Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Urząd Miejski

Poradnik Interesanta

GODGiK

Udostępnienie danych w związku z szacowaniem nieruchomości oraz udostępnianie cen i wartości

Udostępnienie danych w związku z szacowaniem nieruchomości oraz udostępnianie cen i wartości

PROCEDURA URZĘDU MIEJSKIEGO W ZAWIERCIU

Udostępnianie danych w związku z szacowaniem nieruchomości

 

Wydział / Referat załatwiający sprawę:

Gminny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Do kogo adresowana jest procedura:

rzeczoznawca majątkowy

Forma załatwienia sprawy:

Udostępnienie rzeczoznawcom majątkowym do wglądu zbiorów aktów notarialnych oraz orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych będących podstawą wpisów w ewidencji gruntów i budynków. Udostępnienie rejestru cen i wartości.

Wymagane dokumenty (załączniki):

Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, stanowiący załącznik rozporządzenia wymienionego w pkt 5 podstawy prawnej – Formularz P

oraz uszczegółowienie wniosku o udostępnienie rejestru cen i wartości – Formularz P4

Opłaty:

Na podstawie art. 40d ust. 1 podstawy prawnej wymienionej w pkt 2 opłata za udostępnienie materiałów zasobu oraz za wykonane czynności, o których w art. 40b ust. 1 ww. podstawy prawnej, jest iloczynem odpowiednich stawek podstawowych, liczby jednostek rozliczeniowych oraz współczynników korygujących lub sumą takich iloczynów.

Wysokość stawek podstawowych w odniesieniu do odpowiednich jednostek rozliczeniowych, wysokość współczynników korygujących oraz zasady ustalania tych współczynników, a także szczegółowe zasady obliczania wysokości opłat określa załącznik do ustawy wymienionej pod nr 2 podstawy prawnej.

Opłatę pobiera się przed udostępnieniem materiałów zasobu.

Wysokość należnej opłaty oraz sposób jej wyliczenia utrwala się w Dokumencie Obliczenia Opłaty.

Opłata może być uiszczona przelewem po wcześniejszym uzgodnieniu takiej formy płatności na następujący rachunek bankowy:

Bank PEKAO SA - 73 1240 2975 1111 0010 4312 6629

z podaniem w tytule wpłaty numeru Dokumentu Obliczenia Opłaty

Termin załatwienia sprawy:

Udostępnienie rzeczoznawcom majątkowym do wglądu zbiorów aktów notarialnych oraz orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych będących podstawą wpisów w ewidencji gruntów i budynków następuje niezwłocznie po uiszczeniu należnej opłaty.

Udostępnienie rejestru cen i wartości następuje w formie i terminie uzgodnionym z zamawiającym po wcześniejszym uiszczeniu należnej opłaty.

Pokój, w którym można uzyskać informacje:

Biuro Obsługi Interesanta – holl Urzędu

Telefon, e-mail:

32 4941207

e-mail: egbil@zawiercie.eu

www.zawiercie.eu

Formularz wniosku (druk do pobrania)

Formularz P, P4 według wzoru zamieszczonego w załączniku nr 1 i 2

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096)

 2. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2101z późn. zm.)

 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 1044 z późn. zm.)

 4. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2019 r. poz.393)

 5. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 434)

 

Tryb odwołania:

W przypadku sporu dotyczącego zakresu udostępnianych materiałów zasobu lub wysokości należnej opłaty, właściwy organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej tj. Prezydent Miasta Zawiercie wydaje decyzję administracyjną.

W terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji przysługuje stronie prawo do wniesienia odwołania do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, ul. Jagiellońska 25 40-032 Katowice za pośrednictwem Prezydenta Miasta Zawiercie.

Informacje o zastosowaniu:

Sporządzenie operatu szacunkowego

Klauzula Informacyjna :

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), zwanego dalej RODO, informuję, iż:

 1. administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Zawiercie – Anna Nemś, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie,

 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Michał Furgacz, e-mail: m.furgacz@zawiercie.eu, Tel. 32 494 12 00,

 3. dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i e) RODO, a także w celu udostępnienia rzeczoznawcom majątkowym do wglądu zbiorów aktów notarialnych oraz orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych będących podstawą wpisów w ewidencji gruntów i budynków, udostępnienie rejestru cen i wartości na podstawie art. 40b ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz Dokumentu Obliczania Opłaty (Dz. U. z 2014 r. poz. 917 z późn. zm.),

 4. odbiorcami danych osobowych będą pracownicy Urzędu Miejskiego w Zawierciu oraz organy władzy publicznej, rzeczoznawcy majątkowi występujący z wnioskiem o udostępnienie dokumentów wskazanych powyżej,

 5. dokumenty zawierające dane osobowe przechowywane są zgodnie z kategorią archiwalną – BE10,

 6. istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

 7. istnieje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

 8. podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a osoba, której dotyczą dane jest zobowiązana do ich podania.

Aktualizacja: 7 maja 2024 r.

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

wyszukaj

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.