Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Urząd Miejski

Poradnik Interesanta

Wydział Strategii, Rozwoju Miasta, Portfela Programów i Projektów

Rewitalizacja

Wniosek o wydanie zaświadczenia o położeniu nieruchomości w obszarze zdegradowanym, obszarze rewitalizacji, Specjalnej Strefie Rewitalizacji.

Wniosek o wydanie zaświadczenia 

 • o położeniu nieruchomości w obszarze zdegradowanym, obszarze rewitalizacji, Specjalnej Strefie Rewitalizacji wyznaczonych, zgodnie z ustawą o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 roku.

 

Wydział / Referat załatwiający sprawę:

Wydział Strategii, Rozwoju Miasta, Portfela Programów i Projektów

 

Ogólny opis

W celu uzyskania zaświadczenia o położeniu nieruchomości w obszarze zdegradowanym, obszarze rewitalizacji, Specjalnej Strefie Rewitalizacji wyznaczonych, zgodnie z ustawą o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 roku należy złożyć stosowny wniosek.

Zgodnie z art. 217 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2021r. poz. 735 z późn. zm.), organ administracji publicznej wydaje zaświadczenie na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie, jeżeli urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa lub osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego. 

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek
 2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za zaświadczenie.
 3. Oryginał lub uwierzytelniona kopia pełnomocnictwa udzielonego osobie działającej w imieniu wnioskodawcy (w przypadku dołączenia do wniosku kopii pełnomocnictwa należy okazać pracownikowi Wydziału Strategii, Rozwoju Miasta, Portfela Projektów i Inwestycji do wglądu oryginał pełnomocnictwa).
 4. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za złożenie dokumentu pełnomocnictwa w wysokości 17,0 zł.

Sposób dostarczania dokumentów:

 1. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
 2. Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej ePUAP - opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
 3. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
 4. Złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.
 5. Dokumenty, które mają być dostarczone w oryginałach lub uwierzytelnionych kopiach należy złożyć bezpośrednio w urzędzie lub przesłać pocztą tradycyjną.
 6. W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie nie krótszym niż 7 dni.

Wysokość opłaty skarbowej

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz.1923 z późn. zm.) opłaty skarbowej:  17 zł od każdej wnioskowanej działki  (jako od każdej dokonanej czynności urzędowej); 17 zł za złożenie dokumentu pełnomocnictwa
 2. Opłatę skarbową: należy uiścić z góry w dniu złożenia wniosku w wymaganej wysokości  można dokonać bezpośrednio w kasie urzędu (parter) lub na konto urzędu: Pekao SA 34 1240 6292 1111 0011 0500 36.

 

Forma załatwienia sprawy:

Zaświadczenie

Terminy i sposób załatwienia sprawy:

 1. Zaświadczenie albo Postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia wydaje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.
 2. Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:
  • Poprzez pocztę tradycyjną.
  • Osobiście w siedzibie urzędu.
  • Odbierze pełnomocnik               
  • ePuap
 3. O formie odbioru decyduje Wnioskodawca w formularzu wniosku

Informacje na temat przebiegu sprawy:

 • Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z Urzędem Miejskim Wydziałem Strategii, Rozwoju Miasta, Portfela Programów i Projektów Zagospodarowania Przestrzennego osobiście, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie (pokój nr 209, II piętro).
 • Informacje można uzyskać również telefonicznie.

Telefon, e-mail:

e-mail: rewitalizacja@zawiercie.eu
tel. 32 49 413 93

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tekst  jednolity Dz. U z 2021 r. poz. 485)
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2021r. poz. 735 z późn. zm.)
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2021r. poz. 1923 z późn. zm.)

Tryb odwołania:
-

Informacje o zastosowaniu:

Przedmiotowe zaświadczenie jest wykorzystywane dla potrzeb własnych (z uwagi na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego) lub przedkładane właściwym organom i instytucjom

Uwagi:

WNIOSKI O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O POŁOŻENIU NIERUCHOMOŚCI W OBSZARZE ZDEGRADOWANYM, OBSZARZE REWITALIZACJI, SPECJALNEJ STREFIE REWITALIZACJI, WYZNACZONYCH ZGODNIE Z USTAWĄ  O REWITALIZACJI Z DNIA 9 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU NALEŻY SKŁADAĆ W BIURZE PODAWCZYM PRZY BIURZE OBSŁUGI INTERESANTÓW  W HOLU GŁÓWNYM URZĘDU MIASTA PO UPRZEDNIM SPRAWDZENIU KOMPLETNOŚCI DOKUMENTÓW PRZEZ PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU STRATEGII, ROZWOJU MIASTA, PORTFELA PROGRAMÓW I PROJEKTÓW.

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych (RODO)

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), zwanego dalej RODO, informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Zawiercie – Anna Nemś, ul. Leśna 2,  42-400 Zawiercie.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Michał Furgacz, e-mail: m.furgacz@zawiercie.eu, tel. 32 494 12 00.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz w celu wykonania zadania realizowanego  w interesie publicznym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i e) RODO, a także w celu wydania zaświadczenia o  położeniu nieruchomości w obszarze zdegradowanym, obszarze rewitalizacji, Specjalnej Strefie Rewitalizacji, wyznaczonych zgodnie z ustawą o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 roku, na podstawie art. 217 i 218 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.).
 4. Odbiorcami danych osobowych będą pracownicy Urzędu Miejskiego w Zawierciu, organy władzy publicznej.
 5. Dokumenty zawierające dane osobowe przechowywane są zgodnie z kategorią archiwalną – B 5.
 6. Istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 7. Istnieje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a osoba, której dotyczą dane jest zobowiązana do ich podania.

 

Aktualizacja: 7 maja 2024 r.

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

wyszukaj

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.