Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Urząd Miejski

Poradnik Interesanta

Wydział Gospodarki Komunalnej

wpis do rejestru działalności regulowanej

wpis do rejestru działalności regulowanej

Wydział / Referat załatwiający sprawę:
Wydział Gospodarki Komunalnej
 
Do kogo adresowana jest procedura:
Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne do właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Zawiercie
 
Forma załatwienia sprawy:
Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Wymagane dokumenty (załączniki):

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości powinien zawierać:
1. Firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;
2. Numer identyfikacji podatkowej (NIP),  o ile przedsiębiorca taki numer posiada;
3. Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.
 
Do wniosku o wpis do rejestru dołącza się następujące dokumenty:
1. Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o następującej treści:
„Oświadczam, że:
1) Dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są kompletne i zgodne z prawdą;
2) Znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli, określone w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024 r. poz. 399) oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 9d ust. 2 tej ustawy.
Oświadczenie powinno zawierać także:
1) Firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;
2) Oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
3) Podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.
2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
 
Opłaty:
1) Opłata skarbowa za dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej podmiotu wykonującego działalność na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  - 50,00 zł.
2) Opłata skarbowa za zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej (dotyczy ona rozszerzenia zakresu działalności) – 50% stawek określonych od wpisu – 25 zł
3) Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).
 
Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać w kasach Urzędu Miejskiego lub przelewem na konto:
Bank PEKAO SA 34 1240 6292 1111 0011 0500 3617
 
Termin załatwienia sprawy:
Bez zbędnej zwłoki, Prezydent miasta obowiązany jest dokonać wpisu przedsiębiorcy do rejestru w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis wraz z dokumentami o których mowa w art. 9c ust. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze.
 
Pokój, w którym można uzyskać informacje:
Wydział Gospodarki Komunalnej
ul. Leśna 10B
42 – 400 Zawiercie
 
Telefon, e-mail:
tel.: 32 67 223 40
e-mail: gospodarkakomunalna@zawiercie.eu
 
Formularz wniosku (druk do pobrania):
Załącznik: Wzór wniosku
 
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 399)
2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 roku w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r., poz. 122)
3. Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.).
4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572).
5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2111).
6. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz.236).
 
Tryb odwołania:
brak
 
Informacje o zastosowaniu:
Zgodnie z art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zwany dalej "rejestrem", prowadzi wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
Zgodnie z art. 9c cytowanej ustawy przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru w gminie, na terenie której zamierza odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy.
 
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), zwanego dalej RODO, informuję, iż:

  1) Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Zawiercie – Anna Nemś, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie, tel. 32 67 216 61, e-mail: prezydent@zawiercie.eu
  2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Michał Furgacz, e-mail: iod@zawiercie.eu, tel. 32 494 12 00,
  3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz w celu  wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym na podstawie art. 6 ust 1 lit. c) i e) RODO, a także w celu prowadzenia rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. 2024 r., poz. 399),
  4) Odbiorcami danych osobowych będą pracownicy Urzędu Miejskiego w Zawierciu, podmioty świadczące utrzymanie systemów informatycznych, podmioty świadczące pomoc prawną dla administratora, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Zawiercie przetwarzają dane osobowe, organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów publicznych, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa/ inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą przetwarzają dane osobowe,
  5) Dokumenty zawierające dane osobowe przechowywane są zgodnie z kategorią archiwalną – B5 przez okres 5 lat od dnia 1 stycznia kolejnego roku po zakończeniu sprawy,
  6) Istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  7) Istnieje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  8) Dane pozyskiwane są zgodnie z wymogiem ustawowym, a osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Nie podanie danych skutkować będzie odmową dokonania wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Zawiercie,
  9) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą podlegały profilowaniu.

Uwagi:
Zgodnie z art. 9i ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w przypadku zakończenia działalności polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany złożyć do właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w terminie 14 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania tej działalności, wniosek o wykreślenie z rejestru.
Zgodnie z art. 9j cytowanej ustawy wójt, burmistrz lub prezydent miasta wydaje decyzję o zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności objętej wpisem, w przypadku, gdy:
1) przedsiębiorca złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 9c ust. 4, niezgodne ze stanem faktycznym;
2) przedsiębiorca nie usunął naruszeń warunków wymaganych prawem do wykonywania działalności regulowanej w wyznaczonym przez organ terminie;
3) stwierdzi rażące naruszenie warunków wymaganych prawem do wykonywania działalności regulowanej przez przedsiębiorcę.
Wykreślenie z rejestru następuje także w przypadku, gdy:
1) wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem;
2) stwierdzono trwałe zaprzestanie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej na terenie gminy objętej wpisem;
3) stwierdzono, że przedsiębiorca po raz drugi przekazuje niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne do instalacji innych niż instalacje komunalne, z zastrzeżeniem art. 9e ust. 1c i 1d;
4) przedsiębiorca nie złożył sprawozdania, o kórym mowa w art. 9n, w terminie 365 dni od terminu wskazanego w art. 9n ust. 2

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości należy składać w Biurze Obsługi Interesanta (parter) Urzędu Miejskiego, ul. Leśna 2, Zawiercie.

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

wyszukaj

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.