Skróty klawiszowe:

Urząd Miejski
Dzisiaj w Zawierciu
Wkrótce

Urząd Stanu Cywilnego

Strona główna » Urząd Miejski » Samorząd » Komórki organizacyjne UM » Urząd Stanu Cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego - USC

Kierownik: Jolanta Bujak

ul. Piastowska 1 , 42-400 Zawiercie

usc@zawiercie.eu

tel: 32 67 226 76

32 494 12 24 - 26

Do zakresu działania Urzędu Stanu Cywilnego należy prowadzenie spraw wynikających z przepisów prawa o aktach stanu cywilnego, kodeksu postępowania cywilnego oraz kodeksu rodzinnego
i opiekuńczego, a w szczególności:

1.   Prowadzenie rejestracji stanu cywilnego w Centralnym Rejestrze Stanu Cywilnego poprzez sporządzanie aktów urodzeń,  małżeństw i zgonów.

2.   Wydawanie odpisów i zaświadczeń z centralnego rejestru stanu cywilnego.

3.   Uznawanie prawomocnych orzeczeń sądów zagranicznych w sprawach niemajątkowych stanowiących podstawę wpisu w księdze stanu cywilnego.

4.   Przyjmowanie pisemnych zapewnień o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa w formie cywilnej i wyznaniowej.

5.   Wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (małżeństwa wyznaniowe).

6.   Przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.

7.   Wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą.

8.   Przyjmowanie oświadczeń o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego.

9.   Przyjmowanie oświadczeń o uznaniu ojcostwa.

10. Przyjmowanie oświadczeń o nadaniu dziecku nazwiska męża matki.

11. Przyjmowanie oświadczeń o zmianie imienia (imion) dziecka.

12. Przyjmowanie oświadczeń o zmianie nazwiska dziecka.

13. Wykonanie czynności materialno – technicznych wynikających z prawa o aktach stanu cywilnego oraz kodeksu rodzinnego i opiekuńczego dotyczących:

1)      sprostowania oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego,

2)      uzupełnienia aktu stanu cywilnego,

3)      umiejscowienia aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą,

4)      wpisania do aktu urodzenia imienia i nazwiska ojca,

5)      skrócenia terminu jednego miesiąca wyczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego,

6)      wpisania do księgi urodzeń wypisu aktu urodzenia, sporządzonego w parafii rzymskokatolickiej.

14. Wydawanie decyzji wyrażających zgodę na zmianę imienia i nazwiska na podstawie ustawy
o zmianie imienia i nazwiska.

15. Sporządzanie wniosków o nadanie medali 50-ciolecia pożycia małżeńskiego oraz organizowanie  uroczystości z tym związanych.

16. Wykonywanie umów międzynarodowych i konwencji konsularnych dotyczących obrotu prawnego z zagranicą w sprawach cywilnych i rodzinnych  oraz państw obcych, które uczestniczą w obrocie prawnym z Polską.

17. Współpraca z palcówkami Straży Granicznej w zakresie migracji obcokrajowców do Polski i związanym z tym zawieraniem związków małżeńskich.

18. Udzielanie ślubów poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego.

19. Występowanie o nadanie numeru PESEL w związku ze sporządzeniem aktu urodzenia.

20. Dokonanie zameldowania osoby, której akt urodzenia został sporządzony.

21. Wydawanie zaświadczeń o nadanym numerze PESEL.

22. Wydawanie zaświadczeń o zameldowaniu.

23. Występowanie o nadanie numeru PESEL w przypadku sprostowania urodzenia lub zmiany płci.

24. Dokonanie wymeldowanie osoby zmarłej, a co się z tym wiąże – aktualizację bazy dowodów osobistych w zakresie unieważnienia dowodu osoby zmarłej.

25. Aktualizowanie, na podstawie zagranicznego dokumentu Stanu Cywilnego danych w rejestrze PESEL danych dot. zawartego małżeństwa, zgonu.

26. Usuwanie niezgodności w rejestrze PESEL w zakresie danych wynikających z akt Stanu Cywilnego, np. imienia, nazwiska, danych rodziców.

27. Wydawanie zaświadczeń o stanie cywilnym.

28. Wydawanie zaświadczeń o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze Stanu Cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby.

29. Prowadzenie rejestru uznania ojcostwa lub wydanych odmów w tym zakresie.

30. Realizowanie zdań obronnych wynikających z zakresu zadań wydziału.

 • Związek Samorządów Polskich
 • OZE
 • Rada Miejska w Zawierciu
 • Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 • Lokale użytkowe do wynajęcia
 • ZAWIERCIE - CZYSTA GMINA
 • Platforma Konsultacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Zawierciu
 • Zawierciański Senior
 • Uniwersytet Dziecięcy w Zawierciu
 • Portal mapowy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w wersji wektorowej
 • Straż Miejska
 • Zawiercie w liczbach
 • Obwieszczenia
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
 • Ostrzeżenia meteorologiczne
 • Dla Dzieci i Rodziców
 • Projekty edukacyjne
 • Geoportal 7
 • Herb i logo miasta
 • Zawierciańska Karta Dużej Rodziny
 • Fundusze Strukturalne
 • Mapa AED w Zawierciu

Urząd Miejski w Zawierciu
ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 32 494 12 65, fax +48 32 67 215 13
e-mail: urzad@zawiercie.eu

Deklaracja dostępności
Portal internetowy Urzędu Miejskiego w Zawierciu. Zawiercie jest miastem leżącym w sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Niewątpliwym atutem miasta jest bliskość aglomeracji śląskiej. Wykorzystując swe położenie, Zawiercie od kilku lat wzmacnia swój wizerunek jako centrum obsługi ruchu turystycznego dla Jury, przez co przyciąga nowe inwestycje i pobudza przedsiębiorczość wśród mieszkańców Zawiercia i okolic.
Poleć stronę
Zapytanie
Facebook
Wersja mobilna