Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Urząd Miejski

Poradnik Interesanta

Wydział Ochrony Środowiska

Udzielenie dotacji z budżetu gminy na zadanie służące ograniczeniu niskiej emisji na terenie Gminy Zawiercie

Udzielenie dotacji z budżetu gminy na zadanie służące ograniczeniu niskiej emisji na terenie Gminy Zawiercie

Wydział / Referat załatwiający sprawę:

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA

 

Do kogo adresowana jest procedura:

Procedura skierowana jest do osób fizycznych, które na terenie nieruchomości położonej w Zawierciu, do której posiadają tytuł prawny lub są posiadaczami samoistnymi, zlikwidowały nieefektywne źródło ciepła i wprowadziły pompę ciepła służącą do centralnego ogrzewania budynku, kocioł centralnego ogrzewania elektryczny, gazowy, olejowy lub na pellet drzewny.”, a także osób fizycznych, które wprowadziły odnawialne źródło energii w postaci paneli fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, w przypadku, gdy na nieruchomości zainstalowany jest kocioł centralnego ogrzewania elektryczny, gazowy, olejowy, na pellet drzewny lub pompa ciepła służąca do centralnego ogrzewania budynku.

 

Forma załatwienia sprawy:

Zawarcie umowy udzielenia dotacji w przypadku pozytywnej weryfikacji wniosku Inwestora lub odmowa udzielenia dotacji w przypadku negatywnej weryfikacji wniosku Inwestora.

 

Wymagane dokumenty (załączniki):

Celem ubiegania się o dotację należy złożyć wniosek o udzielenie dotacji wraz z następującymi dokumentami :

 1. rachunek lub faktura dokumentująca zakup urządzenia lub zakup z montażem urządzenia - wystawione na Inwestora; w przypadku, gdy rachunek lub faktura obejmuje oprócz zakupu lub zakupu z montażem dostawę urządzenia, likwidację starego kotła węglowego – dodatkowo specyfikacja do rachunku lub faktury wystawiona na Inwestora przez sprzedawcę z wyszczególnieniem kosztów netto zakupu urządzenia lub zakupu i montażu urządzenia,
 2. w przypadku zakupu kotła elektrycznego, gazowego, olejowego, na pellet drzewny lub pompy ciepła służącej do centralnego ogrzewania - dokument przekazania starego pieca do złomowania, przy czym w przypadku pieców kaflowych – inny dokument potwierdzający demontaż pieca i wywiezienie odpadów na składowisko lub sposób zagospodarowania części zdemontowanego pieca,
 3. aktualna gwarancja producenta na co najmniej 2 lata dotycząca zakupionego urządzenia,
 4. aktualne certyfikaty/zaświadczenia potwierdzające minimum standard emisyjny zgodny z 5 klasą pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń wg kryteriów zawartych w normie PN-EN 303-5:2012, co potwierdza się zaświadczeniem lub certyfikatem wydanym przez jednostkę posiadającą w tym zakresie akredytację Polskiego Centrum Akredytacji lub innej jednostki akredytującej w Europie lub wymogi ekoprojektu dla kotłów na pellet drzewny,
 5. oświadczenie wnioskodawcy o niezaleganiu w stosunku do Gminy Zawiercie w opłatach lokalnych i podatkach
 6. oświadczenie wnioskodawcy o wywiązywaniu się z obowiązku pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości,
 7. oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu w przypadku kotłów gazowych - umowy z operatorem sieci gazowej, a w przypadku instalacji ogrzewania elektrycznego - umowy z operatorem sieci energetycznej,
 8. oświadczenie wnioskodawcy, iż łączna kwota dotacji realizowanego przedsięwzięcia w ramach dotacji ze wszystkich środków publicznych nie przekroczy 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. W przypadku, gdy wnioskodawca otrzymał dofinansowanie z innych środków publicznych, do wniosku należy przedłożyć dokumentację potwierdzającą zakres dofinansowanego zadania wraz z wysokością otrzymanej dotacji.

 

Opłaty:
-

 

 

Termin załatwienia sprawy:

Ustala się następujący tryb udzielania dotacji:

 1. złożenie wniosku przez Inwestora,
 2. weryfikacja wniosku w Urzędzie Miejskim pod względem formalnym, następnie oględziny potwierdzające zainstalowanie nowego źródła ciepła i weryfikacja wniosku pod względem merytorycznym,
 3. wnioski wymagające uzupełnienia lub wyjaśnienia Inwestor uzupełni w terminie
  14 dni od dnia pisemnego powiadomienia przez Urząd Miejski. W uzasadnionych przypadkach wskazany termin może ulec przedłużeniu o miesiąc. Nieuzupełnienie braków w podanym wyżej terminie spowoduje odmowę udzielenia dotacji,
 4. zawarcie umowy udzielenia dotacji w przypadku pozytywnej weryfikacji wniosku Inwestora lub odmowa udzielenia dotacji w przypadku negatywnej weryfikacji wniosku Inwestora.

 

Pokój, w którym można uzyskać informacje:

Pokój 213 (II piętro)

 

Telefon, e-mail:

Tel.: 32 67 222 15; 32 494 12 73

e-mail: ochronasrodowiska@zawiercie.eu

 

Formularz wniosku (druk do pobrania):

 

Podstawa prawna:

 • Uchwała Nr XVI/141/15 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji osobom fizycznym, które wykonały zadania modernizacyjne lub inwestycyjne służące ochronie środowiska wraz ze zmianami.
 • Zarządzenie Nr 2339/2024 Prezydenta Miasta Zawiercie z dnia 30 stycznia 2024 r.

 

Tryb odwołania:

_

 

Informacje o zastosowaniu:

Udzielenie dotacji z budżetu gminy na zadanie służące ograniczeniu niskiej emisji lub wprowadzające do systemu grzewczego urządzenia wykorzystujące odnawialne źródła energii na terenie Gminy Zawiercie na podstawie uchwały Nr XVI/141/15 Rady Miejskiej
w Zawierciu z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji osobom fizycznym, które wykonały zadania modernizacyjne lub inwestycyjne służące ochronie środowiska wraz ze zmianami.

Uwagi:
WNIOSEK WRAZ Z ZAŁACZNIKAMI NALEŻY SKŁADAĆ W BIURZE OBSŁUGI INTERESANTA URZĘDU MIEJSKIEGO (PARTER).

Aktualizacja: 01.02.2024 r.

 

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

wyszukaj

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.