Skróty klawiszowe:

Urząd Miejski

Referat Dialogu Społecznego

Strona główna » Urząd Miejski » Samorząd » Komórki organizacyjne UM » Wydział Komunikacji Społecznej » Referat Dialogu Społecznego

Referat Dialogu Społecznego - RDS

Kierownik - Maciej Smoleń

tel. 32 67 243 31

promocja @zawiercie.eu 

Do zakresu działania Referatu Dialogu Społecznego należy w szczególności:

1. Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta poprzez przygotowywanie i prowadzenie przedsięwzięć promocyjnych.

2. Promowanie i utrzymywanie strony internetowej Urzędu Miejskiego w Zawierciu oraz portali społecznościowych.

3. Prowadzenie w ramach Centrum Informacji Miejskiej: punktu informacji miejskiej, punktu informacji turystycznej i punktu informacji kulturalnej.

4. Udział miasta w targach turystycznych w kraju i za granicą.

5. Współpraca zagraniczna z miastami partnerskimi.

6. Przygotowanie dokumentów, materiałów niezbędnych do promocji miasta.

7. Stały benchmarking i poszukiwanie możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych.

8. Administrowanie bilboardami miejskimi.

9. Prowadzenie sprawozdawczości dla Głównego Urzędu Statystycznego w zakresie spraw dotyczących funkcjonowania Gminy.

10. Planowanie, koordynacja i nadzór nad kampaniami promocyjnymi, informacyjnymi i społecznymi.

11. Przygotowywanie materiałów promocyjnych na różnorodnych nośnikach, skierowanych do określonych grup docelowych oraz ich dystrybucja w kraju i za granicą.

12. Redagowanie publikacji promocyjnych i informacyjnych (ulotki, plakaty, albumy i książki).

13. Inicjowanie i utrzymywanie kontaktów z mediami w celu zapewnienia właściwego i rzetelnego przepływu informacji o działalności Urzędu i jego kierownictwa, a także w celu kreowania pozytywnego wizerunku.

14. Przygotowanie, redagowanie informacji i materiałów prasowych.

15. Realizacja zadań wynikających z przepisów ustawy prawo prasowe, w tym przekazywanie środkom masowego przekazu informacji o działaniach podejmowanych przez władze miasta.

16. Organizacja konferencji prasowych.

17. Współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miejskiego w Zawierciu.

18. Współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej, stowarzyszeniami i organizacjami, a także instytucjami społecznymi, kulturalnymi, turystycznymi, szkołami itp. w celu podejmowania wspólnych przedsięwzieć promocyjnych gminy.

19. Współorganizowanie spotkań, imprez, uroczystości i konferencji z udziałem organów gminy.

20. Pomoc w organizowaniu i przeprowadzaniu konsultacji społecznych.

21. Prowadzenie dokumentacji wydarzeń organizowanych przez miasto.

22. Obsługa miejskiego systemu informacji.

23. Promocja Karty Dużej Rodziny i Zawierciańskiego Seniora.

24. Prowadzenie rejestru miejskich instytucji kultury.

25. Współpraca ze środowiskiem twórczym, organizacjami pozarządowymi, instytucjami kultury oraz szkolnictwem artystycznym w zakresie mecenatu miasta nad artystami i realizacji zadań miasta w zakresie upowszechniania kultury i sztuki w kraju i za granicą.

26. Realizacja polityki kulturalnej miasta w dziedzinie inicjatyw artystycznych i kulturalnych.

27. Prowadzenie postępowań w zakresie przyznawania stypendiów, nagród i wyróżnień dla osób zajmujacych się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury.

28. Opracowanie rekomendacji do programów dotacyjnych, wniosków do odznaczeń, wyróżnień i nagród kierowanych do kapituł organów administracji rządowej, samorządowej, fundatorów w zakresie zadań związanych z dziedzictwem kulturowym, kulturą, sportem i turystyką.

29. Prowadzenie spraw związanych z dziedzictwem kulturowym, kulturą, sportem i turystyką.

30. Wspieranie klubów i stowarzyszeń sportowych działających na terenie miasta w zakresie upowszechniania sportu wśród mieszkańców oraz dzieci i młodzieży.

31. Prowadzenie zadań Kapituły Konkursu Laureatów Zawiercia.

32. Obsługa Młodzieżowej Rady Miasta oraz Zawierciańskiej Rady Seniorów.

33. Przyjmowanie zgłoszeń imprezy kulturalnej, sportowo - rekreacyjnej nie będącej imprezą masową.

34. przyjmowanie wniosków dotyczących objęcia przedsięwzięcia honorowym patronatem Prezydenta Miasta Zawiercie.

35. Koordynowanie spraw związanych z przyznaniem okolicznościowych wyróżnień honorowych w postaci statuetki "Zasłużony dla miasta Zawiercie".

36. Sprawowanie opieki nad miejscami pamięci oraz grobami wojennymi.

37. Realizowanie zadań obronnych wynikających z zakresu zadań Wydziału.

 • Związek Samorządów Polskich
 • OZE
 • Rada Miejska w Zawierciu
 • Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 • Lokale użytkowe do wynajęcia
 • ZAWIERCIE - CZYSTA GMINA
 • Platforma Konsultacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Zawierciu
 • Zawierciański Senior
 • Uniwersytet Dziecięcy w Zawierciu
 • Portal mapowy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w wersji wektorowej
 • Straż Miejska
 • Zawiercie w liczbach
 • Obwieszczenia
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
 • Ostrzeżenia meteorologiczne
 • Dla Dzieci i Rodziców
 • Projekty edukacyjne
 • Geoportal 7
 • Herb i logo miasta
 • Zawierciańska Karta Dużej Rodziny
 • Fundusze Strukturalne
 • Mapa AED w Zawierciu

Urząd Miejski w Zawierciu
ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 32 494 12 65, fax +48 32 67 215 13
e-mail: urzad@zawiercie.eu

Deklaracja dostępności
Portal internetowy Urzędu Miejskiego w Zawierciu. Zawiercie jest miastem leżącym w sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Niewątpliwym atutem miasta jest bliskość aglomeracji śląskiej. Wykorzystując swe położenie, Zawiercie od kilku lat wzmacnia swój wizerunek jako centrum obsługi ruchu turystycznego dla Jury, przez co przyciąga nowe inwestycje i pobudza przedsiębiorczość wśród mieszkańców Zawiercia i okolic.
Poleć stronę
Zapytanie
Facebook
Wersja mobilna