Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Urząd Miejski

Poradnik Interesanta

Wydział Zagospodarowania Przestrzennego

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy na zalesienie

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy na zalesienie

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY NA ZALESIENIE

Wydział / Referat załatwiający sprawę:

WYDZIAŁ ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Do kogo adresowana jest procedura:

Procedura adresowana jest do każdej osoby, która zamierza uzyskać decyzje o warunkach zabudowy w związku z planowanym zalesieniem gruntów.

Forma załatwienia sprawy:

Decyzja

Wymagane dokumenty (załączniki):

 1. Kopia fragmentu mapy zasadniczej w skali 1:1000 lub 1:2000 – mapy wydawane przez Gminny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (pokój 13 parter) – 2 egzemplarze. Mapa powinna obejmować obszar w odległości nie mniejszej nić trzykrotna szerokość frontu działki objętej wnioskiem, nie mniejszej jednak niż 50 metrów.
 2. Kopia mapy jak wyżej z graficznym naniesieniem terenów przeznaczonych do zalesienia – 1 egzemplarz.
 3. Wypis z ewidencji dla działek objętych wnioskiem, pokój 13-parter.
 4. Mapa glebowo-rolnicza.
 5. Mapa ewidencyjna obejmująca obszar jak w pkt 1.
 6. Pełnomocnictwo (oryginał lub urzędowo potwierdzona kserokopia) – o ile zostało ustanowione.

Wysokość opłaty skarbowej

Zwolnienia z opłaty skarbowej:

 • jednostki budżetowe, jednostki  samorządu terytorialnego,
 • wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego terenu, którego wniosek dotyczy
 1. Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz.  2142 z późn.zm.)  – opłata skarbowa za  decyzję wynosi: 598,00 zł., za pełnomocnictwo –17,00zł.
 2. W dniu złożenia wniosku o wydanie decyzji  o ustaleniu warunków zabudowy na zalesienie należy uiścić z góry opłatę skarbową.
 3. W przypadku dołączenia do wniosku kopii pełnomocnictwa należy okazać pracownikowi Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego do wglądu oryginał pełnomocnictwa.
 4. Opłatę skarbową w wymaganej wysokości należy wpłacić bezpośrednio w kasie urzędu (parter) lub  na konto urzędu: Pekao SA 34 1240 6292 1111 0011 0500 3617

Termin załatwienia sprawy:

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2022r. poz. 2000 z późn. zm.), załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

 Informacje na temat przebiegu sprawy:

 • Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z Urzędem Miejskiem Wydziałem Zagospodarowania Przestrzennego osobiście (w pokoju nr 9 i 10 na parterze)
 • Informacje można uzyskać również telefonicznie.

Telefon, e-mail:
e-mail: architektura@zawiercie.eu
tel. 32 672 25 34, 32 494 12 54, 32 494 12 55


Formularz wniosku (druk do pobrania)
Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy na zalesienie

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2022r. poz. 2000 z późn. zm.),
 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.)
 3. Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1275 z późn. zm.)
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 2142 z późn. zm.)
 5. Przepisy szczegółowe.

Tryb odwołania:

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Zawiercie w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji lub 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia.

Informacje o zastosowaniu:

Przedmiotowe decyzje są konieczne do przedłożenia właściwemu organowi wraz z wnioskiem o wyrażenie zgody na zalesienie gruntów zlokalizowanych na terenie, dla którego brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.


Uwagi:

WNIOSKI O WYDANIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY NA ZALESIENIE NALEŻY SKŁADAĆ W BIURZE PODAWCZYM PRZY BIURZE OBSŁUGI INTERESANTÓW W HOLU GŁÓWNYM URZĘDU MIASTA PO UPRZEDNIM SPRAWDZENIU KOMPLETNOŚCI DOKUMENTÓW PRZEZ PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych (RODO)

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Zawiercie –  Łukasz Konarski, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie,
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Michał Furgacz, e-mail: m.furgacz@zawiercie.eu, Tel. 32 494 12 00,
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i e) RODO, a także w celu wydania decyzji  o warunkach zabudowy na zalesienie, na podstawie art. 14 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1275 z późn. zm.), art. 52 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn.zm.),
 4. Odbiorcami danych osobowych będą pracownicy Urzędu Miejskiego w Zawierciu oraz organy władzy publicznej,
 5. Dokumenty zawierające dane osobowe przechowywane są zgodnie z kategorią archiwalną – A,
 6. Istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 7. Istnieje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a osoba, której dotyczą dane jest zobowiązana do ich podania.
Aktualizacja 17.01.2023

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.