Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Urząd Miejski

Plan Rozwoju Lokalnego Zawiercia na lata 2021-2030

Opis podejmowanych działań. Description of actions taken.

System wsparcia mieszkańców poprzez STREETWORKING

System wsparcia mieszkańców poprzez STREETWORKING

W ramach projektu  "Plan Rozwoju Lokalnego Zawiercia na lata 2021-2030" Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadanie pod nazwą ''System wsparcia mieszkańców poprzez STREETWORKING''.

 

Streetworking to innowacyjna forma pracy socjalnej poza instytucjami, w środowisku przebywania klienta.

Streetworkerzy wspierają mieszkańców z dwóch obszarów:

  • praca na rzecz osób bezdomnych przebywających na terenie Gminy Zawiercie.

Polega głównie na pracy z osobami bezdomnymi, które nie decydują się na pobyt w schronisku i odmawiają tego typu wsparcia. Praca streetworkerów  w terenie ma na celu motywowanie małymi krokami do zmiany stylu życia osób bezdomnych.

Streetworkerzy prowadzą rozmowy motywujące, nawiązując je z osobami bezdomnymi, głównie w godzinach wieczornych w miejscach, gdzie osoby bezdomne przebywają – w okolicach działek rekreacyjnych czy pustostanów. Aktywizują też społecznie i zawodowo osoby bezdomne, które już przebywają w schronisku – poprzez pomoc w podejmowaniu zatrudnienia, a także udział osób bezdomnych w wolontariacie.

 

  • praca na rzecz młodzieży z terenu Gminy Zawiercie

W przypadku drugiego rodzaju streetworkingu – osobny zespół, doświadczony w pracy z młodzieżą, prowadzi działania na rzecz młodych ludzi. Streetworkerzy motywują młodzież do rozwoju, wskazują alternatywne formy spędzania wolnego czasu, mobilizują do szukania pasji i odnajdywania własnych ścieżek rozwoju.

Dotychczas przeprowadzono już szereg spotkań dla uczniów szkół podstawowych, a także wychowanków świetlicy środowiskowej, podczas których prowadzono warsztaty kompetencji miękkich i wskazywano na miejsca, w których młodzi ludzie mogą szukać pomocy dla siebie i swoich bliskich.

Planowane są także warsztaty dla młodzieży, która przebywa na obrzeżach miasta. Działania te będą prowadzić do minimalizowania ryzyka wykluczenia z tej formy wsparcia młodych ludzi mieszkających poza centrum miasta.

 

 


 

Streetworking is an innovative form of social work outside institutions, in the environment of the client.

 

Street workers support residents from two areas:

 

  • work for the homeless in the Zawiercie Municipality.

It consists mainly in working with homeless people who do not decide to stay in a shelter and refuse this type of support. The work of street workers in the field is aimed at motivating small steps to change the lifestyle of homeless people.

 

Street workers conduct motivating talks, establishing them with homeless people, mainly in the evening hours in places where homeless people stay - near recreational plots or vacant buildings. They also activate socially and professionally homeless people who are already staying in the shelter - through help in taking up employment, as well as the participation of homeless people in volunteering.

 

 

  • work for young people from the Zawiercie Municipality

In the case of the second type of street work, a separate team, experienced in working with young people, conducts activities for young people. Street workers motivate young people to develop, indicate alternative forms of spending free time, mobilize them to look for passion and find their own development paths.

 

So far, a number of meetings have been held for primary school students, as well as for pupils of the community day-room, during which soft skills workshops were conducted and places where young people can look for help for themselves and their relatives were indicated.

 

Workshops for young people staying on the outskirts of the city are also planned. These activities will minimize the risk of exclusion from this form of support for young people living outside the city center.

 

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.