Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Urząd Miejski

Poradnik Interesanta

Wydział Spraw Obywatelskich

Ewidencja Ludności

12. Wpisanie wyborcy do stałego rejestru wyborców

12. Wpisanie wyborcy do stałego rejestru wyborców

Wydział / Referat załatwiający sprawę:

 

Wydział Spraw Obywatelskich

 

Do kogo adresowana jest procedura:

 • do wyborców stale zamieszkałych w gminie Zawiercie bez zameldowania na pobyt stały,
 • do wyborców nigdzie nie zamieszkałych, stale przebywających w Zawierciu,
 • do wyborców stale zamieszkałych w Zawierciu pod innym adresem niż ich adres zameldowania na pobyt stały w Zawierciu.

 

Forma załatwienia sprawy:

Decyzja o wpisaniu lub odmowie wpisania do stałego rejestru wyborców.

 

Wymagane dokumenty (załączniki):

 • wniosek o wpisanie do stałego rejestru wyborców.
 • pisemna deklaracja zawierająca informacje niezbędne do wpisania do stałego rejestru wyborców.
 • kserokopia ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy.

 

Opłaty:

Nie podlega opłacie.

 

Termin załatwienia sprawy:

Decyzja o wpisaniu osoby do rejestru wyborców lub decyzja o odmowie wpisania osoby do rejestru wyborców wydawana  jest w ciągu 5 dni od daty złożenia wniosku.

 

Pokój, w którym można uzyskać informacje:

w Biurze Obsługi Interesantów w holu głównym Urzędu Miasta (parter)

Pokój nr 7 (parter)

 

Telefon, e-mail:

tel. 32 672 16 61 wew. 115 lub 116, 32 670 04 98, 32 494 12 14

email: ewidencja@zawiercie.eu

 

Formularz wniosku (druk do pobrania)

 • „Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców”.
 • „Pisemna deklaracja zawierająca informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców”.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. 2020 r poz. 1319 z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1316 z późn. zm.).

 

Tryb odwołania:

Na decyzję w sprawie odmowy wpisania do stałego rejestru wyborców przysługuje skarga do Sądu Rejonowego w Zawierciu w terminie 3 dni od doręczenia decyzji stronie.

 

Informacje o zastosowaniu:

 1. W każdej gminie (mieście) prowadzony jest stały rejestr wyborców obejmujący osoby stale zamieszkałe na obszarze gminy (miasta), którym przysługuje prawo wybierania.
  Rejestr służy do sporządzania spisów wyborców dla wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, dla wyborów do Sejmu i do Senatu, dla wyboru posłów do Parlamentu Europejskiego, dla wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, dla wyboru wójta, burmistrza, prezydenta miasta oraz do sporządzania spisów osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym oraz w referendum lokalnym.
 2. Do rejestru z urzędu wpisani są wyborcy będący obywatelami polskimi, którzy są zameldowani na obszarze gminy (miasta) na pobyt stały.
 3. Do rejestru wyborców na terenie danej gminy (miasta) mogą być także wpisani - na podstawie decyzji właściwego wójta, burmistrza, prezydenta miasta - inni obywatele polscy, o ile spełniają określone warunki.
 4. Do rejestru mogą zostać wpisani obywatele polscy, którzy:
  • stale zamieszkują na obszarze danej gminy (miasta) bez zameldowania na pobyt stały.
  • stale zamieszkują na obszarze danej gminy (miasta) pod innym adresem niż ich adres zameldowania na pobyt stały.
  • są osobami nigdzie niezamieszkałymi, stale przebywającymi na obszarze danej gminy (miasta).
 5. Obywatel zainteresowany wpisaniem do rejestru wyborców składa Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców w części A do urzędu gminy (miasta) właściwego ze względu na miejsce swojego stałego zamieszkania.
 6. Wnioski o wpisanie do rejestru wyborców w części A (przeznaczonej dla obywateli polskich) mogą być składane przez cały rok.
 7. Wyborca wpisany w danej gminie (mieście) do rejestru wyborców na własny wniosek, jest skreślany - z urzędu - z rejestru wyborców w miejscu zameldowania na pobyt stały, jeżeli zameldowanie to dotyczy innej gminy (miasta). W związku z tym, w wypadku powrotu i stałego zamieszkania pod adresem zameldowania na pobyt stały, wyborca powinien ten fakt zgłosić urzędowi gminy, który zameldował go na pobyt stały. Zgłoszenie to spowoduje ponowne wpisanie wyborcy do rejestru wyborców w miejscu jego zameldowania na pobyt stały.
  Każde stałe zamieszkanie wyborcy pod nowym adresem bez zameldowania na pobyt stały, aby został on ujęty w rejestrze wyborców wymaga ponownego złożenia wniosku o wpisanie do rejestru wyborców pod nowym adresem.

 

Uwagi:

Z uwagi na fakt, iż zgodnie z art. 20 § 2 Kodeksu wyborczego Prezydent Zawiercia jest zobligowany przed wydaniem decyzji o wpisaniu do rejestru sprawdzić, czy osoba wnosząca wniosek spełnia warunki stałego zamieszkania w Zawierciu pod oznaczonym adresem należy przedstawić dowody potwierdzające stałe zamieszkiwanie pod wskazanym we wniosku adresem - tytuł prawny do lokalu (akt notarialny, umowa najmu mieszkania), potwierdzenie zameldowania na pobyt czasowy. Wyborca nie posiadający tytułu prawnego do lokalu ani zameldowania na pobyt czasowy dołącza oświadczenie właściciela lub najemcy mieszkania, w którym zamieszkuje potwierdzające pobyt w lokalu oraz dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego właściciela (najemcy) lub inne dokumenty potwierdzające związek z lokalem, w którym ma nastąpić wpisanie do rejestru wyborców, np. rachunki dot. przedmiotowego lokalu wystawione na wyborcę ubiegającego się o wpisanie do rejestru. Dopuszcza się również przeprowadzenie oględzin lokalu, w celu sprawdzenia, czy osoba wnosząca wniosek spełnia warunki stałego zamieszkania w Zawierciu pod oznaczonym adresem  umożliwiające wpisanie mieszkańca do rejestru wyborców.

W celu ułatwienia kontaktu można podać numer telefonu

 

Godziny urzędowania:

Poniedziałek:      8.00 – 18.00

Wtorek – Piątek: 7.00 – 15.00

 

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.