Skróty klawiszowe:

Urząd Miejski
Dzisiaj w Zawierciu
Wkrótce

Referat Gospodarki Komunalnej

Strona główna » Urząd Miejski » Samorząd » Komórki organizacyjne UM » Wydział Ochrony Środowiska » Referat Gospodarki Komunalnej

Referat Gospodarki Komunalnej

Referat Gospodarki Komunalnej - RGK

Kierownik: Katarzyna Kaziród

ul. Krzywa 3, 42-400 Zawiercie

tel: (32) 67 223 40

gospodarkakomunalna@zawiercie.eu

Do zakresu działania Referatu Gospodarki Komunalnej należy w szczególności:

 

 

 1. Prowadzenie sprawozdawczości z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (przyjmowanie i weryfikacja sprawozdań przedsiębiorców).
 2. Przygotowanie rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz przygotowanie wykazów dotyczących rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
 3. Opracowanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi.
 4. Przyjmowanie informacji za korzystanie ze środowiska.
 5. Przygotowanie sprawozdania z realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.
 6. Prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków, umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
 7. Prowadzenie spraw w przypadkach braku umowy na odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych oraz w przypadkach braku umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych nieczystości ciekłych dla nieruchomości niepodłączonych do sieci kanalizacyjnej.
 8. Przyjmowanie od właścicieli nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ich weryfikacja.
 9. W przypadku niezłożenia deklaracji bądź stwierdzonych niezgodności ze stanem faktycznym - prowadzenie postępowań w sprawach wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 10. Księgowanie wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na poszczególnych kontach właścicieli nieruchomości zamieszkałych.
 11. Wystawianie upomnień, postanowień i decyzji z zakresu księgowości.
 12. Prowadzenie księgowości analitycznej Referatu.
 13. Wydawanie zaświadczeń stwierdzających zaległość lub brak zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 14. W przypadku nie uiszczenia opłaty przez mieszkańca - prowadzenie egzekucji w oparciu o przepisy ordynacji podatkowej i ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 15. Organizowanie zbiórki przeterminowanych leków - wybór wykonawcy.
 16. Zapewnienie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli - przygotowanie merytorycznej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia, projektów umów oraz nadzór nad realizacją zamówienia przez wyłonionego Wykonawcę.
 17. Udostępnienie na stronie internetowej urzędu i w sposób zwyczajowo przyjęty informacji z zakresu gospodarki odpadami wynikających z przepisów prawa.
 18. Prowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej dla mieszkańców z zakresu prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie.
 19. Organizowanie konkursów ekologicznych kierowanych dla dzieci i młodzieży (konkurs - zbiórka makulatury, zbiórka zużytych baterii suchych, konkursy tematyczne z recyklingu).
 20. Administrowanie serwisem internetowym poświęconym gospodarce odpadami komunalnymi oraz przygotowanie informacji celem zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej.
 21. Uzupełnianie bazy azbestowej na podstawie informacji od osób fizycznych o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla Środowiska.
 22. Prowadzenie obsługi kasowej w siedzibie Referatu.
 23. Prowadzenie spraw dotyczących rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wydawania zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
ZAŁĄCZNIKI
 • ZAWIERCIE - CZYSTA GMINA
 • Uniwersytet Dziecięcy w Zawierciu
 • Portal mapowy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w wersji wektorowej
 • Lokale użytkowe do wynajęcia
 • Zawiercie w liczbach
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
 • Zawierciański Senior
 • Dla Dzieci i Rodziców
 • Platforma Konsultacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Zawierciu
 • Zawierciańska Karta Dużej Rodziny
 • Straż Miejska
 • System Informacji Przestyrzennej Geoinfo 6
 • Obwieszczenia
 • Fundusze Strukturalne
 • Ostrzeżenia meteorologiczne
 • Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
 • Herb i logo miasta
 • Internetowa Telewizja Zawiercie
 • Portal Kulturalne Zawiercie
 • Mapa AED w Zawierciu
 • Projekty edukacyjne

Urząd Miejski w Zawierciu
ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 32 494 12 65, fax +48 32 67 215 13
e-mail: urzad@zawiercie.eu

Portal internetowy Urzędu Miejskiego w Zawierciu. Zawiercie jest miastem leżącym w sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Niewątpliwym atutem miasta jest bliskość aglomeracji śląskiej. Wykorzystując swe położenie, Zawiercie od kilku lat wzmacnia swój wizerunek jako centrum obsługi ruchu turystycznego dla Jury, przez co przyciąga nowe inwestycje i pobudza przedsiębiorczość wśród mieszkańców Zawiercia i okolic.
Poleć stronę
Zapytanie
Facebook
Wersja mobilna