Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Urząd Miejski

Poradnik Interesanta

Wydział Zagospodarowania Przestrzennego

Wniosek o odszukanie dokumentacji archiwalnej

Wniosek o odszukanie dokumentacji archiwalnej

WNIOSEK O ODSZUKANIE DOKUMENTACJI ARCHIWALNEJ

 Wydział / Referat załatwiający sprawę:

WYDZIAŁ ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Do kogo adresowana jest procedura:

Procedura adresowana jest zgodnie z art. 73 ustawy z dnia ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.) do strony, która ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również pełnomocnikowi Strony przedstawicielowi Strony oraz następcom prawnym Strony. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania.

Forma załatwienia sprawy:

Odszukanie dokumentacji archiwalnej przez pracowników Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego przy współpracy z Wydziałem Obsługi Urzędu. Wydanie uwierzytelnionej kserokopii dokumentów (na wniosek).

Wymagane dokumenty:
Wniosek może pobrać w punkcie obsługi Interesanta usytuowanym na parterze, a złożyć w biurze obsługi interesanta na parterze w głównym holu budynku).

Wysokość opłaty skarbowej:

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 2142 z późn. zm.)  – opłata skarbowa wynosi 5,0 zł (pięć złotych) od każdej pełnej lub zaczętej stronicy A4 uwierzytelnionej kopii dokumentu
 2. Pracownik Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego. określa kwotę opłaty skarbowej, o której mowa  w pkt 1 i wzywa do jej uiszczenia w wyznaczonym terminie.
 3. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić bezpośrednio w kasie urzędu (parter) lub  na konto urzędu: Pekao SA 34 1240 6292 1111 0011 0500 3617


Termin i sposób załatwienia sprawy:

 1. Do 30 dni od daty wpływu wniosku
 2. Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:
  • Poprzez pocztę tradycyjną.
  • Osobiście w siedzibie urzędu.
  • Odbierze pełnomocnik               
 3. O formie odbioru decyduje Wnioskodawca w formularzu wniosku

Informacje na temat przebiegu sprawy:

 • Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z Urzędem Miejskiem Wydziałem Zagospodarowania Przestrzennego osobiście (w pokoju nr 9 i 10 na parterze)
 • Informacje można uzyskać również telefonicznie.

Telefon, e-mail:
e-mail: architektura@zawiercie.eu
tel. 32 672 25 34, 32 494 12 54, 32 494 12 55

Formularz wniosku (druk do pobrania)

Wniosek o odszukanie dokumentacji archiwalnej

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2022r. poz. 2000 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2022r. poz. 2142 z późn. zm.).

Tryb odwołania:
-

Informacje o zastosowaniu:

Przedmiotowe dokumenty są wykorzystywane dla potrzeb własnych (z uwagi na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego) lub przedkładane właściwym organom i instytucjom.

Uwagi:

WNIOSKI O ODSZUKANIE DOKUMENTACJI ARCHIWALNEJ NALEŻY SKŁADAĆ W BIURZE PODAWCZYM PRZY BIURZE OBSŁUGI INTERESANTÓW W HOLU GŁÓWNYM URZĘDU MIASTA PO UPRZEDNIM SPRAWDZENIU WNIOSKU PRZEZ PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych (RODO)

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), zwanego dalej RODO, informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Zawiercie – Łukasz Konarski, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie;
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Michał Furgacz, e-mail: m.furgacz@zawiercie.eu, Tel. 32 494 12 00;
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i e) RODO, a także w celu wydania stronie uwierzytelnionych kopii lub odpisów akt sprawy, z uwagi na jej uzasadniony ważny interes, na podstawie art. 73 ustawy z dnia ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.);
 4. Odbiorcami danych osobowych będą pracownicy Urzędu Miejskiego w Zawierciu, organy władzy publicznej;
 5. Dokumenty zawierające dane osobowe przechowywane są zgodnie z kategorią archiwalną – B 5;
 6. Istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 7. Istnieje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a osoba, której dotyczą dane jest zobowiązana do ich podania.

 

Aktualizacja: 17.01.2023 r.

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.