Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Urząd Miejski

Poradnik Interesanta

Wydział Ochrony Środowiska

Udzielenie dotacji z budżetu gminy na zadanie służące ograniczeniu niskiej emisji lub wprowadzające do systemu grzewczego urządzenia wykorzystujące odnawialne źródła energii na terenie Gminy Zawiercie

Udzielenie dotacji z budżetu gminy na zadanie służące ograniczeniu niskiej emisji lub wprowadzające do systemu grzewczego urządzenia wykorzystujące odnawialne źródła energii na terenie Gminy Zawiercie

Wydział/ Referat załatwiający sprawę:
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA
 
Do kogo adresowana jest procedura:
Procedura skierowana jest do osób fizycznych, zwanym dalej Inwestorami, które na terenie nieruchomości położonej
w Zawierciu, do której posiadają tytuł prawny lub są posiadaczami samoistnymi, zlikwidowały nieefektywne źródło ciepła
i wprowadziły kocioł centralnego ogrzewania elektryczny, gazowy lub olejowy.
 
Forma załatwienia sprawy:
Zawarcie umowy udzielenia dotacji w przypadku pozytywnej weryfikacji wniosku Inwestora lub odmowa udzielenia dotacji w przypadku negatywnej weryfikacji wniosku Inwestora.
 
Wymagane dokumenty (załączniki):
Celem ubiegania się o dotację należy złożyć wniosek o udzielenie dotacji wraz z następującymi dokumentami (oryginały do wglądu):
1) potwierdzenie tytułu prawnego lub posiadania samoistnego do nieruchomości,
2) rachunek lub faktura dokumentująca zakup urządzenia - wystawione na Inwestora, a w przypadku, gdy zakup urządzenia stanowił część modernizacji systemu grzewczego – dodatkowo specyfikacja do rachunku lub faktury wystawiona przez sprzedawcę z wyszczególnieniem kosztów zakupu urządzenia brutto,
3) w przypadkach zakupu kotła elektrycznego, gazowego lub olejowego - dokument przekazania starego pieca do złomowania, przy czym w przypadku pieców kaflowych – inny dokument potwierdzający demontaż pieca i wywiezienie odpadów na składowisko lub sposób zagospodarowania części zdemontowanego pieca,
4) w przypadku kotłów gazowych - umowa z operatorem sieci gazowej,
5) w przypadku instalacji ogrzewania elektrycznego - umowa z operatorem sieci energetycznej,
6) w przypadku, gdy nieruchomość, na której przeprowadzono inwestycję przyłączona jest do istniejącej sieci kanalizacyjnej - umowa z Rejonowym Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Zawierciu na odprowadzanie ścieków,
7) w przypadku, gdy nieruchomość nie jest podłączona do sieci kanalizacyjnej, gdyż budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona – umowy i dowody uiszczania opłat za wywóz nieczystości ciekłych obejmujący okres 24 miesięcy przed datą złożenia wniosku tytułem potwierdzenia wykonywania usługi wywozu nieczystości ciekłych z częstotliwością uniemożliwiającą wypływ nieczystości ze zbiornika, zwłaszcza wynikających z jego przepełnienia.
 
Ponadto:
- Dotacjom podlegają tylko urządzenia fabrycznie nowe dopuszczone do obrotu handlowego, posiadające instrukcję obsługi użytkownika w języku polskim i gwarancję producenta na co najmniej 2 lat.
- Wymogiem przyznania dotacji jest udokumentowanie przez Inwestora wywiązywania się  z obowiązku pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz niezaleganie  w podatkach i opłatach lokalnych na rzecz Gminy Zawiercie.
 
Opłaty: -
 
Termin załatwienia sprawy:
Ustala się następujący tryb udzielania dotacji:
1) złożenie wniosku przez Inwestora,
2) weryfikacja wniosku w Urzędzie Miejskim pod względem formalnym, następnie oględziny potwierdzające zainstalowanie nowego źródła ciepła i weryfikacja wniosku pod względem merytorycznymi
3) wnioski wymagające uzupełnienia lub wyjaśnienia Inwestor uzupełni w terminie 14 dni od dnia pisemnego powiadomienia przez Urząd Miejski. W uzasadnionych przypadkach wskazany termin może ulec przedłużeniu o miesiąc. Nieuzupełnienie braków w podanym wyżej terminie spowoduje odmowę udzielenia dotacji,
4) zawarcie umowy udzielenia dotacji w przypadku pozytywnej weryfikacji wniosku Inwestora lub odmowa udzielenia dotacji w przypadku negatywnej weryfikacji wniosku Inwestora.
 
Pokój, w którym można uzyskać informacje:
Biuro Obsługi Interesanta – hol Urzędu
Pokój 213 (II piętro)
 
Telefon, e-mail:
tel.: 32 494 12 73, tel. 32 67 222 15
e-mail: ochronasrodowiska@zawiercie.eu
 
Formularz wniosku (druki do pobrania):
1) Wzór wniosku
2) Regulamin
 
Podstawa prawna:
- Uchwała Nr XVI/141/15 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji osobom fizycznym, które wykonały zadania modernizacyjne lub inwestycyjne służące ochronie środowiska wraz ze zmianami.
- Zarządzenie Nr 1029/2017 Prezydenta Miasta Zawiercie z dnia 24 lutego 2017 r.
 
Tryb odwołania: -
 
Informacje o zastosowaniu:
Udzielenie dotacji z budżetu gminy na zadanie służące ograniczeniu niskiej emisji lub wprowadzające do systemu grzewczego urządzenia wykorzystujące odnawialne źródła energii na terenie Gminy Zawiercie na podstawie uchwały
Nr XVI/141/15 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji osobom fizycznym, które wykonały zadania modernizacyjne lub inwestycyjne służące ochronie środowiska wraz ze zmianami
 
Klauzula informacyjna uzyskania dotacji przez wnioskodawcę i jej rozliczenie - WOŚ.3037.1.; WOŚ.3037.2.
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), zwanego dalej RODO, informuję, iż:
1) Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Zawiercie – Łukasz Konarski, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie.
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Michał Furgacz, e-mail: m.furgacz@zawiercie.eu, tel. 32 494 12 00.
3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz w celu wykonania zadania realizowanego  w interesie publicznym na podstawie art. 6 ust 1 lit. c) i e) RODO w celu uzyskania dotacji z budżetu gminy przez wnioskodawcę i jej rozliczenia na podstawie art. 403 ust. 4 pkt 1 lit. a, ust. 5 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.).
4) Odbiorcami danych osobowych będą pracownicy Urzędu Miejskiego w Zawierciu oraz organy władzy publicznej.
5) Dokumenty zawierające dane osobowe przechowywane są zgodnie z kategorią archiwalną - BE10.
6) Istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
7) Istnieje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8) Dane pozyskiwane są zgodnie z wymogiem ustawowym a osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania.
 
Uwagi:
WNIOSEK WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI NALEŻY SKŁADAĆ W BIURZE OBSŁUGI INTERESANTA URZĘDU MIEJSKIEGO (PARTER).
 
Aktualizacja: kwiecień 2019 r. 

 

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.