Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Urząd Miejski

Poradnik Interesanta

Wydział Spraw Obywatelskich

Ewidencja Ludności

Wpisanie wyborcy do stałego rejestru wyborców

Wpisanie wyborcy do stałego rejestru wyborców

Wydział / Referat załatwiający sprawę:

Wydział Spraw Obywatelskich

Do kogo adresowana jest procedura:

Osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego lub opuszcza miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego czasu pobytu.

Forma załatwienia sprawy:

Dokonanie wpisu w rejestrze mieszkańców

Wymagane dokumenty (załączniki):

  • wypełniony formularz „Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego” lub „Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego”

  • dokument potwierdzający tożsamość

Opłaty:

- Nie podlega opłacie

Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie

Pokój, w którym można uzyskać informacje:

W Biurze Obsługi Interesanta w holu głównym Urzędu Miejskiego – parter

Pokój nr 7 – parter

Telefon, e-mail:

Tel. 32 67 216 61 do 63 wew. 115 lub 116, 32 67 004 98, 032 494 12 14

Email:ewidencja@zawiercie.eu

Formularz wniosku (druk do pobrania)

Druk „ Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego” lub „Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego”

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności ( tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz 1382 z późn.zm.)

Tryb odwołania:

Nie dotyczy

Informacje o zastosowaniu:

  • Obywatel polski dokonuje wymeldowania z miejsca pobytu stałego albo z miejsca pobytu

czasowego:

- w formie pisemnej na formularzu w organie gminy właściwym dla dotychczasowego miejsca pobytu,
przedstawiając do wglądu dowód osobisty lub paszport, albo

- w formie dokumentu elektronicznego na formularzu opatrzonym bezpiecznym podpisem

elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem

potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. umożliwiającym wprowadzenie danych do systemu

teleinformatycznego organu gminy.

  • Obywatel polski może wymeldować się z miejsca pobytu stałego lub czasowego dokonując zameldowania w nowym miejscu pobytu.

  • cudzoziemiec dokonujący zameldowania się na pobyt czasowy przedstawia wizę, a w przypadku gdy wjazd cudzoziemca nastąpił na podstawie umowy przewidującej zniesienie lub ograniczenie obowiązku posiadania wizy albo cudzoziemiec przebywa na terytorium RP na podstawie art. 108 ust.1 pkt 2 lub art. 206 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz 2094 z późn. zm.) lub na podstawie umieszczonego w dokumencie podróży odcisku stempla, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej – dokument podróży, tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca, kartę pobytu, dokument „zgoda na pobyt tolerowany” albo zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w RP, udzieleniu w RP ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo zgody na pobyt tolerowany

  • cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej dokonujący zameldowania na pobyt czasowy, przedstawia ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo, a członek jego rodziny niebędący obywatelem państwa członkowskiego UE, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub  obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej – ważny dokument podróży oraz ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela UE lub ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela UE.

Uwagi:

Druk wyżej wymieniony można również pobrać w Biurze Obsługi Interesanta w holu głównym Urzędu Miejskiego – parter lub w pokoju nr  7- parter

Godziny urzędowania :

Poniedziałek: 8.00 – 16.00

Wtorek – Piątek: 7.00 – 15.00

 

Aktualizacja: 12.04.2019 r.

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.