównym Urzędu Miejskiego

Pokój nr 5 - parter

Telefon, e-mail:

Tel. 32 67 216 61 wew. 117 lub 324941215, 32 49 412 98 e-mail: dowody@zawiercie.eu

Formularz wniosku (druk do pobrania)

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 816 z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2021 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania     i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z dnia 14 października 2021 r. poz. 1865).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego        (Dz. U. z 2019 r. poz. 400).

 

Tryb odwołania:

Od decyzji odmawiającej wydania dowodu osobistego przysługuje odwołanie do Wojewody Śląskiego

Informacje o zastosowaniu:

-

Uwagi:

Od 4 marca 2019 roku jest wydawany e-dowód to dowód osobisty z warstwą elektroniczną.

Wnioski o wydanie dowodu osobistego można również pobrać w Biurze Obsługi Interesanta w holu głównym Urzędu Miasta – parter                       lub w pokoju nr 5 parter, natomiast złożyć w pokoju nr 5.

Wydanie nowego dowodu osobistego następuje w przypadku:

- upływu terminu ważności dowodu osobistego;

- zmiany danych zawartych w warstwie graficznej dowodu osobistego, z wyjątkiem zmiany nazwy organu wydającego

oraz zmiany nazwy miejsca urodzenia;;

- zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego w stosunku do wizerunku twarzy zamieszczonego

 w dowodzie osobistym w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza;

- żądania wymiany dowodu osobistego:

a)  na dowód osobisty z warstwą elektroniczną,

b)  którego warstwa elektroniczna nie zawiera odcisków palców.

- utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza,

- przekazania do organu gminy lub do placówki konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej przez osobę

trzecią znalezionego dowodu osobistego;

- uprawdopodobnienia przez posiadacza dowodu osobistego podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania jego

danych osobowych, w tym srii i numeru dowodu osobistego.

Godziny urzędowania :

Poniedziałek 8.00 – 18.00

Wtorek – Piątek 7.00 – 15.00

 

Aktualizacja: 28.02.2020 r.

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.