Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Dla mieszkańców

Pomoc dla Ukrainy / ДОПОМОГА УКРАЇНІ

Świadczenia dla osób zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy/Виплати для осіб, які забезпечують проживання та харчування громадян України

Świadczenia dla osób zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy/Виплати для осіб, які забезпечують проживання та харчування громадян України

Aktualnie obowiązujący wzór wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi

Każdorazowy ponowny wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej cudzoziemca korzystającego z uprawnień wynikających z ustawy pomocowej, bez zarejestrowania adnotacji dot. Statusu osoby / korzystającej z tymczasowej ochrony na mocy ustawy pomocowej podczas ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, skutkuje wyłącznie odnotowaniem przekroczenia granicy państwowej – bez przekazania informacji o ponownym wjeździe tejże osoby do rejestru Komendanta Głównego SG, o którym mowa w art. 3 ust. 3 wskazanej ustawy.

 

   W momencie, gdy wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej cudzoziemca, który korzysta z uprawnień ustawy pomocowej nie jest zarejestrowany jako wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy, nie stanowi on źródła informacji umożliwiającego ewentualne uaktualnienie rejestru obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi, a tym samym potwierdzenia daty końca nabytych uprawnień i posiadanego statusu UKR.

 

   Aby informacja taka została przekazana do rejestru obywateli Ukrainy, prowadzonego na mocy przepisów ustawy pomocowej przez Komendanta Głównego Straży Granicznej, każdy kolejny wjazd cudzoziemca-beneficjenta uprawnień wynikających z ustawy pomocowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy winien nastąpić w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa (jednoznaczne zadeklarowanie tego faktu podczas odprawy granicznej na kierunku wjazdowym do Polski), bądź winien być złożony stosowny wniosek w dowolnym organie wykonawczym gminy na terytorium RP, w szczególności gdy wjazd Cudzoziemca nastąpił przez granicę, na której nie jest prowadzona kontrola graniczna przekraczających tę granicę.

 

   Reasumując oraz mając na uwadze powyższe, jednocześnie informujemy, iż w związku z prawdopodobnym jakimkolwiek wyjazdem cudzoziemca z terytorium RP powyżej 1 miesiąca, zgodnie z art. 11 pkt 2 cytowanej ustawy, ważność uprawnień tej osoby zostaje odebrana i zmniejszona do dnia tego wyjazdu, który nastąpił przed kolejnym zarejestrowanym wjazdem na terytorium RP przez państwową granicę zewnętrzną Schengen bez oświadczenia cudzoziemca i tym samym zarejestrowania w czasie wjazdu na terytorium RP adnotacji dot. Statusu osoby ewakuowanej / korzystającej z tymczasowej ochrony na mocy ustawy pomocowej.

 

   Wskazać należy, iż w przypadku utraty statusu UKR, może zostać on przywrócony. W przypadku, gdy wjazd obywatela Ukrainy następuje 1) przez granicę RP, będącą zewnętrzną granicą strefy Schengen i 2) w wyniku działań wojennych prowadzonych na terytorium Ukrainy, ponowne nadanie statusu UKR następuje automatycznie. Przywrócenie statusu może również nastąpić w wyniku ponownego złożenia wniosku o nadanie numeru PESEL w trybie art. 4 ust. 17h ustawy pomocowej. Informacją taką, na skutek komunikacji pomiędzy systemami zarządzanymi przez KPRM oraz SG zostaje zasilony przedmiotowy rejestr prowadzony na mocy cytowanej ustawy.  

 

Terminy składania wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi:

  1. Wniosek o świadczenie pieniężne składa się w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem.
  2. Wniosek o świadczenie pieniężne złożony z uchybieniem terminu, o którym mowa w puncie 1, pozostawia się bez rozpoznania.
  3. Wniosek o świadczenie pieniężne, obejmujący okres, w którym zapewniano zakwaterowanie i wyżywienie obywatelowi Ukrainy do dnia 30 czerwca 2022 r. składa się w terminie do dnia 31 lipca 2022 r.
  4. Wnioski złożone z uchybieniem terminów, o których wyżej mowa pozostawia się bez rozpoznania.

 

Formularze, które obejmują okres do dnia 30 czerwca, można składać tylko do 31 lipca br.

To oznacza, że jeśli np. ktoś gościł u siebie uchodźców do 15 czerwca, i jeszcze nie złożył wniosku, to ma na to czas do końca lipca. Gdy zrobi to 1 sierpnia, zostanie on pozostawiony bez rozpoznania.

Z kolei w przypadku osób, które w dalszym ciągu zapewniają schronienie uchodźcom (co do zasady świadczenie przysługuje za 120 dni, które są liczone od dnia przyjazdu do Polski), będzie miał zastosowanie przepis mówiący, że wniosek składa się w ciągu miesiąca od ostatniego dnia okresu, w którym udzielano zakwaterowania i wyżywienia. Jeśli więc ktoś zamierza gościć u siebie uchodźców np. do 7 lipca, to będzie mógł złożyć wniosek do 7 sierpnia. Gdy zrobi to później, nie otrzyma pieniędzy. W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt pod nr 32 67 220 02.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/1383.

 


Zasady przedłużania okresu wypłaty świadczenia przez gminy na podstawie ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW z dnia 24 czerwca 2022 r. (Dz.U. Poz. 1336):

Gmina może przedłużyć okres wypłaty świadczenia na okres dłuższy niż 120 dni w przypadku zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelowi Ukrainy, który:

1) posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób nie-pełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 i 1981 oraz z 2022 r. poz. 558);
2) posiada dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności;
3) ukończył 60 rok życia (kobiety) albo 65 rok życia (mężczyźni);
4) jest kobietą w ciąży lub osobą wychowującą dziecko do 12 miesiąca życia;
5) samotnie sprawuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej opiekę nad trojgiem i więcej dzieci;
6) jest małoletnim wymienionym w art. 25a ust. 1 ustawy.

UWAGA! Orzeczenia w języku ukraińskim muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Świadczenie z:
1) pkt 1 i 2 – przysługuje za osobę niepełnosprawną, za osobę sprawującą nad nią opiekę i za każde małoletnie dziecko tych osób;
2) pkt 4 – przysługuje za kobietę w ciąży i za każde jej małoletnie dziecko lub za opiekuna wychowującego dziecko do 12 miesiąca życia i za wszystkie jego małoletnie dzieci;
3) pkt 5 – przysługuje za opiekuna i za każde małoletnie dziecko;
4) pkt 6 – przysługuje za małoletniego, za opiekuna tymczasowego ustanowionego dla małoletniego oraz za wszystkie małoletnie dzieci opiekuna tymczasowego.

 


Informacja w sprawie ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw w zakresie świadczeń 40 zł za zakwaterowanie i wyżywienie – w załączeniu

 

Nowe terminy składania wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

Wniosek o świadczenie pieniężne składa się w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem. Wnioski złożone po upływie terminu pozostawione zostaną bez rozpoznania.

    - Wnioski o świadczenia pieniężne obejmujące okres do 29 kwietnia 2022 r., dotyczące obywateli Ukrainy nieposiadających numeru PESEL, składa się do 15 lipca 2022 r.

    - Wnioski o świadczenia pieniężne obejmujące okres do 1 lipca 2022 r. składa się do 31 lipca 2022 r.

    - Wnioski o świadczenia pieniężne obejmujące okres od 2 lipca 2022 r. składa się w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem (np. wniosek za okres od  2 lipca do 31 lipca 2022 r. składa się do 31 sierpnia 2022 r.).

 

W okresie 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy (do 15 lipca 2022 r.) podmioty, które zapewniały zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, nieposiadającym numeru PESEL, mogą składać wnioski o świadczenie pieniężne obejmujące okres do dnia 29 kwietnia 2022 r. Wnioski będzie składało się na formularzu według wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi, obowiązującego do dnia 29 kwietnia 2022 r.

Wnioski złożone z uchybieniem terminów, o których wyżej mowa, pozostawia się bez rozpoznania.

 


 

Informujemy, że od 30 kwietnia obowiązuje nowy wzór wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 29 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi-na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583, 682, 683, 684, 830 i 930).

 

Wnioski o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy dostępne są w Urzędzie Miejskim w Zawierciu w pokoju nr 104 a. Informacje na temat świadczenia można uzyskać, dzwoniąc pod nr tel.: 32 49 41 243.

Każdej osobie, która zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, może być przyznane z tego tytułu świadczenie pieniężne nie dłużej niż za okres 60 dni. Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Aby przyspieszyć procedurę rozpatrywania wniosku prosimy o wypełnienie i dostarczenie do urzędu ankiety weryfikacyjnej oraz dokumentu potwierdzającego przekroczenie granicy przez obywatela Ukrainy po 24 lutego 2022 r. - np. ksero zaświadczenia o nadaniu nr PESEL (na dokumencie znajduje się pieczęć świadcząca o statusie uchodźcy) lub ksero strony paszportu z pieczęcią Straży Granicznej.

 

Jaka jest wysokość świadczenia za dzień opieki nad obywatelem Ukrainy?

Wysokość świadczenia rząd ustalił w rozporządzeniu w kwocie 40 zł za osobę dziennie za zapewnianie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

Przykład:

Jan Kowalski udostępnił piętro swojego domu i pokrył koszt wyżywienia 5-osobowej rodziny z Ukrainy. Otrzyma 5x40 zł = 200 zł za każdy dzień udzielonej pomocy.

Co zrobić, aby otrzymać 40 zł za dzień zakwaterowania i wyżywienia obywatela Ukrainy?

  • Trzeba złożyć wniosek w gminie (Urząd Miejski w Zawierciu, pokój 104 a),
  • Świadczenie jest przyznawane na podstawie wniosku za okres faktycznego zapewniania zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, nie dłużej niż za okres 60 dni i jest wypłacane z dołu.

Ile czasu jest rozpatrywany wniosek o rekompensatę za pomoc Ukraińcom?

Wniosek jest rozpatrywany w terminie miesiąca od dnia jego złożenia w urzędzie.

Kto może podwyższyć kwotę świadczenia z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy?

Kwota 40 zł za dzień może być podwyższona przez wojewodę w przypadku:

  • zapewniania zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przed dniem wejścia w życie specustawy - weszła w życie 12 marca z mocą od 24 lutego 2022 r.
  • gdy podmiotem zapewniającym zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy jest jednostka organizacyjna, osoba prawna albo przedsiębiorca.

Czy można uzyskać przedłużenie okresu 60 dni pobierania świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie Ukraińców?

W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres wypłaty świadczenia, za zgodą wojewody, może zostać przedłużony na okres dłuższy niż 60 dni.

Zgoda wojewody może dotyczyć:

  • indywidualnych spraw;
  • grupy podmiotów zapewniających wyżywienie i zakwaterowanie obywatelom Ukrainy na obszarze województwa - w przypadku grupy podmiotów okres wypłaty świadczenia może zostać przedłużony przez wojewodę z urzędu. Zgoda ta jest publikowana na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej wojewody i zawiera termin przedłużenia wypłaty świadczenia, określenie grupy podmiotów oraz uzasadnienie.

W indywidualnych sprawach okres wypłaty świadczenia może zostać przedłużony na czas określony, na szczegółowo uzasadniony wniosek podmiotu zapewniającego wyżywienie i zakwaterowanie obywatelom Ukrainy.

Czy gmina może przeprowadzić kontrolę osoby udzielającej zakwaterowania i wyżywienia uciekinierom z Ukrainy?

Tak, gmina może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia. Weryfikacji dokonują upoważnieni pracownicy urzędu.

UWAGA! Świadczenie nie przysługuje, jeżeli warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi, lub gdy w ww. wniosku, podano nieprawdę.

Świadczenie 40 zł wyklucza wynagrodzenie za pomoc

Świadczenia 40 zł za każdy dzień zapewnienia Ukraińcom  mieszkania i jedzenia nie pozyska osoba, która już otrzymała za to osobne wynagrodzenie. Dotyczy to m.in. opłacenia czynszu przez obywateli Ukrainy w ramach umowy najmu. Składając wniosek o rekompensatę 40 zł, trzeba złożyć oświadczenie, że za okres pomocy Ukraińcom nie otrzymano dodatkowego wynagrodzenia, w tym za wynajem.

W załączniku znajduje się rozporządzenie wraz ze wzorem wniosku oraz kartą osoby przyjętej do zakwaterowania.


Кожен повторний в'їзд на територію Республіки Польща іноземця, який користується правами, передбаченими Законом про допомогу, без реєстрації нотатки про статус особи/бенефіціара тимчасового захисту відповідно до Закону про допомогу під час повторного в'їзду на територію Республіки Польща, призводить лише до реєстрації перетину державного кордону - без передачі інформації про повторний в'їзд цієї особи до реєстру Головного коменданта Прикордонної служби, про який йдеться в ст. 3 п. 3 вищезгаданого закону.


   Якщо в'їзд на територію Республіки Польща іноземця, який користується правами, передбаченими Законом про допомогу, не зареєстрований як в'їзд на територію Республіки Польща з території України, у зв'язку з військовими діями, що ведуться на території України, він не є джерелом інформації, що дозволяє актуалізувати реєстр громадян України, які в'їхали на територію Республіки Польща з території України у зв'язку з військовими діями, і, таким чином, підтвердити дату закінчення набутих прав і наявного статусу біженця UKR.


   Для того, щоб така інформація була передана до реєстру громадян України, який ведеться відповідно до положень Закону про допомогу Головнокомандувачем Прикордонної служби, кожен наступний в'їзд іноземця-бенефіціара прав, передбачених Законом про допомогу, на територію Республіки Польща з території України повинен відбуватися у зв'язку з військовими діями, що проводяться на території цієї країни (однозначне декларування цього факту під час прикордонного контролю у напрямку в'їзду до Польщі), або подати відповідну заяву до будь-якого виконавчого органу гміни на території Республіки Польща, зокрема, якщо в'їзд іноземця відбувся через кордон, де не здійснюється прикордонний контроль.


   Підсумовуючи та беручи до уваги вищевикладене, одночасно повідомляємо, що у зв'язку з будь-яким виїздом іноземця з території Республіки Польща на період, що перевищує 1 місяць, відповідно до ст. 11 п. 2 вищезгаданого Закону, дія прав цієї особи анулюється та скорочується до дати такого виїзду, який відбувся до наступного зареєстрованого в'їзду на територію Республіки Польща через Шенгенський зовнішній державний кордон без заяви іноземця і, таким чином, реєстрації нотатки про статус евакуйованого/бенефіціара тимчасового захисту згідно із Законом про допомогу під час в'їзду на територію Республіки Польща.


   Варто зазначити, що у разі втрати статусу UKR його можна відновити. У випадку, коли в'їзд громадянина України відбувається 1) через кордон Республіки Польща, який є зовнішнім кордоном Шенгенської зони та 2) внаслідок воєнних дій на території України, статус UKR відновлюється автоматично. Статус також може бути відновлений в результаті повторного подання заяви на отримання номера PESEL відповідно до статті 4(17h) Закону про допомогу. Така інформація, в результаті комунікації між системами, якими керують Канцелярія Президента Республіки Польща та Прикордонна служба, вноситься до реєстру, який ведеться відповідно до вищезгаданого закону.

 

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.