Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Urząd Miejski

Plan Rozwoju Lokalnego Zawiercia na lata 2021-2030

Opis podejmowanych działań. Description of actions taken.

System wsparcia mieszkańców poprzez STREETWORKING

System wsparcia mieszkańców poprzez STREETWORKING

W ramach projektu  "Plan Rozwoju Lokalnego Zawiercia na lata 2021-2030" Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadanie pod nazwą ''System wsparcia mieszkańców poprzez STREETWORKING''.

 

Streetworking to innowacyjna forma pracy socjalnej poza instytucjami, w środowisku przebywania klienta.

Streetworkerzy wspierają mieszkańców z dwóch obszarów:

  • praca na rzecz osób bezdomnych przebywających na terenie Gminy Zawiercie.

Polega głównie na pracy z osobami bezdomnymi, które nie decydują się na pobyt w schronisku i odmawiają tego typu wsparcia. Praca streetworkerów  w terenie ma na celu motywowanie małymi krokami do zmiany stylu życia osób bezdomnych.

Streetworkerzy prowadzą rozmowy motywujące, nawiązując je z osobami bezdomnymi, głównie w godzinach wieczornych w miejscach, gdzie osoby bezdomne przebywają – w okolicach działek rekreacyjnych czy pustostanów. Aktywizują też społecznie i zawodowo osoby bezdomne, które już przebywają w schronisku – poprzez pomoc w podejmowaniu zatrudnienia, a także udział osób bezdomnych w wolontariacie.

 

  • praca na rzecz młodzieży z terenu Gminy Zawiercie

W przypadku drugiego rodzaju streetworkingu – osobny zespół, doświadczony w pracy z młodzieżą, prowadzi działania na rzecz młodych ludzi. Streetworkerzy motywują młodzież do rozwoju, wskazują alternatywne formy spędzania wolnego czasu, mobilizują do szukania pasji i odnajdywania własnych ścieżek rozwoju.

Dotychczas przeprowadzono już szereg spotkań dla uczniów szkół podstawowych, a także wychowanków świetlicy środowiskowej, podczas których prowadzono warsztaty kompetencji miękkich i wskazywano na miejsca, w których młodzi ludzie mogą szukać pomocy dla siebie i swoich bliskich.

Planowane są także warsztaty dla młodzieży, która przebywa na obrzeżach miasta. Działania te będą prowadzić do minimalizowania ryzyka wykluczenia z tej formy wsparcia młodych ludzi mieszkających poza centrum miasta.


Joanna Konopka, Joanna Maciąg, Anna Iłczyk, Monika Chojnacka, Monika Wierzbicka, Aleksandra Przybylik, Sylwia Marciszewska, Iwona Łukasik , Agnieszka Pawłowska i Sylwia Janeczek - to zespół do zadań specjalnych. Dla nich nie ma rzeczy niemożliwych, a empatia i umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi sprawiła, że wiele potrzebujących osób zyskało nadzieję na lepsze jutro. W ich słowniku nie istnieje słowo „niemożliwe”, ponieważ w swojej pracy zawodowej udawało im się wielokrotnie wesprzeć osoby, które wcześniej uparcie i bezkompromisowo taką pomoc odrzucały.

Jaki powinien być pedagog ulicy? Zawierciańskie streetworkerki przyznają, że cechami najbardziej pomocnymi w ich pracy są: otwartość, empatia, umiejętność rozmawiania z ludźmi z różnych środowisk i indywidualne podejście do każdej osoby, a także umiejętność nawiązywania kontaktów i niestrudzona wiara w efekty swoich działań. Streetworking to misja, której owocem jest ograniczenie liczby osób wykluczonych oraz zminimalizowanie izolacji i odtrącenia ludzi ze środowisk zmarginalizowanych. Przed podjęciem pracy „na ulicy” streetworkerki przygotowują się i zapoznają z terenem działań. Następnie obserwują środowisko, bezpośrednio asymilując się z kulturą danej społeczności. Potem przychodzi etap zapoznawczy, który skutkuje budowaniem więzi oraz wsparciem opierającym się na działaniach pomocowych i interwencyjnych.

Zawierciańskie streetworkerki uzupełniają się i współpracują ze sobą – przede wszystkim, wymieniając się doświadczeniami. Każda z nich mierzy się z różnymi niebezpieczeństwami, dlatego też nieraz konieczna jest interwencja Policji czy Straży Miejskiej. Niezależnie od środowiska, w które wnikną pedagodzy ulicy, zasadą sukcesu jest metoda małych kroków, co potwierdza streetworkerka Joanna Maciąg: - Tutaj są takie małe kroki. Musimy zrobić wszystko, żeby dany człowiek się nie cofnął. Tak w przypadku bezdomnych, jak i w pracy z młodzieżą, zachęcamy na różne sposoby i szukamy najlepszego rozwiązania, by oni zechcieli z nami rozmawiać – podkreśla Joanna Maciąg.

 


 

Streetworking is an innovative form of social work outside institutions, in the environment of the client.

 

Street workers support residents from two areas:

 

  • work for the homeless in the Zawiercie Municipality.

It consists mainly in working with homeless people who do not decide to stay in a shelter and refuse this type of support. The work of street workers in the field is aimed at motivating small steps to change the lifestyle of homeless people.

 

Street workers conduct motivating talks, establishing them with homeless people, mainly in the evening hours in places where homeless people stay - near recreational plots or vacant buildings. They also activate socially and professionally homeless people who are already staying in the shelter - through help in taking up employment, as well as the participation of homeless people in volunteering.

 

 

  • work for young people from the Zawiercie Municipality

In the case of the second type of street work, a separate team, experienced in working with young people, conducts activities for young people. Street workers motivate young people to develop, indicate alternative forms of spending free time, mobilize them to look for passion and find their own development paths.

 

So far, a number of meetings have been held for primary school students, as well as for pupils of the community day-room, during which soft skills workshops were conducted and places where young people can look for help for themselves and their relatives were indicated.

 

Workshops for young people staying on the outskirts of the city are also planned. These activities will minimize the risk of exclusion from this form of support for young people living outside the city center.


Joanna Konopka, Joanna Maciąg, Anna Iłczyk, Monika Chojnacka, Monika Wierzbicka, Aleksandra Przybylik, Sylwia Marciszewska, Iwona Łukasik, Agnieszka Pawłowska and Sylwia Janeczek - this is a team for special tasks. For them, nothing is impossible, and their empathy and ability to connect with people has given many people in need hope for a better tomorrow. In their vocabulary, the word "impossible" does not exist, because in their professional work they have managed many times to support people who previously stubbornly and uncompromisingly rejected such help.


What should a street educator be like? Zawiercie streetworkers admit that the qualities that are most helpful in their work are: openness, empathy, the ability to talk to people from different backgrounds and individual approach to each person, as well as the ability to establish contacts and tireless belief in the effects of their actions. Streetworking is a mission that results in reducing the number of excluded people and minimizing the isolation and rejection of people from marginalized communities. Before working "on the street", streetworkers prepare and familiarize themselves with the area of activity. Then they observe the environment, assimilating directly into the culture of the community. Then comes the familiarization stage, which results in relationship building and support based on assistance and intervention activities.


Zawiercie's streetworkers complement and cooperate with each other - above all, exchanging experiences. Each of them faces different dangers, which is why the intervention of the Police or Municipal Police is sometimes necessary. Regardless of the environment into which street educators penetrate, the principle of success is the method of small steps, as confirmed by streetworker Joanna Maciąg: - Here there are such small steps. We have to do everything so that the person in question doesn't back down. Both in the case of the homeless and in our work with young people, we encourage in various ways and look for the best solution so that they want to talk to us - Joanna Maciąg stresses.

 

 

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.