Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Urząd Miejski

Poradnik Interesanta

Wydział Ochrony Środowiska

Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenu

Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenu

Wydział / Referat załatwiający sprawę:
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA

Do kogo adresowana jest procedura:
Podmiot zobowiązany do opłaty za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej.

Forma załatwienia sprawy:
Przyjęcie oświadczenia.

Wymagane dokumenty (załączniki):
Wypełnione oświadczenie.

Opłaty:
Złożenie oświadczenia przez podmiot zobowiązany do ponoszenia opłaty za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej – nie podlega opłacie

Termin załatwienia sprawy: -

Pokój, w którym można uzyskać informacje:
Pokój 213 (II piętro)

Telefon, e-mail:
Tel.: 32 67 222 15
e-mail: ochronasrodowiska@zawiercie.eu

Formularz oświadczenia (druk do pobrania):
Wzór oświadczenia 

Podstawa prawna:
- art. 552 ust. 2b, art. 269 ust. 1 pkt 1, art. 270 ust. 7, art. 272 ust. 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.).
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22.12.2017r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne (Dz. U. 2017 poz. 2502)

Tryb odwołania: -

Informacje o zastosowaniu:
Z dniem 20 września 2018 r. znowelizowane przepisy Prawa wodnego wprowadziły nowy obowiązek składania wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta oświadczeń w celu ustalenia wysokości opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

Składane oświadczenia będą podstawą do ustalenia przez tut. Urząd przedmiotowej opłaty. Wysokość opłaty zależy odpowiednio od wielkości powierzchni uszczelnionej, rozumianej jako powierzchnia zabudowana wyłączona z powierzchni biologicznie czynnej oraz zastosowania kompensacji retencyjnej (zastosowanie urządzeń do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem).
Do ponoszenia przedmiotowej opłaty zobowiązane są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:
- właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
- posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
- użytkownikami wieczystymi gruntów,
- posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.
Przypominamy, że zgodnie z obowiązującym od dnia 1 stycznia 2018 r. Prawem wodnym obowiązek opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji dotyczy każdej nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2, nieujętej w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej, na której wykonano roboty lub obiekty budowlane trwale związane z gruntem, mające wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej.
Wysokość ww. opłaty ustala wójt, burmistrz lub prezydent miasta oraz przekazuje podmiotom obowiązanym do ponoszenia opłat za usługi wodne, w formie informacji, zawierającej także sposób obliczenia tej opłaty. Podmiot obowiązany do ponoszenia opłaty wnosi ją na rachunek bankowy właściwego urzędu gminy (miasta) w terminie 14 dni od dnia, w którym doręczono mu informację. Wpływy z tytułu ww. opłat stanowią w 90% przychód Wód Polskich, a w 10% dochód budżetu właściwej gminy.

Zgodnie z przepisami wzór obowiązującego oświadczenia został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Można pobrać go na stronach internetowych pod adresem: www.wodypolskie.bip.gov.pl, w zakładce: Ogłoszenia i zawiadomienia/KZGW:  
https://wodypolskie.bip.gov.pl/kzgw/wzor-oswiadczenia-dotyczacego-oplat-za-uslugi-wodne.html

Powyższe oświadczenia należy składać w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa dzień przypadający na koniec każdego kwartału. 

KLAUZULA INFORMACYJNA
w sprawach opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej – WOŚ.624.
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), zwanego dalej RODO, informuję, iż:
1) Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Zawiercie – Anna Nemś, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Michał Furgacz, e-mail: m.furgacz@zawiercie.eu, tel. 32 494 12 00
3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku  prawnego ciążącego na administratorze oraz w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym na podstawie art. 6 ust 1 lit. c) i e) RODO dotyczącym opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej na podstawie art. 272 ust. 22 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.)
4) Odbiorcami danych osobowych będą pracownicy Urzędu Miejskiego w Zawierciu oraz organy władzy publicznej 
5) Dokumenty zawierające dane osobowe przechowywane są zgodnie z kategorią archiwalną – B10
6) Istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
7) Istnieje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) Dane pozyskiwane są  zgodnie z wymogiem ustawowym a osoba, której  dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania.

Uwagi:
OŚWIADCZENIE NALEŻY ZŁOŻYĆ W BIURZE OBSŁUGI INTERESANTA URZĘDU MIEJSKIEGO (PARTER).

Aktualizacja:   

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

wyszukaj

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.