Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Urząd Miejski

Obwieszczenia

2021 rok

Sierpień

 

Prezydent Miasta Zawiercie

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działka
o nr ew. 550/25, karta mapy 4, obręb Marciszów,
położonej w Zawierciu przy ul. Inwestycyjnej

 

 

 • Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona geodezyjnie nr ew. 550/25, k. m. 4, obręb Marciszów, położona w Zawierciu przy ul. Inwestycyjnej.
 • Powierzchnia nieruchomości – 3,6380 ha
 • Księga wieczysta – CZ1Z/00051427/3
 • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego – zgodnie z uchwałą nr XLV/455/14 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 26.02.2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla obszarów obejmujących Strefę Aktywności Gospodarczej w Zawierciu – Obszar „A”, położony w rejonie ulic: Wojska Polskiego, Myśliwskiej i projektowanej drogi głównej z otoczeniem, uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Zawierciu Nr XLIX/634/10 z dnia 31 marca 2010 r. (…) (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 7 marca 2014, poz. 1420) zmienioną w części tekstowej uchwałą
 • nr XXXVII/332/17 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 29.03.2017 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 10 kwietnia 2017 r. poz. 2522) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolami – 2.P-U – teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz usług i 6.ZNU – teren zieleni nieurządzonej.

Dla terenu, na którym zlokalizowana jest przedmiotowa nieruchomość rozpoczęto procedurę uchwalenia nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Zawierciu Nr XXX/326/20 z dnia 24 czerwca 2020 r.
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszarów obejmujących Strefę Aktywności Gospodarczej w Zawierciu – Obszar „A” położonych w rejonie ulic: Inwestycyjnej i Technologicznej wraz z otoczeniem.
Ze szczegółami projektowanych zapisów nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego można zapoznać się w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Zawierciu.

 • Rodzaj użytku według ewidencji gruntów – RIVb, PsVI
 • Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa niezabudowana, teren nieruchomości o nawierzchni nieutwardzonej, aktualnie użytkowany jako grunt zadrzewiony, porośnięta jest roślinnością niską w postaci traw i krzewów oraz drzewami, teren nieruchomości charakteryzuje się brakiem zróżnicowania ukształtowania terenu, spływ wód opadowych zgodnie z morfologią terenu, nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej – ul. Inwestycyjnej.

Przez nieruchomości w południowo – wschodniej jej części przebiegają sieci podziemnej infrastruktury technicznej: kanalizacja sanitarna i wodociąg. W zakresie ww. infrastruktury technicznej aktem notarialnym zostanie również ustanowiona bezpłatna służebność gruntowa na rzecz Gminy Zawiercie. Dodatkowo nabywca zobligowany będzie w akcie notarialnym do zobowiązania się do ustanowienia na czas nieoznaczony służebności przesyłu w przypadku zbycia przez Gminę Zawiercie własności urządzeń w zakresie sieci wodociągowej
i kanalizacji sanitarnej na rzecz przedsiębiorcy przesyłowego.

 • Dostępne media – nieruchomość uzbrojona jest w sieć wodociągową oraz kanalizacyjną,
 • w pasie drogowym ul. Inwestycyjnej znajduje się sieć elektroenergetyczna i teletechniczna.
 • Kształt nieruchomości – wielobok zbliżony do równoległoboku.
 • Cena wywoławcza nieruchomości – 2 900 000,00 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset tysięcy złotych 00/100) w tym podatek VAT według stawki 23% został doliczony do części nieruchomości oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 2.P-U, część nieruchomości oznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 6.ZNU jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaru i usług (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.).
 • Minimalne postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 • Wadium: 580 000,00 zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) w formie pieniężnej.

 

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami i udzielania wyjaśnień:

Grzegorz Kurzawa, Robert Peciak, tel. 32 494 12 30, e-mail: nieruchomosci@zawiercie.eu

 

Przetarg odbędzie się w dniu 27 października 2021 r. o godzinie 10:00 w sali narad (parter) budynku Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie.

 

Oferenci przystępujący do przetargu powinni dokonać wpłaty wadium w wysokości określonej powyżej na rachunek bankowy Gminy Zawiercie prowadzony przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna nr: 74 1240 2975 1111 0010 4312 6805 w terminie do dnia 21 października 2021 r.

Dowód wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie, kto wpłacił wadium i tym samym uprawniony jest do wzięcia udziału w przetargu na daną nieruchomość oraz wskazywać nieruchomość której wpłata dotyczy.

Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na rachunek bankowy Gminy Zawiercie...

>>>  pełna treść  <<<

 

Załączniki:

Oświadczenie

Zgoda współmałżonka

RODO

 

wprowadzono 26.08.2021

 


 

Prezydent Miasta Zawiercie

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działka
o nr ew. 550/25, karta mapy 4, obręb Marciszów,
położonej w Zawierciu przy ul. Inwestycyjnej

 

 • Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona geodezyjnie nr ew. 550/25, k. m. 4, obręb Marciszów, położona w Zawierciu przy ul. Inwestycyjnej.
 • Powierzchnia nieruchomości – 3,6380 ha
 • Księga wieczysta – CZ1Z/00051427/3
 • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego – zgodnie z uchwałą nr XLV/455/14 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 26.02.2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla obszarów obejmujących Strefę Aktywności Gospodarczej w Zawierciu – Obszar „A”, położony w rejonie ulic: Wojska Polskiego, Myśliwskiej i projektowanej drogi głównej z otoczeniem, uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Zawierciu Nr XLIX/634/10 z dnia 31 marca 2010 r. (…) (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 7 marca 2014, poz. 1420) zmienioną w części tekstowej uchwałą
  nr XXXVII/332/17 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 29.03.2017 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 10 kwietnia 2017 r. poz. 2522) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolami – 2.P-U – teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz usług i 6.ZNU – teren zieleni nieurządzonej.

Dla terenu, na którym zlokalizowana jest przedmiotowa nieruchomość rozpoczęto procedurę uchwalenia nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Zawierciu Nr XXX/326/20 z dnia 24 czerwca 2020 r.
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszarów obejmujących Strefę Aktywności Gospodarczej w Zawierciu – Obszar „A” położonych w rejonie ulic: Inwestycyjnej i Technologicznej wraz z otoczeniem.
Ze szczegółami projektowanych zapisów nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego można zapoznać się w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Zawierciu.

 • Rodzaj użytku według ewidencji gruntów – RIVb, PsVI
 • Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa niezabudowana, teren nieruchomości
  o nawierzchni nieutwardzonej, aktualnie użytkowany jako grunt zadrzewiony, porośnięta jest roślinnością niską w postaci traw i krzewów oraz drzewami, teren nieruchomości charakteryzuje się brakiem zróżnicowania ukształtowania terenu, spływ wód opadowych zgodnie z morfologią terenu, nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej – ul. Inwestycyjnej.

Przez nieruchomości w południowo – wschodniej jej części przebiegają sieci podziemnej infrastruktury technicznej: kanalizacja sanitarna i wodociąg. W zakresie ww. infrastruktury technicznej aktem notarialnym zostanie również ustanowiona bezpłatna służebność gruntowa na rzecz Gminy Zawiercie. Dodatkowo nabywca zobligowany będzie w akcie notarialnym do zobowiązania się do ustanowienia na czas nieoznaczony służebności przesyłu w przypadku zbycia przez Gminę Zawiercie własności urządzeń w zakresie sieci wodociągowej
i kanalizacji sanitarnej na rzecz przedsiębiorcy przesyłowego.

 • Dostępne media – nieruchomość uzbrojona jest w sieć wodociągową oraz kanalizacyjną,
  w pasie drogowym ul. Inwestycyjnej znajduje się sieć elektroenergetyczna i teletechniczna.
 • Kształt nieruchomości – wielobok zbliżony do równoległoboku.
 • Cena wywoławcza nieruchomości – 2 900 000,00 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset tysięcy złotych 00/100) w tym podatek VAT według stawki 23% został doliczony do części nieruchomości oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 2.P-U, część nieruchomości oznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 6.ZNU jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaru i usług (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.).
 • Minimalne postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu,
  z tym, że nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości
  z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 • Wadium: 580 000,00 zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) w formie pieniężnej.

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami i udzielania wyjaśnień:

Grzegorz Kurzawa, Robert Peciak, tel. 32 494 12 30, e-mail: nieruchomosci@zawiercie.eu

Przetarg odbędzie się w dniu 27 października 2021 r. o godzinie 10:00 w sali narad (parter) budynku Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie.

Oferenci przystępujący do przetargu powinni dokonać wpłaty wadium w wysokości określonej powyżej na rachunek bankowy Gminy Zawiercie prowadzony przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna nr: 74 1240 2975 1111 0010 4312 6805 w terminie do dnia 21 października 2021 r.

Dowód wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie, kto wpłacił wadium i tym samym uprawniony jest do wzięcia udziału w przetargu na daną nieruchomość oraz wskazywać nieruchomość której wpłata dotyczy.

Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na rachunek bankowy Gminy Zawiercie.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium we właściwej wysokości oraz przedłożenie komisji przetargowej:

 1. W przypadku osób fizycznych – dokumentu potwierdzającego tożsamość wraz
  z oświadczeniem według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia o przetargu oraz klauzulą informacyjną stanowiącą załącznik nr 3 do ogłoszenia o przetargu. Małżonkowie objęci ustawową wspólnością majątkową małżeńską zobowiązani są do udziału w przetargu osobiście, a w przypadku gdy udział w przetargu będzie brał jeden ze współmałżonków, wówczas zobowiązany jest on do okazania pisemnej zgody drugiego współmałżonka na uczestnictwo w przetargu według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do ogłoszenia o przetargu wraz z klauzulą informacyjną, która stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia o przetargu..
 1. W przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku
  z prowadzoną działalnością gospodarczą – dowodu tożsamości i wyciągu
  z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, nie starszego niż 3 miesiące przed datą przetargu wraz z odpowiednimi załącznikami, o których mowa powyżej.
 1. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – aktualnego wypisu z rejestru nie starszego niż 3 miesiące przed datą przetargu, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

W przypadku, gdy oferent reprezentowany będzie przez pełnomocnika winien on przedłożyć stosowne pełnomocnictwo sporządzone w formie aktu notarialnego wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na  poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu zawarcia aktu notarialnego.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. W razie uchylenia się od zawarcia umowy przez oferenta, który przetarg wygrał, wadium ulega przepadkowi.

Wadium wpłacone przez innych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu bądź zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne po dokonaniu wpłaty wadium.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić najpóźniej jeden dzień roboczy przed dniem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości cenę nieruchomości osiągniętą w przetargu pomniejszoną o wpłacone wadium. Za datę wpłaty uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek bankowy Gminy Zawiercie. Koszty zawarcia umowy notarialnej obciążają w całości nabywcę.

Cena nieruchomości nie zawiera kosztów wznowienia lub wyznaczenia znaków granicznych.
W przypadku potrzeby okazania granic przedmiotowej nieruchomości Nabywca ustali warunki tego okazania z wybranym przez siebie geodetą. Okazanie granic, w tym również wznowienie lub wyznaczenie znaków granicznych nastąpi na koszt nabywcy.

Niezbędną infrastrukturę techniczną potrzebną do realizacji ewentualnego zamierzenia inwestycyjnego  oraz ewentualną przebudowę istniejącego uzbrojenia terenu w obrębie przedmiotowej nieruchomości Nabywca wykona własnym staraniem w porozumieniu
z właścicielami sieci.

Budowa i przebudowa drogi publicznej spowodowana planowaną inwestycją należy do nabywcy lub inwestora i musi być zrealizowana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1376 z późn. zm.).

W przypadku kolizji planowanej inwestycji z zielenią, usunięcie drzew i krzewów wymaga zezwolenia na zasadach określonych ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1098).

Przebudowa systemu melioracji szczegółowej wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego w trybie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 624 z późn. zm.). Nabywca zobowiązany jest do zachowania drożności urządzeń wodnych oraz do zapewnienia właściwego odwodnienia zagospodarowywanych terenów.

Ewentualne wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej i leśnej może nastąpić po uzyskaniu przez Nabywcę decyzji starosty zezwalającej na takie wyłączenie na mocy przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1326).

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2278) wymaga uzyskania zezwolenia w formie decyzji administracyjnej, wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

W przypadku nie uzyskania zezwolenia przed zawarciem aktu notarialnego, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Prezydent Miasta Zawiercie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu oraz dokumentacją dotyczącą nieruchomości.

Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.  j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm.).

Ogłoszenie przetargowe znajduje się również na stronie internetowej www.zawiercie.bip.net.pl, zakładka Przetargi na nieruchomości, kategoria: na nieruchomości - 2021 oraz www.zawiercie.eu w zakładce Obwieszczenia.

 

Wprowadzono dnia 26.08.2021r.


Prezydent Miasta Zawiercie

ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działka o nr ew. 25/2, karta mapy 48, obręb Zawiercie
przy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej

 

 • Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa zabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka o nr ew. 25/2, karta mapy 48, obręb Zawiercie, przy
  ul. Obrońców Poczty Gdańskiej

 • Powierzchnia nieruchomości: 0,1497 ha
 • Księga Wieczysta: CZ1Z/00029521/9
 • Rodzaj użytku wg ewidencji gruntów: Bi
 • Opis nieruchomości: teren płaski ogrodzony o kształcie regularnym, zbliżonym do trapezu. Teren zagospodarowany, zabudowany budynkiem niemieszkalnym dawny salon samochodowy wraz z zapleczem warsztatowym o powierzchni zabudowy 629,70 m2, o powierzchni użytkowej 670,37 m2 i kubaturze ok. 2257,80 m3. Budynek pochodzi z lat 90-tych XX wieku, jednokondygnacyjny, nie podpiwniczony, w części głównej salonu samochodowego antresola. Budynek wzniesiony w części (salon samochodowy) w technologii tradycyjnej, murowanej z pustaka oraz w części (stanowisko diagnostyczne) w technologii szkieletowej – płyta warstwowa, słupy stalowe i żelbetowe. Fundamenty żelbetowe, dach płaski (stropodach), kryty blachą trapezową, rynny stalowe, schody żelbetowe, elewacja wykończona blachą trapezową. Na przedmiotowej nieruchomości znajduje się również budynek „stróżówki” – budynek jednokondygnacyjny, o powierzchni zabudowy 18 m2 i powierzchni użytkowej 13,35 m2. Budynek wolnostojący, wzniesiony w technologii tradycyjnej, murowanej z pustaka. Fundamenty żelbetowe, dach płaski (stropodach), kryty blachą trapezową, rynny stalowe, budynek otynkowany, okna PCV, drzwi drewniane.

Nieruchomość uzbrojona – sieć energetyczna, wodna, kanalizacyjna, gazowa. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej – ul. Obrońców Poczty Gdańskiej.

 • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie
  • z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszarów obejmujących część południowo – zachodnią i śródmieście – etap II uchwalonego uchwałą nr LII/499/18 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 28 marca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 11 kwietnia 2018 r. poz. 2575) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolami: „108U” – tereny zabudowy usługowej, „2KDG” – tereny dróg publicznych – drogi główne.

  • Kształt nieruchomości: regularny, zbliżony do trapezu.

  • Nieruchomość stanowi własność Gminy Zawiercie i wolna jest od wszelkich obciążeń.

  • Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.

  • W stosunku do przedmiotowej nieruchomości istniało kiedyś roszczenie o zwrot nakładów poniesionych na budowę salonu samochodowego, niemniej jednak
   w ocenie gminy na podstawie art. 677 KC roszczenia te uległy przedawnieniu.

  • Minimalne postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu,
   z tym, że nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości
   z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

  • Cena wywoławcza nieruchomości: 1.200.000,00 zł (słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych 00/100) zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U.
   z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.).

  • Wadium: 240.000,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści tysięcy złotych 00/100)
   w formie pieniężnej.

 

I przetarg odbył się 8 kwietnia 2021 r.

II przetarg odbył się 14 lipca 2021 r.

 

Osoby zainteresowane nabyciem przedmiotowej nieruchomości, mogą ją oglądać
po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym w godzinach pracy urzędu, tj.:

 

Poniedziałek 8.00 – 18.00

Wtorek – Piątek 7.00 – 15.00

 

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami i udzielania wyjaśnień:

Grzegorz Kurzawa, Robert Peciak, tel. 32 494 12 30.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 19.10.2021 r. w sali narad (parter) budynku Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2 o godzinie 10:00.

Oferenci przystępujący do przetargu powinni dokonać wpłaty wadium w wysokości określonej powyżej na rachunek bankowy Gminy Zawiercie prowadzony przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna nr: 74 1240 2975 1111 0010 4312 6805
w terminie do dnia 13.10.2021 r.

Dowód wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie, kto wpłacił wadium i tym samym uprawniony jest do wzięcia udziału w przetargu na daną nieruchomość oraz wskazywać nieruchomość której wpłata dotyczy.

Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na rachunek bankowy Gminy Zawiercie.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium we właściwej wysokości oraz przedłożenie komisji przetargowej:

 

 1. W przypadku osób fizycznych – dokumentu potwierdzającego tożsamość wraz
  z oświadczeniem według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia
  o przetargu oraz klauzulą informacyjną stanowiącą załącznik nr 3 do ogłoszenia o przetargu. Małżonkowie objęci ustawową wspólnością majątkową małżeńską zobowiązani są do udziału w przetargu osobiście, a w przypadku gdy udział w przetargu będzie brał jeden ze współmałżonków, wówczas zobowiązany jest on do okazania pisemnej zgody drugiego współmałżonka na uczestnictwo
  w przetargu według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do ogłoszenia
  o przetargu wraz z klauzulą informacyjną, która stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia o przetargu.

 

 1. W przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku
  z prowadzoną działalnością gospodarczą – dowodu tożsamości i wyciągu
  z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, nie starszego niż 3 miesiące przed datą przetargu wraz z odpowiednimi załącznikami,
  o których mowa powyżej.

 

 1. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – aktualnego wypisu z rejestru nie starszego niż 3 miesiące przed datą przetargu, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

 

Jeżeli oferenta reprezentuje pełnomocnik winien on przedłożyć, wraz ze swoim dowodem tożsamości, stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie aktu notarialnego.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu zawarcia aktu notarialnego.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. W razie uchylenia się od zawarcia umowy przez oferenta, który przetarg wygrał, wadium ulega przepadkowi.

Wadium wpłacone przez innych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu bądź zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne po dokonaniu wpłaty wadium.

 

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić najpóźniej jeden dzień roboczy przed dniem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości cenę nieruchomości osiągniętą w przetargu pomniejszoną o wpłacone wadium. Za datę wpłaty uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek bankowy Gminy Zawiercie. Koszty zawarcia umowy notarialnej obciążają w całości nabywcę. Wydanie nieruchomości nastąpi po zawarciu aktu notarialnego.

 

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca
1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j. Dz. U. z 2017 r.,
poz. 2278) wymaga uzyskania zezwolenia w formie decyzji administracyjnej, wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

 

W przypadku nie uzyskania zezwolenia przed zawarciem aktu notarialnego, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Prezydent Miasta Zawiercie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

 

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu oraz dokumentacją dotyczącą nieruchomości.

 

Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U.
z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm.).

 

Ogłoszenie przetargowe znajduje się również na stronie internetowej www.zawiercie.bip.net.pl, zakładka Przetargi na nieruchomości, kategoria: na nieruchomości - 2021

 

Załączniki:

Oświadczenie

Zgoda współmałżonka

RODO

 

wprowadzono 17.08.2021


 Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna

Spółka Akcyjna w Katowicach

40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 42

tel. (+48 32) 2510-736

jako zarządzający Specjalną Strefą Ekonomiczną

ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony mający na celu:


 

 • wyłonienie podmiotu, który nabędzie prawo własności nieruchomości opisanych poniżej.

 

 1. Przedmiotem przetargu jest prawo własności dwóch niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Zawierciu, o łącznej powierzchni 51,3297 ha:

 1. nieruchomości składającej się z działek o łącznej powierzchni 8,9282 ha, oznaczonych geodezyjnie numerami ewidencyjnymi:

- 1095/38, k.m. 7, obręb Marciszów,

- 1095/42, k.m. 7. obręb Marciszów.

Dla nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Zawierciu – V Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta nr CZ1Z/00045270/2. Zgodnie z wpisami zawartymi w ww. księdze wieczystej przedmiotowa nieruchomość stanowi własność Gminy Zawiercie, nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie jest przedmiotem zobowiązań, za wyjątkiem dzierżawy na podstawie umowy zawartej przez Gminę Zawiercie z osobą fizyczną do dnia 30.09.2021 r., przy czym po tym dniu przedmiotowa umowa wygasa.

Przedmiotowa nieruchomość gruntowa jest niezabudowana, niezagospodarowana, aktualnie użytkowana jako grunt upraw rolnych. Teren nieruchomości jest nieogrodzony, charakteryzuje się terenem płaskim, spływ wód opadowych zgodnie z morfologią terenu. Nieruchomość nie tworzy zwartego, jednolitego kompleksu funkcjonalno-użytkowego. Przedmiotowe działki przedzielone są działką o nr ew. 1095/39, k. m. 7, obręb Marciszów, która stanowi własność Gminy Zawiercie i w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest symbolem „2KDL5” – tereny dróg publicznych klasy lokalnej. Nieruchomość ma kształt nieregularny o formie wydłużonego prostokąta i zlokalizowana jest przy ul. Podmiejskiej. W pasie drogowym ul. Podmiejskiej znajduje się sieć wodociągowa, gazowa i napowietrzna linia teletechniczna, sieć elektroenergetyczna dostępna w sąsiedztwie nieruchomości.

Rodzaj użytków wg. ewidencji gruntów: ŁIV, ŁV, RIIIb, RIVa i RIVb.

Rada Miejska w Zawierciu uchwałą nr XLII/504/21 z dnia 31 marca 2021 r. wyraziła zgodę na zbycie przedmiotowej nieruchomości.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszarów obejmujących Strefę Aktywności Gospodarczej w Zawierciu – Obszar „A”, położony w rejonie ulic: Wojska Polskiego, Myśliwskiej i projektowanej drogi głównej z otoczeniem, uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Zawierciu Nr XLIX/634/10 z dnia 31.03.2010 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2010 r. Nr 84, poz. 1398) zmienioną w części tekstowej uchwałą Rady Miejskiej w Zawierciu Nr XLIV/394/17 z dnia 30.08.2017 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 8 września 2017 r. poz. 4823), przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolami – 4PU – teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej (działka o nr ew. 1095/38, k.m. 7, obręb Marciszów) i 5PU – teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej (działka o nr ew. 1095/42, k.m. 7, obręb Marciszów).

 1. nieruchomości składającej się z działek o łącznej powierzchni 42,4015 ha, oznaczonych geodezyjnie numerami ewidencyjnymi:

- 1095/26, k.m. 7, obręb Marciszów,

- 1095/28, k.m. 7. obręb Marciszów,

- 1095/30, k.m. 7. obręb Marciszów,

- 1471/7, k.m. 8. obręb Marciszów.

Sąd Rejonowy w Zawierciu – V Wydział Ksiąg Wieczystych dla działek nr 1095/26, 1095/28 i 1095/30 prowadzi księgę wieczystą nr CZ1Z/00072105/3, a dla działki nr 1471/7 księgę wieczystą nr CZ1Z/00044799/9. Zgodnie z wpisami zawartymi w ww. księgach wieczystych przedmiotowa nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie jest przedmiotem zobowiązań za wyjątkiem wpisów dotyczących służebności przesyłu opisanych szczegółowo w treści księgi wieczystej nr CZ1Z/00072105/3. Na podstawie umowy notarialnej z dnia 03.08.2021 r. zawartej w Kancelarii Notarialnej w Częstochowie (nr Rep. A nr 5721/2021) nieruchomość stanowi własność Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., co nie zostało na dzień publikacji niniejszego ogłoszenia ujawnione w księgach wieczystych prowadzonych dla ww. nieruchomości.

Przedmiotowa nieruchomość gruntowa jest niezabudowana, niezagospodarowana, o zróżnicowanej rzeźbie terenu (różnicy poziomów). Teren nieruchomości jest nieogrodzony, spływ wód opadowych zgodnie z morfologią terenu. Nieruchomość nie tworzy zwartego, jednolitego kompleksu funkcjonalno-użytkowego. Przedmiotowe działki przedzielone są działkami o nr ew. 1095/27, 1095/29, 1095/31 i 1095/39, k. m. 7, obręb Marciszów, które stanowią własność Gminy Zawiercie i w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczone są symbolem „2KDL5” – tereny dróg publicznych klasy lokalnej. Nieruchomość ma kształt nieregularny o formie zbliżonej do trapeza i zlokalizowana jest przy ul. Inwestycyjnej, Myśliwskiej i Podmiejskiej. Przez nieruchomość (działki 1095/26 i 1095/28) przebiega sieć gazowa. Wzdłuż zachodniej granicy działki numer 1095/26 przebiega sieć wodociągowa. W pasie drogowym ul. Podmiejskiej znajduje się sieć wodociągowa, gazowa i napowietrzna linia teletechniczna, sieć elektroenergetyczna dostępna w sąsiedztwie nieruchomości. Wzdłuż ul. Myśliwskiej zlokalizowana jest sieć wodociągowa, gazowa, kanalizacji sanitarnej oraz sieć elektroenergetyczna dostępna w sąsiedztwie nieruchomości. Ponadto wzdłuż ul. Inwestycyjnej zlokalizowana jest sieć wodociągowa i gazowa oraz sieć elektroenergetyczna dostępna w sąsiedztwie nieruchomości.

Rodzaj użytków wg. ewidencji gruntów: PsVI, N, ŁIV, ŁV, RIIIb, RIVa i RIVb, dr.

Informacje dodatkowe: w granicach nieruchomości znajdują się strefy obserwacji archeologicznej, nieprzekraczalne linie zabudowy, gazociągi nisko i średnioprężne oraz granica złoża cynku i ołowiu.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszarów obejmujących Strefę Aktywności Gospodarczej w Zawierciu – Obszar „A”, położony w rejonie ulic: Wojska Polskiego, Myśliwskiej i projektowanej drogi głównej z otoczeniem, uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Zawierciu Nr XLIX/634/10 z dnia 31.03.2010 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2010 r. Nr 84, poz. 1398) zmienioną w części tekstowej uchwałą Rady Miejskiej w Zawierciu Nr XLIV/394/17 z dnia 30.08.2017 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 8 września 2017 r. poz. 4823), przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolami – PU – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej; MNU2 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej; ZI – tereny zieleni izolacyjnej; KDZ – tereny dróg publicznych klasy zbiorczej; ITG – teren infrastruktury technicznej z zakresu gazownictwa.

 1. Realizacja przedsięwzięcia musi być zgodna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Szczegółowe warunki zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości (w tym nakazy i zakazy) są zamieszczone w ustaleniach ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, z którym można zapoznać się w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Zawierciu.

 1. Cena wywoławcza

 1. nieruchomości opisanej w pkt 1 ppkt 1) wynosi 6.700.000,00 zł (słownie: sześć milionów siedemset tysięcy złotych), w tym podatek VAT w wysokości 23%,

 1. nieruchomości opisanej w pkt 1 ppkt 2) wynosi 29.627.335,00 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów sześćset dwadzieścia siedem tysięcy trzysta trzydzieści pięć złotych), w tym podatek VAT w wysokości 23% został doliczony do części nieruchomości oznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego symbolami PU, MNU2, KDZ i ITG, część nieruchomości oznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego symbolem ZI jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.). Cena nieruchomości netto wynosi 24.168.855 zł.

Oferowana cena nabycia każdej nieruchomości musi być wyższa od ceny wywoławczej.

 1. Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 z późn. zm.).

 1. Warunkiem udziału w przetargu jest:

 1. złożenie pisemnej oferty zgodnie ze wzorem oraz wymogami zawartymi w „Specyfikacji istotnych warunków przetargu” do dnia 04.10.2021 r. do godziny 16.00 w siedzibie zarządzającego Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną w Katowicach przy ul. Wojewódzkiej 42,

 2. wniesienie w pieniądzu wadium w wysokości 15 % ceny wywoławczej nieruchomości opisanej w pkt 1 ppkt 1), tj. w kwocie 1.005.000,00 zł (słownie: jeden milion pięć tysięcy złotych) na rachunek bankowy Gminy Zawiercie prowadzony przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna nr 74 1240 2975 1111 0010 4312 6805 w terminie do dnia 04.10.2021 r. Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na rachunek bankowy Gminy Zawiercie.

 3. wniesienie w pieniądzu wadium w wysokości 20 % ceny wywoławczej netto nieruchomości opisanej w pkt 1 ppkt 2), tj. w kwocie 4.833.771,00 zł (słownie: cztery miliony osiemset trzydzieści trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt jeden złotych) na rachunek bankowy Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Katowicach prowadzony przez Santander Bank Polska S.A. nr 09 1910 1048 2501 9911 2936 0001 w terminie do dnia 04.10.2021 r. Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na rachunek bankowy KSSE S.A.

Oferent winien spełnić łącznie wszystkie ww. warunki.

 1. Oferta powinna zawierać m.in.:

 1. W przypadku osób fizycznych: imię, nazwisko, adres, PESEL oraz oświadczenie stanowiące załącznik nr 1 do ogłoszenia o przetargu. Małżonkowie objęci ustawową wspólnością majątkową małżeńską zobowiązani są do udziału w przetargu osobiście, a w przypadku gdy udział w przetargu będzie brał jeden ze współmałżonków, wówczas zobowiązany jest on do okazania pisemnej zgody drugiego współmałżonka na uczestnictwo w przetargu według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do ogłoszenia o przetargu.

Każda z osób fizycznych powinna również dołączyć podpisaną klauzulę informacyjną RODO według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do ogłoszenia o przetargu.

 1. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą: imię, nazwisko, siedzibę, PESEL, NIP, REGON, wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (nie starszy niż 2 miesiące licząc od dnia upływu terminu na złożenie oferty) wraz z odpowiednimi załącznikami według wzorów stanowiących załącznik nr 1 – 3 do ogłoszenia o przetargu.

 2. W przypadku osób prawnych: nazwę, siedzibę, wypis (nie starszy niż 2 miesiące licząc od dnia upływu terminu na złożenie oferty) z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru w przypadku podmiotów wpisanych do tych rejestrów.

 3. W przypadku cudzoziemców (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców) – odpisy z właściwych rejestrów oraz wszystkie inne dokumenty sporządzone w oryginale w języku obcym powinny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski.

 1. Datę sporządzenia oferty.

 2. Zgodę właściwych organów statutowych Oferenta na nabycie nieruchomości objętych przetargiem.

 3. Oświadczenie, iż oferent zapoznał się z warunkami przetargu, stanem prawnym i faktycznym nieruchomości, treścią ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz specyfikacją istotnych warunków przetargu i przyjmuje je wszystkie bez zastrzeżeń.

 4. Oferowane ceny w złotych (wyrażone liczbowo i słownie) wyższe od cen wywoławczych i sposób ich zapłaty z uwzględnieniem, iż należność w całości musi być wpłacona przelewem na rachunek bankowy Gminy Zawiercie oraz na rachunek bankowy Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej najpóźniej na 1 dzień roboczy przed dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 5. Oferowaną liczbę nowych miejsc pracy (co najmniej 10), o których mowa w pkt VIII.2.c. Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu.

 1. Biznes plan dla planowanego przedsięwzięcia.

 2. Kopie dowodów wniesienia wadiów.

 3. Oferta i wszystkie oświadczenia załączone do niej winny być podpisane przez Oferenta lub osoby przez niego upoważnione.

 4. W przypadku reprezentowania Oferenta przez pełnomocnika do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, które powinno być sporządzone w formie aktu notarialnego.

 1. Oferent przed otwarciem przetargu zobowiązany jest przedstawić Komisji Przetargowej dokument potwierdzający jego tożsamość.

 2. Przetarg może się odbyć, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu. Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej.

 3. Część jawna pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości, tj. otwarcie ofert i ich ocena formalna, odbędzie się w dniu 11.10.2021 r. o godz. 10.00 w siedzibie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Katowicach przy ul. Wojewódzkiej 42.

 1. Dodatkowe warunki przetargu, kryteria oceny oferty pod kątem przedsięwzięcia gospodarczego planowanego na terenie Strefy, opis nieruchomości, informacje o dostępnej infrastrukturze, warunki jakie powinien spełnić oferent zawarto w „Specyfikacji istotnych warunków przetargu”, którą należy nabyć w siedzibie zarządzającego Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną, w godz. 9.00 – 16.00, od poniedziałku do piątku. Cena specyfikacji wynosi 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) + 23 % VAT i płatna jest na rachunek: Santander Bank Polska S.A. 09 1910 1048 2501 9911 2936 0001.

 2. Wadia wniesione przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczają się na poczet cen nabycia nieruchomości.

 3. Osobom, których oferty nie zostały wybrane, wadia zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

 1. Gmina Zawiercie oraz Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna zawiadomią osobę ustaloną jako Nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umów sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku nieprzystąpienia Nabywcy do zawarcia umów notarialnych tj. niestawienia się w miejscach i terminach podanych w zawiadomieniach lub braku wpłaty cen nieruchomości do dnia zawarcia umów Prezydent Miasta Zawiercia oraz Prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej mogą odstąpić od zawarcia umów, a wpłacone wadia nie podlegają zwrotowi.

 1. Koszty sporządzenia umów sprzedaży w formie aktów notarialnych oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi Nabywca.

 2. Ceny nieruchomości nie zawierają kosztów wznowienia lub wyznaczenia znaków granicznych. W przypadku ewentualnej potrzeby okazania granic przedmiotowych nieruchomości Nabywca ustali warunki tego okazania z wybranym przez siebie geodetą. Okazanie granic, w tym również wznowienie lub wyznaczenie znaków granicznych nastąpi na koszt Nabywcy.

 3. Niezbędną infrastrukturę techniczną potrzebną do funkcjonowania obiektu oraz ewentualną przebudowę istniejącego uzbrojenia terenu w obrębie przedmiotowej nieruchomości Nabywca wykona własnym staraniem w porozumieniu z właścicielami sieci.

 4. Budowa i przebudowa drogi publicznej spowodowana inwestycją należy do Inwestora przedsięwzięcia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2020, poz. 470 z późn. zm.).

 5. W przypadku kolizji inwestycji z zielenią, usunięcie drzew i krzewów wymaga zezwolenia na zasadach określonych ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1098).

 6. Przebudowa systemu melioracji szczegółowej wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego w trybie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 624 z późn. zm.). Nabywca zobowiązany jest do zachowania drożności urządzeń wodnych oraz do zapewnienia właściwego odwodnienia zagospodarowanych terenów.

 7. Ewentualne wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej i leśnej może nastąpić po uzyskaniu przez Nabywcę decyzji starosty zezwalającej na takie wyłączenie na mocy przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1161 z późn. zm.).

 8. Nabywca przejmuje nieruchomości w stanie istniejącym.

 9. Cudzoziemcy, w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2278), w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie nieruchomości – w przypadku gdy zgoda ta jest wymagana.

 10. Prezydent Miasta Zawiercie ma prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.
   

 11. Zarządzający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
   

 12. Informacje o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Zawierciu – Wydziale Nieruchomości, Gospodarki Miejskiej i Transportu, ul. Leśna 2 w pok. 219, tel. +48 32 494 12 30, Grzegorz Kurzawa, Robert Peciak oraz w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, ul. Wojewódzka 42, Katowice, tel. +48 32 251 09 58, Mirosław Pachucki, jak również w Podstrefie Sosnowiecko-Dąbrowskiej KSSE, ul. Żytnia 8, Sosnowiec, tel. +48 32 292 01 06, Bartłomiej Leszczyński.
   

 13. Ogłoszenie o przetargu wraz z załącznikami znajduje się na stronie internetowej www.ksse.com.pl w zakładce Ogłoszenia i przetargi oraz na stronie internetowej www.zawiercie.eu w zakładce Obwieszczenia, a także w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Miejskiego w Zawierciu w zakładce Przetargi na nieruchomości, kategoria: na nieruchomości – 2021.

Załączniki:

Oświadczenie

Zgoda współmałżonka

RODO

Wprowadzono 10.08.2021


Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna

Spółka Akcyjna w Katowicach

40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 42

tel. (+48 32) 2510-736

jako zarządzający Specjalną Strefą Ekonomiczną

ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony mający na celu:


 

 • wyłonienie podmiotu, który nabędzie prawo własności nieruchomości opisanej poniżej.

 

 1. Przedmiotem przetargu jest prawo własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Zawierciu, objętej granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, o łącznej powierzchni 2,5598 ha, dla której Sąd Rejonowy w Zawierciu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr CZ1Z/00004919/5, składającej się z działek o nr ew.:

 • 911/27, obręb Marciszów, k. m. 6,

 • 911/28, obręb Marciszów, k. m. 6.

Zgodnie z wpisami zawartymi w ww. księdze wieczystej przedmiotowa nieruchomość stanowi własność Gminy Zawiercie, jest wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.

 1. Przedmiotowa nieruchomość jest niezabudowana i niezagospodarowana, porośnięta trawą oraz samosiejkami krzewów i drzew. Nieruchomość posiada dostęp do dróg publicznych,
  ul. Myśliwska i Technologiczna, poprzez drogę wewnętrzną oznaczoną jako działka o nr ew. 911/32, k. m. 6, obręb Marciszów, która stanowi własność Gminy Zawiercie. Nieruchomość ma kształt zbliżony do kwadratu.

W pasie drogowym ww. drogi wewnętrznej zlokalizowany jest wodociąg i kanalizacja, natomiast sieć gazowa i elektroenergetyczna zlokalizowana jest w ul. Technologicznej i ul. Myśliwskiej. Szczegółowe warunki i miejsce podłączenia mediów określają właściciele infrastruktury poprzez wydanie na wniosek inwestora, warunków technicznych przyłączenia do sieci.

 1. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu przeznaczona jest pod realizację inwestycji przemysłowo-usługowych w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszarów obejmujących Strefę Aktywności Gospodarczej w Zawierciu – Obszar „A”, położony
  w rejonie ulic: Wojska Polskiego, Myśliwskiej i projektowanej drogi głównej
  z otoczeniem, uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Zawierciu Nr XLIX/634/10
  z dnia 31.03.2010 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2010 r. Nr 84, poz. 1398) zmienioną
  w części tekstowej uchwałą Rady Miejskiej w Zawierciu Nr XLIV/394/17 z dnia 30.08.2017 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 8 września 2017 r. poz. 4823), przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolami – 1P1 – teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, 7ZE – tereny zieleni. Realizacja przedsięwzięcia musi być zgodna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Szczegółowe warunki zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości
  (w tym nakazy i zakazy) są zamieszczone w ustaleniach ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, z którym można zapoznać się w
  Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Zawierciu.

Dla terenu, na którym zlokalizowana jest przedmiotowa nieruchomość rozpoczęto procedurę uchwalenia nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Zawierciu Nr XXX/326/20 z dnia 24 czerwca 2020 r.
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszarów obejmujących Strefę Aktywności Gospodarczej w Zawierciu – Obszar „A” położonych w rejonie ulic: Inwestycyjnej i Technologicznej wraz z otoczeniem.
Ze szczegółami projektowanych zapisów nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego można zapoznać się w Wydziale
Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Zawierciu.

 1. Zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów i budynków nieruchomość stanowi użytki ozn. symb. ŁIV, RIVa i RIVb.

 2. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 1.700.000,00 (słownie: jeden milion siedemset tysięcy złotych 00/100) w tym podatek VAT w wysokości 23% został doliczony do części nieruchomości oznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 1P1, część nieruchomości oznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 7ZE jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
  o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.).

 3. Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 z późn. zm.).

 4. Rada Miejska w Zawierciu uchwałą nr XV/119/15 z dnia 28 października 2015 r. wyraziła zgodę na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości.

 5. Warunkiem udziału w przetargu jest:

 1. złożenie pisemnej oferty zgodnie ze wzorem oraz wymogami zawartymi w „Specyfikacji istotnych warunków przetargu” do dnia 04.10.2021 r. do godziny 16.00 w siedzibie zarządzającego Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną w Katowicach przy ul. Wojewódzkiej 42,

 2. wniesienie w pieniądzu wadium w wysokości 15 % ceny wywoławczej tj. w kwocie 255.000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) na rachunek bankowy Gminy Zawiercie prowadzony przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna nr 74 1240 2975 1111 0010 4312 6805 w terminie do dnia 04.10.2021 r. Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na rachunek bankowy Gminy Zawiercie.

 1. Oferta powinna zawierać m.in.:

 1. W przypadku osób fizycznych: imię, nazwisko, adres, PESEL oraz oświadczenie stanowiące załącznik nr 1 do ogłoszenia o przetargu. Małżonkowie objęci ustawową wspólnością majątkową małżeńską zobowiązani są do udziału w przetargu osobiście,
  a w przypadku gdy udział w przetargu będzie brał jeden ze współmałżonków, wówczas zobowiązany jest on do okazania pisemnej zgody drugiego współmałżonka na uczestnictwo w przetargu według wzoru stanowiącego
  załącznik nr 2 do ogłoszenia o przetargu.

Każda z osób fizycznych powinna również dołączyć podpisaną klauzulę informacyjną RODO według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do ogłoszenia o przetargu.

 1. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą: imię, nazwisko, siedzibę, PESEL, NIP, REGON, wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (nie starszy niż 2 miesiące licząc od dnia upływu terminu na złożenie oferty) wraz z odpowiednimi załącznikami według wzorów stanowiących załącznik nr 1 – 3 do ogłoszenia o przetargu.

 2. W przypadku osób prawnych: nazwę lub firmę oraz siedzibę, wypis (nie starszy niż 2 miesiące licząc od dnia upływu terminu na złożenie oferty) z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru w przypadku podmiotów wpisanych do tych rejestrów.

 3. W przypadku cudzoziemców (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r.
  o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców) – odpisy z właściwych rejestrów oraz wszystkie inne dokumenty sporządzone w oryginale w języku obcym powinny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski.

 4. Datę sporządzenia oferty.

 5. Zgodę właściwych organów statutowych Oferenta na nabycie nieruchomości objętej przetargiem.

 6. Oświadczenie, iż oferent zapoznał się z warunkami przetargu, stanem prawnym
  i faktycznym nieruchomości,
  treścią ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz specyfikacją istotnych warunków przetargu i przyjmuje je wszystkie bez zastrzeżeń.

 7. Oferowaną cenę w złotych (wyrażoną liczbowo i słownie) wyższą od ceny wywoławczej
  i sposób jej zapłaty z uwzględnieniem, iż należność w całości musi być wpłacona przelewem na rachunek bankowy Gminy Zawiercie najpóźniej na 1 dzień roboczy przed dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 8. Proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków przetargu wraz z odpowiednimi dokumentami i oświadczeniami, o których mowa w specyfikacji istotnych warunków przetargu.

 9. Kopię dowodu wniesienia wadium.

 10. Oferta i wszystkie oświadczenia załączone do niej winny być podpisane przez Oferenta lub osoby przez niego upoważnione.

 11. W przypadku reprezentowania Oferenta przez pełnomocnika do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, które powinno być sporządzone w formie aktu notarialnego.

 1. Oferent przed otwarciem przetargu zobowiązany jest przedstawić Komisji Przetargowej dokument potwierdzający jego tożsamość.

 2. Przetarg może się odbyć, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu. Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej.

 3. Część jawna pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości, tj. otwarcie ofert i ich ocena formalna, odbędzie się w dniu 08.10.2021 r. o godz. 10.00 w siedzibie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Katowicach przy ul. Wojewódzkiej 42.

 4. Dodatkowe warunki przetargu, kryteria oceny oferty pod kątem przedsięwzięcia gospodarczego planowanego na terenie Strefy, opis nieruchomości, informacje o dostępnej infrastrukturze, warunki jakie powinien spełnić oferent zawarto w „Specyfikacji istotnych warunków przetargu”, którą należy nabyć w siedzibie zarządzającego Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną, w godz. 9.00 – 16.00, od poniedziałku do piątku. Cena specyfikacji wynosi 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) + 23 % VAT i płatna jest na rachunek: Santander Bank Polska S.A. 09 1910 1048 2501 9911 2936 0001.

 5. Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

 6. Osobom, których oferty nie zostały wybrane, wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

 7. Prezydent Miasta Zawiercie zawiadomi osobę ustaloną jako Nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku nieprzystąpienia Nabywcy bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży, tj. niestawienia się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu Prezydent Miasta Zawiercie może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 8. Koszty sporządzenia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi Nabywca.

 9. Cena nieruchomości nie zawiera kosztów wznowienia lub wyznaczenia znaków granicznych. W przypadku ewentualnej potrzeby okazania granic przedmiotowej nieruchomości Nabywca ustali warunki tego okazania z wybranym przez siebie geodetą. Okazanie granic, w tym również wznowienie lub wyznaczenie znaków granicznych nastąpi na koszt Nabywcy.

 10. Niezbędną infrastrukturę techniczną potrzebną do funkcjonowania obiektu oraz ewentualną przebudowę istniejącego uzbrojenia terenu w obrębie przedmiotowej nieruchomości Nabywca wykona własnym staraniem w porozumieniu z właścicielami sieci.

 11. Budowa i przebudowa drogi publicznej spowodowana inwestycją należy do Inwestora przedsięwzięcia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2020, poz. 470 z późn. zm.).

 12. W przypadku kolizji inwestycji z zielenią, usunięcie drzew i krzewów wymaga zezwolenia na zasadach określonych ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1098).

 13. Przebudowa systemu melioracji szczegółowej wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego w trybie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 624 z późn. zm.). Nabywca zobowiązany jest do zachowania drożności urządzeń wodnych oraz do zapewnienia właściwego odwodnienia zagospodarowanych terenów.

 14. Ewentualne wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej i leśnej może nastąpić po uzyskaniu przez Nabywcę decyzji starosty zezwalającej na takie wyłączenie na mocy przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1161 z późn. zm.).

 15. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

 16. Cudzoziemcy, w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2278), w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie nieruchomości – w przypadku gdy zgoda ta jest wymagana.

 17. Prezydent Miasta Zawiercie ma prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

 18. Zarządzający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 19. Informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Zawierciu – Wydziale Nieruchomości, Gospodarki Miejskiej i Transportu, ul. Leśna 2 w pok. 219, tel. +48 32 494 12 30, Grzegorz Kurzawa, Robert Peciak oraz w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej,
  ul. Wojewódzka 42, Katowice, tel. +48 32 251 09 58, Mirosław Pachucki, jak również
  w Podstrefie Sosnowiecko-Dąbrowskiej KSSE, ul. Żytnia 8, Sosnowiec, tel. +48 32 292 01 06, Bartłomiej Leszczyński.

 20. Ogłoszenie o przetargu wraz z załącznikami znajduje się na stronie internetowej www.ksse.com.pl w zakładce Ogłoszenia i przetargi oraz na stronie internetowej www.zawiercie.eu w zakładce Obwieszczenia, a także w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Miejskiego w Zawierciu w zakładce Przetargi na nieruchomości, kategoria: na nieruchomości – 2021.

 

Załączniki:

Oświadczenie

Zgoda współmałżonka

RODO


wprowadzono 06.08.2021

 

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna

Spółka Akcyjna w Katowicach

40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 42

tel. (+48 32) 2510-736

jako zarządzający Specjalną Strefą Ekonomiczną

ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony mający na celu:


 

 • wyłonienie podmiotu, który nabędzie prawo własności nieruchomości opisanej poniżej.

 

 1. Przedmiotem przetargu jest prawo własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Zawierciu przy ulicy Technologicznej, objętej granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, o łącznej powierzchni 2,5905 ha, dla której Sąd Rejonowy w Zawierciu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr CZ1Z/00004919/5, składającej się z działek o nr ew.:

 • 911/29, obręb Marciszów, k.m. 6,

 • 911/30, obręb Marciszów, k.m. 6.

Zgodnie z wpisami zawartymi w ww. księdze wieczystej przedmiotowa nieruchomość stanowi własność Gminy Zawiercie, jest wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.

 1. Przedmiotowa nieruchomość jest niezabudowana i niezagospodarowana, porośnięta trawą oraz samosiejkami krzewów i drzew. Nieruchomość posiada dostęp do dróg publicznych, ul. Myśliwska i Technologiczna, poprzez drogę wewnętrzną oznaczoną jako działka o nr ew. 911/32, k.m. 6, obręb Marciszów, która stanowi własność Gminy Zawiercie. Nieruchomość ma kształt zbliżony do kwadratu.

W pasie drogowym ww. drogi wewnętrznej zlokalizowany jest wodociąg i kanalizacja, natomiast sieć gazowa i elektroenergetyczna zlokalizowana jest w ul. Technologicznej i ul. Myśliwskiej. Szczegółowe warunki i miejsce podłączenia mediów określają właściciele infrastruktury poprzez wydanie na wniosek inwestora, warunków technicznych przyłączenia do sieci.

 1. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu przeznaczona jest pod realizację inwestycji przemysłowo-usługowych w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszarów obejmujących Strefę Aktywności Gospodarczej w Zawierciu – Obszar „A”, położony w rejonie ulic: Wojska Polskiego, Myśliwskiej i projektowanej drogi głównej z otoczeniem, uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Zawierciu Nr XLIX/634/10 z dnia 31.03.2010 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2010 r. Nr 84, poz. 1398) zmienioną w części tekstowej uchwałą Rady Miejskiej w Zawierciu Nr XLIV/394/17 z dnia 30.08.2017 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 8 września 2017 r. poz. 4823), przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolami – „1P1” – teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, „7ZE” – tereny zieleni. Realizacja przedsięwzięcia musi być zgodna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Szczegółowe warunki zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości (w tym nakazy i zakazy) są zamieszczone w ustaleniach ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, z którym można zapoznać się w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Zawierciu.

Dla terenu, na którym zlokalizowana jest przedmiotowa nieruchomość rozpoczęto procedurę uchwalenia nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Zawierciu Nr XXX/326/20 z dnia 24 czerwca 2020 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszarów obejmujących Strefę Aktywności Gospodarczej w Zawierciu – Obszar „A” położonych w rejonie ulic: Inwestycyjnej i Technologicznej wraz z otoczeniem. Ze szczegółami projektowanych zapisów nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego można zapoznać się w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Zawierciu.

 1. Zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów i budynków nieruchomość stanowi użytki ozn. symb. ŁIV, RIVa i RIVb.

 2. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 1.700.000,00 (słownie: jeden milion siedemset tysięcy złotych) w tym podatek VAT w wysokości 23% został doliczony do części nieruchomości oznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 1P1, część nieruchomości oznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 7ZE jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.).

 3. Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 z późn. zm.).

 4. Rada Miejska w Zawierciu uchwałą nr XV/119/15 z dnia 28 października 2015 r. wyraziła zgodę na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości.

 5. Warunkiem udziału w przetargu jest:

 1. złożenie pisemnej oferty zgodnie ze wzorem oraz wymogami zawartymi w „Specyfikacji istotnych warunków przetargu” do dnia 04.10.2021 r. do godziny 16.00 w siedzibie zarządzającego Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną w Katowicach przy ul. Wojewódzkiej 42,

 2. wniesienie w pieniądzu wadium w wysokości 15 % ceny wywoławczej tj. w kwocie 255.000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) na rachunek bankowy Gminy Zawiercie prowadzony przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna nr 74 1240 2975 1111 0010 4312 6805 w terminie do dnia 04.10.2021 r. Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na rachunek bankowy Gminy Zawiercie.

 1. Oferta powinna zawierać m.in.:

 1. W przypadku osób fizycznych: imię, nazwisko, adres, PESEL oraz oświadczenie stanowiące załącznik nr 1 do ogłoszenia o przetargu. Małżonkowie objęci ustawową wspólnością majątkową małżeńską zobowiązani są do udziału w przetargu osobiście, a w przypadku gdy udział w przetargu będzie brał jeden ze współmałżonków, wówczas zobowiązany jest on do okazania pisemnej zgody drugiego współmałżonka na uczestnictwo w przetargu według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do ogłoszenia o przetargu.

Każda z osób fizycznych powinna również dołączyć podpisaną klauzulę informacyjną RODO według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do ogłoszenia o przetargu.

 1. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą: imię, nazwisko, siedzibę, PESEL, NIP, REGON, wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (nie starszy niż 2 miesiące licząc od dnia upływu terminu na złożenie oferty) wraz z odpowiednimi załącznikami według wzorów stanowiących załącznik nr 1 – 3 do ogłoszenia o przetargu.

 2. W przypadku osób prawnych: nazwę lub firmę oraz siedzibę, wypis (nie starszy niż 2 miesiące licząc od dnia upływu terminu na złożenie oferty) z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru w przypadku podmiotów wpisanych do tych rejestrów.

 3. W przypadku cudzoziemców (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców) – odpisy z właściwych rejestrów oraz wszystkie inne dokumenty sporządzone w oryginale w języku obcym powinny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski.

 4. Datę sporządzenia oferty.

 5. Zgodę właściwych organów statutowych Oferenta na nabycie nieruchomości objętej przetargiem.

 6. Oświadczenie, iż oferent zapoznał się z warunkami przetargu, stanem prawnym i faktycznym nieruchomości, treścią ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz specyfikacją istotnych warunków przetargu i przyjmuje je wszystkie bez zastrzeżeń.

 7. Oferowaną cenę w złotych (wyrażoną liczbowo i słownie) wyższą od ceny wywoławczej i sposób jej zapłaty z uwzględnieniem, iż należność w całości musi być wpłacona przelewem na rachunek bankowy Gminy Zawiercie najpóźniej na 1 dzień roboczy przed dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 8. Proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków przetargu wraz z odpowiednimi dokumentami i oświadczeniami, o których mowa w specyfikacji istotnych warunków przetargu.

 9. Kopię dowodu wniesienia wadium.

 10. Oferta i wszystkie oświadczenia załączone do niej winny być podpisane przez Oferenta lub osoby przez niego upoważnione.

 11. W przypadku reprezentowania Oferenta przez pełnomocnika do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, które powinno być sporządzone w formie aktu notarialnego.

 1. Oferent przed otwarciem przetargu zobowiązany jest przedstawić Komisji Przetargowej dokument potwierdzający jego tożsamość.

 2. Przetarg może się odbyć, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu. Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej.

 3. Część jawna pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości, tj. otwarcie ofert i ich ocena formalna, odbędzie się w dniu 08.10.2021 r. o godz. 12.00 w siedzibie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Katowicach przy ul. Wojewódzkiej 42.

 4. Dodatkowe warunki przetargu, kryteria oceny oferty pod kątem przedsięwzięcia gospodarczego planowanego na terenie Strefy, opis nieruchomości, informacje o dostępnej infrastrukturze, warunki jakie powinien spełnić oferent zawarto w „Specyfikacji istotnych warunków przetargu”, którą należy nabyć w siedzibie zarządzającego Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną, w godz. 9.00 – 16.00, od poniedziałku do piątku. Cena specyfikacji wynosi 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) + 23 % VAT i płatna jest na rachunek: Santander Bank Polska S.A. 09 1910 1048 2501 9911 2936 0001.

 5. Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

 6. Osobom, których oferty nie zostały wybrane, wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

 7. Prezydent Miasta Zawiercie zawiadomi osobę ustaloną jako Nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku nieprzystąpienia Nabywcy bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży, tj. niestawienia się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Prezydent Miasta Zawiercie może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 8. Koszty sporządzenia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi Nabywca.

 9. Cena nieruchomości nie zawiera kosztów wznowienia lub wyznaczenia znaków granicznych. W przypadku ewentualnej potrzeby okazania granic przedmiotowej nieruchomości Nabywca ustali warunki tego okazania z wybranym przez siebie geodetą. Okazanie granic, w tym również wznowienie lub wyznaczenie znaków granicznych nastąpi na koszt Nabywcy.

 10. Niezbędną infrastrukturę techniczną potrzebną do funkcjonowania obiektu oraz ewentualną przebudowę istniejącego uzbrojenia terenu w obrębie przedmiotowej nieruchomości Nabywca wykona własnym staraniem w porozumieniu z właścicielami sieci.

 11. Budowa i przebudowa drogi publicznej spowodowana inwestycją należy do Inwestora przedsięwzięcia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2020, poz. 470 z późn. zm.).

 12. W przypadku kolizji inwestycji z zielenią, usunięcie drzew i krzewów wymaga zezwolenia na zasadach określonych ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1098).

 13. Przebudowa systemu melioracji szczegółowej wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego w trybie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 624 z późn. zm.). Nabywca zobowiązany jest do zachowania drożności urządzeń wodnych oraz do zapewnienia właściwego odwodnienia zagospodarowanych terenów.

 14. Ewentualne wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej i leśnej może nastąpić po uzyskaniu przez Nabywcę decyzji starosty zezwalającej na takie wyłączenie na mocy przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1161 z późn. zm.).

 15. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

 16. Cudzoziemcy, w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2278), w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie nieruchomości – w przypadku gdy zgoda ta jest wymagana.

 17. Prezydent Miasta Zawiercie ma prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

 18. Zarządzający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 19. Informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Zawierciu – Wydziale Nieruchomości, Gospodarki Miejskiej i Transportu, ul. Leśna 2 w pok. 219, tel. +48 32 494 12 30, Grzegorz Kurzawa, Robert Peciak oraz w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, ul. Wojewódzka 42, Katowice, tel. +48 32 251 09 58, Mirosław Pachucki, jak również w Podstrefie Sosnowiecko-Dąbrowskiej KSSE, ul. Żytnia 8, Sosnowiec, tel. +48 32 292 01 06, Bartłomiej Leszczyński.

 20. Ogłoszenie o przetargu wraz z załącznikami znajduje się na stronie internetowej www.ksse.com.pl w zakładce Ogłoszenia i przetargi oraz na stronie internetowej www.zawiercie.eu w zakładce Obwieszczenia, a także w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Miejskiego w Zawierciu w zakładce Przetargi na nieruchomości, kategoria: na nieruchomości – 2021.

 

Załączniki:

Oświadczenie

Zgoda współmałżonka

RODO


wprowadzono 06.08.2021


Wykaz nr 14/2021   nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat.

 

wprowadzono 04.08.2021

 


 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych do zbycia w trybie przetargowym

 

Sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej

 

 • Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona geodezyjnie nr ew. 550/25, k. m. 4, obręb Marciszów, położona w Zawierciu przy ul. Inwestycyjnej
 • Powierzchnia nieruchomości – 3,6380 ha
 • Księga wieczysta – CZ1Z/00051427/3
 • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego – zgodnie z uchwałą nr XLV/455/14 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 26.02.2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla obszarów obejmujących Strefę Aktywności Gospodarczej w Zawierciu – Obszar „A”, położony w rejonie ulic: Wojska Polskiego, Myśliwskiej i projektowanej drogi głównej z otoczeniem, uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Zawierciu Nr XLIX/634/10 z dnia 31 marca 2010 r. (…) (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 7 marca 2014, poz. 1420) zmienioną w części tekstowej uchwałą nr XXXVII/332/17 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 29.03.2017 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 10 kwietnia 2017 r. poz. 2522) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolami – 2.P-U – teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz usług i 6.ZNU – teren zieleni nieurządzonej.
 • Rodzaj użytku według ewidencji gruntów – RIVb, PsVI
 • Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa niezabudowana, teren nieruchomości
 • o nawierzchni nieutwardzonej, aktualnie użytkowany jako grunt zadrzewiony, porośnięta jest roślinnością niską w postaci traw i krzewów oraz drzewami, teren nieruchomości charakteryzuje się brakiem zróżnicowania ukształtowania terenu, spływ wód opadowych zgodnie z morfologią terenu, nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej – ul. Inwestycyjnej

Przez nieruchomości w południowo – wschodniej jej części przebiegają sieci podziemnej infrastruktury technicznej: kanalizacja sanitarna i wodociąg. W zakresie ww. infrastruktury technicznej aktem notarialnym zostanie również ustanowiona bezpłatna służebność gruntowa na rzecz Gminy Zawiercie. Dodatkowo nabywca zobligowany będzie w akcie notarialnym do zobowiązania się do ustanowienia na czas nieoznaczony służebności przesyłu w przypadku zbycia przez Gminę Zawiercie własności urządzeń w zakresie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na rzecz przedsiębiorcy przesyłowego.

 • Dostępne media – nieruchomość uzbrojona jest w sieć wodociągową oraz kanalizacyjną,
 • w pasie drogowym ul. Inwestycyjnej znajduje się sieć elektroenergetyczna i teletechniczna
 • Kształt nieruchomości – wielobok zbliżony do równoległoboku.
 • Cena nieruchomości – 2 900 000,00 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset tysięcy złotych 00/100) w tym podatek VAT według stawki 23% został doliczony do części nieruchomości oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 2.P-U, część nieruchomości oznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 6.ZNU jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaru i usług (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.).
  wprowadzono 04.08.2021

   

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.