Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Urząd Miejski

Poradnik Interesanta

Wydział Spraw Obywatelskich

Ewidencja Ludności

10. Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru PESEL

10. Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru PESEL

Wydział / Referat załatwiający sprawę:

Wydział Spraw Obywatelskich

 

Do kogo adresowana jest procedura:

Osoby  fizyczne lub prawne oraz jednostki organizacyjne posiadające interes prawny lub faktyczny
w udostępnieniu danych z rejestru mieszkańców lub rejestru PESEL

 

Forma załatwienia sprawy:

Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców lub rejestru PESEL lub wydanie decyzji o odmowie udostępnienia danych lub postanowienia.

Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestrów mieszkańców i rejestru PESEL można  złożyć w Urzędzie Miejskim lub przez internet.

 

Wymagane dokumenty (załączniki):

 • wypełniony formularz „Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL” ,
 • dowód wniesienia opłaty - w przypadku złożenia wniosku przez podmiot obowiązany do wniesienia opłaty za udostępnienie danych,
 • dokument potwierdzający interes prawny lub faktyczny w uzyskaniu danych lub kserokopia dokumentów (potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez uprawnioną osobę), poświadczających  interes prawny lub faktyczny w udostępnieniu danych jednostkowych  
 • pisemne pełnomocnictwo  w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis).


 

Opłaty:

 • 31 zł  -  za udostępnienie danych jednostkowych  jednej osoby lub imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem.
 • osoby i jednostki organizacyjne, które wykażą w tym interes prawny, są zwolnione z opłat w przypadku udostępnienia z rejestru mieszkańców danych niezbędnych do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia.
 • opłatę wnosi się przed złożeniem wniosku.
 • opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto  Urzędu Miejskiego, tj.  Pekao SA 34 1240 6292 1111 0011 0500 3617; lub bezpośrednio w kasie urzędu.
 • 17 zł - opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii. Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.

 

Termin załatwienia sprawy:

W terminie do 1 miesiąca od złożenia kompletnego wniosku następuje udostępnienie danych bądź wydawana jest decyzja o odmowie udostępnienia danych a w przypadku posiadania dostępu do teletransmisji danych wydawane jest postanowienie. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.

 

Pokój, w którym można uzyskać informacje:

W Biurze Obsługi Interesanta w holu głównym Urzędu  Miejskiego – (parter)

Pokój nr 7 (parter)

 

Telefon, e-mail:

Tel. 32 67 216 61 do 63  wew. 115 lub 116,  32 67 004 98, 32 494 12 14

Email:ewidencja@zawiercie.eu

 

Formularz wniosku (druk do pobrania)

Wniosek o udostępnianie danych  z rejestru mieszkańców lub rejestru PESEL

 

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2021, poz. 510 z późn. zm.).
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców oraz rejestru PESEL (Dz.U. z 2017 r. poz. 2482).
 • rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego ( Dz. U. 2018 r. poz. 2523 ze zm.). 
 • ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2070 z późn. zm.).

 

Tryb odwołania:

 • odwołanie wnosi się do Wojewody Śląskiego w Katowicach  w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji  za pośrednictwem Prezydenta Miasta Zawiercie, a  zażalenie wnosi się do Wojewody Śląskiego w terminie 7 dni od doręczenia postanowienia, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Zawiercie. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie Miejskim  lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

 

Informacje o zastosowaniu:

 

 1. Dane z rejestrów mieszkańców i rejestru PESEL w zakresie niezbędnym do realizacji ich ustawowych zadań, udostępnia się następującym podmiotom:
  • organom administracji publicznej, sądom i prokuraturze;
  • Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służbie Więziennej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Krajowej Administracji Skarbowej, Żandarmerii Wojskowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Ochrony Państwa, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, Inspektorowi Nadzoru Wewnętrznego, organom wyborczym i strażom gminnym (miejskim);
  • komornikom sądowym - wyłącznie w zakresie niezbędnym do prowadzenia przez nich postępowania egzekucyjnego lub zabezpieczającego albo wykonywania postanowienia o zabezpieczeniu spadku lub sporządzania spisu inwentarza;
  • państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom -
   w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach;
  • Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi, w zakresie danych osób poszukiwanych.
 2. Dane, mogą być udostępnione:
  • osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes prawny;
  • jednostkom organizacyjnym, w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej, jeżeli po wykorzystaniu dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli ustalić tożsamości osób, których dane dotyczą;
  • innym osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą interes faktyczny
   w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą;
  • podmiotom odpowiedzialnym za system identyfikacji elektronicznej oraz podmiotom wydającym środki identyfikacji elektronicznej w systemie identyfikacji elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej w celu wydania środka identyfikacji elektronicznej.
 3. Dane jednostkowe z rejestrów mieszkańców i rejestru PESEL udostępnia się na wniosek złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Przez dane jednostkowe rozumie się informacje dotyczące jednej osoby lub imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem.
 4. Wnioskodawca jest obowiązany wskazać przepis prawa, na podstawie którego występuje
  z żądaniem udostępnienia danych osobowych innej osoby.
  Jeżeli żądanie udostępnienia danych nie wynika wprost z przepisów prawa, należy przedstawić wiarygodną potrzebę posiadania danych lub załączyć dokument, z którego wynika obowiązek wskazania danych osoby (np. wezwanie sądowe, postanowienia i decyzje innych organów).
  We wniosku trzeba również wskazać znane wnioskodawcy dane osoby, np. nazwisko i imię, ostatni adres zamieszkania, miejsce urodzenia, data urodzenia lub inne informacje umożliwiające wyodrębnienie danych osoby z rejestru.
 5. Dane udostępnione na podstawie wniosku nie mogą być wykorzystane w innym celu niż wskazany w tym wniosku.
 6. Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru PESEL można złożyć w dowolnym organie gminy na terenie kraju.
 7. Wniosek o dane w tej samej sprawie może być złożony wyłącznie do organu gminy, który prowadził sprawę po raz pierwszy.

Nie udostępnia się danych jednostkowych z rejestru PESEL podmiotom publicznym, którym wydana została decyzja administracyjna zezwalająca na dostęp do rejestru PESEL za pomocą urządzeń teletransmisji danych (tzw. decyzja teletransmisyjna). Dane z rejestru PESEL podmioty te uzyskiwać mogą wyłącznie samodzielnie w ramach posiadanego dostępu do rejestru PESEL w trybie teletransmisji danych.

 

Uwagi:

Formularz wniosku można również pobrać oraz złożyć w Biurze Obsługi Interesantów w holu głównym Urzędu  Miejskiego lub pokoju nr 7, (parter).

Udostępnione dane mogą być przesłane pocztą pod wskazany adres lub odebrane w pokoju nr  7.

 

Godziny urzędowania:

Poniedziałek 8 00  – 18 00, Wtorek – Piątek 7 00  – 15 00      

                                

 Kasy

   Kasa czynna:

   Poniedziałek        8 15  –  15 00     przerwa     10 00  – 10 15

   Wtorek – Piątek   7 15  –  14 00     przerwa     12 30  – 12 45

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.