Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Urząd Miejski

Straż Miejska

Raporty

Raporty 2019

RAPORT

Z DZIAŁALNOŚCI STRAŻY MIEJSKIEJ W ZAWIERCIU

w okresie 20.11.2019 r. – 08.12.2019 r.

Strażnicy podjęli 240 interwencji, z których 177 zostało zgłoszonych od mieszkańców, 20 przekazanych przez dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu w ramach współpracy w działaniach nad bezpieczeństwem miasta, a 39 interwencji funkcjonariusze Straży Miejskiej podjęli z własnej inicjatywy. Ponadto, z ogólnej liczby ww. interwencji 4 ujawniono w wyniku obserwacji miejsc publicznych przy użyciu kamer monitoringu miejskiego, a 16 dotyczyło biegających bez dozoru psów. Należy zaznaczyć, że 14 zwierząt okazało się bezpańskich, które następnie zostały zgłoszone do wyłapania i umieszczenia w schronisku dla zwierząt.

W okresie sprawozdawczym ujawniono oraz przyjęto 15 zgłoszeń awarii (energetyczne, ubytki w jezdni i chodniku, zniszczone znaki drogowe).

W analizowanym okresie 4-krotnie wzywano pogotowie ratunkowe do osoby potrzebującej pomocy lekarskiej. Ponadto doprowadzono nietrzeźwych: 5 osób do izby wytrzeźwień oraz 2 osoby do miejsca zamieszkania.

Wylegitymowano 52 osoby, z czego 43 pouczono, na 9 nałożono mandaty karne (z czego 7 za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji).

Ponadto 26 razy udzielono asysty pracownikom Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Zawierciu przy wykonywaniu przez nich czynności służbowych.

Straż Miejska 52 razy przekazała do innych instytucji ( PUK, ZGK, PZD, GDDKiA, Tauron, Spółdzielnie Mieszkaniowe) informacje o nieprawidłowościach naruszających porządek i bezpieczeństwo w mieście tj. (czystość i porządek na nieruchomościach, zniszczona lub uszkodzona infrastruktura dróg, awarie energetyczne – wodociągowe – telekomunikacyjne, bezpańskie psy).

Wykonano 6 8-godzinnych patroli pieszych oraz 57 8-godzinnych patroli zmotoryzowanych kontrolując miejsca zagrożone zakłócaniem porządku i spokoju (w  tym kontrole czystości miasta).

W ramach pełnienia służby przeprowadzono 4 kontrole targowisk usytuowanych przy ulicy Parkowej oraz Obrońców Poczty Gdańskiej pod kątem popełnianych wykroczeń przeciwko interesom konsumentów; porządkowi i spokojowi publicznemu oraz bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji.

Funkcjonariusze Straży Miejskiej 1 raz wzięli udział w zebraniu samorządu mieszkańców.

W ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły” przeprowadzono 29 kontroli rejonów przejść dla pieszych usytuowanych przy Szkołach Podstawowych.

Nadzorowano 48 pracowników skierowanych do prac społecznie użytecznych skazanych wyrokiem Sądu Rejonowego w Zawierciu, którzy przepracowali łącznie 1041 godzin nad przywróceniem czystości i porządku w mieście.

W analizowanym okresie funkcjonariusze Straży Miejskiej zabezpieczali 3 uroczystości oraz imprezy sportowe na terenie miasta.

Na wnioski organów ścigania i Policji zabezpieczono i przekazano 3 zapisy z monitoringu miejskiego, jako dowód w przestępstwach popełnionych na terenie miasta Zawiercie.

We wskazanym okresie wpłynęło 59 pism w stosunku, do których wykonano czynności administracyjno – służbowe, a następnie udzielono odpowiedzi.

W związku ze zgłoszeniami mieszkańców dotyczącymi spalania odpadów w piecach grzewczych i paleniskach domowych Straż Miejska przeprowadziła 50 kontroli pieców C.O. W kontrolowanych piecach nie stwierdzono obecności substancji zabronionych.

Przeprowadzono kontrolę 7 posesji na osiedlach Borowe Pole oraz Skarżyce pod kątem przyłączenia ich do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej lub wyposażenia nieruchomości w  bezodpływowy zbiornik nieczystości ciekłych, lub przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych oraz częstotliwości wywozu tych nieczystości. Wyniki prowadzonych kontroli zostały przekazane do Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Zawierciu oraz do Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Zawierciu celem dalszego wykorzystania służbowego.

Ponadto w styczniu strażnicy przeprowadzili 4 kontrole pustostanów znajdujących się na terenie miasta pod kątem przebywania tam osób bezdomnych.

W ramach współpracy funkcjonariusze Straży Miejskiej wspólnie z funkcjonariuszami Policji przeprowadzili działania pod kryptonimem „Bezpieczne skrzyżowanie” mające na celu eliminowanie wykroczeń drogowych na terenie miasta Zawiercie.

 

Strażnicy podjęli 304 interwencji, z których 206 zostało zgłoszonych od mieszkańców, 17 przekazanych przez dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu w ramach współpracy w działaniach nad bezpieczeństwem miasta, a 67 interwencji funkcjonariusze Straży Miejskiej podjęli z własnej inicjatywy. Ponadto, z ogólnej liczby ww. interwencji 11 ujawniono w wyniku obserwacji miejsc publicznych przy użyciu kamer monitoringu miejskiego, a 14 dotyczyło biegających bez dozoru psów. Należy zaznaczyć, że 13 zwierząt okazało się bezpańskich, które następnie zostały zgłoszone do wyłapania i umieszczenia w schronisku dla zwierząt.

W okresie sprawozdawczym ujawniono oraz przyjęto 23 zgłoszenia awarii (energetyczne, ubytki w jezdni i chodniku, zniszczone znaki drogowe), w tym 3 uszkodzone pokrywy studzienek kanalizacyjnych.

W analizowanym okresie 2-krotnie wzywano pogotowie ratunkowe do osoby potrzebującej pomocy lekarskiej. Ponadto doprowadzono nietrzeźwych: 9 osób do izby wytrzeźwień oraz 3 osoby do miejsca zamieszkania.

Wylegitymowano 79 osób, z czego 58 pouczono, na 21 nałożono mandaty karne (z czego 9 za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji).

Ponadto 36 razy udzielono asysty pracownikom Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Zawierciu przy wykonywaniu przez nich czynności służbowych.

Straż Miejska 100 razy przekazała do innych instytucji ( PUK, ZGK, PZD, GDDKiA, Tauron, Spółdzielnie Mieszkaniowe) informacje o nieprawidłowościach naruszających porządek i bezpieczeństwo w mieście tj. (czystość i porządek na nieruchomościach, zniszczona lub uszkodzona infrastruktura dróg, awarie energetyczne – wodociągowe – telekomunikacyjne, bezpańskie psy).

Wykonano 11 8-godzinnych patroli pieszych oraz 72 8-godzinne patrole zmotoryzowane kontrolując miejsca zagrożone zakłócaniem porządku i spokoju (w  tym kontrole czystości miasta).

W ramach pełnienia służby przeprowadzono 5 kontroli targowisk usytuowanych przy ulicy Parkowej oraz Obrońców Poczty Gdańskiej pod kątem popełnianych wykroczeń przeciwko interesom konsumentów; porządkowi i spokojowi publicznemu oraz bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji.

W ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły” przeprowadzono 34 kontrole rejonów przejść dla pieszych usytuowanych przy Szkołach Podstawowych.

Nadzorowano 50 pracowników skierowanych do prac społecznie użytecznych skazanych wyrokiem Sądu Rejonowego w Zawierciu, którzy przepracowali łącznie 957 godzin nad przywróceniem czystości i porządku w mieście.

Na wnioski organów ścigania i Policji zabezpieczono i przekazano 9 zapisów z monitoringu miejskiego, jako dowód w przestępstwach popełnionych na terenie miasta Zawiercie.

We wskazanym okresie wpłynęło 59 pism, w stosunku do których wykonano czynności administracyjno – służbowe, a następnie udzielono odpowiedzi.

Na podstawie art. 12a ustawy o Strażach Gminnych, w 2 przypadku udzielono pomocy prawnej innej jednostce straży miejskiej w zakresie wykonania czynności dowodowych w ramach prowadzonych przez te jednostki czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia.

W związku ze zgłoszeniami mieszkańców dotyczącymi spalania odpadów w piecach grzewczych i paleniskach domowych Straż Miejska przeprowadziła 17 kontroli pieców C.O. W kontrolowanych piecach nie stwierdzono obecności substancji zabronionych.

Przeprowadzono kontrolę 19 posesji na osiedlach Borowe Pole oraz Skarżyce pod kątem przyłączenia ich do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej lub wyposażenia nieruchomości w  bezodpływowy zbiornik nieczystości ciekłych, lub przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych oraz częstotliwości wywozu tych nieczystości. Wyniki prowadzonych kontroli zostały przekazane do Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Zawierciu oraz do Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Zawierciu celem dalszego wykorzystania służbowego.

W ramach akcji „Znicz 2019” funkcjonariusze Straży Miejskiej wspólnie z funkcjonariuszami Policji czuwali nad bezpieczeństwem kierowców oraz pieszych, patrolując rejony cmentarzy oraz parkingów zlokalizowanych na terenie miasta.

Funkcjonariusze Straży Miejskiej zabezpieczyli zgromadzenie publiczne pod nazwą „STOP KOPALNI” odbywające się na parkingu Urzędu Miejskiego w Zawierciu zgłoszone w  trybie ustawy o  zgromadzeniach publicznych.

W ramach współpracy funkcjonariusze Straży Miejskiej wspólnie z funkcjonariuszami Policji przeprowadzili działania pod kryptonimem „Metale” mające na celu ograniczenie przestępczości kradzieży metali kolorowych oraz infrastruktury kolejowej na terenie miasta Zawiercie.

W listopadzie funkcjonariusze Straży Miejskiej brali udział w uroczystościach związanych z  Narodowym Świętem Niepodległości 11 Listopada, wystawiając Poczet Sztandarowy.

Ponadto 1 raz udzielono pomocy mieszkańcowi Zawiercia przy uruchomieniu silnika w  samochodzie.

RAPORT

Z DZIAŁALNOŚCI STRAŻY MIEJSKIEJ W ZAWIERCIU

w okresie 18.09.2019 r. – 22.10.2019 r.

Strażnicy podjęli 376 interwencji, z których 268 zostało zgłoszonych od mieszkańców, 27 przekazanych przez dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu w ramach współpracy w działaniach nad bezpieczeństwem miasta, a 80 interwencji funkcjonariusze Straży Miejskiej podjęli z własnej inicjatywy. Ponadto, z ogólnej liczby ww. interwencji 1 ujawniono w wyniku obserwacji miejsc publicznych przy użyciu kamer monitoringu miejskiego, a 43 dotyczyły biegających bez dozoru psów. Należy zaznaczyć, że 34 zwierzęta okazały się bezpańskie, które następnie zostały zgłoszone do wyłapania i umieszczenia w schronisku dla zwierząt.

W okresie sprawozdawczym ujawniono oraz przyjęto 29 zgłoszeń awarii (energetyczne, ubytki w jezdni i chodniku, zniszczone znaki drogowe), w tym 1 uszkodzona pokrywa studzienki kanalizacyjnej.

W analizowanym okresie 2-krotnie wzywano pogotowie ratunkowe do osoby potrzebującej pomocy lekarskiej. Ponadto doprowadzono nietrzeźwych: 7 osób do izby wytrzeźwień, 1 osobę do miejsca zamieszkania oraz 1 osobę do noclegowni w Żerkowicach.

Wylegitymowano 75 osób, z czego 47 pouczono, na 28 nałożono mandaty karne (z czego 20 za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji) oraz przeprowadzono 2 postępowania wyjaśniające zakończone skierowaniem wniosku o ukaranie do Sądu Rejonowego w Zawierciu.

Ponadto 49 razy udzielono asysty pracownikom Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Zawierciu przy wykonywaniu przez nich czynności służbowych.

Straż Miejska 89 razy przekazała do innych instytucji ( PUK, ZGK, PZD, GDDKiA, Tauron, Spółdzielnie Mieszkaniowe) informacje o nieprawidłowościach naruszających porządek i bezpieczeństwo w mieście tj. (czystość i porządek na nieruchomościach, zniszczona lub uszkodzona infrastruktura dróg, awarie energetyczne – wodociągowe – telekomunikacyjne, bezpańskie psy).

Wykonano 18 8-godzinnych patroli pieszych oraz 95 8-godzinnych patroli zmotoryzowanych kontrolując miejsca zagrożone zakłócaniem porządku i spokoju (w  tym kontrole czystości miasta).

W ramach pełnienia służby przeprowadzono 8 kontroli targowisk usytuowanych przy ulicy Parkowej oraz Obrońców Poczty Gdańskiej pod kątem popełnianych wykroczeń przeciwko interesom konsumentów; porządkowi i spokojowi publicznemu oraz bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji.

W ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły” przeprowadzono 45 kontroli rejonów przejść dla pieszych usytuowanych przy Szkołach Podstawowych.

Nadzorowano 56 pracowników skierowanych do prac społecznie użytecznych skazanych wyrokiem Sądu Rejonowego w Zawierciu, którzy przepracowali łącznie 1264 godziny nad przywróceniem czystości i porządku w mieście.

W analizowanym okresie funkcjonariusze Straży Miejskiej zabezpieczali 2 uroczystości oraz imprezy sportowe na terenie miasta.

Na wnioski organów ścigania i Policji zabezpieczono i przekazano 14 zapisów z monitoringu miejskiego, jako dowód w przestępstwach popełnionych na terenie miasta Zawiercie.

We wskazanym okresie wpłynęły 92 pisma, w stosunku do których wykonano czynności administracyjno – służbowe, a następnie udzielono odpowiedzi.

W związku ze zgłoszeniami mieszkańców dotyczącymi spalania odpadów w piecach grzewczych i paleniskach domowych Straż Miejska przeprowadziła 10 kontroli pieców C.O. W kontrolowanych piecach nie stwierdzono obecności substancji zabronionych.

Przeprowadzono kontrolę 25 posesji na osiedlach Argentyna, Warty oraz Skarżyce pod kątem przyłączenia ich do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej lub wyposażenia nieruchomości w  bezodpływowy zbiornik nieczystości ciekłych, lub przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych oraz częstotliwości wywozu tych nieczystości. Wyniki prowadzonych kontroli zostały przekazane do Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Zawierciu oraz do Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Zawierciu celem dalszego wykorzystania służbowego.

Strażnicy interweniowali 18 razy, zgłaszając komitetom wyborczym oraz zarządcom dróg wszystkie nieprawidłowości dotyczące plakatów wyborczych umieszczonych w obrębie pasów drogowych stwarzających zagrożenie w ruchu drogowym.

Funkcjonariusze Straży Miejskiej zabezpieczyli zgromadzenie publiczne pod nazwą „Nie dla kopalni” odbywające się na parkingu MOK Centrum zgłoszone w  trybie ustawy o  zgromadzeniach publicznych.

Ponadto w formie zabawowej przeprowadzono szkolenie z zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zagrożeń ze strony ludzi i zwierząt z przedszkolakami z Przedszkola nr 2 oraz uczniami z SP 4 i Zespołu Szkół Specjalnych w  Zawierciu.

W związku z dniem otwartym w ZKM Zawiercie w formie zabawowej przeprowadzono szkolenie z najmłodszymi mieszkańcami naszego miasta z zakresu nauki bezpiecznych zachowań na drodze oraz zajęcia praktyczne przy wykorzystaniu mini miasteczka ruchu drogowego polegające na prawidłowym przejściu przez jezdnię wyposażoną w sygnalizację świetlną.

Ponadto Straż Miejska aktywnie uczestniczyła w ćwiczeniach służb ratowniczych zorganizowanych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UM w Zawierciu.

Funkcjonariusze Straży Miejskiej prowadzili działania w zakresie zabezpieczenia wyborów do Sejmu i Senatu RP, których celem było niedopuszczenie do zakłócania porządku publicznego związanego z wyborami.

Ponadto 3 raz udzielono pomocy mieszkańcowi Zawiercia przy uruchomieniu silnika w  samochodzie.

RAPORT

Z DZIAŁALNOŚCI STRAŻY MIEJSKIEJ W ZAWIERCIU

w okresie 22.08.2019 r. – 17.09.2019 r.

 

Strażnicy podjęli 303 interwencji, z których 245 zostało zgłoszonych od mieszkańców, 14 przekazanych przez dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu w ramach współpracy w działaniach nad bezpieczeństwem miasta, a 42 interwencje funkcjonariusze Straży Miejskiej podjęli z własnej inicjatywy. Ponadto, z ogólnej liczby ww. interwencji 2 ujawniono w wyniku obserwacji miejsc publicznych przy użyciu kamer monitoringu miejskiego, a 30 dotyczyło biegających bez dozoru psów. Należy zaznaczyć, że 26 zwierząt okazało się bezpańskich, które następnie zostały zgłoszone do wyłapania i umieszczenia w schronisku dla zwierząt.

W okresie sprawozdawczym ujawniono oraz przyjęto 38 zgłoszeń awarii (energetyczne, ubytki w jezdni i chodniku, zniszczone znaki drogowe), w tym 4 brakujące bądź uszkodzone pokrywy studzienek kanalizacyjnych.

W analizowanym okresie 3-krotnie wzywano pogotowie ratunkowe do osoby potrzebującej pomocy lekarskiej. Ponadto doprowadzono 5 osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień w Sosnowcu.

Wylegitymowano 34 osoby, z czego 24 pouczono, na 10 nałożono mandaty karne (z czego 5 za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji) oraz przeprowadzono 2 postępowania wyjaśniające zakończone skierowaniem wniosku o ukaranie do Sądu Rejonowego w Zawierciu.

Ponadto 34 razy udzielono asysty pracownikom Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Zawierciu przy wykonywaniu przez nich czynności służbowych.

Straż Miejska 138 razy przekazała do innych instytucji ( PUK, ZGK, PZD, GDDKiA, Tauron, Spółdzielnie Mieszkaniowe) informacje o nieprawidłowościach naruszających porządek i bezpieczeństwo w mieście tj. (czystość i porządek na nieruchomościach, zniszczona lub uszkodzona infrastruktura dróg, awarie energetyczne – wodociągowe – telekomunikacyjne, bezpańskie psy).

Wykonano 23 8-godzinne patrole piesze, 56 8-godzinne patrole zmotoryzowane oraz 2 8-godzinne patrole rowerowe kontrolując miejsca zagrożone zakłócaniem porządku i spokoju (w  tym kontrole czystości miasta).

W ramach pełnienia służby przeprowadzono 8 kontroli targowisk usytuowanych przy ulicy Parkowej oraz Obrońców Poczty Gdańskiej pod kątem popełnianych wykroczeń przeciwko interesom konsumentów; porządkowi i spokojowi publicznemu oraz bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji.

W ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły” przeprowadzono 21 kontroli rejonów przejść dla pieszych usytuowanych przy Szkołach Podstawowych.

Na wniosek Wydziału Podatków Urzędu Miejskiego w Zawierciu przeprowadzono kontrole poboru opłaty targowej na terenie Miasta Zawiercie przez wyznaczonych inkasentów. Wyniki kontroli przekazano do Wydziału Podatków.

Nadzorowano 40 pracowników skierowanych do prac społecznie użytecznych skazanych wyrokiem Sądu Rejonowego w Zawierciu, którzy przepracowali łącznie 693 godziny nad przywróceniem czystości i porządku w mieście.

W analizowanym okresie funkcjonariusze Straży Miejskiej zabezpieczali 2 uroczystości oraz imprezy sportowe na terenie miasta.

Na wnioski organów ścigania i Policji zabezpieczono i przekazano 5 zapisów z monitoringu miejskiego, jako dowód w przestępstwach popełnionych na terenie miasta Zawiercie.

We wskazanym okresie wpłynęły 74 pisma, w stosunku do których wykonano czynności administracyjno – służbowe, a następnie udzielono odpowiedzi.

Na podstawie art. 12a ustawy o Strażach Gminnych, w 2 przypadku udzielono pomocy prawnej innej jednostce straży miejskiej w zakresie wykonania czynności dowodowych w ramach prowadzonych przez te jednostki czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia.

Przeprowadzono kontrolę 44 posesji na osiedlach Argentyna, Centrum oraz Skarżyce pod kątem przyłączenia ich do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej lub wyposażenia nieruchomości w  bezodpływowy zbiornik nieczystości ciekłych, lub przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych oraz częstotliwości wywozu tych nieczystości. Wyniki prowadzonych kontroli zostały przekazane do Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Zawierciu oraz do Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Zawierciu celem dalszego wykorzystania służbowego.

W związku ze zgłoszeniami mieszkańców dotyczącymi spalania odpadów w piecach grzewczych i paleniskach domowych Straż Miejska przeprowadziła 4 kontrolę pieców C.O. W kontrolowanych piecach nie stwierdzono obecności substancji zabronionych.

Straż Miejska w Zawierciu działając na podstawie art. 50a ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruch drogowym we wrześniu usunęła z pasa drogowego przy ul. Południowej w  Zawierciu pojazd marki Fiat 126p. Przyczyną usunięcia był stan techniczny pojazdu, który wskazywał na to, że nie jest używany od kilku miesięcy.

Ponadto funkcjonariusze Straży Miejskiej przeprowadzili prelekcję w Centrum Usług Senioralnych. Głównym celem spotkania było uświadomienie mieszkańcom, że posiadanie zwierząt to również obowiązki i odpowiedzialność za utrzymanie czystości na terenach wspólnych.

W formie zabawowej przeprowadzono szkolenie z zakresu nauki bezpiecznych zachowań na drodze oraz zajęcia praktyczne polegające na prawidłowym przejściu przez jezdnię wyposażoną w sygnalizację świetlną z przedszkolakami z przedszkola nr 6 w Zawierciu, którzy odwiedzili siedzibę Straży Miejskiej.

Ponadto 1 raz udzielono pomocy mieszkańcowi Zawiercia przy uruchomieniu silnika w  samochodzie.

We wrześniu samochód służbowy Straży Miejskiej marki Fiat Doblo został oznakowany zgodnie z nowymi przepisami, według których wszystkie samochody SM w Polsce mają mieć jednolitą kolorystykę. Ponadto został wyposażony w łączność, sygnalizację świetlną i dźwiękową oraz został przystosowany do przewozu osób bezdomnych i nietrzeźwych.

RAPORT

Z DZIAŁALNOŚCI STRAŻY MIEJSKIEJ W ZAWIERCIU

w okresie 20.06.2019 r. – 21.08.2019 r.

Strażnicy podjęli 663 interwencji, z których 505 zostało zgłoszonych od mieszkańców, 43 przekazanych przez dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu w ramach współpracy w działaniach nad bezpieczeństwem miasta, a 108 interwencji funkcjonariusze Straży Miejskiej podjęli z własnej inicjatywy. Ponadto, z ogólnej liczby ww. interwencji 7 ujawniono w wyniku obserwacji miejsc publicznych przy użyciu kamer monitoringu miejskiego, a 55 dotyczyło biegających bez dozoru psów. Należy zaznaczyć, że 43 zwierzęta okazały się bezpańskie, które następnie zostały zgłoszone do wyłapania i umieszczenia w schronisku dla zwierząt.

W okresie sprawozdawczym ujawniono oraz przyjęto 43 zgłoszenia awarii (energetyczne, ubytki w jezdni i chodniku, zniszczone znaki drogowe), w tym 8 brakujących bądź uszkodzonych pokryw studzienek kanalizacyjnych.

W analizowanym okresie 7-krotnie wzywano pogotowie ratunkowe do osoby potrzebującej pomocy lekarskiej. Ponadto doprowadzono nietrzeźwych: 14 osób do izby wytrzeźwień, 4 osoby do miejsca zamieszkania oraz 1 osobę do noclegowni w Żerkowicach.

Wylegitymowano 88 osób, z czego 53 pouczono, na 35 nałożono mandaty karne (z czego 21 za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji).

Ponadto 80 razy udzielono asysty pracownikom Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Zawierciu przy wykonywaniu przez nich czynności służbowych.

Straż Miejska 283 razy przekazała do innych instytucji ( PUK, ZGK, PZD, GDDKiA, Tauron, Spółdzielnie Mieszkaniowe) informacje o nieprawidłowościach naruszających porządek i bezpieczeństwo w mieście tj. (czystość i porządek na nieruchomościach, zniszczona lub uszkodzona infrastruktura dróg, awarie energetyczne – wodociągowe – telekomunikacyjne, bezpańskie psy).

Wykonano 39 8-godzinnych patroli pieszych, 121 8-godzinnych patroli zmotoryzowanych oraz 3 8-godzinne patrole rowerowe kontrolując miejsca zagrożone zakłócaniem porządku i spokoju (w tym kontrole czystości miasta).

W ramach pełnienia służby przeprowadzono 12 kontroli targowisk usytuowanych przy ulicy Parkowej oraz Obrońców Poczty Gdańskiej pod kątem popełnianych wykroczeń przeciwko interesom konsumentów; porządkowi i spokojowi publicznemu oraz bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji.

Na wniosek Wydziału Podatków Urzędu Miejskiego w Zawierciu przeprowadzono kontrole poboru opłaty targowej na terenie Miasta Zawiercie przez wyznaczonych inkasentów. Wyniki kontroli przekazano do Wydziału Podatków.

Funkcjonariusze Straży Miejskiej 1 raz wzięli udział w zebraniu samorządu mieszkańców.

Nadzorowano 39 pracowników skierowanych do prac społecznie użytecznych skazanych wyrokiem Sądu Rejonowego w Zawierciu, którzy przepracowali łącznie 1394 godziny nad przywróceniem czystości i porządku w mieście.

W analizowanym okresie funkcjonariusze Straży Miejskiej zabezpieczali 11 uroczystości oraz imprez sportowych na terenie miasta.

Na wnioski organów ścigania i Policji zabezpieczono i przekazano 10 zapisów z monitoringu miejskiego, jako dowód w przestępstwach popełnionych na terenie miasta Zawiercie.

We wskazanym okresie wpłynęło 139 pism, w stosunku do których wykonano czynności administracyjno – służbowe, a następnie udzielono odpowiedzi.

Na podstawie art. 12a ustawy o Strażach Gminnych, w 1 przypadku udzielono pomocy prawnej innej jednostce straży miejskiej w zakresie wykonania czynności dowodowych w ramach prowadzonych przez te jednostki czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia.

Przeprowadzono kontrolę 88 posesji na osiedlach Zuzanka, Ręby, Borowe Pole, Marciszów, Miodowa, Piecki, Skarżyce pod kątem przyłączenia ich do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej lub wyposażenia nieruchomości w bezodpływowy zbiornik nieczystości ciekłych, lub przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych oraz częstotliwości wywozu tych nieczystości. Wyniki prowadzonych kontroli zostały przekazane do Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Zawierciu oraz do Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Zawierciu celem dalszego wykorzystania służbowego.

W związku ze zgłoszeniami mieszkańców dotyczącymi spalania odpadów w piecach grzewczych i paleniskach domowych Straż Miejska przeprowadziła 2 kontrolę pieców C.O. W wyniku kontroli w 1 przypadku nałożono mandat karny, ponieważ stwierdzono obecność substancji zabronionych.

Ponadto strażnicy przeprowadzili 2 kontrole pustostanów znajdujących się na terenie miasta pod kątem przebywania tam osób bezdomnych.

W ramach programu „Bezpieczne Miasto Zawiercie” przeprowadzono szkolenie 8 osób w sztuce samoobrony.

Ponadto funkcjonariusze Straży Miejskiej ukończyli szkolenie w zakresie ochrony danych osobowych zgodnie z RODO.

Straż Miejska w Zawierciu działając na podstawie art. 50a ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruch drogowym w sierpniu usunęła z pasa drogowego przy ul. Makowej w Zawierciu pojazd marki Ford Focus. Przyczyną usunięcia był stan techniczny pojazdu, który wskazywał na to, że nie jest używany od kilku miesięcy.

Ponadto 2 krotnie udzielono pomocy mieszkańcom Zawiercia przy uruchomieniu silników w  samochodach.

 

RAPORT

Z DZIAŁALNOŚCI STRAŻY MIEJSKIEJ W ZAWIERCIU

w okresie 23.05.2019 r. – 19.06.2019 r.

 

Strażnicy podjęli 389 interwencji, z których 294 zostało zgłoszonych od mieszkańców, 26 przekazanych przez dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu w ramach współpracy w działaniach nad bezpieczeństwem miasta, a 69 interwencji funkcjonariusze Straży Miejskiej podjęli z własnej inicjatywy. Ponadto, z ogólnej liczby ww. interwencji 2 ujawniono w wyniku obserwacji miejsc publicznych przy użyciu kamer monitoringu miejskiego, a 20 dotyczyło biegających bez dozoru psów. Należy zaznaczyć, że 17 zwierząt okazało się bezpańskich, które następnie zostały zgłoszone do wyłapania i umieszczenia w schronisku dla zwierząt.

W okresie sprawozdawczym ujawniono oraz przyjęto 29 zgłoszeń awarii (energetyczne, ubytki w jezdni i chodniku, zniszczone znaki drogowe), w tym 3 brakujące bądź uszkodzone pokrywy studzienek kanalizacyjnych.

W analizowanym okresie 4-krotnie wzywano pogotowie ratunkowe do osoby potrzebującej pomocy lekarskiej. Ponadto doprowadzono nietrzeźwych: 9 osób do izby wytrzeźwień oraz 1 osobę do miejsca zamieszkania.

Wylegitymowano 57 osób, z czego 33 pouczono, na 24 nałożono mandaty karne (z czego 16 za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji).

Ponadto 38 razy udzielono asysty pracownikom Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Zawierciu przy wykonywaniu przez nich czynności służbowych.

Straż Miejska 149 razy przekazała do innych instytucji ( PUK, ZGK, PZD, GDDKiA, Tauron, Spółdzielnie Mieszkaniowe) informacje o nieprawidłowościach naruszających porządek i bezpieczeństwo w mieście tj. (czystość i porządek na nieruchomościach, zniszczona lub uszkodzona infrastruktura dróg, awarie energetyczne – wodociągowe – telekomunikacyjne, bezpańskie psy).

Wykonano 17 8-godzinnych patroli pieszych oraz 62 8-godzinne patrole zmotoryzowane kontrolując miejsca zagrożone zakłócaniem porządku i spokoju (w tym kontrole czystości miasta).

W ramach pełnienia służby przeprowadzono 6 kontroli targowisk usytuowanych przy ulicy Parkowej oraz Obrońców Poczty Gdańskiej pod kątem popełnianych wykroczeń przeciwko interesom konsumentów; porządkowi i spokojowi publicznemu oraz bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji.

Funkcjonariusze Straży Miejskiej 1 raz wzięli udział w zebraniu samorządu mieszkańców.

W ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły” przeprowadzono 32 kontrole rejonów przejść dla pieszych usytuowanych przy Szkołach Podstawowych.

Nadzorowano 40 pracowników skierowanych do prac społecznie użytecznych skazanych wyrokiem Sądu Rejonowego w Zawierciu, którzy przepracowali łącznie 741 godzin nad przywróceniem czystości i porządku w mieście.

W analizowanym okresie funkcjonariusze Straży Miejskiej zabezpieczali 8 uroczystości oraz imprez sportowych na terenie miasta.

Na wnioski organów ścigania i Policji zabezpieczono i przekazano 8 zapisów z monitoringu miejskiego, jako dowód w przestępstwach popełnionych na terenie miasta Zawiercie.

We wskazanym okresie wpłynęło 85 pism, w stosunku do których wykonano czynności administracyjno – służbowe, a następnie udzielono odpowiedzi.

Na podstawie art. 12a ustawy o Strażach Gminnych, w 2 przypadkach udzielono pomocy prawnej innej jednostce straży miejskiej w zakresie wykonania czynności dowodowych w ramach prowadzonych przez te jednostki czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia.

Przeprowadzono kontrolę punktów handlowych przy ul. Senatorskiej pod kątem zawarcia przez ich właścicieli umowy na przekazywanie odpadów komunalnych zmieszanych oraz selektywnie zebranych z  podmiotem posiadającym wpis do rejestru działalności regulowanej w  zakresie odbierania odpadów komunalnych. W wyniku kontroli w jednym przypadku właściciel lokalu handlowego nie dostarczył umowy, w związku z tym prowadzone są dalsze czynności wyjaśniające, natomiast w pozostałych punktach handlowych nie stwierdzono nieprawidłowości.

Przeprowadzono kontrolę 39 posesji na osiedlach Zuzanka, Ręby, Borowe Pole, Marciszów, Miodowa, Piecki, Skarżyce pod kątem przyłączenia ich do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej lub wyposażenia nieruchomości w bezodpływowy zbiornik nieczystości ciekłych, lub przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych oraz częstotliwości wywozu tych nieczystości. W wyniku kontroli w dwóch przypadkach nałożono mandaty karne z uwagi na nieudokumentowanie wywozu nieczystości ciekłych.

Ponadto funkcjonariusze Straży Miejskiej prowadzili działania w zakresie zabezpieczenia wyborów do europarlamentu, których celem było niedopuszczenie do zakłócania porządku publicznego związanego z wyborami.

Funkcjonariusze Straży Miejskiej zabezpieczali teren przyległy do kamienicy przy ul. Wojska Polskiego 22 w związku z wybuchem gazu.

W związku z wykryciem w wodociągu miejskim bakterii grupy coli Straż Miejska prowadziła akcję informacyjną, rozwożąc ulotki z informacją o zagrożeniu oraz dostarczała mieszkańcom wodę pitną i gospodarczą.

Straż Miejska Miasta Zawiercie pierwszy raz w swojej historii rozpoczęła patrolowanie miasta na rowerach. Patrole rowerowe dojadą wszędzie tam, gdzie nie dotrze patrol zmotoryzowany, a poruszają się szybciej niż pieszo. W analizowany okresie wykonano 6 8 -godzinnych patroli rowerowych.

Ponadto 2 krotnie udzielono pomocy mieszkańcom Zawiercia przy uruchomieniu silników w  samochodach.

RAPORT

Z DZIAŁALNOŚCI STRAŻY MIEJSKIEJ W ZAWIERCIU

w okresie 16.04.2019 r. – 22.05.2019 r.

Strażnicy podjęli 336 interwencji, z których 241 zostało zgłoszonych od mieszkańców, 26 przekazanych przez dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu w ramach współpracy w działaniach nad bezpieczeństwem miasta, a 69 interwencji funkcjonariusze Straży Miejskiej podjęli z własnej inicjatywy. Ponadto, z ogólnej liczby ww. interwencji 3 ujawniono w wyniku obserwacji miejsc publicznych przy użyciu kamer monitoringu miejskiego, a 34 dotyczyło biegających bez dozoru psów. Należy zaznaczyć, że 29 zwierząt okazało się bezpańskich, które następnie zostały zgłoszone do wyłapania i umieszczenia w schronisku dla zwierząt.

W okresie sprawozdawczym ujawniono oraz przyjęto 22 zgłoszenia awarii (energetyczne, ubytki w jezdni i chodniku, zniszczone znaki drogowe), w tym 3 brakujące bądź uszkodzone pokrywy studzienek kanalizacyjnych.

W analizowanym okresie 11-krotnie wzywano pogotowie ratunkowe do osoby potrzebującej pomocy lekarskiej. Ponadto doprowadzono nietrzeźwych: 14 osób do izby wytrzeźwień oraz 3 osoby do miejsca zamieszkania.

Wylegitymowano 33 osoby, z czego 19 pouczono, na 14 nałożono mandaty karne (z czego 11 za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji) oraz przeprowadzono 2 postępowania wyjaśniające zakończone skierowaniem wniosku o ukaranie do Sądu Rejonowego w Zawierciu.

Ponadto 48 razy udzielono asysty pracownikom Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Zawierciu przy wykonywaniu przez nich czynności służbowych.

Straż Miejska 128 razy przekazała do innych instytucji ( PUK, ZGK, PZD, GDDKiA, Tauron, Spółdzielnie Mieszkaniowe) informacje o nieprawidłowościach naruszających porządek i bezpieczeństwo w mieście tj. (czystość i porządek na nieruchomościach, zniszczona lub uszkodzona infrastruktura dróg, awarie energetyczne – wodociągowe – telekomunikacyjne, bezpańskie psy).

Wykonano 29 8-godzinnych patroli pieszych oraz 82 8-godzinne patrole zmotoryzowane kontrolując miejsca zagrożone zakłócaniem porządku i spokoju (w tym kontrole czystości miasta).

W ramach pełnienia służby przeprowadzono 5 kontroli targowisk usytuowanych przy ulicy Parkowej oraz Obrońców Poczty Gdańskiej pod kątem popełnianych wykroczeń przeciwko interesom konsumentów; porządkowi i spokojowi publicznemu oraz bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji.

W ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły” przeprowadzono 27 kontroli rejonów przejść dla pieszych usytuowanych przy Szkołach Podstawowych.

Nadzorowano 38 pracowników skierowanych do prac społecznie użytecznych skazanych wyrokiem Sądu Rejonowego w Zawierciu, którzy przepracowali łącznie 920 godzin nad przywróceniem czystości i porządku w mieście.

W analizowanym okresie funkcjonariusze Straży Miejskiej zabezpieczali 4 uroczystości oraz imprezy sportowe na terenie miasta.

Na wnioski organów ścigania i Policji zabezpieczono i przekazano 4 zapisy z monitoringu miejskiego, jako dowód w przestępstwach popełnionych na terenie miasta Zawiercie.

We wskazanym okresie wpłynęło 110 pism w stosunku do których wykonano czynności administracyjno – służbowe, a następnie udzielono odpowiedzi.

W związku ze zgłoszeniami mieszkańców dotyczącymi spalania odpadów w piecach grzewczych i paleniskach domowych Straż Miejska przeprowadziła 4 kontrole pieców C.O. W  kontrolowanych piecach nie stwierdzono obecności substancji zabronionych.

Ponadto strażnicy przeprowadzili 2 kontrole pustostanów znajdujących się na terenie miasta pod kątem przebywania tam osób bezdomnych.

W oparciu o art. 12a ustawy o Strażach Gminnych, w 2 przypadkach udzielono pomocy prawnej innej jednostce straży miejskiej w zakresie wykonania czynności dowodowych w ramach prowadzonych przez te jednostki czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia.

Funkcjonariusze Straży Miejskiej ujęli na gorącym uczynku, a następnie przekazali funkcjonariuszom Policji mężczyznę, który kierując samochodem osobowym marki Skoda Fabia zniszczył cztery bariery ochronne znajdujące się na ulicy Moniuszki w Zawierciu.

Przeprowadzono kontrolę punktów handlowych przy ul. Sikorskiego pod kątem zawarcia przez ich właścicieli umowy na przekazywanie odpadów komunalnych zmieszanych oraz selektywnie zebranych z  podmiotem posiadającym wpis do rejestru działalności regulowanej w  zakresie odbierania odpadów komunalnych. W kontrolowanych punktach handlowych nie stwierdzono nieprawidłowości.

Funkcjonariusze Straży Miejskiej zabezpieczali teren przyległy do MOK Centrum w związku z wizytą Prezesa Rady Ministrów RP na terenie miasta Zawiercie.

Z okazji święta 3 – go Maja Straż Miejska wystawiła poczet sztandarowy na uroczystych obchodach tego święta.

 

Ponadto na ulicy Marszałkowskiej powstał Terenowy Posterunek Straży Miejskiej. To rozwiązanie ma zwiększyć poczucie bezpieczeństwa mieszkańców.

RAPORT

Z DZIAŁALNOŚCI STRAŻY MIEJSKIEJ W ZAWIERCIU

w okresie 22.03.2019 r. – 15.04.2019 r.

Strażnicy podjęli 307 interwencji, z których 205 zostało zgłoszonych od mieszkańców, 19 przekazanych przez dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu w ramach współpracy w działaniach nad bezpieczeństwem miasta, a 83 interwencje funkcjonariusze Straży Miejskiej podjęli z własnej inicjatywy. Ponadto, z ogólnej liczby ww. interwencji 1 ujawniono w wyniku obserwacji miejsc publicznych przy użyciu kamer monitoringu miejskiego, a 27 dotyczyło biegających bez dozoru psów. Należy zaznaczyć, że 23 zwierzęta okazały się bezpańskie, które następnie zostały zgłoszone do wyłapania i umieszczenia w schronisku dla zwierząt.

W okresie sprawozdawczym ujawniono oraz przyjęto 25 zgłoszeń awarii (energetyczne, ubytki w jezdni i chodniku, zniszczone znaki drogowe), w tym 4 brakujące bądź uszkodzone pokrywy studzienek kanalizacyjnych.

W analizowanym okresie 2-krotnie wzywano pogotowie ratunkowe do osoby potrzebującej pomocy lekarskiej. Ponadto doprowadzono nietrzeźwych: 8 osób do izby wytrzeźwień, 1 osobę do miejsca zamieszkania oraz 1 osobę do noclegowni w Żerkowicach.

Wylegitymowano 82 osoby, z czego 55 pouczono, na 27 nałożono mandaty karne (z czego 26 za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji).

Ponadto 31 razy udzielono asysty pracownikom Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Zawierciu przy wykonywaniu przez nich czynności służbowych.

Straż Miejska 81 razy przekazała do innych instytucji ( PUK, ZGK, PZD, GDDKiA, Tauron, Spółdzielnie Mieszkaniowe) informacje o nieprawidłowościach naruszających porządek i bezpieczeństwo w mieście tj. (czystość i porządek na nieruchomościach, zniszczona lub uszkodzona infrastruktura dróg, awarie energetyczne – wodociągowe – telekomunikacyjne, bezpańskie psy).

Wykonano 11 8-godzinnych patroli pieszych oraz 55 8-godzinnych patroli zmotoryzowanych kontrolując miejsca zagrożone zakłócaniem porządku i spokoju (w tym kontrole czystości miasta).

W ramach pełnienia służby przeprowadzono 7 kontroli targowisk usytuowanych przy ulicy Parkowej oraz Obrońców Poczty Gdańskiej pod kątem popełnianych wykroczeń przeciwko interesom konsumentów; porządkowi i spokojowi publicznemu oraz bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji.

Funkcjonariusze Straży Miejskiej 2 krotnie wzięli udział w zebraniu samorządu mieszkańców.

W ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły” przeprowadzono 35 kontroli rejonów przejść dla pieszych usytuowanych przy Szkołach Podstawowych.

Nadzorowano 33 pracowników skierowanych do prac społecznie użytecznych skazanych wyrokiem Sądu Rejonowego w Zawierciu, którzy przepracowali łącznie 529 godzin nad przywróceniem czystości i porządku w mieście.

W analizowanym okresie funkcjonariusze Straży Miejskiej zabezpieczali 3 uroczystości oraz imprezy sportowe na terenie miasta.

Na wnioski organów ścigania i Policji zabezpieczono i przekazano 4 zapisy z monitoringu miejskiego, jako dowód w przestępstwach popełnionych na terenie miasta Zawiercie.

We wskazanym okresie wpłynęło 40 pism w stosunku do których wykonano czynności administracyjno – służbowe, a następnie udzielono odpowiedzi.

W związku ze zgłoszeniami mieszkańców dotyczącymi spalania odpadów w piecach grzewczych i paleniskach domowych Straż Miejska przeprowadziła 9 kontroli pieców C.O. W  kontrolowanych piecach nie stwierdzono obecności substancji zabronionych.

Strażnicy wspólnie z pracownikiem Biura Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych powiadamiali osoby wezwane przez Komisję Kwalifikacji Wojskowej o konsekwencjach nieuzasadnionego niestawienia się, które wynikają z ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

Funkcjonariusze Straży Miejskiej ujęli na gorącym uczynku, a następnie przekazali funkcjonariuszom Policji mężczyznę, który dokonał kradzieży telefonu komórkowego na ulicy Leśnej w Zawierciu.

Ponadto 1 raz udzielono pomocy mieszkańcowi Zawiercia przy uruchomieniu silnika w  samochodzie.

RAPORT

Z DZIAŁALNOŚCI STRAŻY MIEJSKIEJ W ZAWIERCIU

w okresie 28.02.2019 r. – 21.03.2019 r.

 

Strażnicy podjęli 263 interwencji, z których 192 zostało zgłoszonych od mieszkańców, 9 przekazanych przez dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu w ramach współpracy w działaniach nad bezpieczeństwem miasta, a 62 interwencje funkcjonariusze Straży Miejskiej podjęli z własnej inicjatywy. Ponadto, z ogólnej liczby ww. interwencji 3 ujawniono w wyniku obserwacji miejsc publicznych przy użyciu kamer monitoringu miejskiego, a 20 dotyczyło biegających bez dozoru psów. Należy zaznaczyć, że 16 zwierząt okazało się bezpańskich, które następnie zostały zgłoszone do wyłapania i umieszczenia w schronisku dla zwierząt.

W okresie sprawozdawczym ujawniono oraz przyjęto 37 zgłoszeń awarii (energetyczne, ubytki w jezdni i chodniku, zniszczone znaki drogowe), w tym 2 brakujące bądź uszkodzone pokrywy studzienek kanalizacyjnych.

W analizowanym okresie 5-krotnie wzywano pogotowie ratunkowe do osoby potrzebującej pomocy lekarskiej. Ponadto doprowadzono nietrzeźwych: 2 osoby do izby wytrzeźwień, 2 osoby do miejsca zamieszkania oraz 2 osoby do noclegowni w Żerkowicach.

Wylegitymowano 58 osób, z czego 35 pouczono, na 23 nałożono mandaty karne (z czego 17 za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji) oraz przeprowadzono 1 postępowanie wyjaśniające zakończone skierowaniem wniosku o ukaranie do Sądu Rejonowego w Zawierciu.

Ponadto 31 razy udzielono asysty pracownikom Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Zawierciu przy wykonywaniu przez nich czynności służbowych.

Straż Miejska 96 razy przekazała do innych instytucji ( PUK, ZGK, PZD, GDDKiA, Tauron, Spółdzielnie Mieszkaniowe) informacje o nieprawidłowościach naruszających porządek i bezpieczeństwo w mieście tj. (czystość i porządek na nieruchomościach, zniszczona lub uszkodzona infrastruktura dróg, awarie energetyczne – wodociągowe – telekomunikacyjne, bezpańskie psy).

Wykonano 10 8-godzinnych patroli pieszych oraz 52 8-godzinne patrole zmotoryzowane kontrolując miejsca zagrożone zakłócaniem porządku i spokoju (w tym kontrole czystości miasta).

W ramach pełnienia służby przeprowadzono 5 kontroli targowisk usytuowanych przy ulicy Parkowej oraz Obrońców Poczty Gdańskiej pod kątem popełnianych wykroczeń przeciwko interesom konsumentów; porządkowi i spokojowi publicznemu oraz bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji.

W ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły” przeprowadzono 38 kontroli rejonów przejść dla pieszych usytuowanych przy Szkołach Podstawowych.

Nadzorowano 26 pracowników skierowanych do prac społecznie użytecznych skazanych wyrokiem Sądu Rejonowego w Zawierciu, którzy przepracowali łącznie 337 godzin nad przywróceniem czystości i porządku w mieście.

W miesiącu marcu funkcjonariusze Straży Miejskiej zabezpieczali 1 imprezę sportową zorganizowaną na terenie miasta.

Na wnioski organów ścigania i Policji zabezpieczono i przekazano 8 zapisów z monitoringu miejskiego, jako dowód w przestępstwach popełnionych na terenie miasta Zawiercie.

We wskazanym okresie wpłynęło 61 pism w stosunku do których wykonano czynności administracyjno – służbowe, a następnie udzielono odpowiedzi.

W związku ze zgłoszeniami mieszkańców dotyczącymi spalania odpadów w piecach grzewczych i paleniskach domowych Straż Miejska przeprowadziła w miesiącu marcu 11 kontroli pieców C.O. W wyniku kontroli w 1 przypadku nałożono mandat karny, ponieważ stwierdzono obecność substancji zabronionych.

Funkcjonariusze Straży Miejskiej wspólnie z funkcjonariuszami Policji prowadzili na terenie miasta działania prewencyjne „Dzień wagarowicza” mające na celu przede wszystkim zapewnić bezpieczeństwo dzieciom i młodzieży.

W ramach programu „Bezpieczne Miasto Zawiercie” przeprowadzono szkolenie 16 uczennic i uczniów z  Zespołu Szkół im. H. Kołłątaja w Zawierciu w sztuce samoobrony.

Ponadto 4 razy udzielono pomocy mieszkańcom Zawiercia przy uruchomieniu silników w  samochodach.

RAPORT

Z DZIAŁALNOŚCI STRAŻY MIEJSKIEJ W ZAWIERCIU

w miesiącu lutym 2019 r.

 

Strażnicy podjęli 344 interwencji, z których 222 zostało zgłoszonych od mieszkańców, 10 przekazanych przez dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu w ramach współpracy w działaniach nad bezpieczeństwem miasta, a 112 interwencji funkcjonariusze Straży Miejskiej podjęli z własnej inicjatywy. Ponadto, z ogólnej liczby ww. interwencji 31 dotyczyło biegających bez dozoru psów. Należy zaznaczyć, że 21 zwierząt okazało się bezpańskich, które następnie zostały zgłoszone do wyłapania i umieszczenia w schronisku dla zwierząt.

W okresie sprawozdawczym ujawniono oraz przyjęto 29 zgłoszeń awarii (energetyczne, ubytki w jezdni i chodniku, zniszczone znaki drogowe), w tym 5 brakujących bądź uszkodzonych pokryw studzienek kanalizacyjnych.

W analizowanym okresie 1 raz wzywano pogotowie ratunkowe do osoby potrzebującej pomocy lekarskiej. Ponadto doprowadzono nietrzeźwych: 1 osobę do izby wytrzeźwień , 1 osobę do miejsca zamieszkania oraz 1 osobę do noclegowni w Żerkowicach.

Wylegitymowano 115 osób, z czego 82 pouczono, na 33 nałożono mandaty karne (z czego 24 za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji).

Ponadto 34 razy udzielono asysty pracownikom Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Zawierciu przy wykonywaniu przez nich czynności służbowych.

Straż Miejska 79 razy przekazała do innych instytucji ( PUK, ZGK, PZD, GDDKiA, Tauron, Spółdzielnie Mieszkaniowe) informacje o nieprawidłowościach naruszających porządek i bezpieczeństwo w mieście tj. (czystość i porządek na nieruchomościach, zniszczona lub uszkodzona infrastruktura dróg, awarie energetyczne – wodociągowe – telekomunikacyjne, bezpańskie psy).

Wykonano 13 8-godzinnych patroli pieszych oraz 61 8-godzinnych patroli zmotoryzowanych kontrolując miejsca zagrożone zakłócaniem porządku i spokoju (w tym kontrole czystości miasta).

W ramach pełnienia służby przeprowadzono 6 kontroli targowisk usytuowanych przy ulicy Parkowej oraz Obrońców Poczty Gdańskiej pod kątem popełnianych wykroczeń przeciwko interesom konsumentów; porządkowi i spokojowi publicznemu oraz bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji.

Funkcjonariusze Straży Miejskiej w miesiącu lutym 1 raz wzięli udział w zebraniu samorządu mieszkańców.

W ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły” przeprowadzono 24 kontrole rejonów przejść dla pieszych usytuowanych przy Szkołach Podstawowych.

Nadzorowano 33 pracowników skierowanych do prac społecznie użytecznych skazanych wyrokiem Sądu Rejonowego w Zawierciu, którzy przepracowali łącznie 725 godzin nad przywróceniem czystości i porządku w mieście.

W miesiącu lutym funkcjonariusze Straży Miejskiej zabezpieczali 1 imprezę sportową zorganizowaną na terenie miasta.

Na wnioski organów ścigania i Policji zabezpieczono i przekazano 5 zapisów z monitoringu miejskiego, jako dowód w przestępstwach popełnionych na terenie miasta Zawiercie.

We wskazanym okresie wpłynęło 96 pism w stosunku do których wykonano czynności administracyjno – służbowe, a następnie udzielono odpowiedzi.

W związku ze zgłoszeniami mieszkańców dotyczącymi spalania odpadów w piecach grzewczych i paleniskach domowych Straż Miejska przeprowadziła w miesiącu lutym 17 kontroli pieców C.O. W kontrolowanych piecach nie stwierdzono obecności substancji zabronionych.

W lutym strażnicy przeprowadzili 6 kontroli pustostanów znajdujących się na terenie miasta pod kątem przebywania tam osób bezdomnych.

Funkcjonariusze Straży Miejskiej zabezpieczyli 2 zgromadzenia publiczne zgłoszone w  trybie ustawy o zgromadzeniach publicznych. Pierwsze odbywające się na terenie miasta pod nazwą „Stop dopalaczom” oraz drugie jako protest przeciwko rezygnacji Jerzego Owsiaka z funkcji Prezesa WOŚP.

Wraz z nadejściem ferii zimowych Straż Miejska czuwała nad bezpieczeństwem i porządkiem w trakcie ich trwania, przeprowadzając 102 kontrole miejsc zwyczajowego przebywania dzieci i młodzieży w tym: (okolice placówek oświatowych, rejony lodowiska, krytej pływalni, górek saneczkowych, większych osiedli mieszkaniowych, oraz miejsc grupowania się nieletnich takich jak: strychy, piwnice, ogródki działkowe, pustostany).

W ramach programu „Bezpieczne Miasto Zawiercie” przeprowadzono szkolenie 17 uczennic i uczniów z  Zespołu Szkół im. H. Kołłątaja w Zawierciu w sztuce samoobrony.

W lutym strażnicy wspólnie z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Zawierciu oraz funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu przeprowadzili kontrole pustostanów znajdujących się na terenie miasta w ramach ogólnopolskiej akcji liczenia bezdomnych.

Ponadto 6 razy udzielono pomocy mieszkańcom Zawiercia przy uruchomieniu silników w  samochodach.

 

RAPORT

Z DZIAŁALNOŚCI STRAŻY MIEJSKIEJ W ZAWIERCIU

w miesiącu styczniu 2019 r.

Strażnicy podjęli 466 interwencji, z których 354 zostało zgłoszonych od mieszkańców, 17 przekazanych przez dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu w ramach współpracy w działaniach nad bezpieczeństwem miasta, a 95 interwencji funkcjonariusze Straży Miejskiej podjęli z własnej inicjatywy. Ponadto, z ogólnej liczby ww. interwencji 2 ujawniono w wyniku obserwacji miejsc publicznych przy użyciu kamer monitoringu miejskiego, a 42 dotyczyły biegających bez dozoru psów. Należy zaznaczyć, że 37 zwierząt okazało się bezpańskich, które następnie zostały zgłoszone do wyłapania i umieszczenia w schronisku dla zwierząt.

W okresie sprawozdawczym ujawniono oraz przyjęto 21 zgłoszeń awarii (energetyczne, ubytki w jezdni i chodniku, zniszczone znaki drogowe), w tym 2 brakujące bądź uszkodzone pokrywy studzienek kanalizacyjnych.

W analizowanym okresie 3-krotnie wzywano pogotowie ratunkowe do osoby potrzebującej pomocy lekarskiej. Ponadto doprowadzono nietrzeźwych: 2 osoby do izby wytrzeźwień, 4 osoby do miejsca zamieszkania oraz 7 osób do noclegowni w Żerkowicach.

Wylegitymowano 119 osób, z czego 85 pouczono, na 34 nałożono mandaty karne (z czego 31 za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji)

Ponadto 45 razy udzielono asysty pracownikom Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Zawierciu przy wykonywaniu przez nich czynności służbowych.

Straż Miejska 179 razy przekazała do innych instytucji ( PUK, ZGK, PZD, GDDKiA, Tauron, Spółdzielnie Mieszkaniowe) informacje o nieprawidłowościach naruszających porządek i bezpieczeństwo w mieście tj. (czystość i porządek na nieruchomościach, zniszczona lub uszkodzona infrastruktura dróg, awarie energetyczne – wodociągowe – telekomunikacyjne, bezpańskie psy).

Wykonano 12 8-godzinnych patroli pieszych oraz 73 8-godzinne patrole zmotoryzowane kontrolując miejsca zagrożone zakłócaniem porządku i spokoju (w tym kontrole czystości miasta).

W ramach pełnienia służby przeprowadzono 6 kontroli targowisk usytuowanych przy ulicy Parkowej oraz Obrońców Poczty Gdańskiej pod kątem popełnianych wykroczeń przeciwko interesom konsumentów; porządkowi i spokojowi publicznemu oraz bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji.

W ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły” przeprowadzono 51 kontroli rejonów przejść dla pieszych usytuowanych przy Szkołach Podstawowych.

Nadzorowano 29 pracowników skierowanych do prac społecznie użytecznych skazanych wyrokiem Sądu Rejonowego w Zawierciu, którzy przepracowali łącznie 738 godzin nad przywróceniem czystości i porządku w mieście.

W miesiącu styczniu funkcjonariusze Straży Miejskiej zabezpieczali 2 uroczystości zorganizowane na terenie miasta.

Na wnioski organów ścigania i Policji zabezpieczono i przekazano 8 zapisów z monitoringu miejskiego, jako dowód w przestępstwach popełnionych na terenie miasta Zawiercie.

We wskazanym okresie wpłynęło 110 pism w stosunku do których wykonano czynności administracyjno – służbowe, a następnie udzielono odpowiedzi.

W związku ze zgłoszeniami mieszkańców dotyczącymi spalania odpadów w piecach grzewczych i paleniskach domowych Straż Miejska przeprowadziła w miesiącu styczniu 17 kontroli pieców C.O. W kontrolowanych piecach nie stwierdzono obecności substancji zabronionych.

Ponadto w styczniu strażnicy przeprowadzili 24 kontrole pustostanów znajdujących się na terenie miasta pod kątem przebywania tam osób bezdomnych.

W oparciu o art. 12a ustawy o Strażach Gminnych, w 1 przypadku udzielono pomocy prawnej innej jednostce straży miejskiej w zakresie wykonania czynności dowodowych w ramach prowadzonych przez te jednostki czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia.

Ponadto w formie zabawowej przeprowadzono szkolenie z zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zagrożeń ze strony ludzi i zwierząt z uczniami SP nr 9 oraz przedszkolakami z  Przedszkola nr 6 w Zawierciu.

W ramach programu „Bezpieczne Miasto Zawiercie” przeprowadzono szkolenie 14 uczennic i uczniów z  Zespołu Szkół im. H. Kołłątaja w Zawierciu w sztuce samoobrony.

Ponadto 4 krotnie udzielono pomocy mieszkańcom Zawiercia przy uruchomieniu silników w  samochodach.

 

 

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

wyszukaj

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.