Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Urząd Miejski

Poradnik Interesanta

Wydział Zagospodarowania Przestrzennego

Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy

Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy

WNIOSEK O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ALBO WARUNKÓW ZABUDOWY

Wydział / Referat załatwiający sprawę:

WYDZIAŁ ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Do kogo adresowana jest procedura:

Procedura adresowana jest do każdej osoby, która zamierza uzyskać decyzje o ustaleniu warunków zabudowy lub lokalizacji inwestycji celu publicznego, na podstawie art. 53 i nast. oraz art. 59 i nast. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.),

Forma załatwienia sprawy:

Decyzja

Wymagane dokumenty (załączniki):
1.Kopia fragmentu mapy zasadniczej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego  i kartograficznego w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych 1:2000, obejmującej teren, którego wniosek dotyczy i obszar, na który ta inwestycja będzie oddziaływać (z określeniem granic terenu objętego wnioskiem, granic i numerów działek). Mapa powinna obejmować obszar w odległości nie mniejszej nić trzykrotna szerokość frontu działki objętej wnioskiem, nie mniejszej jednak niż 50 metrów – mapy wydawane przez Gminny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (pokój 13 parter) – 2 egzemplarze;
2. Określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenie i gabaryty projektowanych obiektów budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej (elewacje w skali 1: 200, koncepcja zagospodarowania terenu w skali 1:1000 lub 1:2000, a dla inwestycji liniowych tylko koncepcja) –  2 egzemplarze;
3. Dokumentacja: zdjęcia sąsiedniej zabudowy (w odległości około 50 m od wnioskowanej działki) – 1 egzemplarz (nie są wymagane w przypadku inwestycji liniowych);
4. Wstępne zapewnienie dostaw mediów lub oświadczenie inwestora o rozwiązaniu spraw zaopatrzenia w media w oparciu o posiadane limity i sieci pozostające w gestii inwestora) – nie jest wymagane dla inwestycji liniowych;
5. Ostateczna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli przedsięwzięcie kwalifikuje się do mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko lub do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko,
6. Wypis z ewidencji dla działek objętych wnioskiem (z podaniem powierzchni i użytków dla działek objętych inwestycją), zawierający nazwiska i adresy właścicieli nieruchomości (pokój 13-parter);
7. Mapa glebowo-rolnicza (konieczna w przypadku, gdy działka objęta wnioskiem  nie stanowi gruntów zabudowanych i zurbanizowanych);
8. Mapa ewidencyjna obejmująca obszar jak w pkt 1;
9. Pełnomocnictwo (oryginał lub urzędowo potwierdzona kserokopia) – o ile zostało ustanowione.

Opłaty:

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 2111.)

opłata skarbowa w wysokości 598,0 zł /pięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych/ za decyzję, za pełnomocnictwo 17,0zł.

 • płatna w kasie Urzędu Miejskiego lub na rachunek bankowy Pekao SA 34 1240 6292 1111 0011 0500 3617

Zwolnienia z opłaty skarbowej:

 • jednostki budżetowe, jednostki  samorządu terytorialnego,
 • wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego terenu, którego wniosek dotyczy

Termin załatwienia sprawy:

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2023r. poz. 775 z późn. zm.), załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

 Informacje na temat przebiegu sprawy:

 • Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z Urzędem Miejskiem Wydziałem Zagospodarowania Przestrzennego osobiście (w pokoju nr 9 i 10 na parterze)
 • Informacje można uzyskać również telefonicznie.

Telefon, e-mail:
e-mail: architektura@zawiercie.eu
tel. 32 672 25 34, 32 494 12 54, 32 494 12 55

Formularz wniosku (druk do pobrania)

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy lub Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2023r. poz. 775 z późn. zm..),
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U z 2023r. poz. 977 z późn. zm)
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 71)                           
4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 2111)
5. Przepisy szczegółowe.                                                                                                                                                                           Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 lutego 2024 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowu (Dz. U. z 2024 r. poz. 351).

Tryb odwołania:

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Zawiercie w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji lub (w przypadku inwestycji celu publicznego) 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia.
Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę  i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Informacje o zastosowaniu:

Przedmiotowe decyzje są konieczne do przedłożenia właściwemu organowi wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę, rozbudowę, przebudowę lub o pozwolenie na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego, gdy inwestycja zlokalizowana jest na terenie, dla którego brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Uwagi:

WNIOSKI O WYDANIE DECYZJI NALEŻY SKŁADAĆ W BIURZE PODAWCZYM PRZY BIURZE OBSŁUGI INTERESANTÓW W HOLU GŁÓWNYM URZĘDU MIASTA PO UPRZEDNIM SPRAWDZENIU KOMPLETNOŚCI DOKUMENTÓW PRZEZ PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych (RODO)

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), zwanego dalej RODO, informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Zawiercie – Anna Nemś, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie,
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Michał Furgacz, e-mail: m.furgacz@zawiercie.eu, Tel. 32 494 12 00,
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz w celu wykonania zadania realizowanego  w interesie publicznym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i e) RODO, a także w celu wydania decyzji o warunkach zabudowy/o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na podstawie art. 53 i nast. oraz art. 59 i nast. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.),odbiorcami danych osobowych będą pracownicy Urzędu Miejskiego w Zawierciu oraz organy władzy publicznej,
 4. Dokumenty zawierające dane osobowe przechowywane są zgodnie z kategorią archiwalną – A,
 5. Istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 6. Istnieje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a osoba, której dotyczą dane jest zobowiązana do ich podania.

Aktualizacja: 7 maja 2024 r.

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

wyszukaj

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.